Keresés:
Események
«2020. július»
HKSzeCsPSzoV
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Turizmus-vendéglátás FOSZK

Tanterv

Képzés Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés
Bevezetés 2017/2018. tanévtől
Érvényes 2017. szeptember 1-től tanulmányaikat megkezdőkre vonatkozóan
Elfogadva 2017. május 5-én
Határozat 2016/2017. tanévi (V. 5.) 69. sz. határozat
2017/2018. tanévi (VI. 29.) 112. sz. határozat
2018/2019. tanévi (V. 17.) 63. sz. határozat
Szakfelelős Dr. Szalók Csilla
Dékán Dr. Lugasi Andrea

Áttekintés

1 A szak engedélyezése és akkreditációja
2 A képzés célja
3 Elsajátítandó szakmai kompetenciák
4 A szak alapadatai
5 A képzés szerkezete
6 A szak specializációi
7 Mobilitási ablak
8 Szakmai gyakorlat
9 Záródolgozat követelményei
10 A képzés lezárásának feltételei
11 Záróvizsga követelményei
12 Oklevél kiadásának feltétele
13 Oklevél minősítése
14 A szak speciális követelményei
15 Mintatantervek
  Változások követése

A képzés tartalma és követelményrendszere

1. A képzés engedélyezése és akkreditációja

A Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés képesítési és kimeneti követelményeit 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet határozza meg.

A Magyar Akkreditációs Bizottság hatályos akkreditációjának határozatszáma: 2013/1/III/9/1

2. A képzés célja

A képzés célja olyan, az elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában lévő, azokat munkájuk során hasznosítani képes, idegen nyelve(ke)t beszélő, turisztikai és vendéglátó vállalkozásoknál dolgozó gazdasági szakemberek képzése, akik alkalmasak a fogyasztói igények feltárására és megértésére; színvonalas szolgáltatások megvalósítására, tartalmi továbbfejlesztésére, illetve a szervezőmunkában való közreműködésre, a szakterületen működő mikro- és kisvállalkozások alapítására, vezetésére és működtetésére, valamint közép- és nagyvállalatok egyes részlegeinek irányítására, illetve felsővezetők munkáját segítő szakreferensi és asszisztensi feladatok ellátására.

3. Elsajátítandó szakmai kompetenciák

A közgazdász-asszisztens

a) tudása

 • Ismeri a gazdálkodástudomány legalapvetőbb fogalmait, elméleteit, tényeit, nemzetgazdasági és nemzetközi összefüggéseit a releváns gazdasági szereplőkre, funkciókra és folyamatokra vonatkozóan.
 • Ismeri a gazdasági szervezetek felépítését és működését.
 • Birtokában van a legalapvetőbb információgyűjtési, elemzési, feladat-, illetve probléma-megoldási módszereknek.
 • Ismeri a projektben, teamben és különböző munkaszervezeti formákban való részvétel, együttműködés szabályait és etikai normáit.
 • Ismeri a turizmus és vendéglátás hazai és nemzetközi intézményrendszerét, jellemzőit és a rendszer elemeinek összefüggéseit.
 • Ismeri a turizmus és vendéglátás hazai és nemzetközi piacának, és a piac szereplőinek jellemzőit, sajátosságait.
 • Ismeri a turisztikai és vendéglátó marketing eszközrendszerét és alkalmas a vállalkozások marketing tevékenységében történő közreműködésre.
 • Alapszintű rendezvényszervezői ismeretekkel rendelkezik.
 • Ismeri a turizmus földrajzi vonatkozásait, a magyar és külföldi kultúrák értékeit, az általános művelődéstörténet főbb eseményeit.
 • Ismeri az utazásszervezés és-közvetítés üzletágait, a vendéglátás szerepét a turizmus és szállásadás területén.

A vendéglátó szakirányon továbbá

 • Ismeri az ételkészítés és az értékesítés során felhasznált élelmiszereket, illetve italokat.
 • Ismeri a vendéglátásban előírt higiéniai, minőségirányítási és élelmiszer-biztonsági szabályokat, az ételkészítési, illetve értékesítési folyamatokat, ezek különböző részfolyamatait.
 • Alapszintű mikrobiológiai alapismeretekkel rendelkezik az élelmiszerek tartósítása, élelmiszer-mérgezések, élelmiszer-fertőzések területén.
 • Ismeri a vendéglátás alapvető gépeit, műszaki berendezéseit, eszközeit.
 • Ismeri a vendéglátás szervezési-vezetési fő- és részfolyamatait, gazdálkodási összefüggéseit.

b) képességei

 • Elméleti, fogalmi és módszertani ismeretei felhasználásával képes a feladatának ellátásához szükséges tényeket, adatokat összegyűjteni, rendszerezni, egyszerűbb oksági összefüggéseket feltárni és következtetéseket levonni, javaslatokat megfogalmazni a szervezet rutin folyamataiban.
 • Képes egyszerűbb gazdasági folyamatokat, eljárásokat megtervezni, megszervezni, végrehajtani. Hatékonyan kommunikál írásban és szóban.
 • Egyszerűbb szakmai beszámolókat, értékeléseket, prezentációkat készít, illetve előad.
 • Képes a szakterülethez tartozó egyes tudáselemek integrálására, gyakorlati alkalmazására.
 • Képes a piac változásának felismerésére, az ahhoz való alkalmazkodásra, kapcsolódó döntések meghozatalára.
 • Képes az egyes turisztikai szakterületen (elsősorban a szállásadás, vendéglátás, utazásszervezés területén) jelentkező feladatok és munkakörök ellátására, a turisztikai kis- és középvállalkozások piaci tevékenységének szervezésére és irányítására, részlegvezetői feladatok ellátására.
 • Többnyelvű kommunikációra képes a vendégekkel és szakmai partnerekkel középfokon, írásban és szóban a szakterületükhöz tartozó munkafeladatok végrehajtása során.
 • Képes a turisztikai és vendéglátó vállalkozások ügyfélkapcsolati területén jelentkező igények szakszerű kiszolgálására.

c) attitűdje

 • Kritikusan szemléli saját munkáját.
 • Elkötelezett a minőségi munkavégzés iránt, betartja a vonatkozó szakmai, jogi és etikai szabályokat, normákat.
 • Törekszik tudásának és munkakapcsolatainak fejlesztésére.
 • Projektben, munkacsoportban szívesen vállal feladatot, együttműködő és nyitott, segítőkész, minden tekintetben törekszik a pontosságra.
 • Fogékony az új információk befogadására, szakmai ismeretekre és módszertanokra.
 • Nyitott önálló és együttműködést igénylő feladatokban való részvételre;
 • Befogadó mások véleménye, továbbá az ágazati, regionális, nemzeti és nemzetközi (európai) értékek (ideértve a társadalmi, szociális és ökológiai, fenntarthatósági szempontokat is) iránt.
 • Munkája során a szakma jogi és etikai szabályait, normáit betartva végzi tevékenységét.

d) autonómiája és felelőssége

 • Felelősséget vállal, illetve visel saját munkájáért, döntéseiért.
 • Munkaköri feladatát önállóan végzi, szakmai beszámolóit, jelentéseit, kisebb prezentációit önállóan készíti. Szükség esetén munkatársi, vezetői segítséget vesz igénybe.
 • Az ügyfélkapcsolatokat önállóan és felelősségteljesen kezeli, a vezetői támogatás szükségességének önálló megítélésével.
 • Felelősséget vállal a munkájával és magatartásával kapcsolatos szakmai, jogi és etikai normák és szabályok betartásáért, tevékenysége következményeiért, javaslataiért, döntéseiért.
 • Munkájukat a minőségi szempontok mindenkori figyelembevételével végzi

4. A képzés alapadatai

Képzési idő: 4 félév
A megszerzendő kreditek száma: 120 kredit
Végzettségi szint: Felsőoktatási szakképzés (rövidítve: FOSZK)

Szakképzettség:

 • Felsőfokú közgazdász-asszisztens, turizmus szakirányon
 • Felsőfokú közgazdász-asszisztens, vendéglátó szakirányon

A szakképzettség angol nyelvű megjelölése:

 • Economist Assistant in Tourism and Catering Specialized in Tourism
 • Economist Assistant in Tourism and Catering Specialized in Catering

Képzési terület: gazdaságtudományok

A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök:

 • 1331    Szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytató egység vezetője
 • 1332    Vendéglátó tevékenységet folytató egység vezetője
 • 1335    Kulturális tevékenységet folytató egység vezetője
 • 1339    Egyéb kereskedelmi, vendéglátó és hasonló szolgáltatási tevékenységet folytató egység vezetője
 • 3631    Konferencia- és rendezvényszervező
 • 3639    Egyéb, máshova nem sorolható üzleti jellegű szolgáltatás ügyintézője
 • 3641    Utazási tanácsadó, szervező, idegenforgalmi ügyintéző
 • 4221    Utazásszervező, tanácsadó
 • 4222    Recepciós
 • 4223    Szállodai recepciós
 • 5131    Vendéglős
 • 5132    Pincér
 • 5133    Pultos
 • 5233    Idegenvezető (a képzés keretein kívül szervezett további gyakorlati vizsgát igényel)

5. A képzés szerkezete

A képzés szerkezete kreditpontokban kifejezve, a képzési és kimeneti követelmények alapján:

Szakterületek, ismeretkörök Kötelező tárgyak
Kompetencia modul 12
Képzési terület szerinti közös modul 21
Szakképzési modul 33
Szakirányok 24
Egyéb (szakmai gyakorlat) 30
Összesen 120

 

6. A képzés szakirányai

A Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzésben a képzésre jelentkezők az alábbi, önálló szakképzettséget eredményező szakirányok közül választhatnak:

 • Turizmus
 • Vendéglátás

7. Mobilitási ablak

Felsőoktatási szakképzésen nem releváns.

8. Szakmai gyakorlat

Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: 1 félév, legalább 560 óra; részidős képzésben a szakmai gyakorlat: 6 hét, legalább 240 óra.

A szakmai gyakorlat 30 kredit értékű, teljesítése az abszolutórium megszerzésének feltétele.

8.1. A Tantárgyi követelmények

A szakmai gyakorlat megkezdésének feltétele legalább 81 kredit megszerzése a képzés mintatanterve szerint.

8.2. A szakmai gyakorlat helye

Hallgatók szakmai gyakorlati helyüket szabadon megválaszthatják. A szakmai gyakorlat lebonyolítására minden olyan vállalkozás vagy intézmény kiválasztható, amely a képzés jellegéhez kapcsolódó tevékenységet folytat. A hallgató által betöltendő munkakörrel kapcsolatos elvárás, hogy az ismertesse meg a hallgatót a szervezet gazdálkodásának kereskedelmi, logisztikai vagy marketing-vonatkozásaival, lehetőséget adva számára az egyetemi képzés során szerzett ismeretek alkalmazására és gyakorlására.

8.3. A szakmai gyakorlat teljesítésének követelményei

A szakmai gyakorlat célja, hogy a hallgató a felsőoktatási szakképzés elméleti és gyakorlati ismereteit szintetizálva részt vegyen konkrét szakmai feladatok megoldásában, ismerje meg az adott szakmai gyakorlóhely tevékenységén keresztül a kereskedelem működését, az alapvető gazdasági, gazdálkodási, szervezési és vezetési feladatokat.

A szakmai gyakorlat értékelését a gyakorlat végén a gyakorlatvezető/konzulens végzi. A gyakorlat szervezéséért és a szakmai felügyeletért a Turizmus-Vendéglátás Intézet tanszékei felelősek.

A szakmai gyakorlatra való jelentkezést, a gyakorlat lebonyolítását és értékelését külön eljárásrend szabályozza.

9. Záródolgozat követelményei

A hallgatónak szakmai gyakorlatára épülő, annak során gyűjtött információkat hasznosító záródolgozatot kell készítenie. A záródolgozat olyan feladat, amelynek elvégzése során a hallgató bizonyítja, hogy képes a tanulmányai során elsajátított tudása és képességei, valamint gyakorlati helyén szerzett ismeretei és tapasztalata birtokában egy adott szakterületen önálló feltáró tevékenység elvégzésére, elemzésre, értékelésre, és így kreativitást igénylő feladat önálló elvégzésére.

A záródolgozatot a hallgató az egyetem által kijelölt témavezető (belső konzulens) irányításával készíti.

A záródolgozat követelményrendszerét és a teljesítés feltételeit külön eljárásrend tartalmazza.

10. A képzés lezárásának feltételei

A végbizonyítvány kiadásának feltételei:

 • a kötelező, valamint kötelezően választható tárgyakból legalább 90 kredit teljesítése a tantervi szabályok szerint;
 • a szakmai gyakorlat teljesítése (30 kredit).

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

 • a végbizonyítvány megszerzése;
 • egy bíráló által legalább elégségesre értékelt záródolgozat.

11. Záróvizsga követelményei

A felsőoktatási szakképzést a hallgató záróvizsgával fejezi be. A záróvizsga a szakképzettség megszerzéséhez szükséges ismeretek, készségek és képességek ellenőrzése és értékelése, amelynek során a hallgatónak arról is tanúságot kell tennie, hogy a tanult ismereteket alkalmazni tudja.

A záróvizsgán a hallgató által a gyakorlati félévéről összeállított összefoglaló írásbeli munka (záródolgozat) védésére és az ahhoz kapcsolódó szakmai kérdés szóbeli megválaszolására kerül sor. A bizottság külön érdemjeggyel értékeli a hallgató záródolgozatát (figyelembe véve a bíráló által ajánlott érdemjegyet), valamint a szakmai kérdésre adott feleletét.

A záróvizsga eredményének kiszámítási módja:

OM = ZD + SZ

ahol

 • ZE a záróvizsga eredménye
 • ZD a záródolgozat érdemjegye
 • SZ a szakmai kérdés megválaszolására kapott érdemjegy

12. Szakképzettség megszerzésének feltétele

A Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzésben a szakképzettség megszerzéséhez legalább középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő államilag elismert szaknyelvi vizsga vagy felsőfokú (C1), komplex típusú általános nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.

13. Az oklevél minősítése

Az oklevél minősítése megegyezik a záróvizsga eredményével:

OM = ZE

Az oklevél minősítése:

Kiváló (5) ha   OM = 5,00
Jeles (5) ha 4,50 ≤ OM ≤ 4,99
(4) ha 3,50 ≤ OM ≤ 4,49
Közepes (3) ha 2,50 ≤ OM ≤ 3,49
Elégséges (2) ha 2,00 ≤ OM ≤ 2,49

 

14. A képzés speciális követelményei

14.1 Levelező munkarendben folytatott képzés

Levelező munkarendű képzésen az alábbi különbségekkel érvényes a tanterv:

 • A Szakmai gyakorlat (SZGY0FA30) teljesítése helyett elismertethető a foglalkoztatás során szerzett munkatapasztalat (a szakmai gyakorlat eljárásrendje szerint).

15. Mintatantervek

Munkarend Nyelv Azonosító Melléklet
nappali magyar FNTVHV 1. melléklet
levelező magyar FLTVHV 2. melléklet

Változások követése

Sorszám Határozatszám Bevezetés módja Hatály Bekezdés Módosítás tartalma
1 2018/19. (V. 17.) 63. azonnali 2018/19 tanévtől 12 Nyelvvizsga-követelmény változása a 3/2019. (II. 11.) EMMI rendelet alapján (szakmai középfokú nyelvvizsga kiváltható általános felsőfokúval).
Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM