Keresés:
Események
«2020. július»
HKSzeCsPSzoV
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Kereskedelem és marketing FOSZK

Tanterv

Képzés Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés
Bevezetés 2017/2018. tanévtől
Érvényes 2017. szeptember 1-től tanulmányaikat megkezdőkre vonatkozóan
Elfogadva 2017. május 5-én
Határozat 2016/2017. tanévi (V. 5.) 69. sz. határozat
2017/2018. tanévi (VI. 29.) 112. sz. határozat
Szakfelelős Dr. Király Éva
Dékán Dr. Lugasi Andrea

Áttekintés

1 A szak engedélyezése és akkreditációja
2 A képzés célja
3 Elsajátítandó szakmai kompetenciák
4 A szak alapadatai
5 A képzés szerkezete
6 A szak specializációi
7 Mobilitási ablak
8 Szakmai gyakorlat
9 Záródolgozat követelményei
10 A képzés lezárásának feltételei
11 Záróvizsga követelményei
12 Oklevél kiadásának feltétele
13 Oklevél minősítése
14 A szak speciális követelményei
15 Mintatantervek
  Változások követése

 

A képzés tartalma és követelményrendszere

1. A képzés engedélyezése és akkreditációja

A Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés képesítési és kimeneti követelményeit 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet határozza meg.

A Magyar Akkreditációs Bizottság hatályos akkreditációjának határozatszáma: 2013/1/III/6/1

2. A képzés célja

A képzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik képesek általános gazdálkodási és ügyviteli feladatok lebonyolítására, döntések előkészítésére, alkalmasak kisvállalkozások áruforgalmi vagy marketing területén vezetői, nagyobb vállalkozásoknál középvezetők és a felsővezetők mellett kereskedelmi, illetve marketing szakreferensi, asszisztensi tevékenységet folytatni.

3. Elsajátítandó szakmai kompetenciák

A közgazdász-asszisztens

a) tudása

 • Tisztában van a gazdálkodás-tudomány legalapvetőbb fogalmaival, elméleteivel, tényeivel, nemzetgazdasági és nemzetközi összefüggéseivel a releváns gazdasági szereplőkre, funkciókra és folyamatokra vonatkozóan.
 • Ismeri a gazdasági szervezetek felépítését és működését.
 • Birtokában van a legalapvetőbb információgyűjtési, elemzési, feladat-, illetve probléma-megoldási módszereknek.
 • Ismeri a projektben, teamben és különböző munkaszervezeti formákban való részvétel, együttműködés szabályait és etikai normáit.
 • Ismeri a marketing alapfogalmait és elméleteit.
 • Rendelkezik a kereskedelmi, logisztikai és marketing módszerek ismeretével és alkalmazói szinten birtokolja.
 • Készség szinten ismeri a gazdasági szervezetek gyakorlati működését, különös tekintettel a marketing és kereskedelmi folyamatokra.
 • Ismeri az ügyfélkapcsolati feladatok ellátásának technikáit.
 • Ismeri a kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos feladatokat, és ismeri a kereskedelmi tevékenységre vonatkozó alapvető jogi szabályozásokat.
 • Ismeri és érti a gazdaságtudomány alapvető szakmai szókincsét anyanyelvén és egy idegen nyelven is.

b) képességei

 • Elméleti, fogalmi és módszertani ismeretei felhasználásával a feladatának ellátásához szükséges tényeket, adatokat összegyűjti, rendszerezi; egyszerűbb oksági összefüggéseket feltár és következtetéseket von le, javaslatokat fogalmaz meg a szervezet rutin folyamataiban.
 • Egyszerűbb gazdasági folyamatokat, eljárásokat megtervez, megszervez, végrehajt. Hatékonyan kommunikál írásban és szóban. Egyszerűbb szakmai beszámolókat, értékeléseket, prezentációkat készít, illetve előad.
 • Képes egyéni, illetve kisvállalkozói tevékenységet megtervezni, önállóan végezni.
 • Eredményesen működik együtt a projektfeladatok és munkafeladatok megoldása során munkatársaival és vezetőivel.
 • Anyanyelvén és alapszinten idegen nyelven is szakmai szöveget olvas, értelmez.
 • Képes ügyfelekkel, partnerekkel való kapcsolattartásra.
 • Képes kérdőívkészítésben, piackutatásban való közreműködésre.
 • Készség szintjén alkalmazza a gazdasági szervezetek gyakorlati működésével kapcsolatos ismereteit, különös tekintettel a marketing és kereskedelmi folyamatokra.

c) attitűdje

 • Kritikusan szemléli saját munkáját.
 • Elkötelezett a minőségi munkavégzés iránt, betartja a vonatkozó szakmai, jogi és etikai szabályokat, normákat.
 • Törekszik tudásának és munkakapcsolatainak fejlesztésére.
 • Projektben, munkacsoportban szívesen vállal feladatot, együttműködő és nyitott, segítőkész, minden tekintetben törekszik a pontosságra.
 • Elfogadja a vezetői, munkatársi kritikát, illetve támogatást.
 • Törekszik a kereskedelmi és marketing tevékenység fejlesztésére és a változó gazdasági és jogi környezethez igazítására.
 • Nyelvtudását, kommunikációs készségét folyamatosan fejleszti, lépést tart az új kommunikációs technológiák fejlődésével.
 • Viselkedésében a lojalitás és a társadalmi felelősségvállalás fontos szereppel bír.
 • Hitelesen képviseli munkaszervezetét és munkafeladatát.

d) autonómiája és felelőssége

 • Felelősséget vállal, illetve visel saját munkájáért, döntéseiért
 • Munkaköri feladatát önállóan végzi, szakmai beszámolóit, jelentéseit, kisebb prezentációit önállóan készíti. Szükség esetén munkatársi, vezetői segítséget vesz igénybe.
 • Fel tudja mérni, hogy képes-e egy rá bízott feladatot elvégezni.
 • Általános szakmai felügyelet, irányítás és ellenőrzés mellett munkaköri leírásában szereplő feladatait tudatosan tervezi, önállóan szervezi, és munkáját rendszeresen ellenőrzi.
 • Kommunikációs és nyelvi hiányosságait maga azonosítja, megkeresi a továbbfejlesztés lehetőségeit.
 • Támaszkodik munkatársai és vezetői segítségére.

4. A képzés alapadatai

Képzési idő: 4 félév
A megszerzendő kreditek száma: 120 kredit
Végzettségi szint: felsőoktatási szakképzés (rövidítve: FOSZK)

Szakképzettség:

 • felsőfokú közgazdász-asszisztens kereskedelmi szakirányon
 • felsőfokú közgazdász-asszisztens logisztika szakirányon
 • felsőfokú közgazdász-asszisztens marketingkommunikáció szakirányon

A szakképzettség angol nyelvű megjelölése:

 • Economist Assistant in Commerce
 • Economist Assistant in Marketing Communication
 • Economist Assistant in Logistics

A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök:

 • 2531     Piackutató, reklám- és marketingtevékenységet tervező, szervező
 • 2532     PR-tevékenységet tervező, szervező
 • 2533     Kereskedelmi tervező, szervező
 • 3622     Kereskedelmi ügyintéző
 • 3641     Személyi asszisztens
 • 4131     Készlet- és anyagnyilvántartó
 • 4132     Szállítási, szállítmányozási nyilvántartó
 • 5111     Kereskedő
 • 5123     Telefonos (multimédiás) értékesítési ügynök

5. A képzés szerkezete

A képzés szerkezete kreditpontokban kifejezve, a képzési és kimeneti követelmények alapján:

Modulok Kötelező tárgyak
Kompetencia modul 12
Képzési terület szerinti közös modul 21
Szakképzési modul 36
Szakirányok 21
Egyéb (szakmai gyakorlat) 30
Összesen 120

 

6. A képzés szakirányai

A Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzésben a képzésre jelentkezők az alábbi, önálló szakképzettséget eredményező szakirányok közül választhatnak:

 • Kereskedelmi
 • Logisztika
 • Marketingkommunikáció.

7. Mobilitási ablak

Felsőoktatási szakképzésen nem releváns.

8. Szakmai gyakorlat

Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: 1 félév, legalább 560 óra; részidős képzésben a szakmai gyakorlat: 6 hét, legalább 240 óra.

A szakmai gyakorlat 30 kredit értékű, teljesítése az abszolutórium megszerzésének feltétele.

8.1 Tantárgyi követelmények

A szakmai gyakorlat megkezdésének feltétele legalább 81 kredit megszerzése a képzés mintatanterve szerint.

8.2 A szakmai gyakorlat helye

Hallgatók szakmai gyakorlati helyüket szabadon megválaszthatják. A szakmai gyakorlat lebonyolítására minden olyan vállalkozás vagy intézmény kiválasztható, amely a képzés jellegéhez kapcsolódó tevékenységet folytat. A hallgató által betöltendő munkakörrel kapcsolatos elvárás, hogy az ismertesse meg a hallgatót a szervezet gazdálkodásának kereskedelmi, logisztikai vagy marketing-vonatkozásaival, lehetőséget adva számára az egyetemi képzés során szerzett ismeretek alkalmazására és gyakorlására.

8.3 A szakmai gyakorlat teljesítésének követelményei

A szakmai gyakorlat célja, hogy a hallgató a felsőoktatási szakképzés elméleti és gyakorlati ismereteit szintetizálva részt vegyen konkrét szakmai feladatok megoldásában, ismerje meg az adott szakmai gyakorlóhely tevékenységén keresztül a kereskedelem működését, az alapvető gazdasági, gazdálkodási, szervezési és vezetési feladatokat.

A szakmai gyakorlat értékelését a gyakorlat végén a gyakorlatvezető/konzulens végzi. A gyakorlat szervezéséért és a szakmai felügyeletért a Kereskedelem és Marketing Intézet tanszékei felelősek.

A szakmai gyakorlatra való jelentkezést, a gyakorlat lebonyolítását és értékelését külön eljárásrend szabályozza.        

9. Záródolgozat követelményei

A hallgatónak szakmai gyakorlatára épülő, annak során gyűjtött információkat hasznosító záródolgozatot kell készítenie. A záródolgozat olyan feladat, amelynek elvégzése során a hallgató bizonyítja, hogy képes a tanulmányai során elsajátított tudása és képességei, valamint gyakorlati helyén szerzett ismeretei és tapasztalata birtokában egy adott szakterületen önálló feltáró tevékenység elvégzésére, elemzésre, értékelésre, és így kreativitást igénylő feladat önálló elvégzésére.

A záródolgozatot a hallgató egy egyetemi témavezető (belső konzulens) irányításával készíti.

A záródolgozat követelményrendszerét és a teljesítés feltételeit külön eljárásrend tartalmazza.

10. A képzés lezárásának feltételei

A végbizonyítvány kiadásának feltételei:

 • a kötelező tárgyakból legalább 90 kredit teljesítése a tantervi szabályok szerint;
 • a szakmai gyakorlat teljesítése (30 kredit).

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

 • a végbizonyítvány megszerzése;
 • egy bíráló által legalább elégségesre értékelt záródolgozat.

11. Záróvizsga követelményei

A felsőoktatási szakképzést a hallgató záróvizsgával fejezi be. A záróvizsga a szakképzettség megszerzéséhez szükséges ismeretek, készségek és képességek ellenőrzése és értékelése, amelynek során a hallgatónak arról is tanúságot kell tennie, hogy a tanult ismereteket alkalmazni tudja.

A záróvizsgán a hallgató által a gyakorlati félévéről összeállított összefoglaló írásbeli munka (záródolgozat) védésére és az ahhoz kapcsolódó szakmai kérdés szóbeli megválaszolására kerül sor. A bizottság külön érdemjeggyel értékeli a hallgató záródolgozatát (figyelembe véve a bíráló által ajánlott érdemjegyet), valamint a szakmai kérdésre adott feleletét.

A záróvizsga eredményének kiszámítási módja:

OM = ZD + SZ

ahol

 • ZE a záróvizsga eredménye
 • ZD a záródolgozat érdemjegye
 • SZ a szakmai kérdés megválaszolására kapott érdemjegy

12. A szakképzettség megszerzésének feltétele

Az szakképzettség megszerzésének feltétele az alapszintű szakmai idegennyelvtudás, melynek a követelményeit a hallgató az alábbi, mintatantervben szereplő kötelező tárgyak sikeres elvégzésével teljesíti:

 • üzleti idegen nyelv A/1 (UZLV1BA03),
 • üzleti idegen nyelv A/2 (UZLV2BA03).

13. Az oklevél minősítése

Az oklevél minősítése megegyezik a záróvizsga eredményével:

OM = ZE

Az oklevél minősítése:

Kiváló (5) ha   OM = 5,00
Jeles (5) ha 4,50 ≤ OM ≤ 4,99
(4) ha 3,50 ≤ OM ≤ 4,49
Közepes (3) ha 2,50 ≤ OM ≤ 3,49
Elégséges (2) ha 2,00 ≤ OM ≤ 2,49

 

14. A képzés speciális követelményei

14.1 Levelező munkarendben folytatott képzés

Levelező munkarendű képzésen az alábbi különbséggel érvényes a tanterv:

 • A Szakmai gyakorlat (SZGY0FA30) teljesítése helyett elismertethető a foglalkoztatás során szerzett munkatapasztalat (a szakmai gyakorlat eljárásrendje szerint).

15. Mintatantervek

Munkarend Nyelv Azonosító Melléklet
nappali magyar FNKMHV 1. melléklet
levelező magyar FLKMHV 2. melléklet

Változások követése

Sorszám Határozatszám Bevezetés módja Hatály Bekezdés Módosítás tartalma
1 2017/18. (VI. 29.) 111. felmenő 2018/19 tanévtől 15 Mintatantervi módosítások az alábbi táblázat szerint. A változtatás új szakirányos tanterv bevezetését jelenti, amely a Külkereskedelmi Karon folyó képzésen érvényes. A Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karon továbbra is a 2017-ben bevezetett tanterv az érvényes.

 

Tárgykód Tárgynév Módosítás Hatály
UGOK0FA06 Ügyfélkapcsolatok megszűnik felmenő
VAJA0FA03 Vállalkozás üzleti szimulációja csere Kreatív tervezés (KRES0BA03) tárgyra felmenő
SZAT0FA06 Szintetizáló gyakorlat Új tárgy 2+2 Gy, 6 kredit, levelezőn 20 Gy, 6 kredit, az Ügyfélkapcsolatok (UGOK0FA06) tárgy helyett felmenő

 

 

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM