Keresés:
Események
«2020. július»
HKSzeCsPSzoV
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Vezetés és szervezés MSc

Tanterv

Szak Vezetés és szervezés mesterképzési szak
Bevezetés 2019/2020. tanévtől
Érvényes 2020. február 1-től tanulmányaikat megkezdőkre vonatkozóan
Elfogadva 2020. január 29.
Határozat 2019/2020. tanévi (I. 29.) 48. sz. határozat
Szakfelelős Prof. Dr. Bakacsi Gyula
Dékán Dr. Csillag Sára

Áttekintés

1 A szak engedélyezése és akkreditációja
2 A képzés célja
3 Elsajátítandó szakmai kompetenciák
4 A szak alapadatai
5 A képzés szerkezete
6 A szak specializációi
7 Mobilitási ablak
8 Szakmai gyakorlat
9 Diplomadolgozat követelményei
10 A képzés lezárásának feltételei
11 Záróvizsga követelményei
12 Oklevél kiadásának feltétele
13 Oklevél minősítése
14 A szak speciális követelményei
15 Mintatantervek
  Változások követése

A szak tartalma és követelményrendszere

1. A szak engedélyezése és akkreditációja

A Vezetés és szervezés mesterszak képesítési és kimeneti követelményeit 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet határozza meg.

A Magyar Akkreditációs Bizottság hatályos akkreditációjának határozatszáma: 2019/8/V/20.

2. A képzés célja

A képzés célja a vállalkozások, valamint a közszféra szervezetei számára olyan közgazdászok képzése, akik megalapozott és integrált szakmai ismeretekkel rendelkeznek a menedzsment széles területén. Megszerzett tudásuk birtokában képesek elemezni, tervezni, irányítani a versenyszektor és a közszféra szervezeteinek munkafolyamatait. Képesek újonnan felmerülő problémákat felismerni, elemezni és megoldani, miközben az egyéni és szervezeti tanulás megismert formáit használják, valamint az innovációra és a kreatív gondolkodásra való képességeiket hasznosítják. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

3. Elsajátítandó szakmai kompetenciák

Vezetés és szervezés szakon a közgazdász

a) tudása

 • Elsajátította a gazdaságtudomány, illetve gazdaság mikro és makro szerveződési szintjeinek fogalmait, elméleteit, folyamatait és jellemzőit, ismeri a meghatározó gazdasági tényeket.
 • Érti a gazdálkodó szervezetek struktúráját, működését és hazai, illetve nemzeti határokon túlnyúló kapcsolatrendszerét, információs és motivációs tényezőit, különös tekintettel az intézményi környezetre.
 • Ismeri az európai integrációs folyamatot és az Európai Uniónak a tevékenységéhez kapcsolódó szakpolitikáit.
 • Birtokában van a problémafelismerés, -megfogalmazás és -megoldás, az információgyűjtés és -feldolgozás korszerű, elméletileg is igényes matematikai-statisztikai, ökonometriai, modellezési módszereinek, ismeri azok korlátait is.
 • Ismeri a vállalkozás, gazdálkodó szervezet és projekt tervezési és vezetési szabályait, szakmai és etikai normáit.
 • Ismeri a vezetés- és szervezéstudomány és gyakorlat korszerű irányzatait és eredményeit.
 • Ismeri a korszerű informatikával és know-how-val támogatott vezetési és szervezési módszereket és azok gyakorlati alkalmazását.
 • Érti a szervezetek működése során felmerülő problémák és új jelenségek megoldási módozatait, illetve a kritikus feldolgozására irányuló módszereket.
 • Elsajátította a képzésnek megfelelő területeken az alapvető (funkcionális) gyakorlati módszereket és megoldásokat, valamint ezek hasznosításának lehetőségeit.

b) képességei

 • Önálló új következtetéseket, eredeti gondolatokat és megoldási módokat fogalmaz meg, képes az igényes elemzési, modellezési módszerek alkalmazására, komplex problémák megoldására irányuló stratégiák kialakítására, döntések meghozatalára, változó hazai és nemzetközi környezetben, illetve szervezeti kultúrában is.
 • A gyakorlati tudás, tapasztalatok megszerzését követően képes közepes és nagyméretű vállalkozás, komplex szervezeti egység vezetésére, gazdálkodó szervezetben átfogó gazdasági funkciót képes ellátni, összetett gazdálkodási folyamatokat tervezni, irányítani, az erőforrásokkal gazdálkodni.
 • Nemzetközi, multikulturális környezetben is képes hatékony munkavégzésre.
 • Képes a vezetés-szervezés tudományágában a kutatások és azok eredményeinek kritikus értékelésére.
 • Képes tudása, képességei és készségei folyamatos, egy életen át tartó fejlesztésére.

c) attitűdje

 • Kritikusan viszonyul saját, illetve a beosztottak munkájához és magatartásához, innovatív és proaktív magatartást tanúsít a gazdasági problémák kezelésében. Nyitott és befogadó a gazdaságtudomány és gyakorlat új eredményei iránt.
 • Kulturált, etikus és tárgyilagos értelmiségi hozzáállás jellemzi a személyekhez, illetve a társadalmi problémákhoz való viszonyulása során, munkájában figyel a szélesebb körű társadalmi, ágazati, regionális, nemzeti és európai értékekre (ide értve a társadalmi, szociális és ökológiai, fenntarthatósági szempontokat is).
 • Törekszik tudásának és munkakapcsolatainak fejlesztésére, erre munkatársait és beosztottait is ösztönzi, segíti, támogatja.
 • Elkötelezett a szakmája iránt, ismeri és vállalja annak alapvető értékeit és normáit, törekszik azok kritikai értelmezésére és fejlesztésére.
 • Szakmai munkája során a kíváncsiság, a tények és összefüggések megismerésének vágya hajtja.

d) autonómiája és felelőssége

 • Szervezetpolitikai, stratégiai, irányítási szempontból jelentős területeken is önállóan választja ki és alkalmazza a releváns problémamegoldási módszereket, önállóan lát el gazdasági elemző, döntés-előkészítő, tanácsadói feladatokat. 
 • Önállóan létesít, szervez és irányít nagyobb méretű vállalkozást, vagy nagyobb szervezetet, szervezeti egységet is.
 • Önállóan azonosítja, tervezi és szervezi saját és beosztottai szakmai és általános fejlődését, azokért felelősséget vállal és visel.
 • Vizsgálja, vállalja és kezeli annak felelősségét, hogy az elemzések és gyakorlatibb eljárások során kapott eredmények a választott módszertől is függnek.
 • Munkájára jellemző a szakmai kérdések megfogalmazásakor a gazdasági és gazdaságon kívüli következmények önálló és felelős végiggondolása és figyelembevétele.

4. A szak alapadatai

Képzési idő: 4 félév
A megszerzendő kreditek száma: 120 kredit
Végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MSc-) fokozat
Szakképzettség: okleveles közgazdász vezetés és szervezés szakon
A szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Management and Leadership

5. A képzés szerkezete

A képzés szerkezete kreditpontokban kifejezve, a képzési és kimeneti követelmények alapján:

Szakterületek, ismeretkörök K KV V Össz.
Gazdaságtani és társadalomtudományi ismeretek 30     30
Szakmai általános ismeretek   30   30
Specializációk   30   30
Szabadon választható     15 15
Egyéb (kutatásmódszertan, diplomadolgozat) 15     15
Összesen 45 60 15 120

Rövidítések, illetve a tárgytípusok meghatározása:

 • K – Kötelező tárgyak
 • KV – Kötelezően választandó tárgyak: egy meghatározott tárgycsoportból választandók. A specializációk tárgyai együttesen választandók, a specializáció felvételével
 • V – Szabadon választható tárgyak. A mintatantervben szereplő tárgyak mellett a hallgató az intézményben meghirdetett további tárgyakat is felveheti.

6. A szak specializációi

A mesterképzési szakon a hallgatók az alábbi, önálló szakképzettséget nem eredményező specializációk közül választhatnak

 • Emberi erőforrás fejlesztés
 • Leadership
 • Controlling és vezetői döntéstámogatás

A specializációválasztásra a mintatanterv szerinti 1. félév lezárása után kerülhet sor. Az egyes specializációkra azok a hallgatók jelentkezhetnek, akik az első félévben legalább 21 kreditet megszereztek, és teljesítették a Szervezeti magatartás és vezetés (SZES0MB06) tárgyat.

7. Mobilitási ablak

A szakon a nemzetközi mobilitásra ajánlott félévek: 3. és 4. félév.

A nemzetközi mobilitásban részt vevő hallgatók számára a kreditek megszerzése a következők szerint javasolt.

Tárgykód Tárgynév/tárgycsoport Kredit Ekvivalencia
INEK0MB03 Integrált informatikai rendszerek 3 tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalencia vagy üzleti intelligenciát, vállalatirányítási rendszerek parametrizálását és/vagy programozását, illetve szoftveres üzleti adatelemzést oktató, legalább 2 ECTS kreditértékű tárgy
Emberi erőforrások fejlesztése specializáció
INJE0MA03 Innovációs folyamatok menedzsmentje 3 tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalencia vagy bármely, innovációs ismereteket oktató, legalább 2 ECTS kreditértékű tárgy
VAES0MA06 Változásvezetés 6 tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalencia vagy bármely, változásmenedzsment ismereteket oktató, legalább 5 ECTS kreditértékű tárgy
CONG0BA03 Coaching, mentoring 3 tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalencia vagy bármely, coaching ismereteket oktató, legalább 2 ECTS kreditértékű tárgy
ALEN0MA06 Alternatív irányzatok az emberierőforrás menedzsmentben 6 tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalencia vagy bármely, emberi erőforrás menedzsment ismereteket oktató, legalább 5 ECTS kreditértékű tárgy
Leadership specializáció
VAES0MA06 Változásvezetés 6 tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalencia vagy bármely, változásmenedzsment ismereteket oktató, legalább 5 ECTS kreditértékű tárgy
CONG0BA03 Coaching, mentoring 3 tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalencia vagy bármely, coaching ismereteket oktató, legalább 2 ECTS kreditértékű tárgy
KONT0MA06 Kooperáció és konfliktusmenedzsment 6 tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalencia vagy bármely, szervezeti magatartás vagy szervezetpszichológiai ismereteket oktató, legalább 5 ECTS kreditértékű tárgy
CSSE0MA03 Családi vállalkozások vezetése 3 tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalencia vagy bármely, családi vállalkozások témaköréhez kapcsolódó ismereteket oktató, legalább 2 ECTS kreditértékű tárgy
Controlling és vezetői döntéstámogatás specializáció
PENG0MA06 Pénzügyi és projekt kontrolling 6 tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalencia vagy bármely, controlling ismereteket oktató, legalább 5 ECTS kreditértékű tárgy
ITOK0MA06 IT megoldások 6 tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalencia vagy bármely, informatikai ismereteket oktató, legalább 5 ECTS kreditértékű tárgy
KOOK0MB06 Kontrolling trendek és esettanulmányok 6 tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalencia vagy bármely, kontrolling ismereteket oktató, legalább 5 ECTS kreditértékű tárgy
CSSE0MA03 Családi vállalkozások vezetése 3 tanulmányi rendszerben rögzített ekvivalencia vagy bármely, családi vállalkozások témaköréhez kapcsolódó ismereteket oktató, legalább 2 ECTS kreditértékű tárgy
Szakon közös
  Szabadon választható tárgyak 9 bármely tárgy(ak), legalább 7 ECTS kreditértékkel
DIAT0MA09 Diplomadolgozat 9 nincs ekvivalencia, de a kreditek megszerezhetők a témavezetővel előre egyeztetett módon megvalósuló konzultációk keretében

 

8. Szakmai gyakorlat

A mesterfokozat megszerzése szakmai gyakorlathoz nem kötött.

9. Diplomadolgozat követelményei

A diplomadolgozat olyan feladat, amelynek elvégzése során a hallgató bizonyítja, hogy képes:

 • egy adott szakterületen végzett önálló szakirodalmi feltárásra;
 • a szakirodalomban leírt eredmények dokumentálására, elemzésére értékelésére;
 • a tanulmányai és a szakirodalomban megszerzett ismeretanyag birtokában
  • önálló kutatási tevékenység elvégzésére és/vagy
  • kreativitást megkövetelő feladat önálló elvégzésére,
 • a szakirodalmi és saját kutatási tapasztalatok alapján tanulmányaira támaszkodva értékelő tanulmány készítésére, megvédésére.

A hallgató jellemzően a szak elvárásainak megfelelő témát kell, hogy válasszon. Vezetés és szervezés mesterszakon a diplomadolgozati témával szemben támasztott elvárások:

 • A hallgató legyen képes a témában jó kutatási kérdést megfogalmazni
 • A témában álljon rendelkezésre elegendő mértékű előzetes tudás (szakirodalom, adat), amelyekhez legyen biztosítva a hozzáférés.
 • A téma legyen időszerű.
 • A téma a tanulmányok alatt megismert ismeretkörökből származzon, legyen köze valamilyen elmélethez.
 • A téma tartalmazzon gyakorlati megvalósítással kapcsolatos összefüggést.

A diplomadolgozat követelményrendszerét és a teljesítés feltételeit külön eljárásrend/szabályzat tartalmazza.

10. A képzés lezárásának feltételei

A végbizonyítvány kiadásának feltételei:

 • a kötelező, kötelezően választható és szabadon választható tárgyakból legalább 111 kredit teljesítése a tantervi szabályok szerint;
 • amennyiben a hallgatónak a mesterképzésbe való felvétel feltételeként a BGE kreditpótlást ír elő, akkor a végbizonyítvány megszerzésének feltétele ezen kreditek teljesítése is;
 • diplomadolgozati konzultációk teljesítése (DIAT0MA09 tárgy, 9 kredit).

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

 • a végbizonyítvány megszerzése;
 • két bíráló által külön-külön legalább elégségesre értékelt diplomadolgozat.

11. Záróvizsga követelményei

A záróvizsga az oklevél megszerzéséhez szükséges ismeretek, készségek és képességek komplex ellenőrzése és értékelése, amelynek során a hallgatónak arról is tanúságot kell tennie, hogy a tanult elméleti ismeretek birtokában van és ezeket a gyakorlatban is alkalmazni tudja.

A záróvizsga részei:

 • diplomadolgozat megvédése prezentációval;
 • a diplomadolgozathoz és a hallgató által felvett specializáció témaköreihez kapcsolódó szakmai összegző kérdés megválaszolása, a záróvizsgabizottsággal folytatott szakmai beszélgetés, vita.

A diplomadolgozat érdemjegyét a záróvizsga-bizottság állapítja meg a bírálók által javasolt érdemjegyek és a szóbeli védés alapján.

A diplomadolgozat vagy a záróvizsgabizottsággal folytatott szakmai vita elégtelen minősítése esetén a záróvizsga sikertelennek tekintendő, azt az intézményi szabályzatban rögzítetteknek megfelelően meg kell ismételni.

A záróvizsga eredményének kiszámítási módja:

ZE = (ZV+SzD)/2

ahol

 • ZE a záróvizsga összesített eredménye
 • ZV a szakmai összegző kérdésre adott válasz, beszélgetés, vita eredménye
 • SzD diplomadolgozatra kapott összesítő érdemjegy

12. Oklevél kiadásának feltétele

A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2), komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga vagy államilag elismert felsőfokú (C1), komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

13. Oklevél minősítése

Az oklevél minősítésének kiszámítási módja:

OM = (TÁ+ZE)/2

ahol

 • OM az oklevél minősítése
 • TÁ kötelező és kötelezően választandó tárgyak átlageredménye (kreditponttal súlyozva)
 • ZE a záróvizsga összesített eredménye

Az oklevél minősítése:

Kiváló (5) ha   OM = 5,00
Jeles (5) ha 4,51 ≤ OM < 5,00
(4) ha 3,51 ≤ OM ≤ 4,50
Közepes (3) ha 2,51 ≤ OM ≤ 3,50
Elégséges (2) ha 2,00 ≤ OM ≤ 2,50

 

14. A szak speciális követelményei

14.1 Levelező munkarendben folytatott képzés

A levelező munkarendű képzés követelményrendszere megegyezik a nappali munkarendű képzésével.

15. Mintatantervek

Munkarend Nyelv Azonosító Melléklet
nappali magyar MNVSHP 1. melléklet
levelező magyar MLVSHP 2. melléklet

Változások követése

Sorszám Határozatszám Bevezetés módja Hatály Bekezdés Módosítás tartalma
           

 

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM