Keresés:
Események
«2020. július»
HKSzeCsPSzoV
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Marketing MSc
Szak Marketing mesterképzési szak
Bevezetés 2017/2018. tanévtől
Érvényes 2017. szeptember 1-től tanulmányaikat megkezdőkre vonatkozóan
Elfogadva 2017. május 5-én
Határozat 2016/2017. tanévi (V. 5.) 69. sz. határozat
2017/2018. tanévi (VI. 29.) 112. sz. határozat
2018/2019. tanévi (V. 17.) 63. sz. határozat
Szakfelelős Dr. Totth Gedeon
Dékán Gulyásné Dr. Csekő Katalin

Áttekintés

1 A szak engedélyezése és akkreditációja
2 A képzés célja
3 Elsajátítandó szakmai kompetenciák
4 A szak alapadatai
5 A képzés szerkezete
6 A szak specializációi
7 Mobilitási ablak
8 Szakmai gyakorlat
9 Diplomadolgozat követelményei
10 A képzés lezárásának feltételei
11 Záróvizsga követelményei
12 Oklevél kiadásának feltétele
13 Oklevél minősítése
14 A szak speciális követelményei
15 Mintatantervek
  Változások követése

A szak tartalma és követelményrendszere

1. A szak engedélyezése és akkreditációja

A Marketing mesterképzés képesítési és kimeneti követelményeit 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet határozza meg.

A Magyar Akkreditációs Bizottság hatályos akkreditációjának határozatszáma: 2016/1/VI/3/40.

2. A képzés célja

A képzés célja marketing szakemberek képzése, akik különböző üzleti és non-business szervezetekben, intézményekben és vállalkozásokban végeznek marketingtevékenységet. Megszerzett elméleti és gyakorlati ismereteik birtokában képesek marketingstratégia kialakítására, a tág értelemben vett marketingtevékenységek, projektek menedzselésére, különböző szervezetek, folyamatok és szakmai programok irányítására, a szükséges marketingeszközök tartalmának meghatározására, feladatok végrehajtásának koordinálására, kapcsolattartásra belső és külső funkciókkal, szervezetekkel. Írásban, szóban és modern infokommunikációs eszközökkel két idegen nyelven is képesek kommunikálni. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

3. Elsajátítandó szakmai kompetenciák

Marketing szakon a közgazdász

a) tudása

 • Elsajátította a gazdaságtudomány, illetve a gazdaság mikro és makro szerveződési szintjeinek fogalmait, elméleteit, folyamatait és jellemzőit, ismeri a meghatározó gazdasági tényeket.
 • Érti a gazdálkodó szervezetek struktúráját, működését és hazai, illetve nemzeti határokon túlnyúló kapcsolatrendszerét, információs és motivációs tényezőit, különös tekintettel az intézményi környezetre.
 • Ismeri az európai integrációs folyamatot és az Európai Uniónak a tevékenységéhez kapcsolódó szakpolitikáit.
 • Ismeri a problémafelismerés, -megfogalmazás és -megoldás, az információgyűjtés és
  feldolgozás korszerű, elméletileg is igényes matematikai-statisztikai, ökonometriai, modellezési módszereit, valamint azok korlátait is.
 • Ismeri a vállalkozás, gazdálkodó szervezet és projekt tervezési és vezetési szabályait, szakmai és etikai normáit.
 • Ismeri a marketing szakterület általános és specifikus jellemzőit, határait, legfontosabb fejlődési irányait, szakterületeinek kapcsolódását rokon szakterületekhez. Részletekbe menően ismeri a marketing szakterület összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő terminológiát.
 • Ismeri marketing szakterületének sajátos kutatási (ismeretszerzési és problémamegoldási) módszereit, absztrakciós technikáit, az elvi kérdések gyakorlati vonatkozásainak kidolgozási módjait, a marketing részterületek tervezésének, mérésének és elemzésének módszereit.
 • Ismeri a marketingstratégia erőforrás alapú elméleteit, a stratégiai menedzsment elemzési módszereit, valamint további marketing részterületek (például eladásmenedzsment, marketing engineering, kvalitatív kutatás, kreatív tervezés) elméleti alapjait és elemzési módszereit.
 • Jól ismeri marketing szakterülete szókincsét és az írott és beszélt nyelvi kommunikáció sajátosságait, legfontosabb formáit, módszereit, és technikáit anyanyelvén és egy idegen nyelven.
 • Ismeri az értékalkotó marketingfolyamatok és az innováció kapcsolatát.
 • Jól ismeri a vevőorientáció érvényesítésének szervezeti formáit és folyamatait. Ismeri és érti a fogyasztói választást magyarázó elméleteket, a fogyasztás társadalmi szerepét.
 • Ismeri és használja a marketingkutatás kvantitatív és kvalitatív elemzési és szoftvertámogatású többváltozós módszereit, valamint a vállalati adatbázisok kezelését, elemzését a marketing felhasználás céljából.

b) képességei

 • Elvégzi az adott szakterület ismeretrendszerét alkotó különböző elképzelések részletes analízisét, az átfogó és speciális összefüggéseket szintetizálva megfogalmazza és ezekkel adekvát értékelő tevékenységet végez.
 • Sokoldalú, interdiszciplináris megközelítéssel azonosít speciális szakmai problémákat, feltárja és megfogalmazza az azok megoldásához szükséges részletes elméleti és gyakorlati hátteret.
 • A szakterület elméleteit és az azokkal összefüggő terminológiát a problémák megoldásakor innovatív módon alkalmazza.
 • Feladatai ellátása során együttműködik a kapcsolódó szakterületek képviselőivel.
 • Magas szinten használja a szakterület ismeretközvetítési technikáit, és dolgozza fel a magyar és idegen nyelvű publikációs forrásait, rendelkezik a hatékony információkutatás, -feldolgozás ismereteivel a szakterülete vonatkozásában.
 • Szakterületének egyes résztémáiról önálló, szaktudományos formájú összefoglalókat, elemzéseket készít.

c) attitűdje

 • A minőségi munkavégzés érdekében problémaérzékeny, proaktív magatartást tanúsít, projektben, csoportos feladatvégzés esetén konstruktív, együttműködő, kezdeményező.
 • Fogékony az új információk befogadására, az új szakmai ismeretekre és módszertanokra, nyitott az új, önálló és együttműködést igénylő feladatok, felelősségek vállalására. Törekszik tudásának és munkakapcsolatainak fejlesztésére, ebben munkatársaival való együttműködésre.
 • Követi és értelmezi a világgazdasági, nemzetközi üzleti folyamatokat, a gazdaságpolitika és a szakterület szerint releváns, kapcsolódó szakpolitikák, jogszabályok változásait, azok hatásait, ezeket figyelembe veszi elemzései, javaslatai, döntései során.
 • Nyitott a gazdaságtudományok átfogó gondolkodásmódjának és gyakorlati működése alapvető jellemzőinek hiteles közvetítésére.
 • Környezetérzékeny, gyakorlatorientált szemléletmódú.
 • A vendégelégedettséget előtérbe helyező minőségi szemléletmódot követ és közvetít a munkatársak felé is.
 • Nyitott a turizmust és vendéglátást, illetve az adott gazdálkodó szervezetet érintő változások megismerésére, ezek hatásainak megértésére, az új szakmai ismeretek és módszertanok alkalmazására.
 • Törekszik a szakmai eredmények, javaslatok megosztására a turizmus és vendéglátás fejlesztése iránt érdeklődők körében.
 • Az életpálya-tervezés fontosságát elismeri, az életen át tartó tanulásra törekszik.

d) autonómiája és felelőssége

 • Általános szakmai felügyelet mellett, önállóan végzi és szervezi a munkaköri leírásban meghatározott feladatokat. Önállóan szervezi meg a gazdasági folyamatok elemzését, az adatok gyűjtését, rendszerezését, értékelését.
 • Az elemzéseiért, következtetéseiért és döntéseiért felelősséget vállal.
 • Önállóan vezet, szervez, irányít gazdálkodó szervezetben szervezeti egységet, munkacsoportot, illetve vállalkozást, kisebb gazdálkodó szervezetet, felelősséget vállalva a szervezetért és a munkatársakért.
 • Tudatosan vállalja és közvetíti szakmája etikai normáit.
 • Kész a turizmus társadalmi, gazdasági, technológiai és jogi környezetében bekövetkező változások önálló megfigyelésére, a vonatkozó szakpolitikák követésére, a következtetések felelősségteljes levonására.

4. A szak alapadatai

Képzési idő: 4 félév
A megszerzendő kreditek száma: 120 kredit
Végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MSc-) fokozatfokozat
Szakképzettség: okleveles közgazdász marketing szakon
A szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Marketing

5. A képzés szerkezete

A képzés szerkezete kreditpontokban kifejezve, a képzési és kimeneti követelmények alapján:

Szakterületek, ismeretkörök K KV V Össz.
Gazdaságtani és társadalomtudományi ismeretek 27     27
Marketing szakmai ismeretek 45     45
Választható szakmai modul   27 6 33
Egyéb (szakmai gyakorlat, diplomadolgozat) 15     15
Összesen 87 27 6 120

Rövidítések, illetve a tárgytípusok meghatározása:

 • K – Kötelező tárgyak.
 • KV – Kötelezően választandó tárgyak: egy meghatározott tárgycsoportból választandók.
 • V – Szabadon választható tárgyak. A mintatantervben szereplő tárgyak mellett a hallgató az intézményben meghirdetett további tárgyakat is felveheti.

6. A szak specializációi

A szakhoz nem tartoznak zárt specializációk. A szakon belüli specializálódást a választható szakmai modul (kötelezően választandó szakmai ismeretek) tárgyai biztosítják, amelyekből a hallgatók érdeklődésüknek megfelelő összeállításban vehetik fel a szakmai tárgyakat.

7. Mobilitási ablak

A szakon a nemzetközi hallgatói mobilitásra ajánlott félévek: 3. és a 4. félév.

A 3. félévben a nemzetközi mobilitásban részt vevő hallgatók számára az ajánlott kreditek összegyűjtése az alábbiak szerint javasolt.

Tárgykód Tárgynév/tárgycsoport Kredit Ekvivalencia
MANT0MA03 Márkastratégia – nemzetközi márkázás 3 tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalencia vagy bármely, branding ismereteket oktató, legalább 2 ECTS kreditértékű tárgy
KONG0MA03 Komparatív marketing 3 tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalencia vagy bármely, speciális marketingismereteket oktató, legalább 2 ECTS kreditértékű tárgy
INAN0MA03 Innovatív megoldások a marketingkommunikációban 3 tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalencia vagy bármely, az adott tárgy tárgyköréhez kapcsolódó ismereteket oktató tárgy (legalább 3 ECTS)
  Kötelezően választandó szakmai ismeretek 21 bármely, marketing vagy menedzsment ismereteket oktató, legalább 18 ECTS kreditértékű tárgy/tárgyak

A 4. félévben a nemzetközi mobilitásban részt vevő hallgatók számára az ajánlott kreditek összegyűjtése az alábbiak szerint javasolt.

Tárgykód Tárgynév/tárgycsoport Kredit Ekvivalencia
  Kötelezően választandó szakmai ismeretek 6 bármely, marketing vagy menedzsment ismereteket oktató, legalább 5 ECTS kreditértékű tárgy/tárgyak
  Szabadon választható ismeretek 9 bármely, legalább 7 ECTS kreditértékű tárgy/tárgyak
DIAT0MA15 Diplomadolgozat 15 az oktatóval történt előzetes egyeztetés és ütemterv alapján a mobilitási félév alatt távolról elvégezhető

 

8. Szakmai gyakorlat

A marketing mesterszak tanterve nem tartalmaz szakmai gyakorlatot.

9. Diplomadolgozat követelményei

A diplomadolgozat olyan feladat, amelynek elvégzése során a hallgató bizonyítja, hogy képes:

 • egy adott szakterületen végzett önálló szakirodalmi feltárásra,
 • a szakirodalomban leírt eredmények dokumentálására, elemzésére értékelésére,
 • a tanulmányai és a szakirodalomban megszerzett ismeretanyag birtokában
  • önálló kutatási tevékenység elvégzésére és/vagy
  • kreativitást megkövetelő feladat önálló elvégzésére,
 • a szakirodalmi és saját kutatási tapasztalatok alapján tanulmányaira támaszkodva értékelő tanulmány készítésére, megvédésére.

A diplomadolgozat követelményrendszerét és a teljesítés feltételeit külön eljárásrend tartalmazza.

10. A képzés lezárásának feltételei

A végbizonyítvány kiadásának feltételei:

 • a kötelező, kötelezően választható és szabadon választható tárgyakból legalább 105 kredit teljesítése a tantervi szabályok szerint;
 • diplomadolgozati konzultációk teljesítése (15 kredit).

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

 • a végbizonyítvány megszerzése;
 • két bíráló által külön-külön legalább elégségesre értékelt diplomadolgozat.

11. Záróvizsga követelményei

A záróvizsga az oklevél megszerzéséhez szükséges ismeretek, készségek és képességek ellenőrzése és értékelése, amelynek során a hallgatónak arról is tanúságot kell tennie, hogy a tanult ismereteket alkalmazni tudja.

A záróvizsga a dolgozat megvédéséből áll, amely magában foglalja az eredmények bemutatását és az arra épülő szakmai vitát. A záróvizsga-bizottság a vita során a jelölt szakmai felkészültségének általános értékelése céljából olyan kérdéseket is feltehet, amelyek nem kötődnek szorosan a diplomadolgozat bírálatához. A bizottság egy érdemjeggyel értékeli a hallgató dolgozatát, védését és szakmai tudását, ami a záróvizsga eredménye (ZE).

12. Oklevél kiadásának feltétele

A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2), komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga vagy államilag elismert, felsőfokú (C1), komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

13. Oklevél minősítése

Az oklevél minősítésének kiszámítási módja:

OM = (TÁ+ZE)/2

ahol

 • OM az oklevél minősítése
 • TÁ az alább meghatározott tárgyak kreditponttal súlyozott átlageredménye
 • ZE a záróvizsga eredménye

Az oklevél minősítése:

Kiváló (5) ha   OM = 5,00
Jeles (5) ha 4,51 ≤ OM < 5,00
(4) ha 3,51 ≤ OM ≤ 4,50
Közepes (3) ha 2,51 ≤ OM ≤ 3,50
Elégséges (2) ha 2,00 ≤ OM ≤ 2,50

Az oklevél minősítésében figyelembe vett tanulmányi átlag (TÁ) kiszámítása az alábbi tárgyak eredménye alapján történik.

 • Holisztikus marketing (HONG0MA06)
 • Alkalmazott marketingkutatás (ALAS0MA06)
 • Integrált marketingkommunikáció (INIO0MA06)
 • Fogyasztói és vásárlói magatartás (FOIA0MA06)
 • Komparatív marketing (KONG0MA03)

14. A szak speciális követelményei

14.1 Levelező munkarendben folytatott képzés

A levelező munkarendű képzés követelményrendszere megegyezik a nappali munkarendű képzésével.

15. Mintatantervek

Munkarend Nyelv Azonosító Melléklet
nappali magyar MNMRHK 1. melléklet
levelező magyar MLMRHK
2. melléklet

Változások követése

Sorszám Határozatszám Bevezetés módja Hatály Bekezdés Módosítás tartalma
1 2018/19. (V. 17.) 63. azonnali 2019/20 tanévtől 15 Mintatantervi módosítások az alábbi táblázat szerint

 

Tárgykód Tárgynév Módosítás Hatály
ALAS0MA03 Alkalmazott marketingkutatás Tárgy törlése azonnali
ALAS0MA06 Alkalmazott marketingkutatás Új tárgy, 0+4 Gy 6 kredit azonnali
MAES0MA06 Marketingtervezés Tárgy törlése azonnali
MAES0MA03 Marketingtervezés Új tárgy, 2+0 K 3 kredit azonnali
MANT0MA03 Márkastratégia – márkamenedzsment Tárgynév változása: Márkastratégia – nemzetközi márkázás azonnali
SUNT0MA06 Supply chain menedzsment Tárgynév változása: Supply chain marketing azonnali
INAN0MA03 Innovatív megoldások a marketingkommunikációban Új tárgy, 2+0 K 3 kredit azonnali
INNT0MB03 Interkulturális menedzsment Tárgy törlése azonnali
STNT0MA03 Stratégiai kommunikációmenedzsment Tárgy törlése azonnali
KOEK0MA03 Környezet-gazdaságtani ismeretek Tárgy törlése azonnali
MUOK0MA03 Multikulturális tanulmányok Tárgy törlése azonnali
NEIA0MA03 Nemzetközi gazdasági kapcsolatok és gazdaságdiplomácia Tárgy törlése azonnali
VENT0MA03 Vendéglátás–turizmus marketing menedzsment Tárgy törlése azonnali
UZEK0MA03 Üzleti elemzések Tárgy törlése azonnali
TRNG0MA03 Trade és shopper marketing Új tárgy, 2+0 K 3 kredit azonnali
NEJE0MA03 Nemzetközi piacra lépés marketingje Új tárgy, 2+0 K 3 kredit azonnali
UZBE0MA03 Üzleti modellezés a kereskedelemben Új tárgy, 0+2 Gy 3 kredit azonnali
VOES0MA03 Vonzáskörzet elemzés Új tárgy, 2+0 K 3 kredit azonnali
UZET1MA03 Üzleti nyelvi környezet 1 Tárgy áthelyezése az ajánlott szabadon választható tárgyak közé azonnali
UZET2MA03 Üzleti nyelvi környezet 2 Tárgy áthelyezése az ajánlott szabadon választható tárgyak közé azonnali

 

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM