Keresés:
Események
«2020. július»
HKSzeCsPSzoV
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Turizmus-menedzsment MSc

Tanterv

Szak Turizmus-menedzsment mesterképzési szak
Bevezetés 2017/2018. tanévtől
Érvényes 2017. szeptember 1-től tanulmányaikat megkezdőkre vonatkozóan
Elfogadva 2017. május 5-én
Határozat 2016/2017. tanévi (V. 5.) 69. sz. határozat
2017/2018. tanévi (VI. 29.) 112. sz. határozat
2018/2019. tanévi (V. 17.) 63. sz. határozat
Szakfelelős Dr. Jancsik András
Dékán Dr. Lugasi Andrea

Áttekintés

1 A szak engedélyezése és akkreditációja
2 A képzés célja
3 Elsajátítandó szakmai kompetenciák
4 A szak alapadatai
5 A képzés szerkezete
6 A szak specializációi
7 Mobilitási ablak
8 Szakmai gyakorlat
9 Diplomadolgozat követelményei
10 A képzés lezárásának feltételei
11 Záróvizsga követelményei
12 Oklevél kiadásának feltétele
13 Oklevél minősítése
14 A szak speciális követelményei
15 Mintatantervek
  Változások követése

A szak tartalma és követelményrendszere

1. A szak engedélyezése és akkreditációja

A turizmus-menedzsment mesterképzési szak képesítési és kimeneti követelményeit a 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet határozza meg.

A Magyar Akkreditációs Bizottság hatályos akkreditációjának határozatszáma: 2016/1/VII/3/49.

2. A képzés célja

A mesterképzési szak célja turizmus menedzser szakemberek képzése a turizmusgazdaság munkaerőpiacára, akik szakmai kompetenciák és ismeretek birtokában képesek a turizmust közvetlenül, illetve közvetve szolgáló munkaterületeken a tervezést, a döntés-előkészítést és az irányítást szolgáló feladatok önálló ellátására, az érintett gazdasági területek, illetve a szervezetek működésének rendszerszintű elemzésére, a kínálat kialakításával, a szervezetfejlesztéssel kapcsolatos koncepciók, tervek és tanulmányok elkészítésére, fejlesztési projektek megvalósítására, illetve a vállalkozások és intézmények vezetésére. A végzettek többek között turisztikai vállalatoknál, önkormányzatokban, minisztériumokban, azok háttérintézményeiben, szakigazgatási hivatalokban, turisztikai desztinációs menedzsment szervezetekben, a turizmusmarketinggel foglalkozó vállalatoknál és nonprofit szervezetekben kerülhetnek foglalkoztatásra. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

3. Elsajátítandó szakmai kompetenciák

A turizmus-menedzsment szakon a közgazdász

a) tudása

 • Elsajátította a gazdaságtudomány, illetve gazdaság mikro és makro szerveződési szintjeinek fogalmait, elméleteit, folyamatait és jellemzőit, ismeri a meghatározó gazdasági tényeket.
 • Érti a gazdálkodó szervezetek struktúráját, működését és hazai, illetve nemzeti határokon túlnyúló kapcsolatrendszerét, információs és motivációs tényezőit, különös tekintettel az intézményi környezetre.
 • Ismeri az európai integrációs folyamatot és az Európai Uniónak a tevékenységéhez kapcsolódó szakpolitikáit.
 • Birtokában van a problémafelismerés, -megfogalmazás és -megoldás, az információgyűjtés és -feldolgozás korszerű, elméletileg is igényes matematikai-statisztikai, ökonometriai, modellezési módszereinek, ismeri azok korlátait is.
 • Ismeri a vállalkozás, gazdálkodó szervezet és projekt tervezési és vezetési szabályait, szakmai és etikai normáit.
 • Ismeri a turizmus komplex rendszerére, valamint a hozzá kapcsolódó tevékenységi területekre (szállásadás, vendéglátás, utazásszervezés, rendezvényszervezés) vonatkozó magas szintű, kiterjedt elméleti alapokat.
 • A turisztikai szervezetek különféle típusainak menedzsment-sajátosságaira vonatkozó ismeretek birtokában van, beleértve a stratégiai tervezés megalapozásához szükséges tényezőket is.
 • Komplex turisztikai és vendéglátó-ipari fejlesztési projektek előkészítésére és megvalósítására vonatkozó ismeretek birtokában van, megvan működő vállalkozások és intézmények magasabb vezetői pozícióinak betöltéséhez szükséges szaktudása.
 • Képes a turizmushoz kapcsolódó egyes tudományterületek (környezet-, regionális, egészség- és élelmezéstudomány) releváns fogalmai, elméletei és kutatási eredményei, illetve ezek felhasználása az ágazat működésének és összefüggéseinek mélyebb megismerésére.
 • Átfogó ismeretekkel rendelkezik a turizmus és a társadalom más alrendszerei közötti legfontosabb összefüggésekről.

b) képességei

 • Önálló új következtetéseket, eredeti gondolatokat és megoldási módokat fogalmaz meg, képes az igényes elemzési, modellezési módszerek alkalmazására, komplex problémák megoldására irányuló stratégiák kialakítására, döntések meghozatalára, változó hazai és nemzetközi környezetben, illetve szervezeti kultúrában is.
 • A gyakorlati tudás, tapasztalatok megszerzését követően közepes és nagyméretű vállalkozást, komplex szervezeti egységet vezet, gazdálkodó szervezetben átfogó gazdasági funkciót lát el, összetett gazdálkodási folyamatokat tervez, irányít, az erőforrásokkal gazdálkodik.
 • Nemzetközi, multikulturális környezetben is képes hatékony munkavégzésre.
 • Alkalmas a turizmus szereplőivel kapcsolatos különféle üzleti információk gyűjtésére, elemzésére és feldolgozására vonatkozó magas szintű ismeretek és elméleti téren igényes módszerek, illetve ezek felhasználási lehetőségei az üzleti modellezés, a stratégiai és operatív tervezés, valamint a döntéshozatal során.
 • Igényes matematikai-statisztikai, ökonometriai és modellezési módszerek alkalmazásával képes a turizmusra és a kapcsolódó szakterületekre vonatkozó adatok, valamint magyar és idegen nyelvű szakirodalmi források gyűjtésére, rendszerezésére és elemzésére.
 • Képes a turizmus és a vendéglátás különféle területein jelentkező problémák kezelési és megoldási módszereinek kreatív alkalmazására, ezek multidiszciplináris kontextusban történő továbbfejlesztésére.
 • Képes nagyméretű és összetett turisztikai fejlesztési projektekben való részvételre, ezek vezetésére.
 • Magas szintű írásos és szóbeli kommunikációra képes munkahelyi környezetben, szakmai és tudományos fórumokon, az anyanyelven és két, magabiztosan használt idegen nyelven.
 • Képes szakmai összefoglalók, elemzések, pályázati anyagok és részletes tanulmányok készítésére és prezentálására az infokommunikációs eszközrendszer naprakész módszereinek használatával.

c) attitűdje

 • Kritikusan viszonyul saját, illetve a beosztottak munkájához és magatartásához, innovatív és proaktív magatartást tanúsít a gazdasági problémák kezelésében. Nyitott és befogadó a gazdaságtudomány és gyakorlat új eredményei iránt.
 • Kulturált, etikus és tárgyilagos értelmiségi hozzáállás jellemzi a személyekhez, illetve a társadalmi problémákhoz való viszonyulása során, munkájában figyel a szélesebb körű társadalmi, ágazati, regionális, nemzeti és európai értékekre (ide értve a társadalmi, szociális és ökológiai, fenntarthatósági szempontokat is).
 • Törekszik tudásának és munkakapcsolatainak fejlesztésére, erre munkatársait és beosztottait is ösztönzi, segíti, támogatja.
 • Vendégelégedettséget előtérbe helyező minőségi szemléletmód jellemzi.
 • A turisztikai szakma értékeit és normáit vállalja, törekszik azok kritikai értelmezésére és továbbfejlesztésére.
 • Nyitott a turizmus és vendéglátás területén, illetve környezetében jelentkező új tudományos és szakmai eredmények iránt, fogékony a gyakorlati tevékenység során való hasznosításukra.
 • Konstruktív, együttműködő és kezdeményező a rendszeres és projektjellegű csoportmunkában, készséges a szervezetek közötti együttműködésben és közös fejlesztésekben.
 • Elhivatott az élethosszig tartó tanulás révén az önfejlesztésre, az életpálya-építésre vonatkozó egyéni stratégia felépítésére, szervezésére és megvalósítására.

d) autonómiája és felelőssége

 • Szervezetpolitikai, stratégiai, irányítási szempontból jelentős területeken is önállóan választja ki és alkalmazza a releváns problémamegoldási módszereket, önállóan lát el gazdasági elemző, döntés-előkészítő, tanácsadói feladatokat.
 • Önállóan létesít, szervez és irányít nagyobb méretű vállalkozást, vagy nagyobb szervezetet, szervezeti egységet is.
 • Felelősséget vállal saját munkájáért, az általa irányított szervezetért, vállalkozásáért, az alkalmazottakért.
 • Önállóan azonosítja, tervezi és szervezi saját és beosztottai szakmai és általános fejlődését, azokért felelősséget vállal és visel.
 • Szakmai munkában kimagasló igényességet is tükröz, az értelmiségi léthez kötődő általános műveltséget, beleértve gyarapításának forrásait és módszereit fontosnak tartja.
 • A turizmus társadalmi, gazdasági, technológiai és jogi környezetében bekövetkező változások érdeklik, a szakmai döntések következményeinek felelős végiggondolása és figyelembe vétele jellemzi.
 • Fejlesztési dokumentumok, tanulmányok, kutatási jelentések, publikációk önálló készítése során felelősséget vállal azok tartalmáért és szaknyelvi korrektségéért.

4. A szak alapadatai

Képzési idő: 4 félév
A megszerzendő kreditek száma: 120 kredit
Végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MSc-) fokozat
Szakképzettség: okleveles közgazdász turizmus-menedzsment szakon
A szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Tourism and Management

5. A képzés szerkezete

A képzés szerkezete kreditpontokban kifejezve, a képzési és kimeneti követelmények alapján:

Szakterületek, ismeretkörök K KV V Össz.
Gazdaságtani és társadalomtudományi ismeretek 24 6   30
Szakmai általános ismeretek 36 6 6 48
Specializációk / kötelezően választandó specializációs ismeretek   27   27
Egyéb (szakmai gyakorlat, szakdolgozat) 15     15
Összesen 75 39 6 120

Rövidítések, illetve a tárgytípusok meghatározása:

 • K – Kötelező tárgyak
 • KV – Kötelezően választandó tárgyak: egy meghatározott tárgycsoportból választandók. A specializációk tárgyai együttesen választandók, a specializáció felvételével
 • V – Szabadon választható tárgyak. A mintatantervben szereplő tárgyak mellett a hallgató az intézményben meghirdetett további tárgyakat is felveheti.

6. A szak specializációi

A szak hallgatói kétféle módon teljesíthetik a specializációs krediteket: specializáció választásával, illetve kötelezően választható specializációs ismeretek tárgyainak teljesítésével.

6.1 Specializációválasztás

A szakon a hallgatók az alábbi, önálló szakképzettséget nem eredményező specializációk közül választhatnak:

 • Hospitality menedzsment
 • Turisztikai stratégiai tervezés

A specializációválasztásra a mintatanterv szerinti 2. félév lezárása után kerülhet sor.

Az egyes specializációkra azok a hallgatók jelentkezhetnek, akik a mintatanterv szerinti első két félév tárgyai közül legalább 36 kreditet teljesítettek, melyek magukban foglalják az alábbi tárgy(ak) teljesítését:

 • Turizmus rendszere (TURE0MA06)
 • Nemzetközi szállodai és vendéglátás-menedzsment (NENT0MA06)

A specializációválasztás során a hallgatónak preferencia-sorrendet kell megjelölnie, legalább két specializáció megadásával. A specializációkra történő besorolás a hallgatók kumulált korrigált kreditindexe alapján történik: az így képzett hallgatói rangsorban a legjobb eredménnyel rendelkező hallgatót az általa első helyen megjelölt specializációra sorolják be. Az eljárás hasonlóképpen folytatódik a rangsorban ezután következő hallgatókkal mindaddig, amíg valamelyik specializáció létszámkerete be nem telik. A még sorban álló hallgatók ezután a másodikként megjelölt specializációra kerülnek besorolásra. Az eljárás azonos elven zajlik az utolsó hallgató besorolásáig.

A specializációk indítása minimumlétszámhoz kötött. A minimumlétszám el nem érése esetén az adott specializációra jelentkezett hallgatók a preferencia-sorrendjükben soron következő specializációra kerülnek besorolásra.

6.2 Kötelezően választható specializációs ismeretek

Nem szükséges specializációt választani, ha a hallgatói létszám nem teszi lehetővé mindkét specializáció indítását az adott tanévben. Ebben az esetben a specializációhoz rendelt kreditszámot a hallgatók a két specializáció egyedileg választott tárgyainak felvételével és teljesítésével szerezhetik meg. A felvenni kívánt tárgyak listáját a hallgatóknak a szakfelelőssel egyeztetniük kell a mintatanterv szerinti 2. félév során.

7. Mobilitási ablak

A szakon a nemzetközi hallgatói mobilitásra ajánlott félévek a 3. vagy 4. félév.

A 3. félévben a nemzetközi mobilitásban részt vevő hallgatók számára az ajánlott kreditek összegyűjtése az alábbiak szerint javasolt.

Tárgykód Tárgynév/tárgycsoport Kredit Ekvivalencia
KRKT0MA06 Kreatív projekt 6 tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalencia vagy bármely, turisztikai termékfejlesztéssel foglalkozó, legalább 5 ECTS kreditértékű tárgy
FBES0MA06 F&B menedzsment és vállalkozásfejlesztés 6 tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalencia vagy bármely, szállodai vagy F&B menedzsment-ismereteket oktató, legalább 5 ECTS kreditértékű tárgy
PENG1MB06 Pénzügyi menedzsment, kontrolling 1 6 tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalencia vagy bármely, pénzügyi menedzsment-ismereteket oktató, legalább 5 ECTS kreditértékű tárgy
EGEK0MA03 Egészség- és élelmezéstudományi ismeretek 3 tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalencia vagy bármely, egészség- vagy élelmezéstudományi ismereteket oktató, legalább 2 ECTS kreditértékű tárgy
ALEK0MA06 Alkalmazott matematikai-statisztikai, ökonometriai és modellezési módszerek 6 tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalencia vagy bármely, haladó szintű módszertani ismereteket oktató, legalább 5 ECTS kreditértékű tárgy
TUAN0MA03 Turizmus és nemzetközi gazdaságtan 3 tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalencia vagy bármely, a turizmus világgazdasági vonatkozásaival foglalkozó, legalább 2 ECTS kreditértékű tárgy
STAN0MA06 Stratégiai tervezés a turizmusban 6 tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalencia vagy bármely, turizmustervezéssel foglalkozó, legalább 5 ECTS kreditértékű tárgy
  Kötelezően választandó szakmai ismeretek 6 bármely, turisztikai ismereteket oktató, legalább 5 ECTS kreditértékű tárgy

A 4. félévben a nemzetközi mobilitásban részt vevő hallgatók számára az ajánlott kreditek összegyűjtése az alábbiak szerint javasolt.

Tárgykód Tárgynév/tárgycsoport Kredit Ekvivalencia
INNT0MA03 Ingatlanfejlesztés, ingatlanmenedzsment 3 tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalencia vagy bármely, ingatlanfejlesztéssel foglalkozó, legalább 2 ECTS kreditértékű tárgy
MIAN0MA03 Minőségmenedzsment a szállodaiparban és vendéglátásban 3 tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalencia vagy bármely, minőségügyi ismereteket oktató, legalább 2 ECTS kreditértékű tárgy
PENG2MA03 Pénzügyi menedzsment, kontrolling 2 3 tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalencia vagy bármely, kontrolling-ismereteket oktató, legalább 2 ECTS kreditértékű tárgy
RENT0MA03 Revenue menedzsment 3 tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalencia vagy bármely, revenue-menedzsment-ismereteket oktató, legalább 2 ECTS kreditértékű tárgy
INNG0MA06 Integrált marketing 6 tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalencia vagy bármely, desztinációs marketing-ismereteket oktató, legalább 5 ECTS kreditértékű tárgy
TESE0MA03 Területi erőforrások elemzése, értékelése 3 tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalencia vagy bármely, területi erőforrásokkal, térségelemzéssel foglalkozó, legalább 2 ECTS kreditértékű tárgy
MIAN0BB03 Minőségmenedzsment a desztinációkban 3 tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalencia vagy bármely, minőségmenedzsmenttel foglalkozó, legalább 2 ECTS kreditértékű tárgy
  Szabadon választható tárgyak 6 bármely tárgy, legalább 5 ECTS kreditérték-ben
DIAT0MA12 Diplomadolgozat 12 partnerintézmény konzulense által igazolt, a diplomadolgozathoz kapcsolódó kutatási tevékenység, illetve eredmény

 

8. Szakmai gyakorlat

A szak képzési rendszere nem tartalmaz szakmai gyakorlatot.

9. Diplomadolgozat követelményei

A diplomadolgozat olyan feladat, amelynek elvégzése során a hallgató bizonyítja, hogy képes:

 • egy adott szakterületen végzett önálló szakirodalmi feltárásra,
 • a szakirodalomban leírt eredmények dokumentálására, elemzésére értékelésére,
 • a tanulmányai és a szakirodalomban megszerzett ismeretanyag birtokában önálló kutatási tevékenység elvégzésére,
 • a szakirodalmi és saját kutatási tapasztalatok alapján tanulmányaira támaszkodva értékelő tanulmány készítésére, megvédésére.

A diplomadolgozat követelményrendszerét és a teljesítés feltételeit külön eljárásrend tartalmazza.

10. A képzés lezárásának feltételei

A végbizonyítvány kiadásának feltételei:

 • a kötelező, kötelezően választható és szabadon választható tárgyakból legalább 108 kredit teljesítése a tantervi szabályok szerint;
 • diplomadolgozati konzultációk teljesítése (12 kredit).

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

 • a végbizonyítvány megszerzése;
 • két felkért bíráló által külön-külön legalább elégségesre értékelt diplomadolgozat.

11. Záróvizsga követelményei

A záróvizsga az oklevél megszerzéséhez szükséges ismeretek, készségek és képességek komplex ellenőrzése és értékelése, amelynek során a hallgatónak tanúságot kell tennie arról, hogy a tanult ismereteket alkalmazni tudja.

A záróvizsga a szakdolgozat megvédéséből áll, amely magában foglalja az eredmények prezentációját és az arra épülő szakmai vitát. A záróvizsga-bizottság a vita során a jelölt szakmai felkészültségének általános értékelése céljából olyan kérdéseket is feltesz, amelyek nem kötődnek szorosan a szakdolgozat bírálatához, de kapcsolódnak a témájához és a tanult szakmai anyaghoz.

A záróvizsga érdemjegyét (ZE) a záróvizsga-bizottság állapítja meg a bírálók által a szakdolgozatra javasolt érdemjegyek, a szóbeli védés és az arra épülő szakmai vita alapján. Az érdemjegy a teljesítmény komplex értékelésével kerül kialakításra.

12. Oklevél kiadásának feltétele

A mesterfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga és egy másik idegen nyelvből államilag elismert felsőfokú (C1), komplex típusú általános nyelvvizsga, melyek közül egyik az angol, vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

13. Oklevél minősítése

Az oklevél minősítésének kiszámítási módja:

OM = (TÁ+ZE)/2

ahol

 • OM az oklevél minősítése
 • TÁ az alább meghatározott tárgyak kreditponttal súlyozott átlageredménye
 • ZE a záróvizsga eredménye

Az oklevél minősítése:

Kiváló (5) ha   OM = 5,00
Jeles (5) ha 4,51 ≤ OM < 5,00
(4) ha 3,51 ≤ OM ≤ 4,50
Közepes (3) ha 2,51 ≤ OM ≤ 3,50
Elégséges (2) ha 2,00 ≤ OM ≤ 2,50

Az oklevél minősítésében figyelembe vett tanulmányi átlag (TÁ) kiszámítása az alábbi tárgyak eredménye alapján történik.

 • Szakmai általános ismeretek tárgyai (36 kredit)
 • Specializációk / Kötelezően választandó specializációs ismeretek tárgyai (27 kredit).

14. A szak speciális követelményei

14.1 Nem magyar nyelven folytatott képzés

A 2011. évi CCIV. törvény 51. § (2) bekezdés alapján az idegen nyelven folytatott képzésen az oklevél kiadásának nem követelménye a 11. pontban meghatározott nyelvvizsgák megszerzése.

A 137/2008 (V. 16.) kormányrendelet 14. § (6) bekezdés értelmében az idegen nyelven folytatott és befejezett tanulmányokat igazoló oklevél – az oktatás nyelve szempontjából – államilag elismert, egynyelvű, komplex típusú felsőfokú nyelvvizsgának felel meg. A hivatkozott jogszabály értelmében az oklevél egyenértékű a nyelvvizsgával, erről a BGE külön bizonyítványt nem adhat ki.

A BGE abban az esetben ismeri el idegen nyelven folytatott képzésnek a hallgató tanulmányait, ha idegen nyelven teljesít legalább 108 kreditet, ebből legalább 96 kreditet az adott képzés nyelvén.

14.2 Levelező munkarendben folytatott képzés

A képzés nappali és levelező munkarendben egyaránt folyik, egyazon követelményrendszer mellett.

15. Mintatantervek

Munkarend Nyelv Azonosító Melléklet
nappali magyar MNTMHV 1. melléklet
levelező magyar MLTMHV 2. melléklet
nappali angol MNTMEV 3. melléklet

Változások követése

Sorszám Határozatszám Bevezetés módja Hatály Bekezdés Módosítás tartalma
1 2018/19. (V. 17.) 63. azonnali 2019/20 tanévtől 5 Specializációhoz rendelt kreditérték kategória-megnevezésének módosítása
2 2018/19. (V. 17.) 63. azonnali 2019/20 tanévtől 6 Specializációs kreditek megszerzésének alternatív módja: kötelezően választható specializációs ismeretek választása
3 2018/19. (V. 17.) 63. azonnali 2019/20 tanévtől 7 Mobilitási ablak ajánlott tárgylistájának módosítása a 4. félévben
4 2018/19. (V. 17.) 63. azonnali 2019/20 tanévtől 8 A kötelezően választható szakmai gyakorlat törlése.
5 2018/19. (V. 17.) 63. felmenő 2019/20 tanévtől 13 Az oklevélminősítés kiszámítási módjának változása
6 2018/19. (V. 17.) 63. azonnali 2019/20 tanévtől 15 Mintatantervi módosítások az alábbi táblázat szerint

 

Tárgykód Tárgynév Módosítás Hatály
ADES0MA06 Adatbányászat és adatelemzés A tárgy törlése a mintatantervből azonnali
STES0MA06 Stratégiai menedzsment és tervezés A tárgy felvétele a Gazdaságtani és társadalomtudományi ismeretek kö­zé (2+2 K, 6 kredit) azonnali
NOSA0MA03 Nonprofit szektor gazdálkodása A tárgy áthelyezése az ajánlott szabadon választható ismeretek közé azonnali
PAAS0MA03 Pályázatírás A tárgy áthelyezése az ajánlott szabadon választható ismeretek közé azonnali
TUIO0MA06 Turisztikai üzleti szimuláció A tárgy áthelyezése a Kötelezően választandó szakmai ismeretek közé azonnali
EMSE0MA06 Emberek vezetése A tárgy felvétele a Szakmai általános ismeretek közé (2+2 K, 6 kredit) azonnali
MIAN0MA03 Minőségmenedzsment a szállodaiparban és vendéglátásban A tárgy áthelyezése a Hospitality menedzsment specializáció tárgyaiközé azonnali
FOOG0MA03 Fogyasztóvédelmi jog A tárgy áthelyezése az ajánlott szabadon választható ismeretek közé azonnali
UZKA0MA03 Üzleti etika A tárgy törlése a mintatantervből azonnali
ADAI0MA03 Adattudomány turisztikai alkalmazásai A tárgy áthelyezése az ajánlott szabadon választható ismeretek közé azonnali
EGAS0MA03 Egészségügyi igazgatás A tárgy áthelyezése az ajánlott szabadon választható ismeretek közé azonnali
EGNG0MA03 Egészségturizmus-marketing A tárgy törlése a mintatantervből azonnali
SZGY0MA06 Szakmai gyakorlat A tárgy törlése a mintatantervből azonnali
HUNT0MA03 Humánerőforrás-menedzsment A tárgy törlése a mintatantervből azonnali
INNT0MA03 Ingatlanfejlesztés, ingatlanmenedzsment A tárgy áthelyezése a Kötelezően választandó szakmai ismeretek közé azonnali
EGJE0MA03 Egészségturizmus menedzsmentje A tárgy áthelyezése a Hospitality menedzsment specializáció tárgyaiközé azonnali

 

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM