Keresés:
Események
«2020. július»
HKSzeCsPSzoV
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Üzleti szakoktató BSc

Tanterv

Szak Üzleti szakoktató alapképzési szak
Bevezetés 2017/2018. tanévtől
Érvényes 2017. szeptember 1-től tanulmányaikat megkezdőkre vonatkozóan
Elfogadva 2017. május 5-én
Határozat 2016/2017. tanévi (V. 5.) 69. sz. határozat
2017/2018. tanévi (VI. 29.) 112. sz. határozat
2018/2019. tanévi (V. 17.) 63. sz. határozat
Szakfelelős Dr. Hédi Csaba
Dékán Dr. Lugasi Andrea

Áttekintés

1 A szak engedélyezése és akkreditációja
2 A képzés célja
3 Elsajátítandó szakmai kompetenciák
4 A szak alapadatai
5 A képzés szerkezete
6 A szak specializációi
7 Mobilitási ablak
8 Szakmai gyakorlat
9 Szakdolgozat követelményei
10 A képzés lezárásának feltételei
11 Záróvizsga követelményei
12 Oklevél kiadásának feltétele
13 Oklevél minősítése
14 A szak speciális követelményei
15 Mintatantervek
  Változások követése

 

A szak tartalma és követelményrendszere

1. A szak engedélyezése és akkreditációja

Az Üzleti szakoktató alapszak képesítési és kimeneti követelményeit 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet határozza meg.

A szakot a Magyar Akkreditációs Bizottság 2005/8/III/3/8. számú határozatában akkreditálta.

2. A képzés célja

A képzés célja üzleti szakoktatók képzése, akik felkészültek a specializációnak megfelelő, az Országos Képzési Jegyzék szerinti kereskedelmi, vendéglátás-turisztika szakmacsoportba tartozó iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzésben a szakmai gyakorlatok oktatására, az összefüggő szakmai gyakorlatok megszervezésére, levezetésére, lebonyolítására, a pedagógusok kompetencia-elvárásainak teljesítésére és a tanulmányaik szakmai tanári mesterképzésben való folytatására.

3. Elsajátítandó szakmai kompetenciák

Az üzleti szakoktató

a) tudása

 • Rendelkezik a gazdaságtudomány alapvető, átfogó fogalmainak, elméleteinek, tényeinek, nemzetgazdasági és nemzetközi összefüggéseinek ismeretével a releváns gazdasági szereplőkre, funkciókra és folyamatokra vonatkozóan.
 • Elsajátította a gazdaság mikro és makro szerveződési szintjeinek alapvető elméleteit és jellemzőit, birtokában van az alapvető információ-gyűjtési, matematikai és statisztikai elemzési módszereknek.
 • Ismeri a projektben, csapatban, munkaszervezetben való együttműködés, a projekt vezetés szabályait és etikai normáit.
 • Szakmai területén ismeri, érti és rendelkezik az oktatói tevékenységéhez szükséges elméleti és módszertani alapokkal, gyakorlati tudással.
 • Átfogóan ismeri a szakképzés jogszabályban meghatározott követelményeit, a szakképesítések rendszerét.
 • Ismeri a gazdasági szakterületen belül és szakmacsoportjába tartozó szakképesítések rendszereit.
 • Ismeri az üzleti irányultságú szakképesítések szakmai gyakorlati tantárgyait, az ezekhez, különösen a specializációjához kapcsolódó, ezzel összefüggő szakmai gyakorlati követelményeket.
 • Ismeri a szakterületéhez kapcsolódó más (műszaki, környezetvédelmi, minőségbiztosítási) szakterületek alapjait.

b) képességei

 • Képes gazdasági tevékenységet, projektet tervezni, szervezni, kisebb vállalkozást, gazdálkodó szervezetet irányítani és ellenőrizni. A tanult elméletek és módszerek alkalmazásával képes tényeket és alapvető összefüggéseket feltárni, rendszerezni és elemezni, önálló következtetéseket, kritikai észrevételeket megfogalmazni, döntés-előkészítő javaslatokat készíteni, döntéseket hozni rutin- és részben ismeretlen környezetben is.
 • Képes az iskolai és munkahelyi gyakorlatokhoz közvetlenül kapcsolódó, azokat megelőző elméleti oktatási feladatok ellátására.
 • Kiépít és fenntart szakmai kapcsolatokat az elméleti oktatás képviselőivel, együttműködik a szakmai gyakorlati helyek képviselőivel, intézményeinek munkatársaival.
 • Képes a jogszabályi és szakmai környezetnek megfelelően szakterületén, ezen belül a választott szakirányának megfelelő gyakorlati képzési programok önálló összeállítására, valamint a szakmai elméleti követelményekkel való összehangolására.
 • Képes a gyakorlati oktatás tartalmának ellenőrzésére, értékelésére, vizsgák megszervezésére és lefolytatására.
 • Képes a szakmai gyakorlati foglalkozásokon belül és ezeken kívül is nevelőmunkára, pályaorientációs feladatok ellátására.
 • Képes szakterülete online és nyomtatott magyar és legalább egy idegen nyelvű szakirodalmának megértésére és használatára. Folyamatos önképzésre törekszik.

c) attitűdje

 • A minőségi munkavégzés érdekében probléma-érzékeny, proaktív magatartást tanúsít, projektben, csoportos feladatvégzés esetén konstruktív, együttműködő, kezdeményező.
 • Követi és értelmezi a világgazdasági, nemzetközi üzleti folyamatokat, a gazdaságpolitika és a szakterület szerint releváns, kapcsolódó szakpolitikák, jogszabályok változásait, azok hatásait, ezeket figyelembe veszi elemzései, javaslatai, döntései során.
 • Fogékony az új információk befogadására, az új szakmai ismeretekre és módszertanokra, nyitott az új, önálló és együttműködést igénylő feladatok, felelősségek vállalására. Törekszik tudásának és munkakapcsolatainak fejlesztésére, ebben munkatársaival való együttműködésre.
 • Vállalja és hitelesen képviseli szakterülete és a pedagógus szakma társadalmi szerepét, viszonyát a gazdasághoz, társadalomhoz. Nyitott szakterülete gazdasági, társadalmi környezetének változásai iránt.
 • Befogadó mások véleménye, továbbá a szakterülete, valamint a regionális, nemzeti és európai értékek iránt.
 • Kritikusan viszonyul önmaga, munkatársai és tanítványai munkájához, magatartásához. Kész hibáinak kijavítására, munkatársait, tanítványait segíti ebben.

d) autonómiája és felelőssége

 • Általános szakmai felügyelet mellett, önállóan végzi és szervezi a munkaköri leírásban meghatározott feladatokat. Önállóan szervezi meg a gazdasági folyamatok elemzését, az adatok gyűjtését, rendszerezését, értékelését.
 • Az elemzésekért, következtetéseiért és döntéseiért felelősséget vállal.
 • Önállóan vezet, szervez, irányít gazdálkodó szervezetben szervezeti egységet, munkacsoportot, illetve vállalkozást, kisebb gazdálkodó szervezetet, felelősséget vállalva a szervezetért és a munkatársakért.
 • A szakma és ezen belül az adott specializáció alapvető működési feltételeinek és követelményeinek szem előtt tartásával önállóan gondolja végig és dolgozza ki a gyakorlati oktatásának a részét képező szakmai tartalom és módszerek komplex rendszerét.
 • Felelősséggel részt vállal a szakképzéssel összefüggő álláspontok, döntések kialakításában.
 • Felelősséggel szerepet vállal az iskolai elméleti és gyakorlati szakképzés és a tanulók munkahelyi, vállalati foglalkoztatása koordinációjában.

4. A szak alapadatai

Képzési idő: 7 félév
A megszerzendő kreditek száma: 180 + 30 kredit
Végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc-) fokozat
Szakképzettség: üzleti szakoktató
A szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Vocational Instructor in Business

5. A képzés szerkezete

A képzés szerkezete kreditpontokban kifejezve, a képzési és kimeneti követelmények alapján:

Szakterületek, ismeretkörök K KV KN V Össz.
Gazdaságtani ismeretek 24 6 6   36
Pedagógiai és társadalomtudományi közös modul 33 6   12 51
Üzleti ismeretek 48       48
Specializációk   45     45
Egyéb (szakmai gyakorlat, szakdolgozat) 30       30
Összesen 135 57 6 12 210

Rövidítések, illetve a tárgytípusok meghatározása:

 • K – Kötelező tárgyak.
 • KV – Kötelezően választandó tárgyak: egy meghatározott tárgycsoportból választandók. A specializációk tárgyai együttesen választandók, a specializáció felvételével.
 • KN – Kötelezően választandó szaknyelvi készségfejlesztő tárgyak. A diploma követelményeként előírt nyelvvizsgával nem rendelkező hallgatók a rendelkezésre álló szaknyelvi kurzusok közül választhatnak. Nyelvvizsgával rendelkező hallgatók idegen nyelvű szakmai tárgyakat vagy további üzleti idegen nyelvet vehetnek fel a kreditkeret terhére.
 • V – Szabadon választható tárgyak. A mintatantervben szereplő tárgyak mellett a hallgató az intézményben meghirdetett további tárgyakat is felveheti.

6. A szak specializációi

Az alapszakon a hallgatók az alábbi, önálló szakképzettséget nem eredményező specializációk közül választhatnak:

 • kereskedelem
 • vendéglátás.

A specializációválasztásra a szakra történt felvételt követően, a regisztrációs héten kerül sor.

A Vendéglátás specializáció felvételének feltétele a specializációnak megfelelő középfokú szakmai végzettség (OKJ bizonyítvány).

7. Mobilitási ablak

A szakon a nemzetközi hallgatói mobilitásra ajánlott félév: 6. félév.

A 6. félévben a nemzetközi mobilitásban részt vevő hallgatók számára az ajánlott kreditek összegyűjtése az alábbiak szerint javasolt.

Tárgykód Tárgynév/tárgycsoport Kredit Ekvivalencia
SZNT0BA06 Szervezeti és humán menedzsment 6 tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalencia vagy bármely, átfogó menedzsmentismereteket oktató, legalább 5 ECTS kreditértékű tárgy
FOEM0BA03 Fogyasztóvédelem 3 tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalencia vagy bármely, fogyasztóvédelemmel, fogyasztói magatartással kapcsolatos ismereteket oktató, legalább 2 ECTS kreditértékű tárgy
FEAT0BA03 Felelős és fenntartható vállalat 3 tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalencia vagy bármely, társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos ismereteket oktató, legalább 2 ECTS kreditértékű tárgy
  Kötelezően választandó pedagógiai és társadalomtudományi ismeretek 6 bármely pedagógiai vagy társadalomtudományi tárgy, legalább 5 ECTS kreditértékben
  Szabadon választható tárgyak 12 bármely tárgy, legalább 10 ECTS kreditértékben

A specializációk tárgyaira vonatkozóan a tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalenciák alapján történhet kreditbeszámítás.

8. Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat részeként – a képzéssel párhuzamosan – szakiskolában, tanműhelyben vagy munkahelyen folyik a gyakorlati oktatás.

A képzés utolsó félévében szervezett összefüggő iskolai vagy munkahelyi oktatási gyakorlat – mentorok irányításával végzett önálló oktatási tevékenység – a szakmai és az üzleti szakoktatói kompetenciák fejlesztését biztosítja. Az összefüggő oktatási gyakorlat az alábbi tárgyak teljesítését foglalja magában:

 • Pedagógiai gyakorlat tanköteleseknek (PEEK0BB10)
 • Pedagógiai gyakorlat felnőtteknek (PEEK0BA10)

A szakmai gyakorlat megkezdésének feltétele legalább 171 kredit megszerzése a szak mintatanterve szerint. Az előírt kreditmennyiség nem tartalmazhatja a Szakdolgozat (SZAT0BA07) tárgy kreditjeit.

A hallgatók a szakmai gyakorlat során szerzett tapasztalataikat portfólióban rögzítik.

A gyakorlat szervezéséért és a szakmai felügyeletért a Pedagógia tanszék felelős. A szakmai gyakorlatra való jelentkezést, a gyakorlat lebonyolítását és értékelését külön eljárásrend szabályozza.        

9. Szakdolgozat követelményei

A szakdolgozat olyan feladat, amelynek elvégzése során a hallgató bizonyítja, hogy képes:

 • egy adott szakterületen végzett önálló szakirodalmi feltárásra,
 • a szakirodalomban leírt eredmények dokumentálására, elemzésére értékelésére,
 • a tanulmányai és a szakirodalomban megszerzett ismeretanyag birtokában
  • önálló kutatási tevékenység elvégzésére és/vagy
  • kreativitást megkövetelő feladat önálló elvégzésére,
 • a szakirodalmi és saját kutatási tapasztalatok alapján tanulmányaira támaszkodva értékelő tanulmány készítésére, megvédésére.

A szakdolgozat követelményrendszerét és a teljesítés feltételeit külön eljárásrend tartalmazza.

10. A képzés lezárásának feltételei

A végbizonyítvány kiadásának feltételei:

 • a kötelező, kötelezően választható és szabadon választható tárgyakból legalább 183 kredit teljesítése a tantervi szabályok szerint;
 • kritériumkövetelmények teljesítése (aláírás megszerzése Testnevelés 1 és 2 tárgyakból);
 • a szakmai gyakorlat teljesítése (20 kredit);
 • szakdolgozati konzultációk teljesítése (7 kredit).

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

 • a végbizonyítvány megszerzése;
 • két bíráló által külön-külön legalább elégségesre értékelt szakdolgozat.

11. Záróvizsga követelményei

A záróvizsga az oklevél megszerzéséhez szükséges ismeretek, készségek és képességek ellenőrzése és értékelése, amelynek során a hallgatónak arról is tanúságot kell tennie, hogy a tanult ismereteket alkalmazni tudja.

A záróvizsga két részből áll.

 • Szakdolgozat megvédése, amely magában foglalja az eredmények bemutatását és az arra épülő szakmai vitát. A bírálók által ajánlott osztályzatok és a védés alapján a bizottság egy érdemjeggyel értékeli a hallgató dolgozatát.
 • Komplex szóbeli vizsga, amely átfogóan értékeli a hallgató szakmai tudását és annak alkalmazási képességét. A vizsga témaköreit és a vizsgára való felkészüléshez szükséges tudnivalókat a szakfelelős a félév elején közzéteszi.

A szakdolgozat vagy a komplex szóbeli vizsga elégtelen minősítése esetén a záróvizsga sikertelennek tekintendő, azt az intézményi szabályzatban rögzítetteknek megfelelően meg kell ismételni.

A záróvizsga eredményének kiszámítási módja:

ZE = (ZV+SzD)/2

ahol

 • ZE a záróvizsga összesített eredménye
 • ZV a záróvizsgán teljesített komplex szóbeli vizsga eredménye
 • SzD szakdolgozatra megállapított érdemjegy

12. Oklevél kiadásának feltétele

Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

13. Oklevél minősítése

Az oklevél minősítésének kiszámítási módja:

OM = (TÁ+ZE)/2

ahol

 • OM az oklevél minősítése
 • TÁ a kötelező és kötelezően választandó tárgyak összesített átlageredménye (kreditpontokkal súlyozva)
 • ZE a záróvizsga eredménye

Az oklevél minősítése:

Kiváló (5) ha             OM  =  5,00
Jeles (5) ha 4,51 ≤ OM  <  5,00
(4) ha 3,51 ≤ OM  ≤  4,50
Közepes (3) ha 2,51 ≤ OM  ≤  3,50
Elégséges (2) ha 2,00 ≤ OM  ≤  2,50

 

14. A szak speciális követelményei

14.1    Levelező munkarendben folytatott képzés

Levelező munkarendű képzésen az alábbi különbségekkel érvényes a tanterv:

 • A Testnevelés 1 (TEES1BA00) és Testnevelés 2 (TEES2BA00) tárgyak teljesítése nem része a követelményrendszernek.

15. Mintatantervek

Munkarend Nyelv Azonosító Melléklet
nappali magyar BNUZHV 1. melléklet
levelező magyar BLUZHV 2. melléklet

Változások követése

Sorszám Határozatszám Bevezetés módja Hatály Bekezdés Módosítás tartalma
1 2018/19. (V. 17.) 63. azonnali 2019/20 tanévtől 8. Szakmai gyakorlati és szakdolgozati tárgyak kódjának megváltozása, a szakdolgozathoz rendelt kreditérték megváltoztatása mellett (12 helyett 3+7)
2 2018/19. (V. 17.) 63. azonnali 2019/20 tanévtől 10. Teljesítendő kreditek megoszlásának változása a Kutatásmódszertan kötelezővé tétele miatt
3 2018/19. (V. 17.) 63. azonnali 2019/20 tanévtől 15. Mintatantervi módosítások az alábbi táblázat szerint

 

Tárgykód Tárgynév Módosítás Hatály
NEES1BA06 Neveléslélektan–személyiségfejlesztés 1 Tárgy törlése azonnali
NEES1BA03 Neveléslélektan és személyiségfejlesztés 1 Új tárgy a 2. félévben (0+2 Gy, 3 kredit) azonnali
NEES2BA03 Neveléslélektan–személyiségfejlesztés 2 Tárgy törlése azonnali
NEES2BA06 Neveléslélektan és személyiségfejlesztés 2 Új tárgy a 3. félévben (2+2 Gy, 6 kredit) azonnali
NEAN0BA03 Nemzetközi gazdaságtan 2. félévről a 4. félévre kerül azonnali
GAKA0BC03 Gazdaságpolitika 2. félévről a 4. félévre kerül azonnali
KOAN0BA03 Környezet-gazdaságtan 2. félévről a 4. félévre kerül azonnali
GAJZ0BA03 Gazdaságföldrajz 2. félévről a 4. félévre kerül azonnali
ONNG0BB03 Önismereti és konfliktuskezelő tréning 6. félévről a 2. félévre kerül azonnali
PEOK0BA03 Pedagógiai esettanulmányok 6. félévről a 2. félévre kerül azonnali
VIET0BA03 Virtuális tanulási környezet 6. félévről a 2. félévre kerül azonnali
SZIA0BB03 Szervezetpszichológia 5. félévről a 6. félévre kerül azonnali
ELNT0BA06 Eladásmenedzsment 4. félévről a 6. félévre kerül azonnali
KEKA0BA06 Kereskedelmi logisztika 6. félévről a 4. félévre kerül azonnali
PEEK0BB09 Pedagógiai gyakorlat tanköteleseknek Tárgy törlése azonnali
PEEK0BB10 Pedagógiai gyakorlat tanköteleseknek Új tárgy a 7. félévben (10 kredit) azonnali
PEEK0BA09 Pedagógiai gyakorlat felnőtteknek Tárgy törlése azonnali
PEEK0BA10 Pedagógiai gyakorlat felnőtteknek Új tárgy a 7. félévben (10 kredit) azonnali
KUAN0BA03 Kutatásmódszertan Új tárgy a 6. félévben (0+2 Gy, 3 kredit, beleszámít a szakdolgozat értékébe) azonnali
SZAT0BA12 Szakdolgozat Tárgy törlése azonnali
SZAT0BA07 Szakdolgozat Új tárgy a 7. félévben (7 kredit) azonnali
Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM