Keresés:
Események
«2020. július»
HKSzeCsPSzoV
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Pénzügy MSc

Tanterv

Szak Pénzügy mesterképzési szak
Bevezetés 2017/2018. tanévtől
Érvényes 2017. szeptember 1-től tanulmányaikat megkezdőkre vonatkozóan
Elfogadva 2017. május 5-én
Határozat 2016/2017. tanévi (V. 5.) 69. sz. határozat
2017/2018. tanévi (VI. 29.) 112. sz. határozat
2018/2019. tanévi (V. 17.) 63. sz. határozat
Szakfelelős: Prof. Dr. Ábel István
Dékán: Dr. Csillag Sára

Áttekintés

1 A szak engedélyezése és akkreditációja
2 A képzés célja
3 Elsajátítandó szakmai kompetenciák
4 A szak alapadatai
5 A képzés szerkezete
6 A szak specializációi
7 Mobilitási ablak
8 Szakmai gyakorlat
9 Diplomadolgozat követelményei
10 A képzés lezárásának feltételei
11 Záróvizsga követelményei
12 Oklevél kiadásának feltétele
13 Oklevél minősítése
14 A szak speciális követelményei
15 Mintatantervek
  Változások követése

A szak tartalma és követelményrendszere

1. A szak engedélyezése és akkreditációja

A pénzügy mesterképzési szak képesítési és kimeneti követelményeit 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet határozza meg.
A Magyar Akkreditációs Bizottság hatályos akkreditációjának határozatszáma: 2016/1/VII/5/20.

2. A képzés célja

A képzés célja gazdasági szakemberek képzése, akik pénzügyi, közgazdaság-tudományi műveltségükkel, nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elméleti, módszertani és gyakorlati tudásukkal képesek önálló, kreatív, közgazdász szemléletű gondolkodásra, a gazdaság pénzügyi folyamatainak irányítására és elemzésére makro- illetve mikroszinten egyaránt. Üzleti és módszertani ismereteiknek, a tudatosan fejlesztett vezetői készségeiknek és képességeiknek birtokában alkalmassá válnak a hazai és a nemzetközi gazdasági élet különböző területein, az állami és magánszférában a pénzügyi feladatok ellátására, a pénzügyi szakirodalom feldolgozására és gazdagítására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

3. Elsajátítandó szakmai kompetenciák

Pénzügyi szakon a közgazdász

a) tudása

 • Elsajátította a gazdaságtudomány, illetve gazdaság mikro és makro szerveződési szintjeinek fogalmait, elméleteit, folyamatait és jellemzőit, ismeri a meghatározó gazdasági tényeket.
 • Érti a gazdálkodó szervezetek struktúráját, működését és hazai, illetve nemzeti határokon túlnyúló kapcsolatrendszerét, információs és motivációs tényezőit, különös tekintettel az intézményi környezetre. Ismeri az európai integrációs folyamatot és az Európai Uniónak a tevékenységéhez kapcsolódó szakpolitikáit.
 • Birtokában van a problémafelismerés, -megfogalmazás és -megoldás, az információgyűjtés és -feldolgozás korszerű, elméletileg is igényes matematikai-statisztikai, ökonometriai, modellezési módszereinek, ismeri azok korlátait is. Ismeri a vállalkozás, gazdálkodó szervezet és projekt tervezési és vezetési szabályait, szakmai és etikai normáit.
 • Ismeri a sztenderd pénzügyi modelleket, különös tekintettel a közgazdaságtan sztenderd modelljeire, azok alkalmazhatóságára.
 • Ismeri a vállalati pénzügyi és beruházási döntések módszertanát, a vállalati beruházások és egyéb befektetések elemzésének módszertanát, a vállalatok finanszírozási és adóügyeinek lehetőségeit.
 • A pénzügyi elmélet területén megszerzett biztos alapokon túl otthonosan mozog az olyan specializált témakörökben is, amelyek birtokában a hallgatók elhelyezkedhetnek a tágabb értelemben vett pénzügyi szférában (bankok, biztosítók, brókercégek, befektetési alap- és vagyonkezelők, illetve ezek felügyeleti szervei és a jegybank).
 • Ismeri a pénz- és tőkepiaci instrumentumok árazását, a tőkepiaci tranzakciókat, és az ezekhez kapcsolódó értékelési eljárásokat, a pénzügyi kockázatkezelésben fontos származtatott ügyletekkel kapcsolatos elméletet és gyakorlatot.

b) képességei

 • Önálló új következtetéseket, eredeti gondolatokat és megoldási módokat fogalmaz meg, képes az igényes elemzési, modellezési módszerek alkalmazására, komplex problémák megoldására irányuló stratégiák kialakítására, döntések meghozatalára, változó hazai és nemzetközi környezetben, illetve szervezeti kultúrában is.
 • A gyakorlati tudás, tapasztalatok megszerzését követően közepes és nagyméretű vállalkozást, komplex szervezeti egységet vezet, gazdálkodó szervezetben átfogó gazdasági funkciót lát el, összetett gazdálkodási folyamatokat tervez, irányít, az erőforrásokkal gazdálkodik. Nemzetközi, multikulturális környezetben is képes hatékony munkavégzésre.
 • Képes nagy és közepes vállalkozások pénzügyi funkcióit vezetni és irányítani, olyanokat is, amelyek tevékenységük vagy tőkeszerkezetük következtében kapcsolatban állnak a tőkepiaccal, illetve jelentős pénzügyi kockázatoknak vannak kitéve.
 • Képes a vállalatok elemző, döntés-előkészítő, és döntéshozatali tevékenységének magas színvonalú ellátására.
 • Képes a pénz- és tőkepiaci instrumentumok árazására, a tőkepiaci tranzakciók kezelésére és irányítására, a beruházások és egyéb befektetések elemzésére, a származtatott ügyletek pénzügyi kockázatkezelésére.
 • Képes pénzintézeteknél, költségvetési intézményeknél, országos hatáskörű irányító szervezeteknél pénzügyi elemzői, döntés-előkészítői és döntéshozatali feladatok ellátására.

c) attitűdje

 • Kritikusan viszonyul saját, illetve a beosztottak munkájához és magatartásához, innovatív és proaktív magatartást tanúsít a gazdasági problémák kezelésében.
 • Nyitott és befogadó a gazdaságtudomány és gyakorlat új eredményei iránt.
 • Kulturált, etikus és tárgyilagos értelmiségi hozzáállás jellemzi a személyekhez, illetve a társadalmi problémákhoz való viszonyulása során, munkájában figyel a szélesebb körű társadalmi, ágazati, regionális, nemzeti és európai értékekre (ideértve a társadalmi, szociális és ökológiai, fenntarthatósági szempontokat is).
 • Törekszik tudásának és munkakapcsolatainak fejlesztésére, erre munkatársait és beosztottait is ösztönzi, segíti, támogatja.
 • Nyitott az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre.
 • Munkájában kreatív, problémafelismerő és -megoldó irányultságú.
 • Törekszik arra, hogy a problémákat lehetőleg másokkal együttműködésben oldja meg.
 • Társadalmi és közéleti ügyekben kezdeményező.

d) autonómiája és felelőssége

 • Szervezetpolitikai, stratégiai, irányítási szempontból jelentős területeken is önállóan választja ki és alkalmazza a releváns problémamegoldási módszereket, önállóan lát el gazdasági elemző, döntéselőkészítő, tanácsadói feladatokat.
 • Felelősséget vállal saját munkájáért, az általa irányított szervezetért, vállalkozásáért, az alkalmazottakért. Önállóan azonosítja, tervezi és szervezi saját és beosztottai szakmai és általános fejlődését, azokért felelősséget vállal és visel.
 • Szakmai munkában kimagasló igényességet is tükröz, az értelmiségi léthez kötődő általános műveltséget, beleértve gyarapításának forrásait és módszereit fontosnak tartja.
 • A pénzügyi világ társadalmi, gazdasági és jogi környezetében bekövetkező változások érdeklik, a szakmai döntések következményeinek felelős végiggondolása és figyelembe vétele jellemzi.
 • Társadalmi érzékenység, kockázattudatosság, a döntéshozatalnál a személyes felelősségvállalás jellemzi.
 • Felelősséget vállal a szakvéleményében közölt megállapításokért és szakmai döntéseiért, az általa, illetve irányítása alatt végzett munkafolyamatokért.

4. A szak alapadatai

Képzési idő: 4 félév
A megszerzendő kreditek száma: 120 kredit
Végzettségi mester- (magister, master; rövidítve: MSc-) fokozat
Szakképzettség: okleveles közgazdász pénzügy szakon
A szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Finance

5. A képzés szerkezete

A képzés szerkezete kreditpontokban kifejezve, a képzési és kimeneti követelmények alapján:

Szakterületek, ismeretkörök K KV V Össz.
Gazdaságtani és társadalomtudományi ismeretek 36     36
Szakmai általános ismeretek 33     33
Specializációk   27   27
Szabadon választható     9 9
Egyéb (haladó kutatásmódszertan, diplomadolgozat) 15     15
Összesen 84 27 9 120

Rövidítések, illetve a tárgytípusok meghatározása:

 • K – Kötelező tárgyak.
 • KV – Kötelezően választandó tárgyak: egy meghatározott tárgycsoportból választandók. A specializációk tárgyai együttesen választandók, a specializáció felvételével.
 • V – Szabadon választható tárgyak. A mintatantervben szereplő tárgyak mellett a hallgató az intézményben meghirdetett további tárgyakat is felveheti.

6. A szak specializációi

A pénzügy mesterképzési szakon a hallgatók az alábbi, önálló szakképzettséget nem eredményező specializációk közül választhatnak:

 • Vállalati pénzügy
 • Monetáris és közpénzügy

A specializációválasztásra a mintatanterv szerinti második félév lezárása után kerülhet sor.

Specializációra az a hallgató jelentkezhet, aki a mintatanterv szerinti első két félév tárgyai közül teljesítette a Matematikai-statisztikai elemzési módszerek (MAEK0MA06) és a Haladó vállalati pénzügyek (HAEK0MA06) tantárgyakat. A specializációra jelentkezők közötti rangsorolást nem végzünk, a specializáció indításának feltétele legalább 15 fő jelentkezett hallgató. A szükséges létszám híján egy specializáció kerül indításra. A minimumlétszám el nem érése esetén az adott specializációra jelentkezett hallgatók az induló specializációra kerülnek besorolásra.

7. Mobilitási ablak

A mobilitási ablak a pénzügy mesterszakon a nemzetközi hallgatói mobilitásra ajánlott félév: 4. félév.

A 4. félévben a nemzetközi mobilitásban részt vevő hallgatók számára az ajánlott kreditek összegyűjtése az alábbiak szerint javasolt:

Tárgykód Tárgynév/tárgycsoport Kredit Ekvivalencia
PESE0MA06 Pénzügyi piacok elemzése 6 tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalencia vagy bármely, befektetési, tőzsdei ismereteket oktató, legalább 5 ECTS kreditértékű tárgy
BEEK0MA06 Beruházási és finanszírozási döntések 6 tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalencia vagy bármely, vállalati finanszírozási ismereteket oktató, legalább 5 ECTS kreditértékű tárgy
PENG2MA06 Pénzügyi kontrolling 2. 6 tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalencia vagy bármely, pénzügyi kontrolling ismereteket oktató, legalább 5 ECTS kreditértékű tárgy
KOSA0MA03 Közberuházások finanszírozása 3 tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalencia vagy bármely, közpénzügyi (közösségi pénzügyek) ismereteket oktató, legalább 2 ECTS kreditértékű tárgy
MOKA0MA03 Monetáris politika 3 tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalencia vagy bármely, makro pénzügyi, pénzügy politikai ismereteket oktató, legalább 2 ECTS kreditértékű tárgy
  Szabadon választható tárgyak 6 bármely tárgy, legalább 5 ECTS kreditértékkel
DIAT0MA09 Diplomadolgozat 9 nincs ekvivalencia, de a kreditek megszerezhetők a témavezetővel előre egyeztetett módon megvalósuló konzultációk keretében

 

8. Szakmai gyakorlat

A pénzügy mesterképzési szak képzési rendszerében nincs szakmai gyakorlati félév.

9. Diplomadolgozat követelményei

A diplomadolgozat olyan feladat, amelynek elvégzése során a hallgató bizonyítja, hogy képes:

 • egy adott szakterületen végzett önálló szakirodalmi feltárásra,
 • a szakirodalomban leírt eredmények dokumentálására, elemzésére és értékelésére,
 • a tanulmányai és a szakirodalomban megszerzett ismeretanyag birtokában
  • önálló kutatási tevékenység elvégzésére és/vagy
  • kreativitást megkövetelő feladat önálló elvégzésére,
 • a szakirodalmi és saját kutatási tapasztalatok alapján tanulmányaira támaszkodva értékelő tanulmány (diplomadolgozat) készítésére, megvédésére.

A diplomadolgozat követelményrendszerét és a teljesítés feltételeit külön eljárásrend/szabályzat tartalmazza.

10. A képzés lezárásának feltételei

A végbizonyítvány kiadásának feltételei:

 • a kötelező, kötelezően választható és szabadon választható tárgyakból legalább 111 kredit teljesítése a tantervi szabályok szerint;
 • amennyiben a hallgatónak a mesterképzésbe való felvétel feltételeként a BGE kreditpótlást ír elő, akkor a végbizonyítvány megszerzésének feltétele ezen kreditek teljesítése is;
 • diplomadolgozati konzultációk teljesítése (DIAT0MA09 tárgy, 9 kredit).

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

 • a végbizonyítvány megszerzése;
 • két bíráló által külön-külön legalább elégségesre értékelt diplomadolgozat.

11. Záróvizsga követelményei

A záróvizsga a szakképzettség megszerzéséhez szükséges ismeretek, készségek és képességek komplex ellenőrzése és értékelése, amelynek során a hallgatónak tanúságot kell tennie arról, hogy a tanult ismereteket alkalmazni tudja.

A záróvizsga részei:

 • diplomadolgozat megvédése prezentációval;
 • a diplomadolgozathoz és a hallgató által felvett specializáció témaköreihez kapcsolódó szakmai összegző kérdés megválaszolása, a záróvizsgabizottsággal folytatott szakmai beszélgetés, vita.

A diplomadolgozat érdemjegyét a záróvizsga-bizottság állapítja meg a bírálók által javasolt érdemjegyek és a szóbeli védés alapján. A diplomadolgozat vagy a záróvizsgabizottsággal folytatott szakmai vita elégtelen minősítése esetén a záróvizsga sikertelennek tekintendő, azt az intézményi szabályzatban rögzítetteknek megfelelően meg kell ismételni.

Párhuzamos specializáció felvétele esetén a hallgatónak egy szakdolgozatot kell elkészíteni. A szakmai vita során a hallgató vagy egy, mindkét specializációt érintő összefoglaló kérdést kap, vagy a két specializáció témaköreit érintve külön-külön kap egy-egy összefoglaló kérdést.

A záróvizsga eredményének kiszámítási módja:

ZE = (ZV+SzD)/2

ahol

 • ZE a záróvizsga összesített eredménye
 • ZV a szakmai összegző kérdésre adott válasz, beszélgetés, vita eredménye
 • SzD diplomadolgozatra kapott összesítő érdemjegy

12. Oklevél kiadásának feltétele

A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2), komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga vagy államilag elismert felsőfokú (C1), komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

13. Oklevél minősítése

Az oklevél minősítésének kiszámítási módja:

OM = (TÁ+ZE)/2

ahol

 • OM az oklevél minősítése
 • TÁ az alább meghatározott tárgyak kreditponttal súlyozott átlageredménye
 • ZE a záróvizsga eredménye

Az oklevél minősítése:

Kiváló (5) ha   OM = 5,00
Jeles (5) ha 4,51 ≤ OM < 5,00
(4) ha 3,51 ≤ OM ≤ 4,50
Közepes (3) ha 2,51 ≤ OM ≤ 3,50
Elégséges (2) ha 2,00 ≤ OM ≤ 2,50

Az oklevél minősítésében figyelembe vett tanulmányi átlag (TÁ) kiszámítása az alábbi tárgyak eredménye alapján történik.

Vállalati pénzügy specializáció
HAEK0MA06 Haladó vállalati pénzügyek
MAEK0MA06 Matematikai-statisztikai elemzési módszerek
PEAN0MA06 Pénzügyi közgazdaságtan
KOSE0MA06 Kockázatok mérése és kezelése
PENG1MA06 Pénzügyi kontrolling 1
Monetáris és közpénzügy specializáció
HAEK0MA06 Haladó vállalati pénzügyek
MAEK0MA06 Matematikai-statisztikai elemzési módszerek
PEAN0MA06 Pénzügyi közgazdaságtan
KOSE0MA06 Kockázatok mérése és kezelése
KOEK0MA06 Közpénzügyek

 

14. A szak speciális követelményei

14.1 Levelező munkarendben folytatott képzés

A nappali és a levelező munkarendben folytatott képzés követelményrendszere megegyezik.

15. Mintatantervek

Munkarend Nyelv Azonosító Melléklet
nappali magyar MNPUHP 1. melléklet
levelező magyar MLPUHP 2. melléklet

Változások követése

Sorszám Határozatszám Bevezetés módja Hatály Bekezdés Módosítás tartalma
1 2018/19. (V. 17.) 63. azonnali 2019/20 tanévtől 11 Kiegészítés az alábbiak szerint: „Párhuzamos specializáció felvétele esetén a hallgatónak egy szakdolgozatot kell elkészíteni. A szakmai vita során a hallgató vagy egy, mindkét specializációt érintő összefoglaló kérdést kap, vagy a két specializáció témaköreit érintve külön-külön kap egy-egy összefoglaló kérdést.” 
2. 2018/19. (V. 17.) 63. azonnali 2019/20 tanévtől 15 Mintatantervi módosítások az alábbi táblázat szerint

 

Tárgykód Tárgynév Módosítás Hatály
TDDK1BA03 TDK 1  Tárgy felvétele az ajánlott szabadon választható tárgyak közé azonnali
PEEG0MA03 Pénzügyi visszaélések és vállalati megfelelőség Új tárgy az ajánlott szabadon választható tárgyak között azonnali
KVEN0MA03 Kvantitatív módszerek a gazdasági döntésekben Csak a levelező képzésen az óraszám 10 óráról 12-re módosul azonnali

 

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM