Keresés:
Események
«2020. július»
HKSzeCsPSzoV
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Gazdaságinformatikus FOSZK

Tanterv

Képzés Gazdaságinformatikus felsőoktatási szakképzés
Bevezetés 2017/2018. tanévtől
Érvényes 2017. szeptember 1-től tanulmányaikat megkezdőkre vonatkozóan
Elfogadva 2017. május 5-én
Határozat 2016/2017. tanévi (V. 5.) 69. sz. határozat
2017/2018. tanévi (VI. 29.) 112. sz. határozat
Szakfelelős Dr. Gubán Ákos
Dékán Dr. Csillag Sára

Áttekintés

1 A szak engedélyezése és akkreditációja
2 A képzés célja
3 Elsajátítandó szakmai kompetenciák
4 A szak alapadatai
5 A képzés szerkezete
6 A szak specializációi
7 Mobilitási ablak
8 Szakmai gyakorlat
9 Záródolgozat követelményei
10 A képzés lezárásának feltételei
11 Záróvizsga követelményei
12 Oklevél kiadásának feltétele
13 Oklevél minősítése
14 A szak speciális követelményei
15 Mintatantervek
  Változások követése

 

A képzés tartalma és követelményrendszere

1. A képzés engedélyezése és akkreditációja

A gazdaságinformatikus felsőoktatási szakképzés képesítési és kimeneti követelményeit 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet határozza meg.

A szakot a Magyar Akkreditációs Bizottság 2013/1/III/10/1 számú határozatában akkreditálta.

2. A képzés célja

A képzés célja felsőfokú gazdaságinformatikus szakemberek képzése, akik képesek a gazdálkodás, illetve egyéb alrendszerek tevékenységrendszere, informatikai támogatásának területén felelősségteljesen részfeladatokat megoldani, együttműködni, valamint a létrehozott információs rendszerek teljes életciklusát gazdálkodási szempontú szolgáltató és elemző munkával támogatni. Ismerik a választott szakterület specifikus alkalmazási igényeit és lehetőségeit, tudnak csapatban dolgozni, kommunikálni, folyamatosan fejlesztik szakmai ismereteit.

3. Elsajátítandó szakmai kompetenciák

A gazdaságinformatikus-asszisztens

a) tudása

 • Az angol nyelvtudása eléri a szakmai feladatokhoz elvégzéséhez, és a folyamatos szakmai önképzéshez szükséges szintet.
 • Rendelkezik a gazdaságinformatika területén a szakmai feladatok ellátásához szükséges általános és specifikus alapvető ismeretekkel.
 • Alapismeretekkel rendelkezik a vállalat tevékenységi rendszerével, a vállalati működés alapelveivel, pénzügyi-számviteli elszámolásával kapcsolatban.
 • Ismeri a vállalat funkcionális tagozódását, az értékteremtő folyamatok menedzsmentjével kapcsolatos alapfogalmakat és eljárásokat.
 • Ismeri az alapvető mikro- és makroökonómiai fogalmakat, a nemzetgazdasági teljesítményt mérő mutatókat.
 • Ismeri a matematika, statisztika és számítástudomány alapfogalmait, gyakorlati alkalmazási lehetőségeit.
 • Rendelkezik az információrendszerekkel, adatbázisokkal és programozással kapcsolatos alapismeretekkel.
 • Ismeri a szakma részterületének megfelelő szakspecifikus eszközöket, módszereket, eljárásokat.
 • Ismeri a szakszerű és hatékony írásbeli, hálózati és szóbeli szakmai kommunikáció módszereit és eszközeit.
 • Rendelkezik szakmai alapszókinccsel anyanyelven és angol nyelven.
 • Ismeri az informatika legfontosabb jogi és etikai szabályait és az informatikai biztonsággal összefüggő szabályozást.

b) képességei

 • Képes vállalati, üzleti folyamatokhoz kapcsolódó egyszerű tervezési, programozási feladatokat elvégzésére.
 • Képes adatbázisok tervezésében, létrehozásában, üzemeltetésében, optimalizálásában és lekérdezésében való feladatok elvégzésére.
 • Szakmai irányítás mellett képes statisztikai, gazdasági elemzések elvégzésére.
 • Képes számviteli feladatok célszoftver segítségével történő elvégzésére.
 • Szakmai együttműködésben (projektben) képes rendszertervezési, -fejlesztési részfeladatok elvégzésére, dokumentálására.
 • Képes gazdasági alkalmazások adaptációjában különböző szakmai feladatok megoldására.
 • Képes gazdaságinformatikus alapfeladatok megoldásához a megfelelő módszerek és eszközök kiválasztására és azok alkalmazására.
 • Képes gazdasági célú informatikai alkalmazások üzemeltetésére, működtetésére a szükséges adatbiztonsági (fizikai és jogi védelem) és dokumentálási szabályok betartásával.
 • Képes anyanyelvi szakmai szókincsét szóbeli kommunikációban az együttműködések során (projektmunkák) használni és a szakmai feladatok dokumentálásában alkalmazni.

c) attitűdje

 • Törekszik a folyamatos szakmai képzésre és az általános önképzésre.
 • Elkötelezett szakmai munkája eredményessége és hatékonysága iránt.
 • Elkötelezett szakmája etikai és jogi szabályainak betartására.
 • Nyitott szakmájával kapcsolatos technológiai és fejlesztési eredmények megismerésére, befogadására és törekszik tudásának megosztására.
 • Érdeklődő a szakmájával kapcsolatos új módszerekkel és eszközökkel kapcsolatban.
 • Elkötelezett minőségi követelmények betartására.

d) autonómiája és felelőssége

 • Informatikai munkakörben - előírt keretek között - önállóan végzi feladatait.
 • Önálló a munkájához kapcsolódó előírások betartásában és a vonatkozó dokumentumok elkészítésében.
 • Munkájáért felelősséget vállal önálló feladatvégzésnél és csoportmunkában egyaránt.
 • Az általa használt és működtetett informatikai eszközök értékét és jelentőségét érti, azokért személyes felelősséget vállal.

4. A képzés alapadatai

Képzési idő: 4 félév
A megszerzendő kreditek száma: 120 kredit
Végzettségi szint: Isced 5.5
Szakképzettség: felsőfokú gazdaságinformatikus-asszisztens
A szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Business Information Technologist Assistant
Képzési terület: informatika

A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök:

 • 2151 Adatbázis-tervező- és üzemeltető
 • 2152 Rendszergazda
 • 2153 Számítógép-hálózati elemző, üzemeltető
 • 2159 Egyéb adatbázis- és hálózati elemző, üzemeltető
 • 3141 Informatikai és kommunikációs rendszereket kezelő technikus
 • 3142 Informatikai és kommunikációs rendszerek felhasználóit támogató technikus
 • 3143 Számítógéphálózat- és rendszertechnikus

5. A képzés szerkezete

A képzés szerkezete kreditpontokban kifejezve, a képzési és kimeneti követelmények alapján:

Szakterületek, ismeretkörök Kredit
Kompetenciamodul 12
Képzési terület szerinti közös modul 21
Szakképzési modul 57
Egyéb (szakmai gyakorlat) 30
Összesen 120

 

6. A képzés specializációi

A gazdaságinformatikus felsőoktatási szakképzés tanterve nem tartalmaz specializációkat.

7. Mobilitási ablak

Felsőoktatási szakképzésen nem releváns.

8. Szakmai gyakorlat

A felsőoktatási szakképzés lezárásaképp az utolsó félévben 14 hetes, képzési helyen kívüli szakmai gyakorlatot kell teljesíteni a kari időrendben meghatározottak szerint. A szakmai gyakorlat 30 kredit értékű, teljesítése az abszolutórium megszerzésének feltétele.

8.1 Tantárgyi követelmények

A szakmai gyakorlat megkezdésének feltétele legalább 81 kredit megszerzése a képzés mintatanterve szerint.

8.2 A szakmai gyakorlat helye

Hallgatók szakmai gyakorlati helyüket szabadon megválaszthatják. A szakmai gyakorlat lebonyolítására minden olyan vállalkozás vagy intézmény kiválasztható, amely a képzés jellegéhez kapcsolódó tevékenységet folytat. A hallgató által betöltendő munkakörrel kapcsolatos elvárás, hogy az ismertesse meg a hallgatót a szervezet gazdálkodásával összefüggő informatikai feladatokkal (pl. adatok gyűjtése, feldolgozása, elemzése, IT eszközök fejlesztése és magas szintű alkalmazása), lehetőséget adva számára az egyetemi képzés során szerzett ismeretek alkalmazására és gyakorlására.

8.3 A szakmai gyakorlat követelményei

A szakmai gyakorlat célja, hogy a hallgatók tanulmányaiknak, illetve specializációnak megfelelő tevékenységet végző fogadóintézménynél (szervezetnél, vállalatnál, közintézménynél, civil szervezetnél) megismerkedjenek az ott folyó szakmai munkával, aktívan bekapcsolódjanak a napi munkavégzésébe, önállóan oldják meg a munkahelyi vezetőjük által rájuk bízott feladatot, illetve tapasztalatokat gyűjtsenek a munkaerőpiacon való későbbi elhelyezkedéshez.

A szakmai gyakorlat értékelését a gyakorlat végén a gyakorlatvezető/konzulens végzi.

A szakmai gyakorlatra való jelentkezést, a gyakorlat lebonyolítását, értékelését külön eljárásrend szabályozza.

9. Záródolgozat követelményei

A hallgatóknak a szakmai gyakorlathoz kapcsolódóan, szakmai tapasztalataikat felhasználva kell specializációnak megfelelő témából záródolgozatukat elkészíteni.

A záródolgozati témát úgy kell meghatározni, hogy az egy olyan részfeladatot fogjon át, melynek megoldása hasznos a szervezet számára.

A záróvizsga előtt benyújtandó dolgozat két részből áll:

 1. Szakmai gyakorlati beszámoló: a gyakorlati félévről összeállított összefoglaló írásbeli munka , gyakorlati naplóval;
 2. Záródolgozat: az intézmény által előzetesen jóváhagyott témájú tanulmány.

A záródolgozat egy olyan, gazdálkodási tartalmú tanulmány, melynek elkészítésével a hallgató bizonyítja, hogy jártas az üzleti szakterület elméleti ismeretanyagában, a tananyagon túlmenően ismeri az alapvető hazai szakirodalmat. Fontos követelmény, hogy legyen képes az elsajátított ismeretanyag gyakorlati alkalmazására, továbbá szakterületén önálló munkavégzésre.

A záródolgozat követelményrendszerét és a teljesítés feltételeit külön eljárásrend tartalmazza.

10. A képzés lezárásának feltételei

A végbizonyítvány kiadásának feltételei:

 • a kötelező tárgyakból 90 kredit teljesítése a tantervi szabályok szerint;
 • a szakmai gyakorlat teljesítése (30 kredit);

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

 • a végbizonyítvány megszerzése;
 • a szakmai gyakorlati beszámoló és a záródolgozat leadása.

11. Záróvizsga követelményei

A záróvizsga a szakképzettség megszerzéséhez szükséges ismeretek, készségek és képességek komplex ellenőrzése és értékelése, amelynek során a hallgatónak tanúságot kell tennie arról, hogy a tanult ismereteket alkalmazni tudja.

A záróvizsga a szakmai gyakorlati beszámoló és a záródolgozat megvédéséből áll, amely magában foglalja az eredmények prezentációját és az arra épülő szakmai vitát. A záróvizsga-bizottság a vita során a záródolgozattal kapcsolatban tesz fel kérdéseket. A bizottság egy érdemjeggyel értékeli a hallgató védését, ami a záróvizsga eredményének minősül (ZE).

12. A szakképzettség megszerzésének feltétele

Az szakképzettség megszerzésének a végbizonyítvány megszerzésén és a záróvizsga teljesítésén túl nincs további feltétele.

13. Oklevél minősítése

Az oklevél minősítésének kiszámítási módja:

OM = ZD + ZE

ahol

 • OM     az oklevél minősítése
 • ZE       a záróvizsgán teljesített szóbeli vizsga eredménye (max. 40 pont)
 • ZD       a záródolgozatra kapott pontszám (a két bírálat átlaga, max. 60 pont)

Az oklevél minősítése:

Kiváló (5) ha   OM = 100,0
Jeles (5) ha 87,5 < OM < 100,0
(4) ha 75,0 < OM ≤ 87,5
Közepes (3) ha 62,5 < OM ≤ 75,0
Elégséges (2) ha 50,0 ≤ OM ≤ 62,5

 

14. A képzés speciális követelményei

14.1 Levelező munkarendben folytatott képzés

Levelező munkarendű képzésen az alábbi különbségekkel érvényes a tanterv:

 • A Szakmai gyakorlat (SZGY0FA30) teljesítése helyett elismertethető a foglalkoztatás során szerzett munkatapasztalat (a szakmai gyakorlat eljárásrendje szerint).

15. Mintatantervek

Munkarend Nyelv Azonosító Melléklet
nappali magyar FNGIHP 1. melléklet
levelező magyar FLGIHP 2. melléklet

Változások követése

Sorszám Határozatszám Bevezetés módja Hatály Bekezdés Módosítás tartalma
1 2017/18. (VI. 29.) 111. azonnali 2018/19 tanévtől 15 Mintatantervi módosítások az alábbi táblázat szerint

 

Tárgykód Tárgynév Módosítás Hatály
OPEK0BA06 Operációs rendszerek 1. félévről 2. félévre kerül azonnali
SZAS0BA03 Számítógépes termelésirányítás 2. félévről 1. félévre kerül azonnali

 

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM