Keresés:
Események
«2020. július»
HKSzeCsPSzoV
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Vállalkozásfejlesztés MSc

Tanterv

Szak Vállalkozásfejlesztés mesterképzési szak
Bevezetés 2017/2018. tanévtől
Érvényes 2017. szeptember 1-től tanulmányaikat megkezdőkre vonatkozóan
Elfogadva 2017. május 5.
Határozat 2016/2017. tanévi (V. 5.) 69. sz. határozat
2017/2018. tanévi (VI. 29.) 112. sz. határozat
Szakfelelős Prof. Dr. Heidrich Balázs
Dékán Dr. Csillag Sára

Áttekintés

1 A szak engedélyezése és akkreditációja
2 A képzés célja
3 Elsajátítandó szakmai kompetenciák
4 A szak alapadatai
5 A képzés szerkezete
6 A szak specializációi
7 Mobilitási ablak
8 Szakmai gyakorlat
9 Diplomadolgozat követelményei
10 A képzés lezárásának feltételei
11 Záróvizsga követelményei
12 Oklevél kiadásának feltétele
13 Oklevél minősítése
14 A szak speciális követelményei
15 Mintatantervek
  Változások követése

A szak tartalma és követelményrendszere

1. A szak engedélyezése és akkreditációja

A Vállalkozásfejlesztés mesterszak képesítési és kimeneti követelményeit 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet határozza meg.

A Magyar Akkreditációs Bizottság hatályos akkreditációjának határozatszáma: 2014/8/XIII/19.

2. A képzés célja

A vállalkozásfejlesztés mesterképzési szak fókuszában a kis- és közepes, illetve családi vállalkozások állnak, ezek köré épül a gyakorlatorientált oktatás. Ennek során a hallgatók tapasztalt gyakorlati szakemberektől tanulhatnak, miközben megismerkedhetnek a témához kapcsolódó legfrissebb kutatások eredményeivel és a legújabb trendekkel is. A vállalkozásfejlesztés mesterképzés hallgatói elsődlegesen a már vállalkozók, a vállalkozást tervező, vállalkozói attitűddel rendelkező fiatalok, illetve vállalkozók mellett kulcsszerepet betölteni képes szakemberek, akik a képzés során magas szintű vállalkozásfejlesztési elméleti és módszertani ismeretanyagot, üzleti ismereteket, vezetői kompetenciákat sajátítanak el.

3. Elsajátítandó szakmai kompetenciák

Vállalkozásfejlesztés szakon a közgazdász

a) tudása

 • Elsajátította a gazdaságtudomány, illetve gazdaság mikro és makro szerveződési szintjeinek fogalmait, elméleteit, folyamatait és jellemzőit, ismeri a meghatározó gazdasági tényeket.
 • Érti a gazdálkodó szervezetek struktúráját, működését és hazai, illetve nemzeti határokon túlnyúló kapcsolatrendszerét, információs és motivációs tényezőit, különös tekintettel a mikor-, kis-, és közepes méretű, illetve családi vállalkozásokra vonatkozóan.
 • Ismeri az európai integrációs folyamatot és az Európai Uniónak a tevékenységéhez kapcsolódó szakpolitikáit.
 • Birtokában van a problémafelismerés, -megfogalmazás és -megoldás, az információgyűjtés és -feldolgozás korszerű, elméletileg is igényes matematikai-statisztikai, ökonometriai, modellezési módszereinek, ismeri azok korlátait is.
 • Ismeri a vállalkozás, gazdálkodó szervezet és projekt tervezési és vezetési szabályait, szakmai és etikai normáit.
 • Ismeri és érti a vállalkozásfejlesztés alapvető és átfogó fogalmait, elméleteit, jellegzetességeit és összefüggéseit, tudományos problémafelvetéseit.
 • Érti a vállalkozások struktúráját, működését és kapcsolatrendszerét, a vállalkozások viselkedését meghatározó környezeti tényezőket, a gazdasági döntések információs és motivációs tényezőit.
 • Ismeri a vállalkozások aktuális pozíciójának szakmailag megalapozott elemzéseken nyugvó értékelési módszereit a belső adottságok és külső környezeti sajátosságok figyelembe vételével.
 • Ismeri a fejlesztés (változás) megvalósításához szükséges finanszírozási források értékelését és pénzügyi megtérülési elemzések módjait.
 • Széleskörű vezetési és szervezési ismeretekkel rendelkezik.

b) képességei

 • Önálló új következtetéseket, eredeti gondolatokat és megoldási módokat fogalmaz meg, képes az igényes elemzési, modellezési módszerek alkalmazására, komplex problémák megoldására irányuló stratégiák kialakítására, döntések meghozatalára, változó hazai és nemzetközi KKV környezetben, illetve szervezeti kultúrában is.
 • A gyakorlati tudás, tapasztalatok megszerzését követően elsősorban kis-, és közepes méretű, vagy családi vállalkozást vezet, gazdálkodó szervezetben átfogó gazdasági funkciót lát el, összetett gazdálkodási folyamatokat tervez, irányít, az erőforrásokkal gazdálkodik. Nemzetközi, multikulturális környezetben is képes hatékony munkavégzésre.???
 • Képes a vállalati gazdálkodás összefüggésrendszerének és kölcsönhatásainak felismerésére, a jövőbeli jövedelmezőségre ható tényezők mindenkori jelentőségük szerinti értékelésére.
 • A feltárt szakmai forrásokat, adatokat rendszerezi, kritikailag elemzi, az infokommunikációs technológiai eszközök segítségével is.
 • Képes felismerni a vállalkozásfejlesztési nemzetközi trendekből, európai szakpolitikákból fakadó követelményeket és fejlesztési lehetőségeket.
 • Saját elemzésen alapuló egyéni álláspontot alakít ki, azt képes bemutatni és azt vitában is képviselni.
 • A munkaköri feladatok ellátásán túl a gyakorlati tudás, tapasztalatok megszerzését követően képes vállalkozást vezetni, összetett gazdálkodási folyamatokat tervezni, irányítani, az erőforrásokkal gazdálkodni.
 • Képes nagyméretű és összetett projektben, csoportos problémamegoldásban részt venni, vezetőként a tevékenységet vezetni, szervezni, értékelni.

c) attitűdje

 • Kritikusan viszonyul saját, illetve a munkatársak munkájához és magatartásához, innovatív és proaktív magatartást tanúsít a gazdasági problémák kezelésében.
 • Nyitott és befogadó a gazdaságtudomány és gyakorlat új eredményei iránt.
 • Kulturált, etikus és tárgyilagos értelmiségi hozzáállás jellemzi a személyekhez, illetve a társadalmi problémákhoz való viszonyulása során, munkájában figyel a szélesebb körű társadalmi, ágazati, regionális, nemzeti és európai értékekre (ide értve a társadalmi, szociális és ökológiai, fenntarthatósági szempontokat is).
 • Törekszik tudásának és munkakapcsolatainak fejlesztésére, erre munkatársait is ösztönzi, segíti, támogatja.
 • Nyitott a vállalkozásfejlesztést érintő gazdasági, társadalmi változások iránt, társadalmi és szociális érzékenységgel rendelkezik.
 • Munkája során határozott, konstruktív, együttműködő, kezdeményező, hatékonyan működik csapatban.

d) autonómiája és felelőssége

 • Szervezetpolitikai, stratégiai, irányítási szempontból jelentős területeken is önállóan választja ki és alkalmazza a releváns problémamegoldási módszereket, önállóan lát el gazdasági elemző, döntés-előkészítő, tanácsadói feladatokat.
 • Önállóan létesít, szervez és irányít elsősorban kis-, közepes méretű, valamint családi vállalkozást, vagy szervezeti egységet.
 • Felelősséget vállal saját munkájáért, vállalkozásáért, az alkalmazottakért.
 • Önállóan azonosítja, tervezi és szervezi saját és munkatársai szakmai és általános fejlődését, azokért felelősséget vállal és visel.
 • Önállóan tervezi a vállalkozás működésének területeit, a stratégiák kialakítását, a szervezeti folyamatokat, a munkatársak együttműködését szervezeten belül és kívül egyaránt.
 • Elemzi és értékeli a vállalkozás működésének tapasztalatait, kezeli annak a felelősségét, hogy az elemzések és gyakorlati eljárások során kapott eredmények a választott módszertől is függnek.
 • Felelősséget vállal munkájáért, a munkatársakkal és partnereivel kialakított kapcsolataiért.

4. A szak alapadatai

Képzési idő: 4 félév
A megszerzendő kreditek száma: 120 kredit
Végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MSc-) fokozat
Szakképzettség: okleveles közgazdász vállalkozásfejlesztés szakon
A szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Business Development

5. A képzés szerkezete

A képzés szerkezete kreditpontokban kifejezve, a képzési és kimeneti követelmények alapján:

Szakterületek, ismeretkörök K V Össz.
Gazdaságtani és társadalomtudományi ismeretek 21   21
Szakmai általános ismeretek 78 6 84
Egyéb (szakmai gyakorlat, diplomadolgozat) 15   15
Összesen 114 6 120

Rövidítések, illetve a tárgytípusok meghatározása:

 • K – Kötelező tárgyak.
 • V – Szabadon választható tárgyak. A mintatantervben szereplő tárgyak mellett a hallgató az intézményben meghirdetett további tárgyakat is felveheti.

6. A szak specializációi

A szakon specializációk nem kerülnek indításra.

7. Mobilitási ablak

A szakon a nemzetközi mobilitásra ajánlott félévek: 4. félév.
A nemzetközi mobilitásban részt vevő hallgatók számára a kreditek megszerzése a következők szerint javasolt.

Tárgykód Tárgynév/tárgycsoport Kredit Ekvivalencia
DOEK0MA03 Döntéselmélet és módszertani ismeretek 3 tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalencia vagy bármely, döntéselmélettel, döntésmódszertannal foglalkozó, legalább 2 ECTS kreditértékű tárgy
NEES0MA06 Nemzetközi vállalkozásfejlesztés 6 tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalencia vagy bármely, vállalkozásfejlesztési ismereteket oktató, legalább 5 ECTS kreditértékű tárgy
  Szabadon választható tárgyak 6 bármely tárgy, legalább 5 ECTS kreditértékkel
DIAT0MA09 Diplomadolgozat 9 nincs ekvivalencia, de a kreditek megszerezhetők a témavezetővel előre egyeztetett módon megvalósuló konzultációk keretében

 

8. Szakmai gyakorlat

A mesterfokozat megszerzése szakmai gyakorlathoz nem kötött.

9. Diplomadolgozat követelményei

A diplomadolgozat olyan feladat, amelynek elvégzése során a hallgató bizonyítja, hogy képes:

 • egy adott szakterületen végzett önálló szakirodalmi feltárásra;
 • a szakirodalomban leírt eredmények dokumentálására, elemzésére értékelésére;
 • a tanulmányai és a szakirodalomban megszerzett ismeretanyag birtokában
  • önálló kutatási tevékenység elvégzésére és/vagy
  • kreativitást megkövetelő feladat önálló elvégzésére,
 • a szakirodalmi és saját kutatási tapasztalatok alapján tanulmányaira támaszkodva értékelő tanulmány készítésére, megvédésére.

A hallgató jellemzően a szak elvárásainak megfelelő témát kell, hogy válasszon. Vállalkozásfejlesztés mesterszakon a diplomadolgozati témával szemben támasztott elvárások:

 • A hallgató legyen képes a témában jó kutatási kérdést generálni.
 • A témában álljon rendelkezésre elegendő mértékű előzetes tudás (szakirodalom, adat), amelyekhez legyen biztosítva a hozzáférés.
 • A témában a hallgató rendelkezzen olyan mértékű jártassággal, amely a diplomadolgozat elkészítéséhez szükséges.
 • A téma legyen időszerű.
 • A téma a tanulmányok alatt megismert ismeretkörökből származzon, legyen köze valamilyen elmélethez.
 • A téma tartalmazzon gyakorlati megvalósítással kapcsolatos összefüggést.

A diplomadolgozat követelményrendszerét és a teljesítés feltételeit külön eljárásrend/szabályzat tartalmazza.

10. A képzés lezárásának feltételei

A végbizonyítvány kiadásának feltételei:

 • a kötelező, kötelezően választható és szabadon választható tárgyakból legalább 111 kredit teljesítése a tantervi szabályok szerint;
 • amennyiben a hallgatónak a mesterképzésbe való felvétel feltételeként a BGE kreditpótlást ír elő, akkor a végbizonyítvány megszerzésének feltétele ezen kreditek teljesítése is;
 • diplomadolgozati konzultációk teljesítése (DIAT0MA09 tárgy, 9 kredit).

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

 • a végbizonyítvány megszerzése;
 • két bíráló által külön-külön legalább elégségesre értékelt diplomadolgozat.

11. Záróvizsga követelményei

A záróvizsga az oklevél megszerzéséhez szükséges ismeretek, készségek és képességek komplex ellenőrzése és értékelése, amelynek során a hallgatónak arról is tanúságot kell tennie, hogy a tanult elméleti ismeretek birtokában van és ezeket a gyakorlatban is alkalmazni tudja.

A záróvizsga részei:

 • diplomadolgozat megvédése prezentációval;
 • a diplomadolgozathoz és a hallgató által felvett specializáció témaköreihez kapcsolódó szakmai összegző kérdés megválaszolása, a záróvizsgabizottsággal folytatott szakmai beszélgetés, vita.

A diplomadolgozat érdemjegyét a záróvizsga-bizottság állapítja meg a bírálók által javasolt érdemjegyek és a szóbeli védés alapján. A diplomadolgozat vagy a záróvizsgabizottsággal folytatott szakmai vita elégtelen minősítése esetén a záróvizsga sikertelennek tekintendő, azt az intézményi szabályzatban rögzítetteknek megfelelően meg kell ismételni.

A záróvizsga eredményének kiszámítási módja:

ZE = (ZV+SzD)/2

ahol

 • ZE a záróvizsga összesített eredménye
 • ZV a szakmai összegző kérdésre adott válasz, beszélgetés, vita eredménye
 • SzD diplomadolgozatra kapott összesítő érdemjegy

12. Oklevél kiadásának feltétele

A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2), komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga vagy államilag elismert felsőfokú (C1), komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

13. Oklevél minősítése

Az oklevél minősítésének kiszámítási módja:

OM = (TÁ+ZE)/2

ahol

 • OM az oklevél minősítése
 • TÁkötelező és kötelezően választandó tárgyak átlageredménye (kreditponttal súlyozva)
 • ZE a záróvizsga eredménye

Az oklevél minősítése:

Kiváló (5) ha   OM = 5,00
Jeles (5) ha 4,51 ≤ OM < 5,00
(4) ha 3,51 ≤ OM ≤ 4,50
Közepes (3) ha 2,51 ≤ OM ≤ 3,50
Elégséges (2) ha 2,00 ≤ OM ≤ 2,50

 

14. A szak speciális követelményei

Más munkarendben folytatott képzés

A Vállalkozásfejlesztés képzés csak levelező munkarendben indul.

15. Mintatantervek

Munkarend Nyelv Azonosító Melléklet
levelező magyar MLVFHP 1. melléklet

Változások követése

Sorszám Határozatszám Bevezetés módja Hatály Bekezdés Módosítás tartalma
           
Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM