Keresés:
Prof. dr. Prof. Dr. Kondorosi Ferenc

Prof. dr. Prof. Dr. Kondorosi Ferenc

oktató
egyetemi tanár
PhD, Dr. Habil

Elérhetőségek:

Bemutatkozás

Szakmai fejlődésemet a rendszerváltozást megalapozó jogalkotási munkában való részvétel határozta meg. Több mint két évig kaptam szerepet a sarkalatos törvények kidolgozásában. 12 évig voltam az Alkotmánybíróság főtanácsadója. Közben az IM helyettes államtitkáraként, a Kormány képviselőjeként részt vettem a csatlakozási tárgyalások bel- és igazságügyi fejezetek témaköreinek kidolgozásában. Elláttam a Kormány képviseletét a Bős-Nagymarosi vízlépcsőrendszer ügyében indított hágai perben és az alperesi képviseletet az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt. 2004. decemberétől az IM közigazgatási államtitkára, majd az IRM államtitkára voltam. Ezt követően kormánybiztosként a biztonsággal összefüggő jogalkotási és jogalkalmazási feladatok megoldásával bíztak meg. 2008-ban Sólyom László nevezett ki egyetemi tanárrá, számomra ez a legfontosabb és a legnagyszerűbb hivatás, jól érzem magam ebben a szerepkörben. Kutatási területem a jog szerepe a globalizációs folyamatokban, az emberi jogok és a globalizáció összefüggései, a válság hatása a pénzpiacokra, a kormányzásra, a nemzetek politikájára.

Tagságok

- Nemzetközi Büntetőjogi és Börtönügyi Társaság – tag

- Magyar Jogász Egylet – tag

- Magyar Rendészettudományi Társaság – elnökségi tag

- Az Acta Humana Emberi Jogi Közlemények szerkesztőbizottságának tagja

- Európai Borlovagrend nagykövete

- Magyar Hadijogi Társaság – tag

 

Kitüntetések

1997 Pro Universitate

2006 Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje

2006 Litvánia Haladásáért Érdemrend Parancsnoki Tagozata

Kutatási területek

- Az emberi jogok érvényesülése és védelme – Emberi Jogok Magyar Központ

- Globalizáció és emberi jogok - Leuveni Katolikus Egyetem -

- A humanitárius intervenció a nemzetközi jogban - BKÁE Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék

- Az Európai Unió alkotmányozási folyamata és a magyar alkotmányreform – AB

- A fenntartható fejlődés kihívásai – Corvinus Egyetem

- A humán biztonság dimenziói – Magyar Rendészettudományi Társaság

 BKÁE Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék

 

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK

1. Felnőtt, felelős állampolgár - Ifjúsági Lap- és Könyvkiadó, 1984. 1985. 150. o.(a szerzői munkaközösség tagjaként)

2. A társadalmi vitáról - Állam és igazgatás, 1989. február 144-155. o. (Horváth Lászlóval)

3. Transition et démocratie en Hongrie. in: Les défis démocratiques de l’Amerique latine aux pays de I’Est - 1991. Lausanne- Université. 84. o.

4. A helyi önkormányzatok működésének néhány alkotmányossági problémája. In: Félidő előtt a falusi önkormányzatok - Pécs, 1992. 47-53. o.

5. A helyi népszavazás önkormányzati rendeleti szabályozásával és lebonyolításával kapcsolatos néhány alkotmánybírósági tapasztalat. In: Tények és vélemények a helyi önkormányzatokról - Pécs, MTA RKI, 1993. 201-209. o.

6. Panasz a panaszjogért - Juss, 1993. 1-2. sz. 29-26. o.

7. A helyi népszavazásról - Magyar Közigazgatás, 1993. 2. sz. 95-101. o.

8. Állam, polgár, társadalom I-III. - Budapest Fővárosi Oktatástechnológiai Központ, 1994. (szerzői munkaközösség tagjaként)

9. A panaszjog szabályozásának társadalmi összefüggései - Acta Humana, 1994. 14. sz. 10-

10. A oktatáshoz való jogról-az Alkotmánybíróság döntéseinek tükrében - Acta Humana, 1994. 17. sz. 33-39. o.

11. Transition et democratie. Essais politiques. - Foundation for Political Culture, Paris- London-Budapest 1994. 94. o.

12. Emberi jogok érvényesülése a Kárpát- medencében - Kapu, 1995. 2. sz. 51-53. o.

13. Alkotmányos aggályok a titokvédelemben - Világgazdaság, 1995. augusztus 29.

14. A joghoz jutás nehézségei a lakásjogban - Magyar Közigazgatás, 1995. 7-8. sz. 385-92.

15. Megjegyzések a civil társadalomról-hazai szemmel Acta Humana, 1995. 21. sz. 5-9. o.

16. Művészet a régi jog hálójában - Acta Humana, 1996. 24. sz. 36-42. o.

17. Van-e jog a lakásjogban? - Autonómia, 1996. szeptember, 3-7. o.

18. Jogaink - korlát a szabadsághoz. Az emberi jogokról és a világról tizenéveseknek (szerzői munkaközösség tagjaként) - Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány, Budapest,

19. Szeretve tisztelt élet - Politika+Kultúra Alapítvány. Budapest, 1997. 90. o.

20. A migráció és az integráció néhány összefüggése - Acta Humana, 1997. 27. sz. 5-9. o.

21. Civil társadalom Magyarországon - Politika+Kultúra Alapítvány. Budapest, 1998. 174. o.

22. Some common points between constitutional law and biomedicine. in: World Congress on medical law – Bp., 1998. 357-361.

23. Civil társadalom - gondolat és tett - Acta Humana, 1998. 31. sz. 3-21. o.

23.A jogharmonizáció helyzete és jövője. In: EU - integráció Budapest, ÖSZT - ICMA -USAID 1998. 78-91. o.

24. A Honvédelmi Minisztérium és a Honvéd Vezérkar integrációja - Kutatási szakanyag, In: HM Oktatási és Tudományszervező Főosztály kiadványa. Budapest, 1998. 163-497. o.

25. A gazdasági és szociális jogokról - Eszmélet 1998. 40. sz. 33-39. o.

26.Az EU és a magyar csatlakozás intézményfejlesztési-jogalkotási feladatai (Molnár Istvánnal) – Külkereskedelmi Főiskola Budapest, 1998. 232. o.

27.A NATO-csatlakozás közjogi összefüggései In: A NATO és a magyar politika csatlakozás előtt - MTA Budapest, 1999. 99-107.

28. A NATO-csatlakozás közjogi összefüggései In: Ezredforduló 1999. 4. 13-18. o.

29. Az emberi jogok érvényesülése és védelme - ELTE BTK Jegyzet. Budapest, 1999. 29. o.

30. Ember és polgár leszek – társszerzőként Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány. Budapest, 1999. 165. o.

31. Európai integrációnk hatása a közigazgatás fejlesztésére, különös tekintettel az önkormányzatok működésére In: Terület és vidékfejlesztés az Európai Unióban és Magyarországon –Veszprémi Egyetem Veszprém, 1999. 53-58. o.

32. Gazdasági és szociális jogok: Európa és Magyarország In: A munka világa. Érdekvédelem, neokorporatizmus, szociális jogok Európában és Magyarországon – Veszprémi Egyetem Veszprém, 1999. 21-28. o.

33. Jogi ismeretek. Jegyzet a Magyar Iparszövetség Oktatási Központ hallgatóinak. Budapest,

34. EU-Kiskáté. Budapest. Diákszolgálat, 1999. 67. o.

35. A civil társadalom és a politikai kultúra néhány összefüggése. In: Comitatus. Önkormányzati szemle 1999. június 13-19. o.

36. A civil társadalom és az ezredvég In: Magyar és európai civil társadalom. MTA RKK DTI Pécs 1999. 194-200.

37. Civil társadalom az emberi jogok védelmében. In: Magyar Közigazgatás 2000. 01. 22-27.

38. Civil társadalom az emberi jogok védelmében. In: Emlékkönyv Ádám Antal egyetemi tanár születésének 70. évfordulójára. Dialóg Campus Kiadó. Bp-Pécs, 2000. 139-147. o.

39. NATO-csatlakozás a közjog világában. In: Magyarország NATO-tagsága és a honvédelem átalakulása. Honvédelmi Minisztérium és Honvéd Vezérkar. Budapest 2000.

40. A NATO-csatlakozás és a hazai jog fejlődésének néhány összefüggése In: Ars Boni et aequi. Tanulmányok az ezredvég nemzetközi rendszeréről. Budapest, BKÁE, 2000. 187-

41. Bevezető gondolatok a vallás- és lelkiismereti szabadság kérdéséhez. ACTA HUMANA

42. A civil társadalom mint a politikai kultúra építője. In: Civitas et Universitas. Veszprémi Egyetem Európai Tanulmányok Központja. Veszprém. 2000. 83-93.

43. Európai polgár (társszerzőként) Emberi Jogok Magyar Központja. Budapest, 2000. 127.

44. Jogi ismeretek tanító- és tanárjelölteknek. Sarokpontok sorozat. Kölcsey Ferenc Református Főiskola Debrecen-Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola. Szombathely.

45. Emberi jogok a modern világban. In: Magyarország és Európa az ezredfordulón. Studia Európea. Pécs 2001. 231-245. o.

46. Nonprofit szervezetek és az EU (Sipos Katalinnal) In: Nonprofit tanácsadó A-tól - Z-ig. Werlag Dashöffer. Bp., XIV. fejezet 1-56. o.

47. Az emberi jogok európai rendszere és védelme. Európai Füzetek 8. Veszprémi Egyetemi Kiadó, Veszprém 2001. 111 o.

48. Jog-minőség-garanciák. In: Az iskolai minőségmenedzsment sarokpontjai. Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely, 2001. 27-54. o.

49. Lángolj fel, szép égi szikra (szerzőtársként). Civil Akadémia. Bp., 2001. 94. o.

50. Bevezető a globális világ működésébe (társszerzőként). ELTE BTK és a Magyar Történelmi Társulat, Bp., 2002. 111. o.

51. Az euroatlanti integráció néhány közjogi vonatkozásai, In: Acta Humana, 2002. 46-47.

52. Az Európai Unió és a civil szervezetek, In: Nonprofit tanácsadó A-tól Z-ig. Verlag Dashöffer Bp., 2002. 28 o.

53. A nemzetközi jog a globális világban. Az állam a globális világban. Az emberi jogok helyzete a globális világban. In: A globális világ politikai földrajza. Nemzeti Tankönyvkiadó. Bp., 2002. 205-221., 263-295., 311-330.o.

54. Bevezetés a közjog világába. Bp., Aula 2002. 236. o.

55. A közösségi jogrendszer jellemzői. In: Gazdasági, szociális kohéziós és strukturális politika az Európai Unióban. Veszprémi Egyetem Társadalomtudományi és Európai Tanulmányok Tanszék. Veszprém 2002. 39-57. o.

56. Az emberi jogok oktatásának új kérdései a XXI. sz. hajnalán. In: Történelem – tanítás – módszertan. 161-171. o. Bp., Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 2002.

57. Az Európai Unió támogatási alapjai a csatlakozás szolgálatában. In: Nonprofit Tanácsadó A-Z-ig. Verlag Dashöffer. Bp., 2002. 14 o.

58. Az euroatlanti integráció hatása a közjogra. Magyar Közigazgatás. 2003. január, 1-13. o.

59. A globális gazdaság hatása az emberi jogok érvényesülésére. In: Elmaradottság-fejlődés-átalakulás. Tanulmányok Szentes Tamás akadémikus 70. születésnapja tiszteletére. Bp., 2003. BKÁE Világgazdasági Tanszék 191-197. o.

60. A közösségi jogrendszer. Az Európai Unió és az emberi jogok. Az Euroatlanti Integráció hatása a magyar közjogra. In: Az EU intézményei és joga. Civil Akadémia. Bp., 2003. 18-36. o., 37-57. o, 72-96. o.

61. Az Európai Unió (társszerzőként) Bp., 2003. Cartographia. 328 o.

62. La situation des droits de l,homme a l,époque de la mondialisation. In: Avancées et confins actuels des droits de l,homme aux niveaux international, européen et national. Bruxelles Bruylant 2003. 141-158. o.

63. Az euroatlanti integráció közjogi hatásai. In: Biztonság-védelem-euroatlanti integráció, Bp., Biztonságért Alapítvány 2003. 39-57. o.

64. Global human rights profile at the threshold of the XXI century. In: Zbornik Pravnog Fakulteta Sveucilista U Rijeci. Rijeka 2003. 1013-1035. o.

65. Los derechos del hombre en un mundo globalizado. In: Cuadernos Constitucionales. Universidad de Valéncia 2004. 38. sz. 73-81. o.

66. Aktualnüe voprószü zássitü práv cselavéká v. XXI. veke. In: Pravovaja reformá v. Kazasztánye. 2003. 4. sz. 27. o.

67. Emberi jogok: veszélyek és kihívások. Bp., Civil Akadémia. 2004. 267. o.

68. A biztonsághoz való jog a jogbiztonság és a közbiztonság tükrében. In: Acta Humana

69. A gazdasági versenyképesség és az emberi jogok átalakulása a globális folyamatokban. (Bernek Ágnessel) Bp., Harsányi János Főiskola, 2004. 102. o.

70. The Constitutional Court as guardian of compliance with obligations from both international and EU law. In: Közjogi intézmények a XXI. században. Pécs. PTE-ÁJK

71. A mi jogunk (társszerzőként) Bp., Urbis 2005. 228. o.

72. Átmenetek a jogállamba. In: Jogállam és jogbiztonság Bp., EJMKK 2005. 9-45. o.

73. A háború és a jog viszonyának változásai az ezredfordulón. In: Nemzetközi küzdelem a terrorizmus ellen. Magyar Történelmi Társulat – ELTE Btk. Bp. 2005. 31-42. o.

74. A jogharmonizáció Magyarországon. „Better regulation” – a hatékony jogi szabályozás kulcskérdései. In: Bevezetés a helyi jogalkotás és jogharmonizáció módszertanába EJMKK. Bp. 2005. 55-63. o; 187-199. o.

75. Global Human Rights. In: Jura 2005. 2. sz. 101-110. o.

76. A fenntartható fejlődés és a globalizáció kihívásai az emberi jogok szempontjából. In: fenntartható fejlődés-fenntartható jogállam. Bp. EJMKK. 2005. 54-74. o.

77. Előkészítés, szabályzás, hatáselemzés – a hatékony jogi szabályozás kulcskérdései In: Magyar Közigazgatás 2005. dec. 723-729. o.

78. Az emberi jogok geopolitikai és filozófiai összefüggései In: Tizenöt év az európai Magyarországért. Villányi úti Könyvek Tanulmánykötet 2006. 115-131. o.

79. A büntetőpolitika reformja. In: Börtönügyi Szemle 2006. 1. sz. 11-16. o.

80. A jog: norma és program. Bp. URBIS. 2006. 232. o.

81. Pradigma – váltás az emberi jogok védelmében? In: Jogállam – emberi jogok: program és minőség. Bp. EJMKK 2006. 107-127. o.

82. Az alapjogok hierarchiája. In: Formatori iuris publici. Ünnepi kötet Kilényi Géza professzor 70. születésnapjára. Bp. Szent István Társulat. 233-248. o.

83. A büntetőjogi kodifikáció és a börtönügy időszerű kérdései. In: Börtönügyi Szemle 2006.

84. Az EU-tagság jogi összefüggései. Bp. EJMKK. 2006. 122. o.

85.Emberi jogok a XXI. század szorításában. In: Jog - értékek – erkölcs. Acta Humana Studiosorum. Bp. EJMKK. 79-97. o.

86. A fenntartható fejlődés és az emberi jogok. In: Jogtudományi Közlöny. 2006. 6. sz. 199-

87. Az emberi jogok védelmének új kérdései. Bp. 2006. EJMKK. 107. o.

88. Die Gewissens-, Glaubens-und Religionsfreiheit. Freiheit von Unterricht und Forschung. In: Fundamental Rights in Europe and North America. Martins Nijhoff Publishers Leiden/ Boston 2006. 185-204., 219-239.o.

89.A nemzeti alkotmányok és az EU készülő alkotmánya az alkotmánybíráskodás szempontjából. In: VIII. Magyar Jogászgyűlés Bp. 2006. 175-187. o.

90.The codification of criminal law and current questions of prison matters In: The implementation of prisonsentences ans aspects of security. Bp. 2006. Fondation internationale penale et penitentiaire. 33-49. o.

91. Az emberi jogok rendszere egyes angolszász országokban. Az iszlám és az emberi jogok. Globalizáció és emberi jogok, az emberi jogok jövője. In: Összehasonlító alkotmányjog. Bp. 2006. Complex. 457-470., 471-486., 487-502. o.

92. A biztonság új dimenziói. In: Börtönügyi Szemle. 2006. 4. sz. 1-12. o.

93.A biztonság fogalmának változásai a nemzetközi kapcsolatokban. In: A biztonság dimenziói. Acta Humana Studiosorum. Bp. 2006. 13-37. o.

94. A barikád két oldala. Bp. 2007. URBIS. 176. o.

95. A tisztességes eljárás követelménye az emberi jogok európai védelmi rendszerében. In: A bírói etika és a tisztességes eljárás. Bp. 2007. Magyar Hivatalos Közlönykiadó. 77-120. o.

96.Egy forró ősz (nem csak) közjogi tanúságai. In: Magyarország Politikai Évkönyve II. Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány Bp. 2007. (szerk.: Sándor Péter, Vass László, Tolnai Ágnes) 1334-1350. o.

97. A biztonság új dimenziói. In: Börtönügyi Szemle 2006. 4. 1-12. o.

98. Jogalkotás a XXI. század hajnalán. Bp. Magyar Hivatalos Közlönykiadó 2007. 264. o.

99. Az emberi jogok védelme és az új világrend. In: Mi a nyugat? Atlantizmus és integráció. Veszprém. Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány 2007. 44-56. o.

100. Jogállamiság-Jogegyenlőség-Jogbiztonság. In: Börtönügyi Szemle. 2007. 2. 1-18. o.

101. A XXI. század büntetőjogi kodifikációjának első lépése. In: Huszonötödik Jogász Vándorgyűlés. MJE. Bp. 2007. 99-112. o.

102. A büntetőjogi jogalkotás feladatai. In: Magyar Jog. 2007. 10. sz. 577-581. o.

103. A rendészeti stratégia: Magyarország közbiztonsági programja. In: Rendészeti Szemle.

104. The Challenges of Sustainable Development and Globalozation from a Human Right’s Perspective. In: Acta Juridica Hungarica. 2007. vol. 48. pp. 343-359.

105. Az emberi méltóság sérelme – gyűlöletbeszéd nemzetközi jogi erőtérben. In: Ünnepi kötet Sári János egyetemi tanár 70. születésnapja alkalmából. 2008. Bp. 145-160. o.

106. A gyűlöletbeszéd büntethetősége a nemzetközi emberi jogi okmányok tükrében. In: JURA. 2008. 14. évf. 1. sz. 59-68. o.

107. Az „Új rend és szabadság” programja az átalakuló világban. In: Magyarország politikai évkönyve – kormányzat, közpolitika, közélet 2007-ről. I-II. kötet Demokrácia Kutatások Magyar Központja Közhasznú Alapítvány. 2008. 1063-1079. o.

108. Alapjogok Európában – az Emberi Jogok Európai Bírósága és az Európai Bíróság viszonya. In: Az európai büntetőjog kézikönyve. 2008. Bp. Magyar Közlöny Lap-és Könyvkiadó.749-806.o.

109. A nemzetközi szervezetek átalakulás előtt – emberi jogi aspektusok. In: A globalizáció és hatásai Európai válaszok. 2008. Napvilág Kiadó. 225-241.o.

110. Az Új rend és szabadság program üzenete. In: Rendészeti Szemle. 2008. 6. sz. 26-45.

111. Új világrend? és az emberi jogok. In: A biztonság és az új világrend. Acta Humana Studiosorum. 2008. EJMKK. 19-51.o.

112. Klímaváltozás és emberi jogok. In: Állam- és Jogtudomány 2008. XLVIII. évf. 4. sz.

113. A világ végveszélyben? A nemzetközi jog új kérdései. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. 2008. 141.o.

114. Bevezetés a közjogba. URBIS Kiadó és a Harsányi János Főiskola. 2008. 270.o.

115. Az emberi jogok – értékek – kultúrák. Az emberi jogok az iszlám jogi kultúrában. Az emberi jogok az angolszász jogi kultúrában. In: A világ jogi kultúrái – a jogi kultúrák világa (Marosi Kittivel és Visegrády Antallal) Napvilág Kiadó Budapest, 2008. 187-299.

116. Az új világrend jogi kérdései. In: Pécsi Határőr Tudományos Közlemények IX. 2008.

117. Antiterrorizmus és emberi jogok. In: Rendészeti Szemle. 2008. 11. sz. 46-55.o.

118. Válság és veszélyek a nemzetközi kapcsolatokban. 2009. URBIS Kiadó 168.o.

119. Valóban védtelenül? c. szakmai vitasorozat. In: Közjogi Szemle.2009.március.69-

120. Járványok, betegségek és a nemzetközi biztonság. In: Gazdaság és Társadalom 2009/1. 29-37.o. Nyugat-magyarországi Egyetem – Sopron.

121. Teleobjektív. 2009.Bp. URBIS Kiadó 181.o.

122. Rend és szabadság: esély Európában. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. Bp. 2010.

123. Emberi jogok és a természet változásai: a globális felmelegedés hatása a nemzetközi jog fejlődésére. In: Acta Humana Emberi Jogi Közlemények Bp. 2009. 20.évf. 21-39.o.

124. A jogi gondolkodás kezdete és új irányai Európában (Visegrády Antallal) Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány Bp. 2010. 202.o.

125. Bölcsőtől a csadorig – Az emberi jogok védelmének új kérdései. EJMKK Bp., 2011.

126. Európa: Az állam- és jogfejlődés új irányai. (Visegrády Antallal) HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. Bp., 2011. 202.o.

127. A jog társadalmi küldetése az európai integráció és globalizáció korában – Visegrády Antallal; Complex Kiadó Kft. Bp., 2012. 203. o.

128. Ember: birtok és biztonság – néhány új kérdés in. Birtokvédelmi füzetek 2012/1. I.

129. Vallásszabadság a rendészettudomány horizontján in. Belügyi Szemle 2012/2. 60.

130. Emberi jogok és jogi kultúrák az Európai Unióban - SALDO Zrt., Bp., 2012., 169.o.

131. Állam és a jog természetrajza válság idején – Visegrády Antallal; Harthmedia Kft.

132. A mi jogunk (Aszódi Ilonával) Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, Budapest, 2013.

133. A klímaváltozás emberi jogi aspektusai in. Társadalomkutatás, Akadémia Kiadó 2013. 4. szám, 31. kötet, 364-372. o.

Korábbi munkahelyek

1977-1980. Zalaegerszeg Városi Tanács VB jogi előadó

1980-1987. KISZ KB Vezetőképző Központ tanára

1987-1990. MSZMP KB jogi szakértő, a Lukács György Alapítvány titkára

1990-1997. Alkotmánybíróság – főtanácsos

1996-2004. az Emberi Jogok Magyar Központ igazgatója

1997-1998. Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkár

1998-2009. Veszprémi Egyetem, egyetemi docens

2000-2004. Alkotmánybíróság – elnöki főtanácsadó

2003-2004. Harsányi János Főiskola - főigazgató

2004. dec. - 2006. jún. Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkár

2006. júl. 1-jétől 2007. szeptember 30-áig Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium államtitkár

2007. okt. 1 - 2009. ápr. 16. „Új rend és szabadság” programért felelős kormánybiztos –

Miniszterelnöki Hivatal

2007 – 2010. március 2. Harsányi János Főiskola – rektor

2008 – 2009. Pénzügyi SZÁF mb. jogi igazgató

2008. 09. 01-től – Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ további

munkakörben foglalkoztatott egyetemi tanár

2009 – 2010. július 31-ig egyetemi tanár Harsányi János Főiskola

2010. 09. 01-től – Budapesti Gazdasági Főiskola meghívott egyetemi tanár

2011. decembertől 2013. június – a Személy- Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai

Kamara, Magyar Birtokvédelmi Szövetség, Első Magyar Jogi és Közvetítő Iroda – szakmai

tanácsadó

Fogadóóra

Helye Ideje Megjegyzés
Oktatott tantárgy(ak)

Ebben a félévben nem oktat.

Publikációk

Publikációk

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM