Keresés:
Események
«2020. július»
HKSzeCsPSzoV
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás MSc

Tanterv

Szak Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzési szak
Bevezetés 2017/2018. tanévtől
Érvényes 2017. szeptember 1-től tanulmányaikat megkezdőkre vonatkozóan
Elfogadva 2017. május 5-én
Határozat 2016/2017. tanévi (V. 5.) 69. sz. határozat
2017/2018. tanévi (VI. 29.) 112. sz. határozat
2018/2019. tanévi (V. 17.) 63. sz. határozat
Szakfelelős Dr. Antalóczy Katalin
Dékán Gulyásné Dr. Csekő Katalin dékán

Áttekintés

1 A szak engedélyezése és akkreditációja
2 A képzés célja
3 Elsajátítandó szakmai kompetenciák
4 A szak alapadatai
5 A képzés szerkezete
6 A szak specializációi
7 Mobilitási ablak
8 Szakmai gyakorlat
9 Diplomadolgozat követelményei
10 A képzés lezárásának feltételei
11 Záróvizsga követelményei
12 Oklevél kiadásának feltétele
13 Oklevél minősítése
14 A szak speciális követelményei
15 Mintatantervek
  Változások követése

A szak tartalma és követelményrendszere

1. A szak engedélyezése és akkreditációja

A Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak képesítési és kimeneti követelményeit 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet határozza meg.

A Magyar Akkreditációs Bizottság hatályos akkreditációjának határozatszáma: 2014/8/XIII/20.

2. A képzés célja

A képzés célja közgazdász szakemberek képzése, akik alapvető nemzetközi, mikro- és makrogazdasági, nemzetközi gazdaságpolitikai, európai integrációs, nemzetközi jogi, valamint nemzetközi üzleti ismereteik birtokában képesek nemzetközi jellegű közgazdasági elemző munkára. Elsajátított kompetenciáik segítségével a gazdasági intézményrendszer különböző területein és szintjein, önálló munka végzésére, valamint döntés-előkészítő és elemző munkára alkalmasak, továbbá szállítmányozási feladatok irányítására és ellenőrzésére is képesek. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

3. Elsajátítandó szakmai kompetenciák

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzési szakon a közgazdász

a) tudása

 • Elsajátította a gazdaságtudomány, illetve a gazdaság mikro és makro szerveződési szintjeinek fogalmait, elméleteit, folyamatait és jellemzőit, ismeri a meghatározó gazdasági tényeket.
 • Érti a gazdálkodó szervezetek struktúráját, működését és hazai, illetve nemzeti határokon túlnyúló kapcsolatrendszerét, információs és motivációs tényezőit, különös tekintettel az intézményi környezetre.
 • Ismeri az európai integrációs folyamatot és az Európai Uniónak a tevékenységéhez kapcsolódó szakpolitikáit.
 • Birtokában van a problémafelismerés, -megfogalmazás és -megoldás, az információgyűjtés és -feldolgozás korszerű, elméletileg is igényes matematikai-statisztikai, ökonometriai, modellezési módszereinek, ismeri azok korlátait is.
 • Ismeri a vállalkozás, gazdálkodó szervezet és projekt tervezési és vezetési szabályait, szakmai és etikai normáit.
 • Ismeri a társadalmi-gazdasági összefüggéseket, és az azokat befolyásoló tényezőket lokális, regionális, nemzeti és nemzetközi szinteken.
 • Ismeri és használja a közgazdasági, nemzetközi gazdasági, világgazdasági, gazdálkodási és döntési elméleteket és elemzési módszereket.
 • Ismeri és érti a szak kutatásához, szakirodalmi eredmények feldolgozásához, illetve innovatív gyakorlati munkához szükséges problémamegoldó technikákat, a munkatársak, csoportok, illetve projektek, nagyobb szervezetek irányítási módszereit, a stratégiai tervezés és menedzsment vállalati, állami, regionális és globális módszereit.
 • Ismeri és érti a nemzetközi üzleti, pénzügyi, szállítmányozási folyamatok beazonosítására alkalmas szakértői tudás alapjait, a szakterület szerint releváns információgyűjtési, - elemzési és problémamegoldási módszereket, ezek alkalmazási feltételeit és korlátait.
 • Ismeri és érti a gazdaságpolitika, a külkereskedelmi folyamatok, a külgazdasági politika gyakorlatát, trendjeit és azok hatásait. Ismeri a nemzetközi vállalkozásokhoz kapcsolódó más (jogi, területfejlesztési, oktatási) szakterületek által adott kereteket.
 • A köznyelv magas szintű ismerete mellett birtokában van a gazdasági szaknyelvnek, kifejezési és fogalmazási sajátosságainak, az anyanyelven és legalább két idegen nyelven is.

b) képességei

 • Önálló új következtetéseket, eredeti gondolatokat és megoldási módokat fogalmaz meg, képes az igényes elemzési, modellezési módszerek alkalmazására, komplex problémák megoldására irányuló stratégiák kialakítására, döntések meghozatalára, változó hazai és nemzetközi környezetben, illetve szervezeti kultúrában is.
 • A gyakorlati tudás, tapasztalatok megszerzését követően közepes és nagyméretű vállalkozást, komplex szervezeti egységet vezet, gazdálkodó szervezetben átfogó gazdasági funkciót lát el, összetett gazdálkodási folyamatokat tervez, irányít, az erőforrásokkal gazdálkodik.
 • Nemzetközi, multikulturális környezetben is képes hatékony munkavégzésre.
 • Képes a munkaköréhez tartozó összetett szakfunkciók ellátására, szervezésére, irányítására, módszertanok kreatív alkalmazására, szakmailag megalapozott vélemény megfogalmazására, döntések előkészítésére és meghozatalára. Az elemzés és a gyakorlati problémamegoldás során, ha szükséges, interdiszciplináris megközelítést alkalmaz.
 • Képes a vállalati, régiós, állami és nemzetközi szervezetek működésében megjelenő problémák és az új környezeti jelenségek önálló felismerésére, feladatok kijelölésére, megoldására.
 • Képes hatékony nemzetközi üzleti stratégiák kidolgozására. Képes a nemzetközi üzleti környezet geopolitikai, társadalmi, kulturális és vallási vonatkozásainak elemzésére.
 • Képes tárgyalási, meggyőzési technikák aktív és hatékony alkalmazására, üzleti kommunikációra legalább két idegen nyelven.
 • Képes gazdálkodó szervezetben, nemzetközi szervezetekben, kormányzati intézményekben, gazdasági munkakörben, külkereskedelmi, pénzügyi, fejlesztés politikai, gazdaságpolitikai folyamatokhoz gazdasági tevékenységet tervezni, szervezni, továbbá ennek során tanult elemeket és módszereket alkalmazni, következtetéseket megfogalmazni, javaslatokat tenni és döntéseket hozni.
 • Hazai és nemzetközi projektekben, csoportos feladatmegoldásokban vesz részt, vezetőként a tevékenységet tervezi, irányítja, szervezi, koordinálja, értékeli.

c) attitűdje

 • Kritikusan viszonyul saját, illetve a beosztottak munkájához és magatartásához, innovatív és proaktív magatartást tanúsít a gazdasági problémák kezelésében.
 • Nyitott és befogadó a gazdaságtudomány és gyakorlat új eredményei iránt.
 • Kulturált, etikus és tárgyilagos értelmiségi hozzáállás jellemzi a személyekhez, illetve a társadalmi problémákhoz való viszonyulása során, munkájában figyel a szélesebb körű társadalmi, ágazati, regionális, nemzeti és európai értékekre (ide értve a társadalmi, szociális és ökológiai, fenntarthatósági szempontokat is).
 • Törekszik tudásának és munkakapcsolatainak fejlesztésére, erre munkatársait és beosztottait is ösztönzi, segíti, támogatja.
 • Vállalja és hitelesen képviseli szakmája társadalmi szerepét, alapvető viszonyát a világhoz.
 • Elkötelezett az általános társadalmi értékek mellett, szociálisan érzékeny mind hazai, mind nemzetközi viszonylatban.
 • Elkötelezettség jellemzi a minőség, a fenntarthatóság és a sokszínűség iránt. Kritikusan viszonyul saját, illetve a beosztottak tudásához, munkájához és magatartásához. Kötelességének tartja a hibák kijavítását, munkatársai fejlesztését.
 • Érdeklődéssel fordul a kapcsolódó szaktudományok eredményei és megoldásai felé, nyitott a kapcsolatépítésre.
 • Jellemző rá a tudás megújításának képessége, a nyitott gondolkodásmód, a tolerancia és az együttműködési készség.

d) autonómiája és felelőssége

 • Szervezetpolitikai, stratégiai, irányítási szempontból jelentős területeken is önállóan választja ki és alkalmazza a releváns problémamegoldási módszereket, önállóan lát el gazdasági elemző, döntés-előkészítő, tanácsadói feladatokat. Önállóan létesít, szervez és irányít nagyobb méretű vállalkozást, vagy nagyobb szervezetet, szervezeti egységet is.
 • Felelősséget vállal saját munkájáért, az általa irányított szervezetért, vállalkozásáért, az alkalmazottakért. Önállóan azonosítja, tervezi és szervezi saját és beosztottai szakmai és általános fejlődését, azokért felelősséget vállal és visel.
 • Társadalmi és közéleti ügyekben kezdeményező, felelős magatartást tanúsít a munkatársak, beosztottak vonatkozásában.
 • Kezdeményező a problémák megoldásában, stratégiák kialakításában, csoportok és munkatársak együttműködésében szervezeten belül és szervezetek között egyaránt.
 • Különböző bonyolultságú és különböző mértékben kiszámítható kontextusokban a módszerek és technikák széles körét alkalmazza önállóan a gyakorlatban.
 • Bekapcsolódik kutatási és fejlesztési projektekbe, a projektcsoportban a cél elérése érdekében autonóm módon, a csoport többi tagjával együttműködve mozgósítja elméleti és gyakorlati tudását, képességeit.

4. A szak alapadatai

Képzési idő: 4 félév
A megszerzendő kreditek száma: 120 kredit
Végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MSc-) fokozat
Szakképzettség: okleveles közgazdász nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szakon
A szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in International Economy and Business

5. A képzés szerkezete

A képzés szerkezete kreditpontokban kifejezve, a képzési és kimeneti követelmények alapján:

Szakterületek, ismeretkörök K KN V Össz.
Közgazdaságtani és módszertani ismeretek 30     30
Szakmai ismeretek 57 12   69
Szabadon választható     6 6
Egyéb (kutatási módszerek, diplomadolgozat) 15     15
Összesen 102 12 6 120

Rövidítések, illetve a tárgytípusok meghatározása:

 • K – Kötelező tárgyak.
 • KN – Kötelezően választandó szaknyelvi készségfejlesztő tárgyak. A diploma követelményeként előírt nyelvvizsgával nem rendelkező hallgatók a rendelkezésre álló szaknyelvi kurzusok közül választhatnak. Nyelvvizsgával rendelkező hallgatók idegen nyelvű szakmai tárgyakat vagy további üzleti idegen nyelvet vehetnek fel a kreditkeret terhére.
 • V – Szabadon választható tárgyak. A mintatantervben szereplő tárgyak mellett a hallgató az intézményben meghirdetett további tárgyakat is felveheti.

6. A szak specializációi

A nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak tanterve nem tartalmaz specializációkat.

7. Mobilitási ablak

A szakon a nemzetközi hallgatói mobilitásra ajánlott félév: 3. félév.

A nemzetközi mobilitásban részt vevő hallgatók számára az ajánlott kreditek összegyűjtése az alábbiak szerint javasolt.

Tárgykód Tárgynév/tárgycsoport Kredit Ekvivalencia
NEIA0MA06 Nemzetközi szervezetek és gazdaságdiplomácia 6 tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalencia vagy bármely, átfogó nemzetközi szervezeteket és gazdaságdiplomáciát oktató, legalább 5 ECTS kreditértékű tárgy
GLUK0MA06 Globális infrastrukturális hálózatok és logisztikájuk 6 tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalencia vagy infrastruktúrát, illetve logisztikát oktató, legalább 5 ECTS kreditértékű tárgy
NEEL0MA06 Nemzetközi adózás és számvitel 6 tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalencia vagy bármely, nemzetközi adózást, nemzetközi számvitelt oktató, legalább 5 ECTS kreditértékű tárgy
BEJE0MA06 Befektetések menedzsmentje 6 tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalencia vagy bármely, átfogó befektetési-fejlesztési ismereteket vagy projektmenedzsmentet oktató, legalább 5 ECTS kreditértékű tárgy
KUEK0MA03 Kutatási módszerek 3 tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalencia vagy bármely kutatási módszereket oktató, legalább 2 ECTS kreditértékű tárgy

 

8. Szakmai gyakorlat

A nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak tanterve nem tartalmaz szakmai gyakorlatot.

9. Diplomadolgozat követelményei

A diplomadolgozat olyan feladat, amelynek elvégzése során a hallgató bizonyítja, hogy képes:

 • egy adott szakterületen végzett önálló szakirodalmi feltárásra,
 • a szakirodalomban leírt eredmények dokumentálására, elemzésére értékelésére,
 • a tanulmányai és a szakirodalomban megszerzett ismeretanyag birtokában
  • önálló kutatási tevékenység elvégzésére és/vagy
  • kreativitást megkövetelő feladat önálló elvégzésére,
 • a szakirodalmi és saját kutatási tapasztalatok alapján tanulmányaira támaszkodva értékelő tanulmány készítésére, megvédésére.

A diplomadolgozat követelményrendszerét és a teljesítés feltételeit külön eljárásrend tartalmazza.

10. A képzés lezárásának feltételei

A végbizonyítvány kiadásának feltételei:

 • a kötelező, kötelezően választható és szabadon választható tárgyakból legalább 108 kredit teljesítése a tantervi szabályok szerint;
 • diplomadolgozati konzultációk teljesítése (12 kredit).

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

 • a végbizonyítvány megszerzése;
 • két bíráló által külön-külön legalább elégségesre értékelt diplomadolgozat

11. Záróvizsga követelményei

A záróvizsga az oklevél megszerzéséhez szükséges ismeretek, készségek és képességek ellenőrzése és értékelése, amelynek során a hallgatónak arról is tanúságot kell tennie, hogy a tanult ismereteket alkalmazni tudja.

A záróvizsga a dolgozat megvédéséből áll, amely magában foglalja az eredmények bemutatását és az arra épülő szakmai vitát. A záróvizsga-bizottság a vita során a jelölt szakmai felkészültségének általános értékelése céljából olyan kérdéseket is feltehet, amelyek nem kötődnek szorosan a diplomadolgozat bírálatához. A bizottság egy érdemjeggyel értékeli a hallgató dolgozatát, védését és szakmai tudását, ami a záróvizsga eredménye (ZE).

12. Oklevél kiadásának feltétele

A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2), komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga vagy államilag elismert felsőfokú (C1), komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

13. Oklevél minősítése

Az oklevél minősítésének kiszámítási módja:

OM = (TÁ+ZE)/2

ahol

 • OM az oklevél minősítése
 • TÁ az alább meghatározott tárgyak kreditponttal súlyozott átlageredménye
 • ZE a záróvizsga eredménye

Az oklevél minősítése:

Kiváló (5) ha   OM = 5,00
Jeles (5) ha 4,51 ≤ OM < 5,00
(4) ha 3,51 ≤ OM ≤ 4,50
Közepes (3) ha 2,51 ≤ OM ≤ 3,50
Elégséges (2) ha 2,00 ≤ OM ≤ 2,50

Az oklevél minősítésében figyelembe vett tanulmányi átlag (TÁ) kiszámítása az alábbi tárgyak eredménye alapján történik.

 • Világgazdasági elméletek (VIEK0MA06)
 • Multinacionális vállalatok gazdaságtana (MUNA0MA06)
 • Makrogazdasági folyamatok elemzése (MASE0MA03)
 • Gazdaságok a globális értékláncokban (GAAN0MA03)
 • Nemzetközi kereskedelem joga és gyakorlata (NETA0MA06)

14. A szak speciális követelményei

14.1 Nem magyar nyelven folytatott képzés

A 2011. évi CCIV. törvény 51. § (2) bekezdés alapján az idegen nyelven folytatott képzésen az oklevél kiadásának nem követelménye a 12. pontban meghatározott nyelvvizsgák megszerzése.

A 137/2008 (V. 16.) kormányrendelet 14. § (6) bekezdés értelmében az idegen nyelven folytatott és befejezett tanulmányokat igazoló oklevél – az oktatás nyelve szempontjából – államilag elismert, egynyelvű, komplex típusú felsőfokú nyelvvizsgának felel meg. A hivatkozott jogszabály értelmében az oklevél egyenértékű a nyelvvizsgával, erről a BGE külön bizonyítványt nem adhat ki.

A BGE abban az esetben ismeri el idegen nyelven folytatott képzésnek a hallgató tanulmányait, ha idegen nyelven teljesít legalább 108 kreditet, ebből legalább 96 kreditet az adott képzés nyelvén.

14.2 Levelező munkarendben folytatott képzés

A levelező munkarendű képzés követelményrendszere megegyezik a nappali munkarendű képzésével.

15. Mintatantervek

Munkarend Nyelv Azonosító Melléklet
nappali magyar MNNGHK 1. melléklet
levelező magyar MLNGHK 2. melléklet
nappali angol MNNGEK 3. melléklet
levelező angol MLNGEK 4. melléklet

Változások követése

Sorszám Határozatszám Bevezetés módja Hatály Bekezdés Módosítás tartalma
1 2018/19. (V. 17.) 63. felmenő 2019/20 tanévtől 7 Egy tárgy cseréje az ajánlott listában
2 2018/19. (V. 17.) 63. felmenő 2019/20 tanévtől 15 Mintatantervi módosítások az alábbi táblázat szerint

 

Tárgykód Tárgynév Módosítás Hatály
MUNA0MA06 Multinacionális vállalatok gazdaságtana Tárgy megszüntetése felmenő
MUNA0MA03 Multinacionális vállalatok gazdaságtana Új tárgy létrehozása: 2+0 K 3 kredit felmenő
RENA0MA06 Regionális integrációk gazdaságtana Tárgy megszüntetése felmenő
RESE0MA03 Regionális integrációk elemzése Új tárgy létrehozása: 2+0 K 3 kredit felmenő
GAAN0MA03 Gazdaságok a globális értékláncokban Tárgy megszüntetése felmenő
GAAN0MA06 Gazdaságok a globális értékláncokban Új tárgy létrehozása: 2+2 K 6 kredit felmenő
NEOG0MA03 Nemzetközi társasági jog Tárgy megszüntetése felmenő
NETE0MA06 Nemzetközi beruházások jogi környezete Új tárgy létrehozása: 2+2 K 6 kredit felmenő
SZJE0MA06 Szervezetek és projektek menedzsmentje Tárgy megszüntetése felmenő
BEJE0MA06 Befektetések menedzsmentje Új tárgy létrehozása:2+2 Gy 6 kredit felmenő
GLOK0MA03 Globális értékáramok A tárgy törlése az ajánlott szabadon választhatók közül felmenő
BENT0VA03 Beszállítói menedzsment Új tárgy létrehozása: 2+0 K 3 kredit, ajánlott szabadon választhatóként felmenő
KOET0MA03 Közgazdasági elméletek és gazdaságtörténet A tárgy törlése az ajánlott szabadon választhatók közül felmenő
HANT0MA03 Haladó innováció menedzsment Új tárgy létrehozása: 2+0 K 3 kredit, ajánlott szabadon választhatóként felmenő
TAOK0VA06 Távol-keleti tanulmányok A tárgy törlése az ajánlott szabadon választhatók közül felmenő
TAIO0MA03 Tárgyalástechnika és üzleti kommunikáció A tárgy felvétele az ajánlott szabadon választhatók közé felmenő
MASE0MA03 Makrogazdasági folyamatok elemzése A tárgy angol nevének változtatása: Macroeconomic Analyses felmenő
NEOK0MB06 Nemzetközi kereskedelem és globális tényezőáramlások A tárgy angol nevének változtatása: Flows of Factors of Production felmenő

 

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM