Keresés:
Események
«2020. július»
HKSzeCsPSzoV
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Gazdaságinformatikus BSc

Tanterv

Szak Gazdaságinformatikus alapképzési szak
Bevezetés 2017/2018. tanévtől
Érvényes 2017. szeptember 1-től tanulmányaikat megkezdőkre vonatkozóan
Elfogadva 2017. május 5-én
Határozat 2016/2017. tanévi (V. 5.) 69. sz. határozat
2017/2018. tanévi (VI. 29.) 112. sz. határozat
2018/2019. tanévi (V. 17.) 63. sz. határozat
Szakfelelős Dr. Gubán Ákos
Dékán Dr. Csillag Sára

Áttekintés

1 A szak engedélyezése és akkreditációja
2 A képzés célja
3 Elsajátítandó szakmai kompetenciák
4 A szak alapadatai
5 A képzés szerkezete
6 A szak specializációi
7 Mobilitási ablak
8 Szakmai gyakorlat
9 Szakdolgozat követelményei
10 A képzés lezárásának feltételei
11 Záróvizsga követelményei
12 Oklevél kiadásának feltétele
13 Oklevél minősítése
14 A szak speciális követelményei
15 Mintatantervek
  Változások követése

A szak tartalma és követelményrendszere

1. A szak engedélyezése és akkreditációja

A gazdaságinformatikus szak képesítési és kimeneti követelményeit 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet határozza meg.

A szakot a Magyar Akkreditációs Bizottság 2010/8/XIV/3 számú határozatában akkreditálta.

2. A képzés célja

A képzés célja gazdaságinformatikusok képzése, akik képesek az információs társadalom feltétel- és értékrendszerében a valós üzleti folyamatok, a folyamatokban rejlő problémák megértésére és megoldására; az értékteremtő folyamatokat támogató informatikai feladatok menedzselésére; az információtechnológia korszerű lehetőségeit kihasználva a szervezetek tudásbázisának és üzleti intelligenciájának növelésére, az infokommunikációs folyamatok és technológiák együttműködésen alapuló modellezésére, folyamatok szabályozására és tervezésére, a problémák feltárására, a problématér definiálására, alkalmazások fejlesztésére, működtetésére és a működés elvárt minőségnek megfelelő felügyeletére. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

3. Elsajátítandó szakmai kompetenciák

A gazdaságinformatikus

a) tudása

 • Az angol nyelvtudása eléri a képzéshez, az angol nyelvű szakirodalom megismeréséhez, a szakszöveg megértéshez, feldolgozásához, és a szakképzettséggel ellátható szakmai feladatokhoz elvégzéséhez szükséges, valamint a folyamatos szakmai önképzéshez szükséges szintet.
 • Ismeri és érti az analízis, valószínűségszámítás, lineáris algebra, operációkutatás, statisztika, illetve a számítástudomány alapvető fogalmait és összefüggéseit, valamint az alkalmazási területekhez kapcsolódó rutinszerű problémák formális modelljeit.
 • Ismeri és érti az alapvető mikro- és makroökonómiai fogalmakat és összefüggéseket, értelmezni tudja a nemzetgazdasági teljesítményt mérő mutatók adatait, és a köztük lévő összefüggéseket.
 • Ismeri és érti a vállalat tevékenységi rendszerét, az értéklánc, az ellátási lánc alapvető fogalmait, a folyamatszemléletű vállalati működés alapelveit, a vállalati stratégia fogalmát és összetevőit.
 • Ismeri és érti a vállalat funkcionális tagozódását, valamint az értékteremtő folyamatokkal kapcsolatos alapvető fogalmakat és eljárásokat.
 • Rendelkezik az információrendszerekkel kapcsolatos alapvető ismeretekkel, érti az architektúra szervezési elveket, és összefüggéseiben képes értelmezni a számítástechnikai és információ architektúra összetevőit.
 • Ismeri a számítástechnikai infrastruktúra elvi komponenseit, a hardver komponensek elvi felépítését, a kommunikációt és a rendszerszoftvereket, az adatmenedzsment területeit, beleértve az adatbázisok, adatfeldolgozás, reprezentáció és vizualizáció alapvető fogalmait is.
 • Ismeri az információ architektúra különböző rétegeinek (tranzakció-feldolgozás, operatív működés támogatása, döntéstámogatás, csoportmunka, munkafolyamat) alapvető jellemzőit és a közöttük levő összefüggéseket.
 • Ismeri a programozással összefüggésben az alapvető programozási struktúrákat, a szoftverfejlesztés módszertanát és a fontosabb programozási környezeteket.
 • Általános ismeretekkel rendelkezik az információs társadalom szabályozási kérdéseiről, problémáiról.
 • Alapvető ismeretekkel rendelkezik az információmenedzsment valamennyi területéről, beleértve az informatikai stratégia, folyamatmenedzsment, rendszerfejlesztés, tudásmenedzsment, IT szolgáltatásmenedzsment, projektmenedzsment, kockázatmenedzsment, teljesítménymenedzsment, az informatikai vagyonnal való gazdálkodás, informatikai biztonság és az IT audit fogalmi rendszerét és összefüggéseit.

b) képességei

 • Az elsajátított informatikai eljárások és módszerek segítségével képes valós üzleti, szervezeti körülmények között az alkalmazások működési feltételeinek feltárására, előnyök, veszélyek, kockázatok mérlegelésére és kommunikációjára.
 • Képes üzleti folyamatok megértésére, elemzésére, a végrehajtást segítő szoftveralkalmazások követelmény-specifikációjának elkészítésére, elvégzésére, egyszerűbb programozási feladatok végrehajtására.
 • Képes az üzleti és informatikai szakemberekkel együttműködve, a leghatékonyabb IT-megoldások felhasználásával gazdasági problémák megoldási változatainak elkészítésére, informatikai támogatás, fejlesztés kezdeményezésére, végrehajtására.
 • Képes adatbázisok menedzselésével kapcsolatos feladatok ellátására, egyszerű adatmigrációs feladatok megoldására.
 • Képes a gazdasági alkalmazások adaptációjára, az IT-alkalmazások bevezetéséhez szükséges szervezeti változtatások kezdeményezésére, a végrehajtásban az együttműködésére.
 • Képes rendszerfejlesztési elvek és módszerek alkalmazására, fejlesztőeszközök (üzleti modellezés, illetve számítógéppel támogatott fejlesztés eszközei) használatára.
 • Rendelkezik a gazdaságinformatikára sajátosan jellemző problémák feltárásához, kutatásához, valamint a megoldásukhoz, kezelésükhöz szükséges erőforrások felkutatásának és összegyűjtésének képességével.
 • Menedzseli a szervezet informatikai részlegét, szolgáltatási folyamatokat üzemeltet.
 • Feltárja és azonosítja a működési és működtetési kockázatokat.
 • Kisebb fejlesztési projekteket tervez és irányít.
 • Együttműködik az informatikai audit kapcsán felmerülő feladatok ellátásában.
 • Képes gazdasági alkalmazások működtetésére, felhasználói szolgáltatások ellátására.
 • Képes a gazdasági környezetben felmerülő informatikai konfliktushelyzetek feloldására.

c) attitűdje

 • Vállalja és hitelesen képviseli az informatikai és alkalmazási szakterülete (vállalat, közigazgatási vagy közszolgálati szervezet) szakmai alapelveit.
 • Nyitott az informatikával és alkalmazási területével kapcsolatos szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére és befogadására.
 • Fontosnak tartja az informatikai szakmai eredmények közvetítését szakmai és az alkalmazási területe egyéb képviselői számára.
 • Elfogadja és alkalmazkodik a környezete munka- és szervezeti kultúrájához, betartja a szakma etikai elveit.
 • Reflektív módon tekint saját szakmai kompetenciáira és tevékenységére.
 • Törekszik a folyamatos szakmai képzésre és általános önképzésre.
 • Törekszik arra, hogy önképzése a szakmai céljai megvalósításának egyik eszközévé váljon.
 • Fontosnak tartja a környezettudatos magatartás közvetítését és megvalósítását.
 • Felemeli szavát az általánosan elfogadott emberi joggal szemben álló, hátrányos megkülönböztetésre alkalmas, a társadalmi és környezeti normákkal ellenkező technológiák, eljárások, módszerek és fejlesztések szervezeten belüli megjelenése, vagy kidolgozásuk előkészítése ellen.

d) autonómiája és felelőssége

 • Felelős önálló és csoportban végzett szakmai tevékenységéért.
 • Vezetői tevékenységében felelősséget vállal az irányítása alá tartozók szakmai munkájáért.
 • Feladatvégzéskor szakmai szempontok érvényesítése mellett önálló véleménye van az informatikai rendszerek gazdasági, társadalmi, és biztonsági hatásaival, vonzataival kapcsolatosan.
 • Feladatait szakmai szempontok érvényesítése mellett az informatikai rendszerek működésének környezettel és fenntarthatósággal kapcsolatos hatásairól és vonzatairól alkotott önálló véleménye mindenkori figyelembevételével végzi.

4. A szak alapadatai

Képzési idő: 7 félév
A megszerzendő kreditek száma: 210 kredit
Végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc-) fokozat
Szakképzettség: gazdaságinformatikus
A szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Business Informatics Engineer

5. A képzés szerkezete

A képzés szerkezete kreditpontokban kifejezve, a képzési és kimeneti követelmények alapján:

Szakterületek, ismeretkörök K KV KN V Össz.
Természettudományi ismeretek 39       39
Gazdasági és humán ismeretek 36     3 39
Szaknyelv     3   3
Gazdaságinformatikai szakmai ismeretek 57 6   9 72
Specializációk   42     42
Egyéb (szakdolgozat) 15       15
Összesen 147 48 3 12 210

Rövidítések, illetve a tárgytípusok meghatározása:

 • K – Kötelező tárgyak.
 • KV – Kötelezően választandó tárgyak: egy meghatározott tárgycsoportból választandók. A specializációk tárgyai együttesen választandók, a specializáció felvételével.
 • KN – Kötelezően választandó szaknyelvi készségfejlesztő tárgyak. A diploma követelményeként előírt nyelvvizsgával nem rendelkező hallgatók a rendelkezésre álló szaknyelvi kurzusok közül választhatnak. Nyelvvizsgával rendelkező hallgatók idegen nyelvű szakmai tárgyakat vagy további szakmai idegen nyelvet vehetnek fel a kreditkeret terhére.
 • V – Szabadon választható tárgyak. A mintatantervben szereplő tárgyak mellett a hallgató az intézményben meghirdetett további tárgyakat is felveheti.

6. A szak specializációi

Az alapszakon a hallgatók az alábbi, önálló szakképzettséget nem eredményező specializációk közül választhatnak:

 • Pénzintézeti informatikus
 • Logisztikai informatikus
 • Üzleti adatelemző informatikus

A specializációválasztásra a mintatanterv szerinti 3. félév lezárása után kerülhet sor.

Az egyes specializációkra azok a hallgatók jelentkezhetnek, akik a mintatanterv szerinti első három félév tárgyai közül legalább 45 kreditet teljesítettek, melyek magukban foglalják az alábbi tárgyak teljesítését:

Specializáció Tárgykód Tárgynév
Pénzintézeti informatikus MAOK1BA06
SZRA0BA06
Matematikai alapok 1
Számítógép- és hálózati architektúra
Logisztikai informatikus OPEK0BA06
KOAI0BB06
Operációs rendszerek
Közgazdaságtan alapjai
Üzleti adatelemző informatikus ALKA1BA03
MAOK1BA06
Általános statisztika 1
Matematikai alapok 1

A specializációválasztás során a hallgatónak preferenciasorrendet kell megjelölnie, legalább két specializáció megadásával. A specializációkra történő besorolás a hallgatók kumulált kreditindexe alapján történik: az így képzett hallgatói rangsorban a legjobb eredménnyel rendelkező hallgatót az általa első helyen megjelölt specializációra sorolják be. Az eljárás hasonlóképpen folytatódik a rangsorban ezután következő hallgatókkal mindaddig, amíg valamelyik specializáció létszámkerete be nem telik. A még sorban álló hallgatók ezután a másodikként megjelölt specializációra kerülnek besorolásra. Az eljárás azonos elven zajlik az utolsó hallgató besorolásáig.

A specializációk indítása minimumlétszámhoz kötött. A minimumlétszám el nem érése esetén az adott specializációra jelentkezett hallgatók a preferenciasorrendjükben soron következő specializációra kerülnek besorolásra.

7. Mobilitási ablak

A szakon a nemzetközi hallgatói mobilitásra ajánlott félévek a 3. félév.

A 3. félévben a nemzetközi mobilitásban részt vevő hallgatók számára az ajánlott kreditek összegyűjtése az alábbiak szerint javasolt.

Tárgykód Tárgynév Kredit Ekvivalencia
ALKA1BA03 Általános statisztika 1 3 tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalencia, vagy bármely, általános statisztikai ismereteket oktató, legalább 2 ECTS kreditértékű tárgy
VAAI0BA03 Vállalati gazdaságtan alapjai 3 tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalencia, vagy bármely, vállalati gazdaságtannal (business economics) foglalkozó, legalább 2 ECTS kreditértékű tárgy
VAEK0BA06 Vállalati pénzügyek 6 tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalencia vagy bármely, vállalati pénzügyekkel foglalkozó, legalább 5 ECTS kreditértékű tárgy
INLV0BA03 Informatikai szaknyelv 3 bármely nyelvi készségfejlesztő, legalább 2 ECTS kreditértékű tárgy
SZOK0BA03 Számítógép-hálózatok 3 tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalencia vagy bármely, számítógép-hálózatokkal foglalkozó, legalább 2 ECTS kreditértékű tárgy
  Szabadon választható tárgyak 12 bármely tárgy, legalább 10 ECTS kreditértékben

A szak követelményrendszerében meghatározott szakmai gyakorlat folytatható külföldön is, a szakmai gyakorlatra vonatkozó eljárásrend szerint.

8. Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat egyéni vagy csoportmunkában erre alkalmas szervezetnél vagy a felsőoktatási intézményi gyakorlóhelyen teljesítendő legalább nyolc hétig tartó, 320 igazolt munkaórát tartalmazó projekt-struktúrájú gyakorlat.

A szakmai gyakorlatnak kredit értéke nincsen, teljesítése az abszolutórium megszerzésének feltétele.

8.1 Tantárgyi követelmények

A szakmai gyakorlat megkezdésének feltétele legalább 183 kredit megszerzése a szak mintatanterve szerint. Az előírt kreditmennyiség nem tartalmazhatja a Szakdolgozat (SZAT0BA15) tárgy kreditjeit.

8.2 A szakmai gyakorlat helye

A hallgatók szakmai gyakorlati helyüket szabadon megválaszthatják. A szakmai gyakorlat lebonyolítására minden olyan vállalkozás vagy intézmény kiválasztható, amely a szak jellegéhez kapcsolódó tevékenységet folytat és ahol léteznek felsőfokú végzettséget igénylő, betöltött munkakörök. A hallgató által betöltendő munkakörrel kapcsolatos elvárás, hogy az ismertesse meg a hallgatót a szervezet gazdálkodásával összefüggő informatikai feladatokkal (pl. adatok gyűjtése, feldolgozása, elemzése, IT eszközök fejlesztése és magas szintű alkalmazása), lehetőséget adva számára az egyetemi képzés során szerzett ismeretek alkalmazására és gyakorlására.

8.3 A szakmai gyakorlat teljesítésének követelményei

A szakmai gyakorlat célja, hogy a hallgatók tanulmányaiknak, illetve szakterületüknek megfelelő tevékenységet végző fogadóintézménynél (szervezetnél, vállalatnál, közintézménynél, civil szervezetnél) megismerkedjenek az ott folyó szakmai munkával, aktívan bekapcsolódjanak a napi munkavégzésébe, önállóan oldják meg a munkahelyi vezetőjük által rájuk bízott feladatot, illetve tapasztalatokat gyűjtsenek a munkaerőpiacon való későbbi elhelyezkedéshez.

A szakmai gyakorlat értékelését a gyakorlat végén a gyakorlatvezető/konzulens végzi.

A szakmai gyakorlatra való jelentkezést, a gyakorlat lebonyolítását, értékelését külön eljárásrend szabályozza.

9. Szakdolgozat követelményei

A szakdolgozat olyan feladat, amelynek elvégzése során a hallgató bizonyítja, hogy képes:

 • egy IT szakterületen végzett önálló szakirodalmi feltárásra,
 • a szakirodalomban leírt eredmények dokumentálására, elemzésére értékelésére,
 • a tanulmányai és a szakirodalomban megszerzett ismeretanyag birtokában
  • önálló kutatási tevékenység elvégzésére és/vagy
  • kreativitást megkövetelő feladat önálló elvégzésére,
 • a szakirodalmi és saját kutatási tapasztalatok alapján tanulmányaira támaszkodva értékelő tanulmány készítésére, megvédésére.

A hallgatóknak a szakmai gyakorlathoz kapcsolódóan, szakmai tapasztalataikat felhasználva kell specializációjuknak megfelelő témából szakdolgozatukat elkészíteni. A szakdolgozati témát úgy kell meghatározni, hogy az egy olyan részfeladatot fogjon át, melynek megoldása hasznos a szervezet számára és IT probléma megoldásához kapcsolódik.

Szakdolgozat követelményrendszerét és a teljesítés feltételeit külön eljárásrend/szabályzat tartalmazza.

10. A képzés lezárásának feltételei

A végbizonyítvány (abszolutórium) kiadásának feltételei:

 • a kötelező, kötelezően választható és szabadon választható tárgyakból legalább 195 kredit teljesítése a tantervi szabályok szerint;
 • a szakmai gyakorlat teljesítése;
 • a szakdolgozati konzultációk teljesítése (15 kredit).

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

 • a végbizonyítvány megszerzése;
 • két bíráló által külön-külön legalább elégségesre értékelt szakdolgozat.

11. Záróvizsga követelményei

A záróvizsga a szakképzettség megszerzéséhez szükséges ismeretek, készségek és képességek komplex ellenőrzése és értékelése, amelynek során a hallgatónak tanúságot kell tennie arról, hogy a tanult ismereteket alkalmazni tudja.

A záróvizsga a szakdolgozat megvédéséből áll, amely magában foglalja az eredmények prezentációját és az arra épülő szakmai vitát. A záróvizsga-bizottság a vita során a jelölt szakmai felkészültségének általános értékelése céljából olyan kérdéseket is feltesz, amelyek nem kötődnek szorosan a szakdolgozat bírálatához, de kapcsolódnak a témájához és a tanult szakmai anyaghoz.

A záróvizsga érdemjegyét (ZE) a záróvizsga-bizottság állapítja meg a bírálók által a szakdolgozatra javasolt érdemjegyek, a szóbeli védés és az arra épülő szakmai vita alapján. Az érdemjegy a teljesítmény komplex értékelésével kerül kialakításra.

12. Oklevél kiadásának feltétele

Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

13. Oklevél minősítése

Az oklevél minősítésének kiszámítási módja:

OM = (TÁ+ZE)/2

ahol

 • OM az oklevél minősítése
 • TÁ az alább meghatározott tárgyak kreditponttal súlyozott átlageredménye
 • ZE a záróvizsga érdemjegye

Az oklevél minősítése:

Kiváló (5) ha   OM = 5,00
Jeles (5) ha 4,51 ≤ OM < 5,00
(4) ha 3,51 ≤ OM ≤ 4,50
Közepes (3) ha 2,51 ≤ OM ≤ 3,50
Elégséges (2) ha 2,00 ≤ OM ≤ 2,50

Az oklevél minősítésében figyelembe vett tanulmányi átlag (TÁ) kiszámítása az alábbi tárgyak eredménye alapján történik.

Pénzintézeti informatikus specializáció
ALKA1BA06 Alkalmazott matematika 1
ALKA2BA03 Alkalmazott matematika 2
OOAS0BA06 OO programozás
OOES0BA06 OO tervezés
PEAK0BA03 Pénzügyek informatikusoknak
VAEK0BA06 Vállalati pénzügyek
BAEL0BA06 Banki számvitel
BAKA0BA06 Bankinformatika
Logisztikai informatikus specializáció
ALKA1BA06 Alkalmazott matematika 1
ALKA2BA03 Alkalmazott matematika 2
PRAI1BA06 Programozás alapjai 1
PRAI2BA03 Programozás alapjai 2
PEAK0BA03 Pénzügyek informatikusoknak
LOAI0BA03 Logisztika alapjai
ANEK0BA06 Anyagáramlási rendszerek
LOSE0BA03 Logisztikai folyamatok modellezése
Üzleti adatelemző informatikus specializáció
ALKA1BA06 Alkalmazott matematika 1
ALKA2BA03 Alkalmazott matematika 2
OOAS0BA06 OO programozás
OOES0BA06 OO tervezés
ADES0BB06 Adatelemzés, többváltozós adatelemzés
SQAN0BA06 SQL/PLSQL üzleti alkalmazásokban
BIIA0BA03 BigData technológia
TUNT0BA03 Tudásmenedzsment

 

14. A szak speciális követelményei

14.1 Levelező munkarendben folytatott képzés

Levelező munkarendű képzésen az alábbi különbségekkel érvényes a tanterv:

 • A Testnevelés 1 (TEES1BA00) és a Testnevelés 2 (TEES2BA00) tárgyak teljesítése nem része a követelményrendszernek.
 • A szakmai gyakorlat teljesítése helyett elismerhető a foglalkoztatás során szerzett munkatapasztalat (szakmai gyakorlat eljárásrendje szerint).

14.2 Duális képzés

A duális képzésben a felsőoktatási intézménnyel közösen kialakított gyakorlati tanterv alapján a vállalatok (duális képzési partnerek) saját igényeik szerint képzik a hallgatót, és profiljuknak megfelelően támogatják, gyakorlati ismeretekkel bővítik, kiegészítik a hallgató intézményi képzését.

A duális képzésre felvételt nyert hallgatóval a BGE duális képzési partnere munkaszerződést köt. A hallgató tanulmányaival párhuzamosan munkát végez a partnerszervezetnél. A tanulmányi idő és a munkaidő megoszlását a munkaszerződés tartalmazza.

15. Mintatantervek

Munkarend Nyelv Azonosító Melléklet
nappali magyar BMGIHP 1. melléklet
levelező magyar BLGIHP 2. melléklet

Változások követése

Sorszám Határozatszám Bevezetés módja Hatály Bekezdés Módosítás tartalma
1 . 2017/18. (VI. 29.) 111. azonnali 2018/19 tanévtől 15 Mintatantervi módosítások az alábbi táblázat szerint

 

Tárgykód Tárgynév Módosítás Hatály
VAEK0BA06 Vállalati pénzügyek 2+2 kontaktóra helyett 1+3, számonkérés K helyett Gy azonnali
VAEK0BA06 Vállalati pénzügyek 3. félévről 4. félévre kerül azonnali
GAAI0BA03 Gazdasági jog alapjai 4. félévről 3. félévre kerül azonnali
INIT0BA03 Információsrendszer-audit 4. félévről 3. félévre kerül azonnali

 

Sorszám Határozatszám Bevezetés módja Hatály Bekezdés Módosítás tartalma
2. 2018/19. (V. 17.) 63. azonnali 2019/20 tanévtől 6 Üzleti adatelemző specializáció megszüntetése
3. 2018/19. (V. 17.) 63. azonnali 2019/20 tanévtől 6 Üzleti adatelemző informatikus specializáció létrehozása a korábbi Üzleti adatelemző specializáció mintatanterve szerint
4. 2018/19. (V. 17.) 63. azonnali 2019/20 tanévtől 15 Mintatantervi módosítások az alábbi táblázat szerint

 

Tárgykód Tárgynév Módosítás Hatály
LOAI0BA03  Logisztika alapjai A tárgy neve változik Műszaki logisztika alapjaira azonnali
ADAS0BA03 Adatautomatizálás Mintatanterv félév változás az 5-ről a 6-ra azonnali
KOEK0BA03 Könyvvezetési ismeretek A tárgy törlése az ajánlott szabadon választható tárgyak közül azonnali

SZSE0BA03

Számviteli információk elemzése Új tárgy, ajánlott szabadon választható tárgyként kerül a mintatantervbe azonnali

SZEK0BC03

Számvitelszervezési ismeretek Új tárgy, ajánlott szabadon választható tárgyként kerül a mintatantervbe azonnali

 

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM