Keresés:
Események
«2020. július»
HKSzeCsPSzoV
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Közösségszervezés BA

Tanterv

Szak Közösségszervezés alapképzési szak
Bevezetés 2017/2018. tanévtől
Érvényes 2017. szeptember 1-től tanulmányaikat megkezdőkre vonatkozóan
Elfogadva 2017. május 5-én
Határozat 2016/2017. tanévi (V. 5.) 69. sz. határozat
2017/2018. tanévi (VI. 29.) 112. sz. határozat
Szakfelelős Dr. Farkas Julianna
Dékán Dr. Lugasi Andrea

Áttekintés

1 A szak engedélyezése és akkreditációja
2 A képzés célja
3 Elsajátítandó szakmai kompetenciák
4 A szak alapadatai
5 A képzés szerkezete
6 A szak specializációi
7 Mobilitási ablak
8 Szakmai gyakorlat
9 Szakdolgozat követelményei
10 A képzés lezárásának feltételei
11 Záróvizsga követelményei
12 Oklevél kiadásának feltétele
13 Oklevél minősítése
14 A szak speciális követelményei
15 Mintatantervek
  Változások követése

A szak tartalma és követelményrendszere

1. A szak engedélyezése és akkreditációja

A közösségszervezés képesítési és kimeneti követelményeit 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet határozza meg.

A szakot a Magyar Akkreditációs Bizottság 2016/9/XII/1 számú határozatában akkreditálta.

2. A képzés célja

A közösségszervezés alapképzési szak célja kulturális, humán, közösségi alapú társadalom- és gazdaságszervező munkát végző szakemberek képzése, akik el tudják látni művelődési, egyházi, civil, vállalkozói és nonprofit szervezetek, állami vagy önkormányzati intézmények, integrált, többfunkciós szervezetek, intézmények működtetését, képesek helyi, közösségi szinten a művelődés, az ifjúság, a felnőttképzés társadalmi és gazdasági helyzetének fejlesztésével összefüggő állami feladatellátást megszervezni, meghatározott intézményszintek esetében azt irányítani.

A közösségszervező szakember a közösségi művelődés, az ifjúságsegítés és a humánfejlesztés területén, településeken, intézményekben, szervezetekben, közösségekben és a közösségi művelődés, az ifjúsági szolgáltatás, valamint a felnőttképzés különböző színterein közvetlen tervező, szervező, értékelő, irányító, illetve animátori, koordinátori munkaköröket, feladatokat lát el. Ebben a feladatkörében együttműködik a feladatát érintő intézményekkel, szervezetekkel, különösen a kultúra, a közoktatás-köznevelés, szociális ellátás, felnőttképzés, helyi gazdaságfejlesztés ágazataiban. Felkészült a tanulmányok mesterképzésben történő folytatására.

3. Elsajátítandó szakmai kompetenciák

A közösségszervező

a) tudása

 • Ismeri a kultúra, a közművelődés, a felnőttoktatás-felnőttképzés, az ifjúságszervezés, az ifjúságpolitika, a közösségfejlesztés, a közösségszervezés területén működő állami, önkormányzati, egyházi, vállalkozói, civil és nonprofit szervezetek, intézmények működésének alapvető elveit, a szervezetek, intézmények jogi szabályozását.
 • Ismeri a közösségszervezés módszereit, a társadalom- és gazdaságszervezés törvényszerűségeit, a kultúra mikro- és mezotereit, illetve azok közösségi használatát, a közösségi és közösségszervező tényezőket, a közösségszervezés elméleti és gyakorlati ismereteit, a közösségi fejlesztés módszereit, a közösségi szakmai beavatkozás, a közösségi fejlesztés szakmai profilját.
 • Ismeri a társadalmi tervezés gyakorlatát, a közművelődési és ifjúsági fejlesztési és stratégiai célokat, az ifjúság társadalmi helyzetét, igényeit, szükségleteit.
 • Ismeri a kultúraközvetítés főbb történeti és funkcionális változásait, az ismeretszerzési módokat és az ismeretforrásokat, az egész életre kiterjedő formális, nem-formális és informális környezetben zajló tanulás sajátosságait, módszereit. Ismeri minden korosztály sajátosságait a fiataloktól a felnőtteken át az idős korosztályig.
 • Ismeri a közművelődés, az ifjúsági és az ifjúsággal foglalkozó, valamint a felnőttképzési szervezetek, magyarországi, határon túli és uniós intézmények rendszerét, működési mechanizmusát, a szervezet fejlődésének társadalmi, gazdasági környezettel való összefüggéseit.
 • Ismeri a közművelődési és az ifjúsági (ifjúságfejlesztési) szolgáltatási és intézményrendszerben zajló feladatok tervezési, szervezési és koordinációs, továbbá monitoring és értékelési mechanizmusait és lehetőségeit.
 • Ismeri a szolgáltatási és intézményrendszeri működés jogi és szervezeti vonatkozásait, a gazdaság, a pénzügy, a menedzsment és a kulturális marketing, a támogatásszervezés alapvető kérdéseit.
 • Ismeri a közművelődés és az ifjúsággal foglalkozó szervezetek megismerésének alapvető módszereit, a problémamegoldás több szempontú, rendszerszintű megközelítésének, a problémamegoldás értékelésének elveit és módszereit, a változó igényekhez igazodó kulturális, ifjúsági és közösségi tervezés és szervezés, továbbá a hatékony koordináció, a kommunikáció, a konfliktuskezelés alapvető technikáit.
 • Ismeri a fiatalok és a felnőttek tanulási igényei feltárásának és motiválásának módszereit, a tananyagfejlesztés, tanulásszervezés, személyiségfejlesztés, tanácsadás, csoportszervezés és a felnőttoktatás módszereit, illetve a képzések iránti szükségletek felmérésének és működésük értékelésének, elemzésének módszereit.
 • Ismeri az idegen nyelven és az informatika eszközeivel történő hatékony kommunikáció formáit, az információk, elemzések mások számára történő prezentálásának elveit, eljárását, eszközeit. Ismeri a közösségszervezés, az ifjúságfejlesztés, a humánfejlesztés területén az infokommunikációs technológiák alkalmazásának az előnyeit, lehetőségeit és a lehetséges kockázatait (maga is „digitális írástudó”).
 • Ismeri az állampolgári részvétel formáit és lehetőségeit, a közösség (település) megismerésének közösségi alapú feltáró módszereit.
 • Ismeri az önkéntesség fogalmát és a hozzá kapcsolódó jogszabályi hátteret, valamint az önkéntes tevékenységek típusait, nemzetgazdasági jelentőségét hazai és nemzetközi viszonylatban, az önkéntes tevékenységében rejlő tanulási és fejlesztési lehetőségeket.
 • Ismeri a pályaorientáció és karriertervezés alapjait, az álláskeresés hatékony és naprakész módszereit, az életvezetési, a mediálási és a karrier-tanácsadó irodák működését és tevékenységét.
 • Ismeri a (település, közösség, speciális csoport, folyamat) történetiségében való feltárásának módját, a jövőtervezés, jövőalkotás módszerét.
 • Ismeri az egyénileg, illetve párban, csoportban szervezett tanulás, valamint a tanulóközösségek működésének kapcsolatát.
 • Ismeri, megkülönbözteti és alkalmazza az infokommunikációs eszközöket, hálózatokat és funkciókat a szakterületén folyó tanuláshoz, feladatainak hatékony és korszerű megoldásához.

b) képességei

 • Képes a kultúra, a kultúraközvetítés, a közművelődés, a felnőttoktatás-felnőttképzés, az ifjúságszervezés, az ifjúságpolitika, a közösségfejlesztés, a közösségszervezés területén működő állami, önkormányzati, egyházi, vállalkozói, civil és nonprofit szervezetek, intézmények működtetésére, gazdálkodásának és menedzsmentjének ellátására, kulturális, ifjúsági, humánfejlesztési célú pályázatok írására és projektek menedzselésére.
 • Képes a közösségi művelődés, kultúraközvetítés, az ifjúságfejlesztés, ifjúságsegítés, humánfejlesztés területén településeken, intézményekben, civil szervezetekben, egyházakban, a köznevelés és a felnőttképzés különböző színterein tervezői, szervezői, fejlesztői, monitoring, ellenőrzési, koordinátori, animátori feladatok, illetve az ezekhez kapcsolódó munkakörök ellátására.
 • Képes az élethosszig tartó (Life Long Learning) és az élet minden területére kiterjedő (Lifewide Learing), az összes korosztályt bevonó, formagazdag, atipikus tanulási módokban bővelkedő tanulás-művelődés megszervezésére, támogatására, a felnőtt és az idős korosztály körében alkalmazható módszerekkel egyaránt.
 • Képes a közművelődési, az ifjúsági és a humánfejlesztéssel foglalkozó állami, önkormányzati, egyházi, vállalkozói, a civil és nonprofit szervezetek és intézmények funkcióinak a lokális és magasabb térszerkezetben megjelenő közösségi szükségletekhez történő alakítására.
 • Képes az emberi viselkedés és különösen a kulturális fogyasztás és az értékpreferencia differenciált észlelésére és befolyásolására.
 • Képes a hagyományos, közösségi kulturális értékek megőrzését, éltetését és megújítását szolgáló közösségi folyamatok tervezésére és megvalósítására, elemzésére és értékelésére.
 • Képes a helyi közösség kapcsolati, információs és kommunikációs rendszerének tervezésére, szervezésére, továbbá a helyi szereplők társadalmi és közösségi részvételének, valamint a társadalmi és a közösségi partnerek együttműködésének elemzésére és értékelésére.
 • Képes ifjúsági, képzési és közösségi projektek generálására, az ezekhez szükséges források felkutatására, pályázatírásra és projektek menedzselésére.
 • Képes történetiségében feltárni és értelmezni a település, közösség, speciális csoport folyamatokat és alkalmazni a jövőtervezés, jövőalkotás módszereit.
 • Képes idegen nyelven és az információ- és kommunikációtechnológia eszközeivel hatékonyan kapcsolatot teremteni, együttműködni, közösen dolgozni.
 • Képes a tanuló szervezet működtetésében való támogató részvételre, irányítás mellett.
 • Képes önállóan, önkritikára épülő tervet készíteni a pályafutásához szükséges tudások, képességek, attitűdök hiányainak a felszámolására, a szakma tanulásában elért eredményekre támaszkodva.
 • Képes a projekt alapú munkavégzésre, rendelkezik a munkamegosztásra épülő együttműködési képességgel, látja a közös sikerhez való egyéni hozzájárulásokat.
 • Képes az információs technológián alapuló írásbeli és szóbeli kommunikációban fejleszteni alkalmazói tudását.
 • Értő módon képes idegen nyelvű szakirodalom olvasására, és legalább egy idegen nyelven megbízható szinten ismeri a saját szakterületére jellemző szakkifejezéseket, és alkalmazza azokat.
 • Képes önállóan írásos elemzések elkészítésére, elvégzett feladatainak szakmai közönség előtti bemutatására szóban és írásban.

c) attitűdje

 • Munkavégzése során multidimenzionális gondolkodás jellemzi.
 • Rendelkezik munkája során társadalmi érzékenységgel, a globális értékek lokális alkalmazásának képességeivel.
 • Rendelkezik munkájához hatékony kommunikációs, problémamegoldó készséggel.
 • Emberi kapcsolataiban humánus és etikus viszonyulású.
 • Rendelkezik ismeretei alkalmazása során empátiával, toleranciával, rugalmassággal, kreativitással.
 • Rendelkezik egyéni munkájában reális önismerettel, önértékeléssel, sikerorientáltsággal.
 • Rendelkezik munkájában a minőség iránti elkötelezettséggel.
 • Rendelkezik munkavégzése során a nemzetben gondolkodás képességével.
 • Rendelkezik a folyamatos tanulás, képzés és önképzés iránti elkötelezettséggel.
 • Készen áll a támogató erőforrások folytonos keresésére, szakmai felelőssége és tudása folytonos fejlesztésére.
 • Feladatokhoz kapcsolódóan folyamatosan fejleszti szövegértési és szövegprodukciós készségét.
 • Érti és képviseli saját szakterülete, szaktudománya kritikai megközelítéseit.
 • Átlátja szakterülete legfontosabb problémáit, a nézőpontok közötti különbségeket. Nyitott a problémák kutatáson alapuló megoldása iránt.
 • Elfogadja és a gyakorlatban is megvalósítja az egészségmegőrző szemléletet és életvitelt.
 • Érti az erőforrásokkal való jó gazdálkodást, látja ennek fontosságát.
 • A nemzeti, illetve az Európán túli vonatkozásokhoz kötve elfogadja és képviseli, szakterülete legfontosabb kérdéseihez kapcsolja a történeti és jelenkori európai értékeket.
 • Rendelkezik azokkal a tudásokkal, képességekkel, attitűdökkel, amelyek szakmáját az állampolgári műveltség meghatározott köréhez kötik.
 • Folyamatos személyes tanulását a közjó szolgálatában értelmezi.
 • Ismeri szakterülete etikai normáit és szabályait, s ezeket a szakmai feladatok ellátásában, az emberi kapcsolatokban és a kommunikációban egyaránt képes betartani.

d) autonómiája és felelőssége

 • Rendelkezik a másokkal való szakmai és szakmaközi együttműködés képességével a szakma folyamatos fejlesztése érdekében.
 • Rendelkezik a személyisége permanens fejlesztése, valamint szakmai önképzés fontosságának szemléletével.
 • Rendelkezik a kezdeményezés és döntéshozatal képességeivel.
 • Rendelkezik az egyéni és közösségi felelősségtudattal, felelősségvállalással.
 • Felelősséget vállal az elvégzett munkáiért, tudatában van azok lehetséges következményeinek.
 • Tudatosan képviseli a közösségszervezés módszereit, ismereteit, és elfogadja más tudományágak eltérő módszertani sajátosságait.
 • Felelősséget vállal a rábízott csoportok, közösségek fejlesztési tevékenységei területén.
 • Döntési képességgel rendelkezik a szakterületi etikai dilemmákban, javaslattal él a szabályrendszer módosítására.

4. A szak alapadatai

Képzési idő: 6 félév
A megszerzendő kreditek száma: 180 kredit
Végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BA-) fokozat
Szakképzettség: kulturális közösségszervező vagy humánfejlesztő
Szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Cultural Community Coordinator, Human Developer

5. A képzés szerkezete

A képzés szerkezete kreditpontokban kifejezve, a képzési és kimeneti követelmények alapján:

Szakterületek, ismeretkörök K KV KN V Össz.
Általános kompetenciákat fejlesztő bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek 21       21
Szaknyelv     6   6
Művelődéselmélet és -történet, közművelődés 21       21
Közösségi fejlesztés 21       21
Kultúraközvetítés és ifjúsági kultúra 24       24
Ifjúsági- és humánfejlesztés, felnőttképzés 21       21
Szakirányok       48     48
Szabadon választható tárgyak       12 12
Egyéb (testnevelés, kutatásmódszertan, szakdolgozat) 6       6
Összesen 114 48 6 12 180

Rövidítések, illetve a tárgytípusok meghatározása:

 • K – Kötelező tárgyak.
 • KV – Kötelezően választandó tárgyak: egy meghatározott tárgycsoportból választandók. A specializációk tárgyai együttesen választandók, a specializáció felvételével.
 • KN – Kötelezően választandó szaknyelvi készségfejlesztő tárgyak. A diploma követelményeként előírt nyelvvizsgával nem rendelkező hallgatók a rendelkezésre álló szaknyelvi kurzusok közül választhatnak. Nyelvvizsgával rendelkező hallgatók idegen nyelvű szakmai tárgyakat vagy további üzleti idegen nyelvet vehetnek fel a kreditkeret terhére.
 • V – Szabadon választható tárgyak. A mintatantervben szereplő tárgyak mellett a hallgató az intézményben meghirdetett további tárgyakat is felveheti.

6. A szak szakirányai

Az alapszakon a hallgatók az alábbi, önálló szakképzettséget eredményező szakirányok közül választhatnak:

 • kulturális közösségszervező
 • humánfejlesztő

Az egyes szakirányokra azok a hallgatók jelentkezhetnek, akik az alábbi tárgyakat teljesítették:

Specializáció Tárgykód Tárgynév
Kulturális közösségszervező MAET0BA06 Magyar és egyetemes művelődéstörténet
ANTE0BA06 Az andragógia elmélete és története
Humánfejlesztő MAET0BA06 Magyar és egyetemes művelődéstörténet
ANTE0BA06 Az andragógia elmélete és története

A szakirányválasztás során a hallgatónak preferencia-sorrendet kell megjelölnie. A szakirányokra történő besorolás a hallgatók kumulált korrigált kreditindexe alapján történik: az így képzett hallgatói rangsorban a legjobb eredménnyel rendelkező hallgatót az általa első helyen megjelölt szakirányra sorolják be. Az eljárás hasonlóképpen folytatódik a rangsorban ezután következő hallgatókkal mindaddig, amíg valamelyik szakirány létszámkerete be nem telik. A még sorban álló hallgatók ezután a másodikként megjelölt szakirányra kerülnek besorolásra.

A szakirányok indítása minimumlétszámhoz kötött. A minimumlétszám el nem érése esetén az adott szakirányra jelentkezett hallgatók a preferencia-sorrendjükben soron következő szakirányra kerülnek besorolásra.

7. Mobilitási ablak

A szakon a nemzetközi hallgatói mobilitásra ajánlott félévek: 5. félév.

A nemzetközi mobilitásban részt vevő hallgatók számára az ajánlott kreditek összegyűjtése az alábbiak szerint javasolt.

Tárgykód Tárgynév/tárgycsoport Kredit Ekvivalencia
PRAS0BA03 Projektmenedzsment és pályázatírás 3 bármely, projekt menedzsmentet oktató, legalább 2 ECTS kreditértékű tárgy
FENA0BA06 Felnőttképzés módszertana 6 tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalencia vagy bármely, felnőttképzési ismereteket oktató, legalább 5 ECTS kreditértékű tárgy
ELAS0BB06 Elektronikus tanítás és tanulás 6 tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalencia vagy bármely, virtuális/digitális ismereteket oktató, legalább 5 ECTS kreditértékű tárgy
SZIO0BB06 Szociokulturális animáció 6 tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalencia vagy bármely, animációt oktató, legalább 5 ECTS kreditértékű tárgy
KUEI0BB06 Kultúraközvetítés menedzsmentje és módszerei 6 tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalencia vagy bármely, átfogó kultúraközvetítést oktató, legalább 5 ECTS kreditértékű tárgy
KUAN0BA03 Kutatásmódszertan 3 bármely, kutatásmódszertant oktató, legalább 2 ECTS kreditértékű tárgy
  Szabadon választható tárgyak 12 bármely tárgy, legalább 10 ECTS kreditértékben

 

8. Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat a kiscsoportos tantervi gyakorlaton túl magában foglalja:

 • a harmadik félév során egy alkalommal kulturális intézményben vagy szervezetben teljesítendő kéthetes (80 óra), adott képzési időszakhoz kapcsolódó gyakorlatot, valamint
 • a szakirányú szakképzettség szerinti, a választott szakiránynak megfelelő intézményben vagy szervezetben biztosított, legalább 160 óra, képzési időszakhoz kapcsolódó (a nyári szünet időtartamára is kiterjeszthető) gyakorlatot.

A szakmai gyakorlati helyet a hallgatóval egyeztetve a felsőoktatási intézmény engedélyezi. A gyakorlati helyszínek lehetnek: települési önkormányzatok, oktatási, közösségi művelődési intézmények, közösségi színterek, közművelődési intézmények, ifjúsági információs és tanácsadó irodák, ifjúsági vagy ifjúsággal foglalkozó szervezetek, ifjúsági szociális intézmények, felnőttképzési és humánfejlesztő szervezetek, egyházi, nonprofit és civil szervezetek.

A gyakorlat szervezéséért és a szakmai felügyeletért a Pedagógia Tanszék felelős. A szakmai gyakorlatra való jelentkezést, a gyakorlat lebonyolítását és értékelését külön eljárásrend szabályozza.        

9. Szakdolgozat követelményei

A szakdolgozat olyan feladat, amelynek elvégzése során a hallgató bizonyítja, hogy képes:

 • egy adott szakterületen végzett önálló szakirodalmi feltárásra,
 • a szakirodalomban leírt eredmények dokumentálására, elemzésére értékelésére,
 • a tanulmányai és a szakirodalomban megszerzett ismeretanyag birtokában
  • önálló kutatási tevékenység elvégzésére és/vagy
  • kreativitást megkövetelő feladat önálló elvégzésére,
 • a szakirodalmi és saját kutatási tapasztalatok alapján tanulmányaira támaszkodva értékelő tanulmány készítésére, megvédésére.

Szakdolgozat követelményrendszerét és a teljesítés feltételeit külön eljárásrend tartalmazza.

10. A képzés lezárásának feltételei

A végbizonyítvány kiadásának feltételei:

 • a kötelező, kötelezően választható és szabadon választható tárgyakból legalább 165 kredit teljesítése a tantervi szabályok szerint;
 • kritériumkövetelmények teljesítése [aláírás megszerzése Testnevelés 1 (TEES1BA00) és 2 (TEES2BA00) tárgyakból];
 • a szakmai gyakorlat teljesítése (12 kredit);
 • szakdolgozati konzultációk teljesítése (3 kredit).

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

 • a végbizonyítvány megszerzése;
 • két bíráló által külön-külön legalább elégségesre értékelt szakdolgozat.

11. Záróvizsga követelményei

A záróvizsga az oklevél megszerzéséhez szükséges ismeretek, készségek és képességek ellenőrzése és értékelése, amelynek során a hallgatónak arról is tanúságot kell tennie, hogy a tanult ismereteket alkalmazni tudja.

A záróvizsga két részből áll.

 • Szakdolgozat megvédése, amely magában foglalja az eredmények bemutatását és az arra épülő szakmai vitát. A bírálók által ajánlott osztályzatok és a védés alapján a bizottság egy érdemjeggyel értékeli a hallgató dolgozatát.
 • Komplex szóbeli vizsga, amely átfogóan értékeli a hallgató szakmai tudását és annak alkalmazási képességét. A vizsga témaköreit és a vizsgára való felkészüléshez szükséges tudnivalókat a szakfelelős a félév elején közzéteszi.

A szakdolgozat vagy a komplex szóbeli vizsga elégtelen minősítése esetén a záróvizsga sikertelennek tekintendő, azt az intézményi szabályzatban rögzítetteknek megfelelően meg kell ismételni.

A záróvizsga eredményének kiszámítási módja:

ZE = (ZV+SzD)/2

ahol

 • ZE a záróvizsga összesített eredménye
 • ZV a záróvizsgán teljesített komplex szóbeli vizsga eredménye
 • SzD szakdolgozatra megállapított érdemjegy

12. Oklevél kiadásának feltétele

Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

13. Oklevél minősítése

Az oklevél minősítésének kiszámítási módja:

OM = (TÁ+ZE)/2

ahol

 • OM az oklevél minősítése
 • TÁ az alább meghatározott tárgyak kreditponttal súlyozott átlageredménye
 • ZE a záróvizsga eredménye

Az oklevél minősítése:

Kiváló (5) ha             OM  =  5,00
Jeles (5) ha 4,51 ≤ OM  <  5,00
(4) ha 3,51 ≤ OM  ≤  4,50
Közepes (3) ha 2,51 ≤ OM  ≤  3,50
Elégséges (2) ha 2,00 ≤ OM  ≤  2,50

Az oklevél minősítésében figyelembe vett tanulmányi átlag (TÁ) kiszámítása az alábbi tárgyak eredménye alapján történik.

Humánfejlesztés szakirányon:

 • Magyar és egyetemes művelődéstörténet (MAET0BA06)
 • Az andragógia elmélete és története (ANTE0BA06)
 • Közösségi nevelés (KOES0BD06)
 • A felnőttnevelés funkciói, politikái és jogi szabályozása (FESA0BA06).

Kulturális közösségszervezés szakirányon:

 • Magyar és egyetemes művelődéstörténet (MAET0BA06)
 • Az andragógia elmélete és története (ANTE0BA06)
 • Közösségi nevelés (KOES0BD06)
 • Nemzeti kulturális és természeti értékeink (NENK0BA06).

14. A szak speciális követelményei

14.1 Levelező munkarendben folytatott képzés

Levelező munkarendű képzésen az alábbi különbségekkel érvényes a tanterv:

 • A Testnevelés 1 (TEES1BA00) és Testnevelés 2 (TEES2BA00) tárgyak teljesítése nem része a követelményrendszernek.
 • A Szakmai gyakorlat (SZGY0BA12) teljesítése helyett elismerhető a foglalkoztatás során szerzett munkatapasztalat (a szakmai gyakorlat eljárásrendje szerint).

15. Mintatantervek

Munkarend Nyelv Azonosító Melléklet
nappali magyar BNKSHV 1. melléklet
levelező magyar BLKSHV 2. melléklet

Változások követése

Sorszám Határozatszám Bevezetés módja Hatály Bekezdés Módosítás tartalma
1 2017/18. (VI. 29.) 111. azonnali 2018/19 tanévtől 15 Mintatantervi módosítások az alábbi táblázat szerint

 

Tárgykód Tárgynév Módosítás Hatály
EUEK0BB03 Európai uniós ismeretek 1. félévről 4. félévre kerül azonnali
LOET0BA03 Lokális társadalomismeret 4. félévről 1. félévre kerül azonnali
KOES0BD06 Közösségi nevelés Számonkérés: Gy helyett K azonnali
FEJA0BA03 Felnőttkor pszichológiája Új kötelező tárgy Sport és egészségfejlesztés (SPES0BA03) helyett azonnali
SPES0BA03 Sport és egészségfejlesztés Kötelező tárgyak közül szabadon választhatók közé kerül azonnali
SZIO0BB06 Szociokulturális animáció 5. félévről 4. félévre kerül azonnali
VIET0BA06 Virtuális tanulási, művelődési környezet 4. félévről 5. félévre kerül azonnali

 

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM