Keresés:
Események
«2020. július»
HKSzeCsPSzoV
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Nemzetközi gazdálkodás BSc

Tanterv

Szak Nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak
Bevezetés 2017/2018. tanévtől
Érvényes 2017. szeptember 1-től tanulmányaikat megkezdőkre vonatkozóan
Elfogadva 2017. május 5-én
Határozat

2016/2017. tanévi (V. 5.) 69. sz. határozat
2017/2018. tanévi (VI. 29.) 112. sz. határozata
2018/2019. tanévi (V. 17.) 63. sz. határozat

Szakfelelős Dr. Majoros Pál
Dékán Gulyásné dr. Csekő Katalin

Áttekintés

1 A szak engedélyezése és akkreditációja
2 A képzés célja
3 Elsajátítandó szakmai kompetenciák
4 A szak alapadatai
5 A képzés szerkezete
6 A szak specializációi
7 Mobilitási ablak
8 Szakmai gyakorlat
9 Szakdolgozat követelményei
10 A képzés lezárásának feltételei
11 Záróvizsga követelményei
12 Oklevél kiadásának feltétele
13 Oklevél minősítése
14 A szak speciális követelményei
15 Mintatantervek
  Változások követése

 

A szak tartalma és követelményrendszere

1. A szak engedélyezése és akkreditációja

A Nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak képesítési és kimeneti követelményeit 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet határozza meg.
A Magyar Akkreditációs Bizottság hatályos akkreditációjának határozatszáma: 2016/1/VII/4/6.

2. A képzés célja

A képzés célja legalább két idegen nyelven magas szinten tárgyalóképes gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdasági, társadalomelméleti, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek a nemzetközi vállalkozói tevékenység végzésére és irányítására, szervezésére és kellő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

3. Elsajátítandó szakmai kompetenciák

Nemzetközi gazdálkodás alapképzési szakon a közgazdász

a) tudása

 • Rendelkezik a gazdaságtudomány alapvető, átfogó fogalmainak, elméleteinek, tényeinek, nemzetgazdasági és nemzetközi összefüggéseinek ismeretével, a releváns gazdasági szereplőkre, funkciókra és folyamatokra vonatkozóan.
 • Elsajátította a gazdaság mikro és makro szerveződési szintjeinek alapvető elméleteit és jellemzőit, birtokában van az alapvető információ-gyűjtési, matematikai és statisztikai elemzési módszereknek.
 • Ismeri a projektben, teamben, munkaszervezetben való együttműködés, a projekt vezetés szabályait és etikai normáit.
 • Ismeri és érti a nemzetközi szállítmányozás, a nemzetközi pénzügyi folyamatok beazonosítására alkalmas szakértői tudás alapjait, a szakterület szerint releváns információgyűjtési, elemzési és probléma megoldási módszereket, ezek alkalmazási feltételeit és korlátait.
 • Ismeri az nemzetközi vállalkozásokhoz kapcsolódó más (jogi, területfejlesztési, oktatási) szakterületek alapjait.
 • Ismeri és érti a gazdaságpolitika, a külkereskedelmi folyamatok, a külgazdasági politika alapvető funkcióit, determinációit és céljait. A hatékony munkavégzéshez szükséges ismeretekkel rendelkezik az Európai Unió működésével kapcsolatban.
 • Tisztában van a szervezetek működését, a gazdálkodási folyamatokat támogató informatikai és irodatechnikai eszközökkel.
 • Elsajátította a szakszerű és hatékony kommunikáció írásbeli és szóbeli formáit, az adatok bemutatásának táblázatos és grafikus módjait.
 • Birtokában van a gazdaságtudomány alapvető szakmai szókincsének anyanyelvén és legalább két idegen nyelven.

b) képességei

 • Gazdasági tevékenységet, projektet tervez, szervez, kisebb vállalkozást, gazdálkodó szervezetet, irányít és ellenőriz.
 • A tanult elméletek és módszerek alkalmazásával tényeket és alapvető összefüggéseket tár fel, rendszerez és elemez, önálló következtetéseket, kritikai észrevételeket fogalmaz meg, döntés-előkészítő javaslatokat készít, döntéseket hoz rutin- és részben ismeretlen - hazai, illetve nemzetközi - környezetben is.
 • Követi és értelmezi a világgazdasági, nemzetközi üzleti folyamatokat, a gazdaságpolitika és a szakterület szerint releváns, kapcsolódó szakpolitikák, jogszabályok változásait, azok hatásait, ezeket figyelembe veszi elemzései, javaslatai, döntései során.
 • Képes a szállítmányozási és külkereskedelmi folyamatok komplex következményeinek meghatározására.
 • Gazdálkodó szervezetben, gazdasági munkakörben a szállítmányozáshoz, külkereskedelmi folyamatokhoz gazdasági tevékenységet tervez, szervez.
 • A fogalmi és elméleti szempontból szakszerűen megfogalmazott szakmai javaslatot, álláspontot szóban és írásban, magyar és idegen nyelven, a szakmai kommunikáció szabályai szerint prezentálja. Megérti és használja szakterületének jellemző online és nyomtatott szakirodalmát magyar és idegen nyelven.
 • Projektben, csoportos feladatmegoldásban vesz részt, a gyakorlati tudás, tapasztalatok megszerzését követően azokban vezetőként a tevékenységet vezeti, szervezi, értékeli, ellenőrzi. Képes együttműködni más szakterületek képviselőivel (mérnökökkel, külkereskedőkkel).
 • Tisztában van a nemzetközi, multikulturális környezetben végzett munkavégzés sajátosságaival.
 • Képes a gyakorlati tudás, tapasztalatok megszerzését követően kis és közepes vállalkozást, illetve gazdálkodó szervezetben szervezeti egységet vezetni.
 • Képes középszintű szakmai idegennyelvtudása használatára.

c) attitűdje

 • A minőségi munkavégzés érdekében problémaérzékeny, proaktív magatartást tanúsít, projektben, csoportos feladatvégzés esetén konstruktív, együttműködő, kezdeményező.
 • Fogékony az új információk befogadására, az új szakmai ismeretekre és módszertanokra, nyitott az új, önálló és együttműködést igénylő feladatok, felelősségek vállalására.
 • Törekszik tudásának és munkakapcsolatainak fejlesztésére, ebben munkatársaival való együttműködésre.
 • Kritikusan viszonyul saját, illetve a beosztottak tudásához, munkájához és magatartásához. Kész a hibák kijavítására, munkatársait is segíti ebben.
 • Nyitott az adott munkakör, munkaszervezet, vállalkozás tágabb gazdasági, társadalmi környezetének változásai iránt, törekszik a változások követésére és megértésére.
 • Törekszik mások véleményét, az ágazati, regionális, nemzeti és európai értékeket (ide értve a társadalmi, szociális és ökológiai, fenntarthatósági szempontokat is) a döntések során felelősen figyelembe venni.
 • Törekszik az életen át tartó tanulásra a munka világában és azon kívül is.

d) autonómiája és felelőssége

 • Általános szakmai felügyelet mellett, önállóan végzi és szervezi a munkaköri leírásban meghatározott feladatokat.
 • Önállóan szervezi meg a gazdasági folyamatok elemzését, az adatok gyűjtését, rendszerezését, értékelését.
 • Az elemzéseiért, következtetéseiért és döntéseiért felelősséget vállal.
 • Felelősséget vállal a munkával és magatartásával kapcsolatos szakmai, jogi, etikai normák és szabályok betartása terén.
 • Önállóan kíséri figyelemmel a társadalmi-gazdasági-jogi környezet szakterületét érintő változásait.
 • A kapcsolódó szakpolitikák követését és alkalmazását részben önállóan végzi.
 • Előadásokat tart, vitavezetést önállóan végez.
 • Önállóan és felelősséggel vesz részt a gazdálkodó szervezeten belüli és azon kívüli szakmai fórumok munkájában.

4. A szak alapadatai

Képzési idő: 7 félév
A megszerzendő kreditek száma: 210 kredit
Végzettségi szint: Alapfokozat (rövidítve: BSc)
Szakképzettség: közgazdász, nemzetközi gazdálkodás alapképzési szakon
A szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in International Business

5. A képzés szerkezete

A képzés szerkezete kreditpontokban kifejezve, a képzési és kimeneti követelmények alapján:

Szakterületek, ismeretkörök K KV KN V Össz.
Közgazdaságtani, módszertani és üzleti ismeretek 63     3 66
Szaknyelv     12   12
Társadalomtudományi alapismeretek 6 3          3 12
Szakmai általános ismeretek 42 6 6 6 60
Specializációk   30     30
Egyéb (szakmai gyakorlat, szakdolgozat) 30       30
Összesen 141 39 18 12 210

Rövidítések, illetve a tárgytípusok meghatározása:

 • K – Kötelező tárgyak.
 • KV – Kötelezően választandó tárgyak: egy meghatározott tárgycsoportból választandók. A specializációk tárgyai együttesen választandók, a specializáció felvételével.
 • KN – Kötelezően választandó szaknyelvi készségfejlesztő tárgyak. A diploma követelményeként előírt nyelvvizsgával nem rendelkező hallgatók a rendelkezésre álló szaknyelvi kurzusok közül választhatnak. Nyelvvizsgával rendelkező hallgatók idegen nyelvű szakmai tárgyakat vagy további üzleti idegen nyelvet vehetnek fel a kreditkeret terhére.
 • V – Szabadon választható tárgyak. A mintatantervben szereplő tárgyak mellett a hallgató az intézményben meghirdetett további tárgyakat is felveheti.

6. A szak specializációi

Az alapszakon, nappali munkarendben a hallgatók az alábbi, önálló szakképzettséget nem eredményező specializációk közül választhatnak:

 • Nemzetközi üzletfejlesztés (magyar, angol, francia és német nyelven)
 • Digitális ellátásilánc-menedzsment (magyar nyelven)
 • Gazdaságdiplomácia (magyar nyelven)
 • Üzleti intelligencia és döntések (magyar nyelven)
 • Gazdasági-üzleti szakfordító és tolmács (magyar nyelven)
 • East Asian Business Studies (angol nyelven)

Levelező munkarendben a hallgatók az alábbi, önálló szakképzettséget nem eredményező specializációk közül választhatnak:

 • Nemzetközi üzletfejlesztés (magyar és angol nyelven)
 • Digitális ellátásilánc-menedzsment (magyar nyelven)
 • Gazdaságdiplomácia (magyar nyelven)

A specializációválasztásra a mintatanterv szerinti 4. félév lezárása után kerülhet sor.

Az egyes specializációkra azok a hallgatók jelentkezhetnek, akik a mintatanterv szerinti első négy félév tárgyai közül legalább 75 kreditet teljesítettek, melyek magukban foglalják az alábbi tárgy(ak) teljesítését:

Specializáció Tárgykód Tárgynév
Nemzetközi üzletfejlesztés NEUG0BA06 Nemzetközi ügyletek
Digitális ellátásilánc-menedzsment NELO0BA03 Nemzetközi logisztika
Gazdaságdiplomácia NEEK0BA03 Nemzetközi kapcsolatok és intézmények
Üzleti intelligencia és döntések UZKA0BB06 Üzleti statisztika
Gazdasági-üzleti szakfordító és tolmács NEUG0BA06 Nemzetközi ügyletek
East Asian Business Studies VIEM0BA03 Világgazdaság és nemzetközi kereskedelem

A specializációválasztás során a hallgatónak preferenciasorrendet kell megjelölnie, legalább három specializáció megadásával. A specializációkra történő besorolás a hallgatók kumulált kreditindexe alapján történik: az így képzett hallgatói rangsorban a legjobb eredménnyel rendelkező hallgatót az általa első helyen megjelölt specializációra sorolják be. Az eljárás hasonlóképpen folytatódik a rangsorban ezután következő hallgatókkal mindaddig, amíg valamelyik specializáció létszámkerete be nem telik. A még sorban álló hallgatók ezután a másodikként megjelölt specializációra kerülnek besorolásra. Az eljárás azonos elven zajlik az utolsó hallgató besorolásáig.

A specializációk indítása minimumlétszámhoz kötött. A minimumlétszám el nem érése esetén az adott specializációra jelentkezett hallgatók a preferenciasorrendjükben soron következő specializációra kerülnek besorolásra.

7. Mobilitási ablak

A szakon a nemzetközi hallgatói mobilitásra ajánlott félévek: 3. vagy 4. félév és a szakmai gyakorlat féléve.
A 3. félévben a nemzetközi mobilitásban részt vevő hallgatók számára az ajánlott kreditek összegyűjtése az alábbiak szerint javasolt.

Tárgykód Tárgynév/tárgycsoport Kredit Ekvivalencia
SZNT0BA06 Szervezeti és humán menedzsment 6 tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalencia vagy bármely, átfogó menedzsmentismereteket oktató, legalább 5 ECTS kreditértékű tárgy
NEA0BA03 Nemzetközi gazdálkodás szaknyelv A 3 bármely nyelvi készségfejlesztő tárgy (legalább 2 ECTS)
MAAI0BB03 Marketing alapjai 3 tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalencia, vagy bármely, átfogó marketingismereteket oktató, legalább 2 ECTS kreditértékű tárgy
STAI0BA06 Statisztika és valószínűségszámítás alapjai 6 tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalencia vagy bármely, statisztikai ismereteket oktató, legalább 5 ECTS kreditértékű tárgy
  Szabadon választható tárgyak 6 bármely tárgy, legalább 5 ECTS kreditértékben

A 4. félévben a nemzetközi mobilitásban részt vevő hallgatók számára az ajánlott kreditek összegyűjtése az alábbiak szerint javasolt.

Tárgykód Tárgynév/tárgycsoport Kredit Ekvivalencia
UZKA0BB06 Üzleti statisztika

6

tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalencia, vagy bármely, alkalmazott statisztikai ismereteket oktató, legalább 5 ECTS kreditértékű tárgy
VIEM0BA03 Világgazdaság és nemzetközi kereskedelem

3

tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalencia vagy bármely, nemzetközi kereskedelemmel foglalkozó, legalább 2 ECTS kreditértékű tárgy
NEOG0BA03 Nemzetközi és EU jog 3 tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalencia vagy bármely, az EU jogrendszerével kapcsolatos, legalább 2 ECTS kreditértékű tárgy
AZAI0BA06 Az EU szervezete és szakpolitikái 6 tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalencia vagy bármely, az EU intézményrendszerével vagy politikáival kapcsolatos, legalább 5 ECTS kreditértékű tárgy
UZLV2BB03 Üzleti idegen nyelv B/1 3 bármely nyelvi készségfejlesztő tárgy (legalább 2 ECTS)
  Kötelezően választandó szakmai általános ismeretek 6 bármely szakmai tárgy a nemzetközi gazdaságtan, nemzetközi kereskedelem, EU-ismeretek, logisztika témakörében, legalább 5 ECTS kreditértékű tárgy
  Szabadon választható tárgyak 3 bármely tárgy, legalább 5 ECTS kreditértékben

A specializációk tárgyaira vonatkozóan a tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalenciák alapján történhet kreditbeszámítás.
A szak követelményrendszerében meghatározott szakmai gyakorlat folytatható külföldön is, a szakmai gyakorlatra vonatkozó eljárásrend szerint.

8. Szakmai gyakorlat

Az intézményen kívül kötelezően teljesítendő szakmai gyakorlat az oklevél megszerzésének feltétele. A szakmai gyakorlat tizenkettő hét időtartamú (nappali tagozaton 400 óra, részidős képzésben 200 óra) összefüggő gyakorlat.

A szakmai gyakorlat 20 kredit értékű, teljesítése az abszolutórium megszerzésének feltétele.

8.1 Tantárgyi követelmények

A szakmai gyakorlat megkezdésének feltétele legalább 171 kredit megszerzése a szak mintatanterve szerint. Az előírt kreditmennyiség nem tartalmazhatja a Szakdolgozat (SZAT0BA07) tárgy kreditjeit.

8.2 A szakmai gyakorlat helye

A hallgatók szakmai gyakorlati helyüket szabadon megválaszthatják. A szakmai gyakorlat lebonyolítására minden olyan vállalkozás vagy intézmény kiválasztható, amely a szak jellegéhez kapcsolódó tevékenységet folytat és ahol léteznek felsőfokú végzettséget igénylő, betöltött munkakörök. A hallgató által betöltendő munkakörrel kapcsolatos elvárás, hogy az ismertesse meg a hallgatót a szervezet gazdálkodásának nemzetközi kereskedelmi, logisztikai, pénzügyi vonatkozásaival, lehetőséget adva számára az egyetemi képzés során szerzett ismeretek alkalmazására és gyakorlására

8.3 A szakmai gyakorlat teljesítésének követelményei

A szakmai gyakorlat célja, hogy a hallgatók tanulmányaiknak, illetve szakterületüknek megfelelő tevékenységet végző fogadóintézménynél (szervezetnél, vállalatnál, közintézménynél, civil szervezetnél) megismerkedjenek az ott folyó szakmai munkával, aktívan bekapcsolódjanak a napi munkavégzésébe, önállóan oldják meg a munkahelyi vezetőjük által rájuk bízott feladatot, illetve tapasztalatokat gyűjtsenek a munkaerőpiacon való későbbi elhelyezkedéshez.

A szakmai gyakorlat értékelését a gyakorlat végén a munkahelyi gyakorlatvezető értékelése felhasználásával a szakvezető végzi.

A gyakorlat szervezéséért és a szakmai felügyeletért a Nemzetközi gazdálkodás szak vezetője, illetve specializációvezetői felelősek. A szakmai gyakorlatra való jelentkezést, a gyakorlat lebonyolítását és értékelését külön eljárásrend szabályozza.

9. Szakdolgozat követelményei

A szakdolgozat olyan feladat, amelynek elvégzése során a hallgató bizonyítja, hogy képes:

 • egy adott szakterületen végzett önálló szakirodalmi feltárásra,
 • a szakirodalomban leírt eredmények dokumentálására, elemzésére értékelésére,
 • a tanulmányai és a szakirodalomban megszerzett ismeretanyag birtokában
  • önálló kutatási tevékenység elvégzésére és/vagy
  • kreativitást megkövetelő feladat önálló elvégzésére,
 • a szakirodalmi és saját kutatási tapasztalatok alapján tanulmányaira támaszkodva értékelő tanulmány készítésére, megvédésére.

A szakdolgozat követelményrendszerét és a teljesítés feltételeit külön eljárásrend tartalmazza.

10. A képzés lezárásának feltételei

A végbizonyítvány kiadásának feltételei:

 • a kötelező, kötelezően választható és szabadon választható tárgyakból legalább 183 kredit teljesítése a tantervi szabályok szerint;
 • kritériumkövetelmények teljesítése (aláírás megszerzése Testnevelés 1 és 2 tárgyakból);
 • a szakmai gyakorlat teljesítése (20 kredit);
 • szakdolgozati konzultációk teljesítése (7 kredit).

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

 • a végbizonyítvány megszerzése;
 • két bíráló által külön-külön legalább elégségesre értékelt szakdolgozat.

11. Záróvizsga követelményei

A záróvizsga az oklevél megszerzéséhez szükséges ismeretek, készségek és képességek ellenőrzése és értékelése, amelynek során a hallgatónak arról is tanúságot kell tennie, hogy a tanult ismereteket alkalmazni tudja.

A záróvizsga két részből áll.

 • Szakdolgozat megvédése, amely magában foglalja az eredmények bemutatását és az arra épülő szakmai vitát. A bírálók által ajánlott osztályzatok és a védés alapján a bizottság egy érdemjeggyel értékeli a hallgató dolgozatát.
 • Komplex szóbeli vizsga, amely átfogóan értékeli a hallgató szakmai tudását és annak alkalmazási képességét. A vizsga témaköreit és a vizsgára való felkészüléshez szükséges tudnivalókat a szakfelelős a félév elején közzéteszi.

A szakdolgozat vagy a komplex szóbeli vizsga elégtelen minősítése esetén a záróvizsga sikertelennek tekintendő, azt az intézményi szabályzatban rögzítetteknek megfelelően meg kell ismételni.
A záróvizsga eredményének kiszámítási módja:

ZE = (ZV+SzD)/2

ahol

 • ZE a záróvizsga összesített eredménye
 • ZV a záróvizsgán teljesített komplex szóbeli vizsga eredménye
 • SzD szakdolgozatra megállapított érdemjegy

12. Oklevél kiadásának feltétele

Az alapfokozat megszerzéséhez két idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges, amelyek közül az egyik nyelvvizsga államilag elismert, felsőfokú (C1), komplex típusú általános nyelvvizsgával kiváltható.

13. Oklevél minősítése

Az oklevél minősítésének kiszámítási módja:

OM = (TÁ+ZE)/2

ahol

 • OM az oklevél minősítése
 • TÁ az alább meghatározott tárgyak kreditponttal súlyozott átlageredménye
 • ZE a záróvizsga eredménye

Az oklevél minősítése:

Kiváló (5) ha             OM  =  5,00
Jeles (5) ha 4,51 ≤ OM  <  5,00
(4) ha 3,51 ≤ OM  ≤  4,50
Közepes (3) ha 2,51 ≤ OM  ≤  3,50
Elégséges (2) ha 2,00 ≤ OM  ≤  2,50

Az oklevél minősítésében figyelembe vett tanulmányi átlag (TÁ) kiszámítása az alábbi tárgyak eredménye alapján történik.
Valamennyi specializáció esetén:

 • Közgazdaságtan 1. és 2. tárgyak (KOAN1BA06 és KOAN2BA06) átlaga
 • Statisztika és valószínűségszámítás alapjai (STAI0BA06) és Üzleti statisztika (UZKA0BB06) átlaga
 • Nemzetközi ügyletek és logisztika (NEKA0BB06)
 • Világgazdaság és nemzetközi kereskedelem ((VIEM0BA03)

Specializációtól függően egy tantárgy:

Specializáció Tárgykód Tárgynév
Nemzetközi üzletfejlesztés FIAS0BA06 Fizetések, kockázatkezelés, finanszírozás
Digitális ellátásilánc-menedzsment FUAS0BA06 Fuvarozás és szállítmányozás
Gazdaságdiplomácia ALEK0BB06 Általános és szakdiplomáciai ismeretek
Üzleti intelligencia és döntések UZEK0BB06 Üzleti intelligencia, döntéstámogató rendszerek
Gazdasági-üzleti szakfordító és tolmács SZTA1BA06
SZTA2BA03
Szakfordítás gyakorlata 1 és 2 átlaga
East Asian Business Studies MOMY0BA06 The Modern Chinese Economy

 

14. A szak speciális követelményei

14.1 Nem magyar nyelven folytatott képzés

A 2011. évi CCIV. törvény 51. § (2) bekezdés alapján az idegen nyelven folytatott képzésen az oklevél kiadásának nem követelménye a 12. pontban meghatározott nyelvvizsgák megszerzése.

A 137/2008 (V. 16.) kormányrendelet 14. § (6) bekezdés értelmében az idegen nyelven folytatott és befejezett tanulmányokat igazoló oklevél – az oktatás nyelve szempontjából – államilag elismert, egynyelvű, komplex típusú felsőfokú nyelvvizsgának felel meg. A hivatkozott jogszabály értelmében az oklevél egyenértékű a nyelvvizsgával, erről a BGE külön bizonyítványt nem adhat ki.

A BGE abban az esetben ismeri el idegen nyelven folytatott képzésnek a hallgató tanulmányait, ha idegen nyelven teljesít legalább 189 kreditet, ebből legalább 168 kreditet az adott képzés nyelvén.

14.2 Levelező munkarendben folytatott képzés

Levelező munkarendű képzésen az alábbi különbségekkel érvényes a tanterv:

 • A Testnevelés 1 (TEES1BA00) és Testnevelés 2 (TEES2BA00) tárgyak teljesítése nem része a követelményrendszernek.
 • A Szakmai gyakorlat (SZGY0BA20) teljesítése helyett elismertethető a foglalkoztatás során szerzett munkatapasztalat (a szakmai gyakorlat eljárásrendje szerint).

14.3 Kettősdiploma-megállapodás keretében folytatott képzés

A szak hallgatója a BGE oklevele mellett az alábbi partnerintézmények oklevelét is megszerezheti a BGE kettősdiploma-megállapodásai alapján.

Partnerintézmény Szakképzettség megnevezése BGE-n teljesítendő kreditek Partnerintézményben teljesítendő kreditek
Avans School of International Studies of the Avans University of Applied Sciences Bachelor of Business Administration 210 30
College of Management of Shih Chien University Bachelor of International Business 180 43
Thomas More University, Mechelen Bachelor of International Business and Trade 180 57
University of Applied Sciences, Frankfurt am Main Bachelor of International Business Administration 180 30
Université Jules Verne, Amiens Économiste en gestion d’entreprise 210 60

Az egyes képzések követelmény- és feltételrendszerét a vonatkozó megállapodások mellékletei tartalmazzák.

14.4 Duális képzés

A duális képzésben a felsőoktatási intézménnyel közösen kialakított gyakorlati tanterv alapján a vállalatok (duális képzési partnerek) saját igényeik szerint képzik a hallgatót, és profiljuknak megfelelően támogatják, gyakorlati ismeretekkel bővítik, kiegészítik a hallgató intézményi képzését.

A duális képzésre felvételt nyert hallgatóval a BGE duális képzési partnere munkaszerződést köt. A hallgató tanulmányaival párhuzamosan munkát végez a partnerszervezetnél. A tanulmányi idő és a munkaidő megoszlását a munkaszerződés tartalmazza.

15. Mintatantervek

Munkarend Nyelv Azonosító Melléklet
nappali magyar BNNGHK 1. melléklet
levelező magyar BLNGHK 2. melléklet
nappali angol BNNGEK 3. melléklet
levelező angol BLNGEK 4. melléklet
nappali francia BNNGFK 5. melléklet
nappali német BNNGDK 6. melléklet

 

Változások követése

Sorszám Határozatszám Bevezetés módja Hatály Bekezdés Módosítás tartalma
 1 2017/18. (VI. 29.) 111.  azonnali  2018/19 tanévtől  15  Mintatantervi módosítások az alábbi táblázat szerint

 

Tárgykód Tárgynév Módosítás Hatály
VAAI0BA03 Vállalati gazdaságtan alapjai 1. félévről 2. félévre kerül (csak nappali munkarendben) azonnali
SZNT0BA06 Szervezeti és humán menedzsment 2. félévről 3. félévre kerül (csak nappali munkarendben) azonnali
PEAI0BA06 Pénzügyek alapjai 2. félévről 1. félévre kerül (csak nappali munkarendben) azonnali
SZAI0BA06 Számvitel alapjai 3. félévről 2. félévre kerül (csak nappali munkarendben) azonnali
UZIO0BA03 Üzleti kommunikáció 1. félévről 2. félévre kerül (csak nappali munkarendben) azonnali
VIEM0BA03 Világgazdaság és nemzetközi kereskedelem 6. félévről 4. félévre kerül azonnali
NENG0BA06 Nemzetközi marketing 4. félévről 5. félévre kerül azonnali
NEOG0BA03 Nemzetközi és EU jog  3. félévről 4. félévre kerül azonnali
KUIA0BA06 Külgazdaságpolitika és gazdaságdiplomácia megszűnik azonnali
MAKP0BA03 Magyar külgazdaságpolitika Új tárgy (2+0 K, 3 kredit, illetve levelezőn 10 K, 3 kredit) azonnali
INAS0BA06 Információgazdálkodás Gy helyett K azonnali
GAKA0BA03 Gazdasági és üzleti statisztika Gy helyett K azonnali
NEKA0BB06 Nemzetközi ügyletek és logisztika átnevezés: Nemzetközi ügyletek (NEUG0BA06) azonnali
NELO0BA03 Nemzetközi logisztika Új tárgy (2+0 K, 3 kredit, illetve levelezőn 10 K, 3 kredit) azonnali
  Külgazdasági vállalkozás Specializáció nevének megváltoztatása. Új név: Nemzetközi üzletfejlesztés azonnali

 

Sorszám Határozatszám Bevezetés módja Hatály Bekezdés Módosítás tartalma
 2 2017/18. (VI. 29.) 114.  azonnali  2018/19 tanévtől  6, 15  Mintatantervi módosítások az alábbi táblázat szerint

 

Neptun-kód Jell. Tárgy 5. félév 6. félév
Ea. Gy. Kr. Köv Ea. Gy. Kr. Köv
MOMY0BA06 KV The Modern Chinese Economy                
JARY0BA03 KV The Japanese Economy in the 21st Century 1 1 3 K        
ADRE0BA03 KV Advanced Economies of Asia: South-Korea and Taiwan, Singapore 1 1 3 K        
EMNS0BA03 KV The Emerging South-East-Asian Regions 1 1 3 K        
ECIA0BA03 KV Economic integration in Asia         1 1 3 K
GLIA0BA06 KV Global Value Chains in Asia         2 2 6 Gy
ICUP0BA03 KV Innovation and Catch-up: The Various Experiences of Asian Economies         1 1 3 Gy
INIA0BA03 KV Intercultural Training with Special Emphasis on Asia         0 2 3 Gy

 

Sorszám Határozatszám Bevezetés módja Hatály Bekezdés Módosítás tartalma
3 2018/19. (V. 17.) 63. azonnali 2019/20 tanévtől 6 Specializációk felsorolásának nyelv és munkarend szerinti pontosítása
4 2018/19. (V. 17.) 63. azonnali 2019/20 tanévtől 6 Szállítmányozás-logisztika specializáció megszüntetése
5 2018/19. (V. 17.) 63. azonnali 2019/20 tanévtől 6 Digitális ellátásilánc-menedzsment specializáció létrehozása a korábbi Szállítmányozás-logisztika specializáció mintatanterve szerint
6 2018/19. (V. 17.) 63. azonnali 2019/20 tanévtől 13 Szállítmányozás-logisztika specializáció helyett a Digitális ellátásilánc-menedzsment specializáció feltüntetése
7 2018/19. (V. 17.) 63. azonnali 2019/20 tanévtől 15 Mintatantervi módosítások az alábbi táblázat szerint

 

Tárgykód Tárgynév Módosítás Hatály
NEUG0BA06 Nemzetközi ügyletek Számonkérés változása Gy-ről K-ra azonnali
FIAS0BA06 Fizetések, kockázatkezelés, finanszírozás A magyar nyelvű képzésen az 5. félévről az 6. félévre kerül azonnali
VAEK0BA03 Vállalatirányítási rendszerek (SAP) A magyar nyelvű képzésen a 6. félévről az 5. félévre kerül azonnali
VAAI0BA03 Vállalati gazdaságtan alapjai Az angol és a francia nyelvű képzésen a 2. félévről az 1. félévre kerül azonnali
PEAI0BA06 Pénzügyek alapjai Az angol és a francia nyelvű képzésen az 1. félévről a 2. félévre kerül azonnali
UZIO0BA03 Üzleti kommunikáció Az angol és a francia nyelvű képzésen a 2. félévről az 1. félévre kerül azonnali
DOEK0BA03 Döntéselőkészítő kvantitatív módszerek Az angol és a francia nyelvű képzésen az 5. félévről a 3. félévre kerül azonnali
NENG0BA06 Nemzetközi marketing Az angol nyelvű képzésen az 5. félévről a 4. félévre kerül azonnali
NEOG0BA03 Nemzetközi és EU jog  Az angol nyelvű képzésen a 4. félévről az 5. félévre kerül azonnali
NEEK0BA03 Nemzetközi kapcsolatok és intézmények Az angol nyelvű képzésen a 4. félévről az 1. félévre kerül azonnali
TAKA0BB03 Tárgyalástechnika Az angol nyelvű képzésen a 6. félévről a 4. félévre kerül azonnali
GAKA0BC03 Gazdaságpolitika Az angol nyelvű képzésen a 2. félévről az 5. félévre kerül azonnali
DIEM0BA03 Digitális kereskedelem Óraszám változása 2+0-ról 0+2-re, számonkérés változása K-ról Gy-re azonnali
NEA0BA03 Nemzetközi gazdálkodás szaknyelv A Hibás tárgykód javítása, helyes kód: NELV1BA03 azonnali
NEB0BA03 Nemzetközi gazdálkodás szaknyelv B Hibás tárgykód javítása, helyes kód: NELV2BA03 azonnali
GAKA0BA06 Gazdasági matematika A francia nyelvű képzésen a 2. félévről az 1. félévre kerül azonnali
STAI0BA06 Statisztika és valószínűségszámítás alapjai A francia nyelvű képzésen a 3. félévről a 2. félévre kerül azonnali
UZKA0BB06 Üzleti statisztika A francia nyelvű képzésen a 4. félévről a 3. félévre kerül azonnali
MAAI0BB03 Marketing alapjai A francia nyelvű képzésen a 3. félévről az 1. félévre kerül azonnali
TAAN0BB03 Tanulásmódszertan A francia nyelvű képzésen az 1. félévről az 5. félévre kerül azonnali
PRSE0BA03 Prezentációs készségfejlesztés A francia nyelvű képzésen az 1. félévről az 5. félévre kerül azonnali
NEKA0BA03 Nemzetközi tárgyalástechnika A francia nyelvű képzésen a 2. félévről az 5. félévre kerül azonnali
INIO0BB03 Interkulturális kommunikáció A francia nyelvű képzésen a 2. félévről az 5. félévre kerül azonnali
KONG0BA03 Kommunikációs tréning A francia nyelvű képzésen a 2. félévről az 5. félévre kerül azonnali
MAEL0BA03 Marketing opérationnel Új tárgy a francia nyelvű képzésen a Kötelezően választandó gazdaság- és társadalomtudományi ismeretek modulban, 2+0 K 3 kredit azonnali
GAET0BA03 Gazdaságtörténet A francia nyelvű képzésen az 1. félévről az 5. félévre kerül azonnali
SZIA0BD03 Szociológia A francia nyelvű képzésen az 1. félévről az 5. félévre kerül azonnali
PSIA0BA03 Pszichológia A francia nyelvű képzésen az 1. félévről az 5. félévre kerül azonnali
POIA0BA03 Politológia A francia nyelvű képzésen az 1. félévről az 5. félévre kerül azonnali
VIEM0BA03 Világgazdaság és nemzetközi kereskedelem A francia nyelvű képzésen a 4. félévről a 3. félévre kerül azonnali
NEUG0BA06 Nemzetközi ügyletek A francia nyelvű képzésen a 3. félévről a 4. félévre kerül azonnali
NELO0BA03 Nemzetközi logisztika A francia nyelvű képzésen a 3. félévről a 4. félévre kerül azonnali
KUEK0BA03 Külgazdasági pénzügyek A francia nyelvű képzésen az 5. félévről a 4. félévre kerül azonnali
NEEK0BA03 Nemzetközi kapcsolatok és intézmények A francia nyelvű képzésen a 4. félévről a 3. félévre kerül azonnali
TAKA0BB03 Tárgyalástechnika A francia nyelvű képzésen a 6. félévről a 3. félévre kerül azonnali

 

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM