Keresés:
Események
«2020. július»
HKSzeCsPSzoV
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Közgazdásztanár MA

Tanterv

Szak Közgazdásztanár mesterképzési szak
Bevezetés 2017/2018. tanévtől
Érvényes 2017. szeptember 1-től tanulmányaikat megkezdőkre vonatkozóan
Elfogadva 2017. május 5-én
Határozat 2016/2017. tanévi (V. 5.) 69. sz. határozat
2017/2018. tanévi (VI. 29.) 112. sz. határozat
Szakfelelős Dr. Farkas Julianna
Dékán Dr. Lugasi Andrea

Áttekintés

1 A szak engedélyezése és akkreditációja
2 A képzés célja
3 Elsajátítandó szakmai kompetenciák
4 A szak alapadatai
5 A képzés szerkezete
6 A szak specializációi
7 Mobilitási ablak
8 Szakmai gyakorlat
9 Szakdolgozat követelményei
10 A képzés lezárásának feltételei
11 Záróvizsga követelményei
12 Oklevél kiadásának feltétele
13 Oklevél minősítése
14 A szak speciális követelményei
15 Mintatantervek
  Változások követése

A szak tartalma és követelményrendszere

1. A szak engedélyezése és akkreditációja

A Közgazdásztanár mesterképzés képesítési és kimeneti követelményeit 8/2013. (I.30.) EMMI rendelet határozza meg.

A szakot a Magyar Akkreditációs Bizottság 2008/1/XI/3/101 számú határozatában akkreditálta.

2. A képzés célja

A képzés célja a gazdasági (közgazdasági, üzleti) szakterületen az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszainak évfolyamain a szakközépiskolai, szakközépiskolai az iskolai rendszerű, illetve az iskolarendszeren kívüli oktatásban, a felnőttek át- és továbbképzésében, továbbá az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképzésekben az elméletigényes szakmai tantárgyak tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak végzésére, a tanórai, tanirodai tanüzleti tanulás szervezésére, a gazdasági szakképzés területén a pedagógiai kutatási, tervezési, fejlesztési feladatokra, valamint a szakképzésben résztvevők korosztályi problémáinak, speciális nevelési feladatainak ellátására képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányaik doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

3. Elsajátítandó szakmai kompetenciák

A közgazdásztanár alkalmas

a tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése területén

 • a gazdasági szemléletű, problémamegoldó gondolkodás fejlesztésére, a megoldások helyességének igazolására,
 • gazdasági tantárgyak sajátos tartalmának közvetítése során megalapozni a tanulók gazdaságra vonatkozó műveltségét,
 • tehetséggondozásra, versenyfelkészítésre,
 • a sajátos nevelési igényű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók képzésére;

a tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése területén

 • a szervezetileg egy tanulócsoportba tartozó tanulók közösséggé formálására és a társadalmi csoportok és gazdasági egységek szociálpszichológiai sajátosságainak közvetítésére,
 • a konfliktusok hatékony kezelésére,
 • a csoporttagok közösség iránti elkötelezettségének alakítására, a demokratikus társadalomban való felelős, aktív szerepvállalás elsajátítására, a helyi, nemzeti és egyetemes emberi értékek elfogadására;

a szakmódszertani és a szaktárgyi tudás területén

 • szakgimnáziumokban, szakközépiskolákban, a gazdasági szakterület – szakirány szerinti – elméleti és elméletigényes gyakorlati tárgyak oktatására,
 • szakgimnáziumokban, szakközépiskolákban, az adott szakiránynak megfelelő szakmacsoportos alapozó oktatásban az elméleti és elméletigényes gyakorlati tárgyak oktatására,
 • felnőttképzésében az adott szakiránynak megfelelő tárgyak oktatására, elméletigényes gyakorlatok vezetésére,
 • érettségi és szakmai vizsgára történő felkészítésre, érettségi, valamint szakmai bizottsági tagként vizsgáztatási feladatok ellátására;

a pedagógiai folyamat tervezése területén

 • a tanulási-tanítási stratégia meghatározására, a tananyag feldolgozásához a pedagógiai céloknak és a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő oktatási folyamat meghatározására, hatékony módszerek, szervezési formák, eszközök kiválasztására a végzettségének megfelelő korosztály, továbbá a felnőttképzés keretében,
 • a szaktárgy tanórán és iskolán kívüli tanulásának tervezésére a végzettségének megfelelő korosztály, továbbá a felnőttképzés keretében,
 • a pedagógiai folyamatok tervezésével kapcsolatban szakmai önreflexióra, illetve önkorrekcióra;

a tanulás támogatása, szervezése és irányítása területén

 • a szakmai továbbképzés, önképzés iránti igény és a szakma szeretetének továbbadására;

a pedagógiai folyamatok és a tanulók értékelése területén

 • az értékelés különböző céljainak, szintjeinek megfelelő értékelési formák és módszerek meghatározására, az értékelés eredményeinek felhasználására,
 • a képes céljainak megfelelően az értékelés eszközeinek megválasztására vagy önálló eszközök elkészítésére;

a kommunikáció, a szakmai együttműködés és a pályaidentitás területén

 • a gazdasági, szakmai pályaorientáció és szakmai mobilitás lehetőségeinek széleskörű ismeretében ezen ismeretek megosztására;

az autonómia és a felelősségvállalás területén

 • az adott szakirányhoz és szakmacsoporthoz tartozó szaktárgyak keretében fejlesztett kompetenciák elméleti, elméletigényes igényes gyakorlati és a gyakorlati képzésben is fejlődést generáló szinergikus hatásainak közvetítésére.

A tanárképzésben megszerezhető tanári tudás, készségek, képességek részletes meghatározását a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet 2. melléklete tartalmazza.

4. A szak alapadatai

Képzési idő: 3 vagy 4 félév
A megszerzendő kreditek száma: 9 kredit (3 féléves képzésben) vagy 120 kredit (4 féléves képzésben)
Végzettségi szint: mesterfokozat (magister, Master, rövidítése: MA)

Szakképzettség:

 • okleveles közgazdásztanár (vendéglátás-idegenforgalmi)
 • okleveles közgazdásztanár (kereskedelem-marketing)

Szakképzettség angol nyelvű megjelölése:

 • Teacher of Economics (Catering and Tourism)
 • Teacher of Economics (Trade and Marketing)

Az oklevél Master of Education címet tanúsít, rövidített jelölése: MEd

A hallgatók előképzettségüktől függően a szakra történt felvétel után az alábbi három mintatanterv egyikéhez kerülnek hozzárendelésre:

 • a szakiránynak megfelelő szakmai diplomával rendelkezők 4 féléves képzése
 • a szakiránynak megfelelő szakmai és főiskolai tanári diplomával rendelkezők 3 féléves képzése
 • szakirányú üzleti szakoktatói diplomával rendelkezők 4 féléves képzése.

5. A képzés szerkezete

A képzés szerkezete kreditpontokban kifejezve, a képzési és kimeneti követelmények alapján.

Rövidítések, illetve a tárgytípusok meghatározása:

 • K – Kötelező tárgyak;
 • KV – Kötelezően választandó tárgyak: egy meghatározott tárgycsoportból választandók. A szakirányok tárgyai együttesen választandók, a szakirány felvételével;
 • V – Szabadon választható tárgyak. A mintatantervben szereplő tárgyak mellett a hallgató az intézményben meghirdetett további tárgyakat is felveheti.

5.1 Szakmai diplomával rendelkezők 4 féléves képzése

Szakterületek, ismeretkörök K KV V Össz.
Szakmódszertani ismeretek 12     12
Pedagógiai-pszichológiai ismeretek 42   6 48
Egyéni iskolai gyakorlat 42     42
Szakterületi ismeretek   12   12
Egyéb (portfólió, szakdolgozat) 6     6
Összesen 102 12 6 120

5.2 Szakmai és főiskolai tanári diplomával rendelkezők 3 féléves képzése

Szakterületek, ismeretkörök K KV V Össz.
Szakmódszertani ismeretek 12     12
Pedagógiai-pszichológiai ismeretek 33   6 39
Egyéni iskolai gyakorlat 21     21
Szakterületi ismeretek   12   12
Egyéb (portfólió, szakdolgozat) 6     6
Összesen 72 12 6 90

5.3 Üzleti szakoktatói diplomával rendelkezők 4 féléves képzése

Szakterületek, ismeretkörök K KV V Össz.
Szakmódszertani ismeretek 12     12
Pedagógiai-pszichológiai ismeretek 27   6 33
Egyéni iskolai gyakorlat 21     21
Szakterületi ismeretek   48   48
Egyéb (portfólió, szakdolgozat) 6     6
Összesen 66 48 6 120

 

6. A szak szakirányai

A mesterszakon a hallgatók az alábbi, önálló szakképzettséget eredményező szakirányok közül választhatnak:

 • Vendéglátás-idegenforgalom
 • Kereskedelem-marketing

A szakirányra a szakra történő jelentkezéssel együtt jelentkeznek a hallgatók.

7. Mobilitási ablak

A szakon a szakfelelőssel történt előzetes egyéni konzultáció alapján kerülhet sor a mobilitási félév megszervezésére, illetve a kreditbeszámításra.

8. Szakmai gyakorlat

A szakon köznevelési intézményben, felnőttképzést folytató intézményben megszervezett összefüggő egyéni iskolai gyakorlatot kell elvégezni.

Az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat a képzésben szerzett elméleti ismeretekre és gyakorlati tapasztalatokra épülő, gyakorlatvezető mentor és felsőoktatási tanárképző szakember folyamatos irányítása mellett köznevelési intézményben, felnőttképzést folytató intézményben végzett gyakorlat. Az iskola és benne a tanár komplex oktatási-nevelési feladatrendszerének elsajátítása, illetve az iskolát körülvevő társadalmi, jogszabályi környezet, valamint a köznevelési intézményrendszer megismerése.

Területei:

 • a szaktárgyak tanításával kapcsolatos tevékenységek,
 • a szaktárgyak tanításán kívüli oktatási, nevelési alaptevékenységek,
 • az iskola, mint szervezet és támogató rendszereinek megismerése.

A szakmai gyakorlat előírásai az egyes képzéstípusok esetén:

  Szakmai diplomával rendelkezők 4 féléves képzése Szakmai és főiskolai tanári diplomával rendelkezők 3 féléves képzése Üzleti szakoktatói diplomával rendelkezők 4 féléves képzése
Megszerzendő kreditek 42 21 21
Időtartam 1 félév* 1 félév* 1 félév*
Kötelező tartalom 16 szakóra, 1 osztályfőnöki óra 8 szakóra 8 szakóra
Értékelés Osztályfőnöki óra és egy szakmai óra alapján (két érdemjegy) Egy szakmai óra alapján (egy érdemjegy) Egy szakmai óra alapján (egy érdemjegy)

(*) A gyakorló iskolában töltendő kötelező időtartamon felül teljesítendő szakmai gyakorlat időtartamába beszámítható a gyakorlat megkezdésének időpontjáig megszerzett, igazolt köznevelési munkatapasztalat.

A mesterszak részeként folytatott (vagyis nem a munkatapasztalat beszámításán alapuló) szakmai gyakorlatot a hallgató által választott szakképző iskola vezetője vagy az ezzel megbízott szakmai munkaközösség vezetője írásban minősíti. A minősítés figyelembe veendő az értékelés során.

A gyakorló iskolában teljesített tanítási gyakorlatokon a hallgatókat a szakképző iskola ezzel megbízott vezető tanára, valamint a Pedagógiai Tanszéket az adott iskolával összekötő oktatója segíti, minősíti.

A szakmai gyakorlattal kapcsolatos további teendőket eljárásrend szabályozza.

9. Szakdolgozat követelményei

A szakdolgozat olyan feladat, amelynek elvégzése során a hallgató bizonyítja, hogy képes:

 • egy adott szakterületen végzett önálló szakirodalmi feltárásra,
 • a szakirodalomban leírt eredmények dokumentálására, elemzésére értékelésére,
 • a tanulmányai és a szakirodalomban megszerzett ismeretanyag birtokában
  • önálló kutatási tevékenység elvégzésére és/vagy
  • kreativitást megkövetelő feladat önálló elvégzésére,
 • a szakirodalmi és saját kutatási tapasztalatok alapján tanulmányaira támaszkodva értékelő tanulmány készítésére, megvédésére.

A közgazdásztanár mesterképzésen a szakdolgozat előírt részei:

1) Kötelező rész

Portfólió (25-30 oldalas terjedelemben): a hallgató saját tanári tevékenységének, magatartásának, terveinek, azok megvalósulásának, sikereinek vagy kudarcainak értékelése, elemzése és a tanítási gyakorlatnak az önértékelése. Tanítási tevékenységet előzetesen nem folytató hallgatóknak a portfólióban egyrészt a gyakorló iskolai tanítási tapasztalatokat, másrészt egy választott iskolában szerzett hospitálási, illetve egyéb tapasztalataikat kell összegezniük, elemezniük.

2) Választható rész: egy összetevő az alábbiak közül

a) Problémaelemzés (40-45 oldalas terjedelemben). A tanulmány kapcsolódjon a portfólióhoz, azaz egy, a portfólióban megjelölt problémát próbáljon meg tudományos szempontok és módszerek szerint megközelíteni, elemezni, valamint törekedjen a vizsgált problémára megoldási vagy fejlesztési javaslatokat tenni.

b) Szaktárgy értékelése (40-45 oldalas terjedelemben). A tanulmány foglalkozzon a felvett szakiránynak megfelelő szaktárgy egy részterülete tanításának valamely szakpedagógiai, illetve általános neveléstudományi szempont szerinti, tudományos alaposságú bemutatásával, elemzésével, értékelésével. A tanulmánynak tükröznie kell, hogy a hallgató a szakmai témát szakmódszertani, neveléstudományi és pszichológiai ismereteire támaszkodva az alap- és középfokú oktatás szintjeinek, illetve a szakképzés vagy a felnőttoktatás céljainak megfelelően képes kidolgozni.

Szakdolgozat követelményrendszerét és a teljesítés feltételeit külön eljárásrend tartalmazza.

10. A képzés lezárásának feltételei

A végbizonyítvány kiadásának feltételei:

a) Szakmai diplomával rendelkezők 4 féléves képzésén

 • a kötelező, kötelezően választható és szabadon választható tárgyakból legalább 72 kredit teljesítése a tantervi szabályok szerint;
 • az egyéni iskolai gyakorlat teljesítése (42 kredit);
 • szakdolgozati konzultációk teljesítése (6 kredit).

b) Szakmai és főiskolai tanári diplomával rendelkezők 3 féléves képzésén

 • a kötelező, kötelezően választható és szabadon választható tárgyakból legalább 63 kredit teljesítése a tantervi szabályok szerint;
 • az egyéni iskolai gyakorlat teljesítése (21 kredit);
 • szakdolgozati konzultációk teljesítése (6 kredit).

c) Üzleti szakoktatói diplomával rendelkezők 4 féléves képzésén

 • a kötelező, kötelezően választható és szabadon választható tárgyakból legalább 93 kredit teljesítése a tantervi szabályok szerint;
 • az egyéni iskolai gyakorlat teljesítése (21 kredit);
 • szakdolgozati konzultációk teljesítése (6 kredit).

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

 • a végbizonyítvány megszerzése;
 • két bíráló által külön-külön legalább elégségesre értékelt szakdolgozat.

11. Záróvizsga követelményei

A záróvizsga a szakképzettség megszerzéséhez szükséges ismeretek, készségek és képességek komplex ellenőrzése és értékelése, amelynek során a hallgatónak tanúságot kell tennie arról, hogy a tanult ismereteket alkalmazni tudja.

A záróvizsga részei:

 • szakdolgozat megvédése prezentációval (+ a szakdolgozathoz kapcsolódó kérdés megválaszolása)
 • komplex pedagógiai-pszichológiai szóbeli vizsga.

A komplex pedagógiai-pszichológiai szóbeli vizsga ismeretköreit a Pedagógia tanszék honlapján elérhető záróvizsga-tájékoztató tartalmazza.

A szakdolgozat érdemjegyét a záróvizsga-bizottság állapítja meg a bírálók által javasolt érdemjegyek és a szóbeli védés alapján. A komplex vizsga vagy a szakdolgozat elégtelen minősítése esetén a záróvizsga sikertelennek tekintendő, azt az intézményi szabályzatban rögzítetteknek megfelelően meg kell ismételni.

A záróvizsga eredményének kiszámítási módja:

ZE = (ZV+SzD)/2

ahol

 • ZE a záróvizsga összesített eredménye
 • ZV a záróvizsgán teljesített komplex pedagógiai-pszichológiai szóbeli vizsga eredménye
 • SzD szakdolgozatra kapott érdemjegy

12. Oklevél kiadásának feltétele

A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből legalább egy, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

13. Oklevél minősítése

OM = (TÁ+ZE)/2

ahol

 • OM az oklevél minősítése
 • TÁ a kötelező és kötelezően választandó tárgyak összesített átlageredménye (kreditpontokkal súlyozva)e
 • ZE a záróvizsga eredménye

Az oklevél minősítése:

Kiváló (5) ha   OM = 5,00
Jeles (5) ha 4,51 ≤ OM < 5,00
(4) ha 3,51 ≤ OM ≤ 4,50
Közepes (3) ha 2,51 ≤ OM ≤ 3,50
Elégséges (2) ha 2,00 ≤ OM ≤ 2,50

 

14. A szak speciális követelményei

14.1 Levelező munkarendben folytatott képzés

A nappali és a levelező munkarendben folytatott képzés követelményrendszere megegyezik.

15. Mintatantervek

Munkarend Nyelv Azonosító Melléklet
nappali (kereskedelem és marketing) magyar MNT4HV-KS 1. melléklet
nappali (vendéglátás-idegenforgalom) magyar MNT4HV-VS 2. melléklet
levelező (kereskedelem és marketing) magyar MLT4HV-KS 3. melléklet
levelező (vendéglátás-idegenforgalom) magyar MLT4HV-VS 4. melléklet

Változások követése

Sorszám Határozatszám Bevezetés módja Hatály Bekezdés Módosítás tartalma
1 2017/18. (VI. 29.) 111. azonnali 2018/19 tanévtől 15 Mintatantervi módosítások az alábbi táblázat szerint

 

Tárgykód Tárgynév Módosítás Hatály
ISAT1MA21 Iskolai gyakorlat 1 0+0 Gy helyett 0+3 Gy megjegyzéssel, lásd alább azonnali
ISAT2MA21 Iskolai gyakorlat 2 0+0 Gy helyett 0+3 Gy megjegyzéssel, lásd alább azonnali

A táblázatban megnevezett tárgyakhoz a következő megjegyzés kerül be a mintatanterv lábjegyzetei közé: „Az iskolai gyakorlat átlagosan heti 3 olyan tanórát foglal magában, amit a BGE oktatója a helyszínen mentorál. A további hallgatói munkaórák mennyisége a hallgató előzetes munkatapasztalatának függvényében kerül meghatározásra.”

 

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM