Keresés:
Események
«2020. július»
HKSzeCsPSzoV
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Turizmus-vendéglátás BSc

Tanterv

Szak Turizmus-vendéglátás alapképzési szak
Bevezetés 2017/2018. tanévtől
Érvényes 2017. szeptember 1-től tanulmányaikat megkezdőkre vonatkozóan
Elfogadva 2017. május 5-én
Határozat 2016/2017. tanévi (V. 5.) 69. sz. határozat
2017/2018. tanévi (VI. 29.) 112. sz. határozat
2018/2019. tanévi (V. 17.) 63. sz. határozat
Szakfelelős Dr. Szalók Csilla
Dékán Dr. Lugasi Andrea

Áttekintés

1 A szak engedélyezése és akkreditációja
2 A képzés célja
3 Elsajátítandó szakmai kompetenciák
4 A szak alapadatai
5 A képzés szerkezete
6 A szak specializációi
7 Mobilitási ablak
8 Szakmai gyakorlat
9 Szakdolgozat követelményei
10 A képzés lezárásának feltételei
11 Záróvizsga követelményei
12 Oklevél kiadásának feltétele
13 Oklevél minősítése
14 A szak speciális követelményei
15 Mintatantervek
  Változások követése

 

A szak tartalma és követelményrendszere

1. A szak engedélyezése és akkreditációja

A Turizmus-vendéglátás alapszak képesítési és kimeneti követelményeit 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet határozza meg.

A Magyar Akkreditációs Bizottság hatályos akkreditációjának határozatszáma: 2016/1/VII/3/19.

2. A képzés célja

A képzés célja a turizmus és vendéglátás feladatait ellátó, idegen nyelveket beszélő gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdaságtudományi, társadalomelméleti, alkalmazott módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek elvégezni a szálláshely szolgáltatás, vendéglátás és a turizmus egyéb különböző területein felmerülő feladatokat, irányítani és szervezni tudják a kapcsolódó munkafolyamatokat, feltárják és elemzik a keresletet befolyásoló tényezőket, vonzó és élményszerű kínálatot alakítanak ki, megszervezik és elvégzik a kapcsolódó szolgáltató tevékenységeket. Képesek turisztikai vállalkozások és non-profit szervezetek alapítására és működtetésére. Alkalmasak a különböző területi szinteken megjelenő koordinációs és marketing feladatok tervezésére, ellátására és irányítására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

3. Elsajátítandó szakmai kompetenciák

Turizmus-vendéglátás alapképzési szakon a közgazdász

a) tudása

 • Rendelkezik a gazdaságtudomány alapvető, átfogó fogalmainak, elméleteinek, tényeinek, nemzetgazdasági és nemzetközi összefüggéseinek ismeretével, a releváns gazdasági szereplőkre, funkciókra és folyamatokra vonatkozóan.
 • Elsajátította a gazdaság mikro és makro szerveződési szintjeinek alapvető elméleteit, birtokában van az alapvető információ-gyűjtési, matematikai és statisztikai elemzési módszereknek.
 • Ismeri a projektben, csapatban, munkaszervezetben való együttműködés, a projekt vezetés szabályait és etikai normáit.
 • Ismeri a turisztikai ágazat működésének elveit és annak kapcsolódó ágazatait, ismeri a turizmus hazai és nemzetközi piacát, a piac szereplőit, jellemzőit, sajátosságait és kapcsolódásaikat.
 • Ismeri a különböző típusú turisztikai vállalkozások (szálláshelyek, vendéglátóhelyek, szabadidős létesítmények) típusait, valamint azok működtetésére és piaci tevékenységeinek irányítására vonatkozó elveket és menedzsment módszereket.
 • Ismeri a turizmus alágazatainak és tevékenységeinek (például szállás- és vendéglátóhelyek, utazásszervezés és közvetítés, térség-menedzsment szervezetei, egyéb szolgáltatók stb.) működését, értékelését, döntési kritériumait, szakmai részterületeit és ágazati kapcsolódási pontjait.
 • Ismeri a turizmushoz és a vendéglátáshoz kapcsolódó más szak- és tudományterületek alapvető tényeit és összefüggéseit (földrajz, művelődéstörténet, környezetvédelem, jog, egészségtudomány, gasztronómia, élelmezéstudomány).
 • Képes legalább két idegen nyelven kommunikálni.
 • Képes önálló szakirodalmi feldolgozásra.

b) képességei

 • Képes gazdasági tevékenységet, projektet tervezni, szervezni, kisebb vállalkozást, gazdálkodó szervezetet irányítani és ellenőrizni.
 • A tanult elméletek és módszerek alkalmazásával tényeket és alapvető összefüggéseket képes feltárni, rendszerezni és elemezni, önálló következtetéseket, kritikai észrevételeket megfogalmazni, döntés-előkészítő javaslatokat készíteni, döntéseket hozni rutin- és részben ismeretlen környezetben is.
 • Képes következtetései, valamint az őket megalapozó tudás és érvelés világos és egyértelmű kommunikálására, szakmai és laikus közönség felé egyaránt.
 • Képes a turisztikai vállalkozások piaci tevékenységének szervezésére és irányítására.
 • Képes a szakterülethez tartozó informatikai ismeretek alkalmazására.
 • Képes kidolgozott szakmai javaslatok, vezetői beszámolók, marketingajánlatok (például programfüzetek, étlapok) készítésére.
 • Képes a szolgáltatásokkal és az intenzív ügyfélkapcsolattal összefüggő problémák felismerésére és hatékony kezelésére.
 • Alkotó, kreatív önállósággal épít ki és kezdeményez új gyakorlati megoldásokat.
 • Képes a turisztikai és vendéglátó vállalkozások tevékenységének részleges vagy teljes körű tervezésére, szervezésére, irányítására és ellenőrzésére.
 • Képes a turizmus és a vendéglátás különféle területein jelentkező gazdasági problémák kezelésére és megoldására.
 • Képes szakszerű és hatékony kommunikációra írásban és szóban is.

c) attitűdje

 • A minőségi munkavégzés érdekében problémaérzékeny, proaktív magatartást tanúsít, projektben, csoportos feladatvégzés esetén konstruktív, együttműködő, kezdeményező.
 • Fogékony az új információk befogadására, az új szakmai ismeretekre és módszertanokra, nyitott az új, önálló és együttműködést igénylő feladatok, felelősségek vállalására. Törekszik tudásának és munkakapcsolatainak fejlesztésére, ebben munkatársaival való együttműködésre.
 • Követi és értelmezi a világgazdasági, nemzetközi üzleti folyamatokat, a gazdaságpolitika és a szakterület szerint releváns, kapcsolódó szakpolitikák, jogszabályok változásait, azok hatásait, ezeket figyelembe veszi elemzései, javaslatai, döntései során.
 • Nyitott a gazdaságtudományok átfogó gondolkodásmódjának és gyakorlati működése alapvető jellemzőinek hiteles közvetítésére.
 • Környezetérzékeny, gyakorlatorientált szemléletmódú.
 • A vendégelégedettséget előtérbe helyező minőségi szemléletmódot követ és közvetít a munkatársak felé is.
 • Nyitott a turizmust és vendéglátást, illetve az adott gazdálkodó szervezetet érintő változások megismerésére, ezek hatásainak megértésére, az új szakmai ismeretek és módszertanok alkalmazására.
 • Törekszik a szakmai eredmények, javaslatok megosztására a turizmus és vendéglátás fejlesztése iránt érdeklődők körében.
 • Az életpálya-tervezés fontosságát elismeri, az életen át tartó tanulásra törekszik.

d) autonómiája és felelőssége

 • Általános szakmai felügyelet mellett, önállóan végzi és szervezi a munkaköri leírásban meghatározott feladatokat. Önállóan szervezi meg a gazdasági folyamatok elemzését, az adatok gyűjtését, rendszerezését, értékelését.
 • Az elemzéseiért, következtetéseiért és döntéseiért felelősséget vállal.
 • Önállóan vezet, szervez, irányít gazdálkodó szervezetben szervezeti egységet, munkacsoportot, illetve vállalkozást, kisebb gazdálkodó szervezetet, felelősséget vállalva a szervezetért és a munkatársakért.
 • Tudatosan vállalja és közvetíti szakmája etikai normáit.
 • Kész a turizmus társadalmi, gazdasági, technológiai és jogi környezetében bekövetkező változások önálló megfigyelésére, a vonatkozó szakpolitikák követésére, a következtetések felelősségteljes levonására.                    

4. A szak alapadatai

Képzési idő: 7 félév
A megszerzendő kreditek száma: 210 kredit
Végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc-) fokozat
Szakképzettség: közgazdász, turizmus-vendéglátás alapképzési szakon
A szakképzettség angol nyelvű megjelölése (Economist in Tourism and Catering)

5. A képzés szerkezete

A képzés szerkezete kreditpontokban kifejezve, a képzési és kimeneti követelmények alapján:

Szakterületek, ismeretkörök K KV KN V Össz.
Közgazdaságtani, módszertani és üzleti ismeretek 60       60
Szaknyelv     18   18
Társadalomtudományi alapismeretek 3 3   6 12
Szakmai általános ismeretek 42 12   6 60
Specializációk   30     30
Egyéb (szakmai gyakorlat, szakdolgozat, kutatás módszertan) 30       30
Összesen 135 45 18 12 210

Rövidítések, illetve a tárgytípusok meghatározása:

 • K – Kötelező tárgyak.
 • KV – Kötelezően választandó tárgyak: egy meghatározott tárgycsoportból választandók. A specializációk tárgyai együttesen választandók, a specializáció felvételével.
 • KN – Kötelezően választandó szaknyelvi készségfejlesztő tárgyak. A diploma követelményeként előírt nyelvvizsgával nem rendelkező hallgatók a rendelkezésre álló szaknyelvi kurzusok közül választhatnak. Nyelvvizsgával rendelkező hallgatók idegen nyelvű szakmai tárgyakat vagy további üzleti idegen nyelvet vehetnek fel a kreditkeret terhére.
 • V – Szabadon választható tárgyak. A mintatantervben szereplő tárgyak mellett a hallgató az intézményben meghirdetett további tárgyakat is felveheti.

6. A szak specializációi

Az alapszakon a hallgatók az alábbi, önálló szakképzettséget nem eredményező specializációk közül választhatnak:

 • Kereskedelmi vendéglátás
 • Intézményi vendéglátás (csak a magyar nyelvű képzésen választható)
 • Vendéglátó rendezvényszervezés
 • Utazás- és rendezvényszervezés
 • Turizmusfejlesztés és térségmenedzsment
 • Egészség-, sport- és ökoturizmus
 • European tourism (csak az angol nyelvű képzésen választható).

A specializációválasztásra a mintatanterv szerinti 2. félév lezárása után kerülhet sor.

Az egyes specializációkra azok a hallgatók jelentkezhetnek, akik a mintatanterv szerinti első két félév tárgyai közül legalább 36 kreditet teljesítettek, melyek magukban foglalják az alábbi tárgyak teljesítését:

 • A fenntartható turizmus alapjai (FEAI0BA06),
 • Gasztronómiai alapismeretek (GAEK0BA06).

A specializációválasztás során a hallgatónak preferencia-sorrendet kell megjelölnie, legalább két specializáció megadásával. A specializációkra történő besorolás a hallgatók kumulált korrigált kreditindexe alapján történik: az így képzett hallgatói rangsorban a legjobb eredménnyel rendelkező hallgatót az általa első helyen megjelölt specializációra sorolják be. Az eljárás hasonlóképpen folytatódik a rangsorban ezután következő hallgatókkal mindaddig, amíg valamelyik specializáció létszámkerete be nem telik. A még sorban álló hallgatók ezután a másodikként megjelölt specializációra kerülnek besorolásra. Az eljárás azonos elven zajlik az utolsó hallgató besorolásáig.

A specializációk indítása minimumlétszámhoz kötött. A minimumlétszám el nem érése esetén az adott specializációra jelentkezett hallgatók a preferencia-sorrendjükben soron következő specializációra kerülnek besorolásra.

7. Mobilitási ablak

A szakon a nemzetközi hallgatói mobilitásra ajánlott félévek: 5. félév és a szakmai gyakorlat féléve.

Az 5. félévben a nemzetközi mobilitásban részt vevő hallgatók számára az ajánlott kreditek összegyűjtése az alábbiak szerint javasolt.

Tárgykód Tárgynév/tárgycsoport Kredit Ekvivalencia
SZNT0BA06 Szervezeti és humán menedzsment 6 tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalencia vagy bármely, átfogó menedzsmentismereteket oktató, legalább 5 ECTS kreditértékű tárgy
UZLV2BB03 Üzleti idegen nyelv B/2 3 bármely nyelvi készségfejlesztő tárgy (legalább 2 ECTS)
  Kötelezően választandó gazdaság- és társadalomtudományi ismeretek 3 bármely, gazdaság- és társadalomtudományi ismereteket oktató, legalább 2 ECTS kreditértékű tárgy
SZNT3BA06 Szállodamenedzsment 3 6 tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalencia vagy bármely, haladó szállodai menedzsmentismereteket oktató, legalább 5 ECTS kreditértékű tárgy
TUNG0BA06 Turizmusmarketing 6 tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalencia vagy bármely, átfogó marketingismereteket oktató, legalább 5 ECTS kreditértékű tárgy
  Szabadon választható tárgyak 6 bármely tárgy, legalább 5 ECTS kreditértékben

A specializációk tárgyaira vonatkozóan a tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalenciák alapján történhet kreditbeszámítás.

A szak követelményrendszerében meghatározott szakmai gyakorlat folytatható külföldön is, a szakmai gyakorlatra vonatkozó eljárásrend szerint.

8. Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat minimum tizenkettő hét időtartamú (nappali munkarendű képzésben minimum 400 óra, részidős képzésben minimum 200 óra) összefüggő gyakorlat. A szakmai gyakorlat hallgatói munkaszerződéssel letölthető részét a 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben szereplő szakmai gyakorlati óraszám határozza meg.

A kötelező szakmai gyakorlat (Szakmai gyakorlat A, SZGYABA20) 20 kredit értékű, teljesítése az abszolutórium megszerzésének feltétele.

A kötelező szakmai gyakorlat rugalmas időzítésben teljesíthető a mintatanterv szerinti 6. és a 7. félév során, illetve a két félév közti tanulmányi szünetben.

Amennyiben a szakmai gyakorlatot biztosító szervezet a 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben előírtnál (400, illetve 200 óra) hosszabb idejű, egész félévre (öt hónapra) szóló gyakorlati szerződést kínál, a hallgató a többletidőt – szabadon választható kreditként – beszámíttathatja tanulmányaiba a Szakmai gyakorlat B (SZGYBBA12, 12 kredit) modul felvétele révén.

8.1 Tantárgyi követelmények

A szakmai gyakorlat megkezdésének feltétele legalább 138 kredit megszerzése, továbbá a Gasztronómiai alapismeretek (GAEK0BA06) és Szállodamenedzsment 2 (SZNT2BA06) tantárgyak teljesítése a szak mintatanterve szerint. Az előírt kreditmennyiség nem tartalmazhatja a Szakdolgozat (SZAT0BA07) tárgy kreditjeit.

8.2 A szakmai gyakorlat helye

A hallgatók szakmai gyakorlati helyüket szabadon megválaszthatják. A szakmai gyakorlat lebonyolítására minden olyan vállalkozás vagy intézmény kiválasztható, amely a szak jellegéhez kapcsolódó tevékenységet folytat és ahol léteznek felsőfokú végzettséget igénylő, betöltött munkakörök. A szakmai gyakorlat különösen a szálláshely szolgáltatás, a vendéglátás, illetve a turizmus egyéb területein tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetnél, nonprofit szervezetnél, államigazgatási intézménynél, vagy a felsőoktatási intézmény tanéttermében vagy tanszállodájában végezhető. A hallgató által betöltendő munkakörrel kapcsolatos elvárás, hogy az ismertesse meg a hallgatót a szervezet szakmai működésével, tevékenységének fő funkcionális területeivel, lehetőséget adva számára az egyetemi képzés során szerzett ismeretek alkalmazására és gyakorlására.

8.3 A szakmai gyakorlat teljesítésének követelményei

A szakmai gyakorlat célja, hogy a hallgatók tanulmányaiknak, illetve szakterületüknek megfelelő tevékenységet végző fogadóintézménynél (szervezetnél, vállalatnál, közintézménynél, civil szervezetnél) megismerkedjenek az ott folyó szakmai munkával, aktívan bekapcsolódjanak a napi munkavégzésébe, önállóan oldják meg a munkahelyi vezetőjük által rájuk bízott feladatot, illetve tapasztalatokat gyűjtsenek a munkaerőpiacon való későbbi elhelyezkedéshez.

A gyakorlat szervezéséért és a szakmai felügyeletért a Turizmus-vendéglátás Intézet tanszékei felelősek. A szakmai gyakorlat értékelését a munkahelyi gyakorlatvezető és / vagy a tanszéki konzulens végzi.

A szakmai gyakorlatra való jelentkezést, a gyakorlat lebonyolítását, értékelését külön eljárásrend szabályozza.

9. Szakdolgozat követelményei

A szakdolgozat olyan feladat, amelynek elvégzése során a hallgató bizonyítja, hogy képes:

 • egy adott szakterületen végzett önálló szakirodalmi feltárásra,
 • a szakirodalomban leírt eredmények dokumentálására, elemzésére értékelésére,
 • a tanulmányai és a szakirodalomban megszerzett ismeretanyag birtokában
  • önálló kutatási tevékenység elvégzésére és/vagy
  • kreativitást megkövetelő feladat önálló elvégzésére,
 • a szakirodalmi és saját kutatási tapasztalatok alapján tanulmányaira támaszkodva értékelő tanulmány készítésére, megvédésére.

A szakdolgozat követelményrendszerét és a teljesítés feltételeit külön eljárásrend tartalmazza.

10. A képzés lezárásának feltételei

A végbizonyítvány kiadásának feltételei:

 • a kötelező, kötelezően választható és szabadon választható tárgyakból legalább 183 kredit teljesítése a tantervi szabályok szerint;
 • kritériumkövetelmények teljesítése (aláírás megszerzése Testnevelés 1 és 2 tárgyakból);
 • a kötelező szakmai gyakorlat teljesítése (20 kredit)
 • szakdolgozati konzultációk teljesítése (7 kredit).

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

 • a végbizonyítvány megszerzése;
 • két bíráló által külön-külön legalább elégségesre értékelt szakdolgozat.

11. Záróvizsga követelményei

A záróvizsga az oklevél megszerzéséhez szükséges ismeretek, készségek és képességek ellenőrzése és értékelése, amelynek során a hallgatónak arról is tanúságot kell tennie, hogy a tanult ismereteket alkalmazni tudja.

A záróvizsga két részből áll.

 • Szakdolgozat megvédése, amely magában foglalja az eredmények bemutatását és az arra épülő szakmai vitát. A bírálók által ajánlott osztályzatok és a védés alapján a bizottság egy érdemjeggyel értékeli a hallgató dolgozatát.
 • Komplex szóbeli vizsga, amely átfogóan értékeli a hallgató szakmai tudását és annak alkalmazási képességét. A vizsga témaköreit és a vizsgára való felkészüléshez szükséges tudnivalókat a szakfelelős a félév elején közzéteszi.

A szakdolgozat vagy a komplex szóbeli vizsga elégtelen minősítése esetén a záróvizsga sikertelennek tekintendő, azt az intézményi szabályzatban rögzítetteknek megfelelően meg kell ismételni.

A záróvizsga eredményének kiszámítási módja:

ZE = (ZV+SzD)/2

ahol

 • ZE a záróvizsga összesített eredménye
 • ZV a záróvizsgán teljesített komplex szóbeli vizsga eredménye
 • SzD szakdolgozatra megállapított érdemjegy

12. Oklevél kiadásának feltétele

Az alapfokozat megszerzéséhez két idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges, amelyek közül az egyik nyelvvizsga államilag elismert, felsőfokú (C1), komplex típusú általános nyelvvizsgával kiváltható.

13. Oklevél minősítése

Az oklevél minősítésének kiszámítási módja:

OM = (TÁ+ZE)/2

ahol

 • OM az oklevél minősítése
 • TÁ az alább meghatározott tárgyak kreditponttal súlyozott átlageredménye
 • ZE a záróvizsga eredménye

Az oklevél minősítése:

Kiváló (5) ha             OM  =  5,00
Jeles (5) ha 4,51 ≤ OM  <  5,00
(4) ha 3,51 ≤ OM  ≤  4,50
Közepes (3) ha 2,51 ≤ OM  ≤  3,50
Elégséges (2) ha 2,00 ≤ OM  ≤  2,50

Az oklevél minősítésében figyelembe vett tanulmányi átlag (TÁ) kiszámítása az alábbi tárgyak eredménye alapján történik.

Valamennyi specializáció esetén:

 • Közgazdaságtan 1 (KOAN1B06)
 • Közgazdaságtan 2 (KOAN2B06)
 • Üzleti statisztika (UZKA0BD06)
 • A fenntartható turizmus alapjai (FEAI0BA06),
 • Szállodamenedzsment 2 (SZNT2BA06)
 • Szállodamenedzsment 3 (SZNT3BA06).

Továbbá specializációtól függően az alábbi tárgyak:

Specializáció Tárgykód Tárgynév
Utazás- és rendezvényszervezés UTAS0BA06 Utazási irodai gazdálkodás
RENT0BA06 Rendezvénymenedzsment
Turizmusfejlesztés és térségmenedzsment TUES0BA06 Turizmus és területfejlesztés
TUNT0BA06 Turisztikai desztinációmenedzsment
Egészség-, sport- és ökoturizmus EGUS0A06 Egészségturizmus
HAKT0BA06 Hallgatói projekt
European Tourism EUON0BA03 European tourism policy and regulation
DENG0BA06 Destination management and tourism planning
Kereskedelemi vendéglátás VENT2BA03 Vendéglátás menedzsment 2
VENT3BA03 Vendéglátás menedzsment 3
Intézményi vendéglátás INSA0BA06 Intézményi vendéglátás szervezése, gazdálkodása
TAKA0BA03 Táplálkozástan és dietetika 
Vendéglátó rendezvényszervezés REME0BA06 Rendezvénymenedzsment (vendéglátás)
REPR0BA06 Rendezvényszervezési projekt

 

14. A szak speciális követelményei

14.1 Nem magyar nyelven folytatott képzés

A 2011. évi CCIV. törvény 51. § (2) bekezdés alapján az idegen nyelven folytatott képzésen az oklevél kiadásának nem követelménye a 11. pontban meghatározott nyelvvizsgák megszerzése.

A 137/2008 (V. 16.) kormányrendelet 14. § (6) bekezdés értelmében az idegen nyelven folytatott és befejezett tanulmányokat igazoló oklevél – az oktatás nyelve szempontjából – államilag elismert, egynyelvű, komplex típusú felsőfokú nyelvvizsgának felel meg. A hivatkozott jogszabály értelmében az oklevél egyenértékű a nyelvvizsgával, erről a BGE külön bizonyítványt nem adhat ki.

A BGE abban az esetben ismeri el idegen nyelven folytatott képzésnek a hallgató tanulmányait, ha idegen nyelven teljesít legalább 189 kreditet, ebből legalább 168 kreditet az adott képzés nyelvén.

14.2 Levelező munkarendben folytatott képzés

Levelező munkarendű képzésen az alábbi különbségekkel érvényes a tanterv:

 • A Testnevelés 1 (TEES1BA00) és Testnevelés 2 (TEES2BA00) tárgyak teljesítése nem része a követelményrendszernek.
 • A Szakmai gyakorlat (SZGY0BA20) teljesítése helyett elismertethető a foglalkoztatás során szerzett munkatapasztalat (a szakmai gyakorlat eljárásrendje szerint).

14.3 Kettősdiploma-megállapodás keretében folytatott képzés

A szak hallgatója a BGE oklevele mellett az alábbi partnerintézmények oklevelét is megszerezheti a BGE kettősdiploma-megállapodásai alapján.

Partnerintézmény Szakképzettség megnevezése BGE-n teljesítendő kreditek Partnerintézményben teljesítendő kreditek
Universidad de Oviedo Grado en Turismo 183 57

Az egyes képzések követelmény- és feltételrendszerét a vonatkozó megállapodások mellékletei tartalmazzák.

14.4 Duális képzés

A duális képzésben a felsőoktatási intézménnyel közösen kialakított gyakorlati tanterv alapján a vállalatok (duális képzési partnerek) saját igényeik szerint képzik a hallgatót, és profiljuknak megfelelően támogatják, gyakorlati ismeretekkel bővítik, kiegészítik a hallgató intézményi képzését.

A duális képzésre felvételt nyert hallgatóval a BGE duális képzési partnere munkaszerződést köt. A hallgató tanulmányaival párhuzamosan munkát végez a partnerszervezetnél. A tanulmányi idő és a munkaidő megoszlását a munkaszerződés tartalmazza.

15. Mintatantervek

Munkarend Nyelv Azonosító Melléklet
nappali magyar BNTVHV 1. melléklet
levelező magyar BLTVHV 2. melléklet
nappali angol BNTVEV 3. melléklet
nappali német BNTVDV 4. melléklet
távoktatás magyar BTTVHV 5. melléklet

 

Változások követése

Sorszám Határozatszám Bevezetés módja Hatály Bekezdés Módosítás tartalma
1 2017/18. (VI. 29.) 111. azonnali 2018/19 tanévtől 15 Mintatantervi módosítások az alábbi táblázat szerint

 

Tárgykód Tárgynév Módosítás Hatály
SZAS0BA06 Szállodai vendéglátás Nappali munkarendben 2+2 K helyett 0+4 Gy, levelező munkarendben 20 K helyett 20 Gy azonnali
VENT3BA03 Vendéglátás menedzsment 3 6. félévről 5. félévre kerül azonnali
TAKA0BA03 Táplálkozástan és dietetika 6. félévről 5. félévre kerül + előfeltétel megszűnik azonnali
TEAI0BA00 Természettudományos ismeretek alapjai új felzárkóztató tárgy, 0+2 A, 0 kredit (szabadon választható) azonnali
IDTO0BA00 Idegen nyelvi felzárkóztató új felzárkóztató tárgy, 0+2 A, 0 kredit (szabadon választható) azonnali

 

Sorszám Határozatszám Bevezetés módja Hatály Bekezdés Módosítás tartalma
2 2017/18. (VI. 29.) 114. azonnali 2018/19 tanévtől 6, 15 A Vendéglátó rendezvényszervezés specializáció indítása az alábbi mintatantervvel

 

Neptun-kód Jell. Tárgy 3. félév 4. félév 5. félév 6. félév
Ea Gy Kr Sz Ea Gy Kr Sz Ea Gy Kr Sz Ea Gy Kr Sz
ETRA0BA03 KV Etikett, protokoll, viselkedéskultúra                         2 0 3 Gy
REET0BA03 KV Rendezvény-értékesítés (éttermi munka) 0 2 3 Gy                        
REIA0BA06 KV Rendezvénygasztronómia (termékismeret, ételkészítés)         0 4 6 Gy                
REGH0BA03 KV Rendezvény GHP és táplálkozási ismeretek                 2 0 3 K        
RETE0BA03 KV Rendezvényszervezés elmélete         2 0 3 K                
REME0BA06 KV Rendezvénymenedzsment (vendéglátás)                 2 2 6 Gy        
REPR0BA06 KV Rendezvényszervezési projekt                         0 4 6 Gy

 

Sorszám Határozatszám Bevezetés módja Hatály Bekezdés Módosítás tartalma
3 2018/19. (V. 17.) 63. azonnali 2019/20 tanévtől 8. Szakmai gyakorlat időzítésével kapcsolatos kiegészítések (rugalmasabbá tétel, 12 kredit értékű szabadon választható szakmai gyakorlat beiktatása).
4 2018/19. (V. 17.) 63. azonnali 2019/20 tanévtől 10. A végbizonyítvány kiállítási feltételének pontosítása (szakmai gyakorlat helyett kötelező szakmai gyakorlat).
5 2018/19. (V. 17.) 63. azonnali 2019/20 tanévtől 13. Vendéglátó rendezvényszervezés specializáció beillesztése az oklevél minősítésének kiszámítási módjára vonatkozó táblázatba.
6 2018/19. (V. 17.) 63. azonnali 2019/20 tanévtől 15. Mintatantervi módosítások az alábbi táblázat szerint

 

Tárgykód Tárgynév Módosítás Hatály
KAES0BA03 Karrierépítés Tárgy felvétele az ajánlott szabadon választható tárgyak közé azonnali
TUNG0BA06 Turizmusmarketing Lábjegyzet felvétele: „Páros és páratlan félévben is felvehető tárgy.” azonnali
SZAS0BA06 Szállodai vendéglátás Nappali munkarendben 0+4 Gy helyett 2+2 Gy azonnali
ETRA0BA03 Etikett, protokoll, viselkedéskultúra 2+0 Gy helyett 0+2 Gy, áthelyezés a 6. félévről a 3. félévre azonnali
ELAN0BA03 Élelmiszer-biztonság és táplálkozástan 0+2 Gy helyett 1+1 Gy azonnali
ELET0BA06 Élelmiszer- és italismeret Lábjegyzet beszúrása: „A tárgy az előfeltételi tárggyal azonos félévben is felvehető (vagyis együttes teljesítés megengedett).” azonnali
SZGYABA20 Szakmai gyakorlat A A kötelező szakmai gyakorlat tárgyának átnevezése, új kód meghatározása azonnali
SZGYBBA12 Szakmai gyakorlat B Szabadon választható szakmai gyakorlat beiktatása a tantervbe azonnali
  Specializációk Lábjegyzet beszúrása: „A specializációk 6., illetve 7. félévben szereplő tárgyai a páros és a páratlan félévben egyaránt meghirdetésre kerülnek.” azonnali
Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM