Keresés:
Események
«2020. július»
HKSzeCsPSzoV
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Gazdálkodási és menedzsment FOSZK

Tanterv

Képzés Gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés
Bevezetés 2017/2018. tanévtől
Érvényes 2017. szeptember 1-től tanulmányaikat megkezdőkre vonatkozóan
Elfogadva 2017. május 5-én
Határozat 2016/2017. tanévi (V. 5.) 69. sz. határozat
2017/2018. tanévi (VI. 29.) 112. sz. határozat
Szakfelelős Prof. Dr. Heidrich Balázs 
Dékán Dr. Csillag Sára

Áttekintés

1 A szak engedélyezése és akkreditációja
2 A képzés célja
3 Elsajátítandó szakmai kompetenciák
4 A szak alapadatai
5 A képzés szerkezete
6 A szak specializációi
7 Mobilitási ablak
8 Szakmai gyakorlat
9 Záródolgozat követelményei
10 A képzés lezárásának feltételei
11 Záróvizsga követelményei
12 Oklevél kiadásának feltétele
13 Oklevél minősítése
14 A szak speciális követelményei
15 Mintatantervek
  Változások követése

 

A képzés tartalma és követelményrendszere

1. A képzés engedélyezése és akkreditációja

A Gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés képzési és kimeneti követelményeit 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet határozza meg.

A Magyar Akkreditációs Bizottság a 2013/1/III/5/2 számú határozatában akkreditálta.

2. A képzés célja

A felsőoktatási szakképzés célja olyan szakemberek képzése, akik ismerik a gazdálkodási és menedzsment folyamatok irányításának, szervezésének, működtetésének alapelveit és módszereit. Tisztában vannak a vállalati gazdálkodás finanszírozási, számviteli, adózási alapjaival, a munka- és ügyvitelszervezési eljárásokkal, a döntéstámogatás és a kontrolling módszertani alapjaival, az információs és a kommunikációs technikákkal.

3. Elsajátítandó szakmai kompetenciák

Gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzésen a gazdasági menedzser-asszisztens

a) tudása

 • Ismeri a gazdálkodástudomány legalapvetőbb fogalmait, elméleteit, tényeit, nemzetgazdasági és nemzetközi összefüggéseit a releváns gazdasági szereplőkre, funkciókra és folyamatokra vonatkozóan.
 • Ismeri a gazdasági szervezetek felépítését és működését.
 • Birtokában van a szakterület legalapvetőbb információgyűjtési, elemzési, feladat-, illetve probléma-megoldási módszereinek.
 • Ismeri a projektben, teamben és különböző munkaszervezeti formákban való részvétel, együttműködés szabályait és etikai normáit.
 • Rendelkezik a szakterületen releváns egyéni és kisvállalkozói tevékenység előkészítéséhez, indításához szükséges ismeretekkel.
 • Rendelkezik a sikeres menedzseléséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekkel, beleértve a formális és informális szabályozási környezetet is.
 • Rendelkezik a vállalkozás egyes folyamatainak tervezésében, szervezésében, lebonyolításában, döntés-előkészítési és operatív feladataiban való aktív részvételhez szükséges ismeretekkel.
 • Ismeri a vállalkozás üzleti tervkészítési folyamatát és az üzleti terv fejezeteit. Ismeri a pályázati lehetőségeket felkutatásának és előkészítésének technikáit.
 • Ismeri a vállalati folyamatokat támogató informatikai és irodatechnikai eszközöket.
 • Ismeri és érti a gazdaságtudomány alapvető szakmai szókincsét anyanyelvén és egy idegen nyelven is.

b) képességei

 • Elméleti, fogalmi és módszertani ismeretei felhasználásával képes a feladatának ellátásához szükséges tényeket, adatokat összegyűjteni, rendszerezni, egyszerűbb oksági összefüggéseket feltár és következtetéseket von le, javaslatokat fogalmaz meg a szervezet rutin folyamataiban.
 • Egyszerűbb gazdasági folyamatokat, eljárásokat megtervez, megszervez, végrehajt.
 • Hatékonyan kommunikál írásban és szóban. Egyszerűbb szakmai beszámolókat, értékeléseket, prezentációkat készít, illetve előad.
 • Képes egyszerű gazdaságossági számítások, költségkalkulációk elvégzésre.
 • Képes a gazdasági folyamatok, szervezeti események következményeinek megértésére, alapvető gazdasági mutatók kiszámítására és azokból következtetések levonására.
 • Képes egyéni, illetve kisvállalkozói tevékenységet megtervezni és önállóan végezni.
 • Képes egyéni, illetve kisvállalkozói tevékenységét a jogi és gazdasági környezet változásával értékelni és fejleszteni.
 • Eredményesen működik együtt a projektfeladatok és munkafeladatok megoldása során munkatársaival és vezetőivel.
 • Anyanyelvén és alapszinten idegen nyelven is szakmai szöveget olvas, értelmez.

c) attitűdje

 • Kritikusan szemléli saját munkáját.
 • Elkötelezett a minőségi munkavégzés iránt, betartja a vonatkozó szakmai, jogi és etikai szabályokat, normákat.
 • Törekszik tudásának és munkakapcsolatainak fejlesztésére.
 • Projektben, munkacsoportban szívesen vállal feladatot, együttműködő és nyitott, segítőkész, minden tekintetben törekszik a pontosságra.
 • Elfogadja a vezetői, munkatársi kritikát, illetve támogatást.
 • Törekszik az egyéni, illetve kisvállalkozói tevékenység fejlesztésére és a változó környezethez igazodni.
 • Nyelvtudását, kommunikációs készségét folyamatosan fejleszti, lépést tart az új kommunikációs technológiák fejlődésével.
 • Viselkedésében a lojalitás és a társadalmi felelősségvállalás fontos szereppel bír.

d) autonómiája és felelőssége

 • Felelősséget vállal, illetve visel saját munkájáért, döntéseiért.
 • Munkaköri feladatát önállóan végzi, szakmai beszámolóit, jelentéseit, kisebb prezentációit önállóan készíti. Szükség esetén munkatársi, vezetői segítséget vesz igénybe.
 • Munkaköréhez és munkafeladatához kapcsolódón önállóan követi a szakmai és jogi környezet változásait. Kritikus, vitás esetben igénybe veszi munkatársai, illetve vezetői segítségét.
 • Egyéni és kisvállalkozói tevékenységet önállóan vezet.
 • Fel tudja mérni, hogy képes-e egy rá bízott feladatot elvégezni.
 • Kommunikációs és nyelvi hiányosságait maga azonosítja, megkeresi a továbbfejlesztés lehetőségeit. Támaszkodik munkatársai és vezetői segítségére.

4. A képzés alapadatai

Képzési idő: 4 félév
A megszerzendő kreditek száma: 120 (90+30) kredit
Végzettségi szint: Isced 5.5
Szakképzettség: felsőfokú gazdasági menedzser-asszisztens
A szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Business Administration Assistant
Képzési terület: gazdaságtudományok

A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök:

 • 3221 Irodai szakmai irányító, felügyelő
 • 3615 Statisztikai ügyintéző
 • 3641 Személyi asszisztens
 • 4112 Általános irodai adminisztrátor
 • 4114 Adatrögzítő, kódoló
 • 4123 Pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor
 • 4131 Készlet- és anyagnyilvántartó
 • 4136 Iratkezelő, irattáros
 • 4224 Ügyfél- (vevő)tájékoztató
 • 4225 Ügyfélszolgálati központ tájékoztatója
 • 4226 Lakossági kérdező, összeíró

5. A képzés szerkezete

A képzés szerkezete kreditpontokban kifejezve, a képzési és kimeneti követelmények alapján:

Szakterületek, ismeretkörök Kredit
Kompetenciamodul 12
Képzési terület szerinti közös modul 21
Szakképzési modul 39
Specializációk 18
Egyéb (szakmai gyakorlat) 30
Összesen 120

 

6. A képzés specializációi

Gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzésen a hallgatók az alábbi, önálló szakképzettséget nem eredményező specializációk közül választhatnak:

 • Digitális üzleti szolgáltatások (KKK)
 • Kis- és középvállalkozások (GKZ, PSZK)

A specializációválasztás felvételkor történik és a mintatanterv szerinti 2. félévtől hallgatnak a specializációnak megfelelő tárgyakat.

7. Mobilitási ablak

Felsőoktatási szakképzésen nem releváns.

8. Szakmai gyakorlat

A felsőoktatási szakképzés lezárásaképp az utolsó félévben 14 hetes, képzési helyen kívüli szakmai gyakorlatot kell teljesíteni a kari időrendben meghatározottak szerint. A szakmai gyakorlat 30 kredit értékű, teljesítése az abszolutórium megszerzésének feltétele.

8.1 Tantárgyi követelmények

A szakmai gyakorlat megkezdésének feltétele legalább 81 kredit megszerzése a képzés mintatanterve szerint.

8.2 A szakmai gyakorlat helye

Hallgatók szakmai gyakorlati helyüket szabadon megválaszthatják. A szakmai gyakorlat lebonyolítására minden olyan vállalkozás vagy intézmény kiválasztható, amely a képzés jellegéhez kapcsolódó tevékenységet folytat. A hallgató által betöltendő munkakörrel kapcsolatos elvárás, hogy az ismertesse meg a hallgatót a szervezet gazdálkodásának egy vagy több részterületével, lehetőséget adva számára az egyetemi képzés során szerzett ismeretek alkalmazására és gyakorlására.

8.3 A szakmai gyakorlat követelményei

A szakmai gyakorlat célja, hogy a hallgatók tanulmányaiknak, illetve specializációnak megfelelő tevékenységet végző fogadóintézménynél (szervezetnél, vállalatnál, közintézménynél, civil szervezetnél) megismerkedjenek az ott folyó szakmai munkával, aktívan bekapcsolódjanak a napi munkavégzésébe, önállóan oldják meg a munkahelyi vezetőjük által rájuk bízott feladatot, illetve tapasztalatokat gyűjtsenek a munkaerőpiacon való későbbi elhelyezkedéshez.

A szakmai gyakorlat értékelését a gyakorlat végén a gyakorlatvezető/konzulens végzi.

A szakmai gyakorlatra való jelentkezést, a gyakorlat lebonyolítását, értékelését külön eljárásrend szabályozza.

9. Záródolgozat követelményei

A hallgatóknak a szakmai gyakorlathoz kapcsolódóan, szakmai tapasztalataikat felhasználva kell a specializációnak megfelelő témából záródolgozatukat elkészíteni.

A záródolgozati témát úgy kell meghatározni, hogy az egy olyan részfeladatot fogjon át, melynek megoldása hasznos a szervezet számára.

A záróvizsga előtt benyújtandó dolgozat két részből áll:

 1. Szakmai gyakorlati beszámoló: a gyakorlati félévről összeállított összefoglaló írásbeli munka, gyakorlati naplóval;
 2. Záródolgozat: az intézmény által előzetesen jóváhagyott témájú tanulmány.

A záródolgozat egy olyan, gazdálkodási tartalmú tanulmány, melynek elkészítésével a hallgató bizonyítja, hogy jártas az üzleti szakterület elméleti ismeretanyagában, a tananyagon túlmenően ismeri az alapvető hazai szakirodalmat. Fontos követelmény, hogy legyen képes az elsajátított ismeretanyag gyakorlati alkalmazására, továbbá szakterületén önálló munkavégzésre.

A záródolgozat követelményrendszerét és a teljesítés feltételeit külön eljárásrend tartalmazza.

10. A képzés lezárásának feltételei

A végbizonyítvány kiadásának feltételei:

 • a kötelező tárgyakból 90 kredit teljesítése a tantervi szabályok szerint;
 • a szakmai gyakorlat teljesítése (30 kredit);

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

 • a végbizonyítvány megszerzése;
 • a szakmai gyakorlati beszámoló és a záródolgozat leadása.

11. Záróvizsga követelményei

A záróvizsga a szakképzettség megszerzéséhez szükséges ismeretek, készségek és képességek komplex ellenőrzése és értékelése, amelynek során a hallgatónak tanúságot kell tennie arról, hogy a tanult ismereteket alkalmazni tudja.

A záróvizsga a szakmai gyakorlati beszámoló és a záródolgozat megvédéséből áll, amely magában foglalja az eredmények prezentációját és az arra épülő szakmai vitát. A záróvizsga-bizottság a vita során a záródolgozattal kapcsolatban tesz fel kérdéseket. A bizottság egy érdemjeggyel értékeli a hallgató védését, ami a záróvizsga eredményének minősül (ZE).

12. A szakképzettség megszerzésének feltétele

Az szakképzettség megszerzésének feltétele az alapszintű szakmai idegennyelvtudás, melynek a követelményeit a hallgató az alábbi, mintatantervben szereplő kötelező tárgyak sikeres elvégzésével teljesíti:

 • üzleti idegen nyelv A/1 (UZLV1BA03),
 • üzleti idegen nyelv A/2 (UZLV2BA03).

13. Oklevél minősítése

Az oklevél minősítésének kiszámítási módja:

OM = ZD + ZE

ahol

 • OM     az oklevél minősítése
 • ZE       a záróvizsgán teljesített szóbeli vizsga eredménye (max. 40 pont)
 • ZD       a záródolgozatra kapott pontszám (a két bírálat átlaga, max. 60 pont)

Az oklevél minősítése:

Kiváló (5) ha   OM = 100,0
Jeles (5) ha 87,5 < OM < 100,0
(4) ha 75,0 < OM ≤ 87,5
Közepes (3) ha 62,5 < OM ≤ 75,0
Elégséges (2) ha 50,0 ≤ OM ≤ 62,5

 

14. A képzés speciális követelményei

14.1 Levelező munkarendben folytatott képzés

Levelező munkarendű képzésen az alábbi különbségekkel érvényes a tanterv:

 • A Szakmai gyakorlat (SZGY0FA30) teljesítése helyett elismertethető a foglalkoztatás során szerzett munkatapasztalat (a szakmai gyakorlat eljárásrendje szerint).

15. Mintatantervek

Munkarend Nyelv Azonosító Melléklet
nappali magyar FNGMHP 1. melléklet
levelező magyar FLGMHP 2. melléklet

Változások követése

Sorszám Határozatszám Bevezetés módja Hatály Bekezdés Módosítás tartalma
1 2017/18. (VI. 29.) 111. azonnali 2018/19 tanévtől 15 Mintatantervi módosítások az alábbi táblázat szerint

 

Tárgykód Tárgynév Módosítás Hatály
VAEK0BA06 Vállalati pénzügyek 2+2 kontaktóra helyett 1+3, számonkérés K helyett Gy azonnali
BEBE0FA03 Bevezetés a digitális üzleti modellekbe 0+2 Gy helyett 1+1 Gy azonnali
UZAN0FA03 Üzleti intelligencia a gyakorlatban Nappali munkarendben 2+0 K helyett 0+2 Gy, levelező munkarendben 10 K helyett 10 Gy azonnali

 

 

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM