Keresés:
Események
«2020. október»
HKSzeCsPSzoV
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Az MNB „kiválósági ösztöndíj” 2020/2021. tanévi pályázatok elbírálásának rendje és feltételei a Budapesti Gazdasági Egyetemen
2020.09.15

Az MNB „kiválósági ösztöndíj” 2020/2021. tanévi pályázatok elbírálásának rendje és feltételei a Budapesti Gazdasági Egyetemen

 1. Előzmények

A Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban MNB) mint támogató a Budapesti Gazdasági Egyetem (továbbiakban BGE) mint támogatott részére 41.200.000 Ft, azaz negyvenegymilliókettőszázezer forint támogatási összeget hagyott jóvá a 2020/2021. tanévi Kiválósági Ösztöndíjprogram megvalósulására a Budapesti Gazdasági Egyetemen. Az MNB - az alapvető feladatainak ellátásán túl   - a törvény által biztosított keretek között támogatja és elősegíti a szakemberképzést, a felsőfokú szakemberképzés megújítását, valamint ezen célok elősegítésére aktív szerepet vállal a közgazdasági értékteremtésben, melynek keretében támogatja a Kiválósági Ösztöndíjprogramot.

Az MNB és az BGE között megkötött Támogatási szerződés alapján támogatni kívánt létszám: 101 fő/alapképzés, 2 fő/mesterképzés.

Az ösztöndíj összege havi 40 000 Ft/fő, amely a tanév 10 hónapjára jár (2020.szeptember – 2021. június), amennyiben a hallgató az ösztöndíjra való jogosultság feltételeinek megfelel.  A jogosultságot az oktatási igazgatóság öt hónap után felülvizsgálja.

A támogatási keretösszeg maximális mértéke a 2020/2021. tanévben összesen: 103 fő x 40.000 Ft x 10 hónap = 41.200.000 Ft.

 

 1. Pályáztatás 

A BGE a rendelkezésére álló támogatási összeg felhasználása céljából az MNB és a BGE között megkötött Támogatási szerződésben meghatározott feltételek alapján és az MNB jóváhagyása után 2020. szeptember 15-én pályázati felhívást ír ki a hallgatói részére, melyet a honlapján közzétesz.

 

A pályázat benyújtási határideje: 2020. október 4.

A Pályázat benyújtásának módja: online módon lehetséges az oktatasi.igazgatosag@uni-bge.hu e-mail címre. A szükséges dokumentumok beszkennelve, kizárólag pdf formátumban mellékelhetők.   

 

A pályázási határidőn túl nincs lehetőség hiánypótlásra.

 

Pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:

a)    a kitöltött és a pályázó által aláírt 1. számú melléklet szerinti Pályázati Adatlap,

b)    tudományos tevékenységet igazoló dokumentumok (ha van),

c)     közéleti, közösségi tevékenységet igazoló dokumentumok (ha van),

d)    kitöltött és pályázó által aláírt 2. számú melléklet szerinti Hallgatói nyilatkozat

 

 1. Pályázati feltételek

 

3.1. Támogatni kívánt szakok a Támogatott intézményben (a 2020/2021. tanévben):

 • Alapképzési szakok közül: Gazdálkodási és menedzsment, Nemzetközi gazdálkodás, Pénzügy és számvitel
 • Mesterképzési szakok közül: Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás, Pénzügy, Számvitel, Vállalkozásfejlesztés, Vezetés és szervezés.

3.2.  Az ösztöndíjprogramra állampolgárságtól függetlenül azon hallgatók pályázhatnak, akik:

a)            a 3.1. pontban felsorolt (támogatni kívánt) alap- és mesterszakok nappali munkarendű, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező állami ösztöndíjas vagy önköltséges finanszírozási formában tanuló hallgatói,

b)            legalább két félévet teljesítettek és az utolsó két aktív félévben legalább 54 kreditet megszereztek, (ettől eltérést az MNB Társadalmi kapcsolatokért felelős igazgatóság, Oktatási főosztálya a felsőoktatási intézmény ezirányú kérelmére engedélyezhet, amennyiben  a hallgató kiváló tanulmányi és tudományos eredményei mellett a kevesebb kredit megszerzésére méltányolható okból került sor, például a hallgatónak azért nincs lehetősége a megadott  mennyiségű kredit megszerzésére, mert a korábbi évek mintaterven felül túlteljesítése miatt nincs elegendő számú felvehető tárgy),

c)             akik a szakon előírt mintatanterv összes kreditjeinek időarányosan legalább 90 %-át teljesítették, továbbá,

d)            az előző két egymást követő, lezárt, aktív félév átlagában a megszerzett érdemjegyek kreditekkel súlyozott számtani átlaga legalább 4,00, és a legutóbbi két aktív félévben tudományos, illetve szakmai munkát végeztek,

e)            vállalják, hogy az MNB által rendezett Kiválósági oklevél átadó konferencián személyesen megjelennek (a részvételt vagy távolmaradást a következő évi pályázat elbírálása során figyelembe veheti az egyetem).

f)             nyilatkoztak az adatkezelési hozzájárulásról.

 

Azok a hallgatók is pályázhatnak, illetve részesülhetnek ösztöndíjban, akik a pontszámítás alapjául szolgáló előző két aktív félévben, vagy az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt mobilitási program, mobilitási megállapodás keretében (pl.: Erasmus+, CEEPUS, CAMPUS Mundi, intézményi bilaterális megállapodások) külföldi résztanulmányokat, külföldi szakmai gyakorlatot folytattak, illetve folytatnak.

   

3.3.  Az ösztöndíjra való jogosultság további feltételei

 

a)    A 2020/2021. tanévre elnyert ösztöndíj csak a 2020/2021. tanévben folyósítható a Támogatott által. Az ösztöndíj folyósítása a pályázást követő tanévet meghaladóan nem ütemezhető át.

b)    Amennyiben a hallgató – a képzési időnek megfelelően – páratlan tanulmányi félévben (tehát a 2020/2021. tanév első félévének végén) fejezi be tanulmányait abban az esetben jogosult továbbra is az ösztöndíjra, ha tanulmányait a következő félévben sikeres felvételi eljárást követően ugyanazon felsőoktatási intézmény egy, az Ösztöndíjprogram által támogatott szakán folytatja.

c)     Amennyiben a hallgató – a képzési időnek megfelelően – páratlan tanulmányi félévben (tehát a 2020/2021. tanév első félévének végén) fejezi be tanulmányait, vagy egyéb más ok miatt megszakítja tanulmányait, és nem folytatja  az Ösztöndíjprogram által támogatott másik alap-vagy mesterképzési szakon sem és így részére a továbbiakban nem jár ösztöndíj, a felsőoktatási intézmény jogosult a korábbi pályázat eredménye alapján, a pályázati feltételeknek megfelelő hallgatók közül a pályázati rangsorban következő hallgatójával ismételt pályázati kiírása nélkül, amennyiben ilyen módon a megüresedett hely nem tölthető fel, akkor ismételt pályázat kiírásával a kiesett hallgatók helyét feltölteni. A pályázó számára az így elnyert ösztöndíj csak a 2. (tavaszi) félévre folyósítható.

d)    Az alap-, és mesterképzésen részt vevő hallgatók Ösztöndíjprogramra vonatkozó pályázata elkülönítetten kezelendő. Amennyiben a felsőoktatási intézmény az alap- vagy mesterképzési szakon támogatott létszámát nem tudja feltölteni, ugyanakkor a mester-, vagy alapképzési szakjain több hallgató is megfelelne a támogatási pályázati feltételeknek, az MNB Elnöki kabinet Oktatási főosztálya előzetes engedélyével, az összes támogatotti létszámát nem túllépve jogosult az alap- és mesterképzési szakok vonatkozásában a hallgatói helyek közötti átcsoportosításra.

e)    Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya megszűnik vagy szünetel, számára az ösztöndíj tovább nem folyósítható.

f)     Az ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj és a tanulmányi ösztöndíj támogatásából.

 

Amennyiben a pályázaton nyertes hallgató elveszíti az ösztöndíjra való jogosultságát, erről elektronikus úton értesítést kap, továbbá az ösztöndíj folyósítása megszűnik.

 

 1. Bíráló bizottság

 

A beérkezett pályázatok értékelését az MNB kiválósági ösztöndíj bíráló bizottsága végzi. A bizottság tagjai:

Dr. Nagyné dr. Stribl Tünde oktatási igazgató, a bíráló bizottság elnöke

Dr. Jancsik András, oktatási rektorhelyettes

Dr. Forgács Anna oktatási dékánhelyettes, KKK

Balázsiné Dr. Farkas Katalin oktatási dékánhelyettes, PSZK

 

 1. Beérkezett pályázatok értékelése

 

Az MNB és az BGE között megkötött Támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően a beérkezett pályázatok értékelésekor a bíráló bizottság 70 %-ban a tanulmányi teljesítményt, 20%-ban a tudományos tevékenységet (publikáció, tudományos diákköri dolgozat, nemzetközi és hazai versenyeken való részvétel és szakkollégiumi tevékenység), 10 %-os arányban a közéleti, közösségi tevékenységet veszi figyelembe. A felsőoktatási intézmény saját hatáskörben dönthet úgy, hogy eltekint a tudományos és közéleti tevékenységtől; amennyiben a hallgató tanulmányi teljesítménye kiemelkedő és ezzel nem zár ki más ösztöndíjast.

 

Az MNB kiválósági ösztöndíj értékelési pontrendszere

 

 1. Tanulmányi teljesítmény (maximálisan 70 pont adható)

 

Tanulmányi átlag (maximálisan 60 pont adható)

 

A pontok számítása az adott félév kredittel súlyozott átlaga alapján történik.

A pontszám az alábbiak szerint kerül meghatározásra: (a súlyozott tanulmányi átlag - 4,00) * 60

Súlyozott tanulmányi átlag számítása: ∑ (kredit X érdemjegy) / ∑ teljesített kredit

           

Nyelvvizsgák (maximálisan 10 pont adható)

 

Az Elektronikus Tanulmányi Rendszerben bejegyzett, akkreditált nyelvvizsgák után járó pontok.

 

Első középfokú „C” nyelvvizsga

2 pont

Első felsőfokú „C” nyelvvizsga (amennyiben eltér a középfokútól) vagy középfokú „C” szakmai nyelvvizsga

3 pont

Minden egyes további nyelvből tett vizsga estében:

 

Középfokú „A” vagy „B” nyelvvizsga

4 pont

Középfokú „C” nyelvvizsga

6 pont

Felsőfokú „A” vagy „B” nyelvvizsga

8 pont

Felsőfokú „C” nyelvvizsga

10 pont

 

Anyanyelvtől eltérő nyelven folytatott felsőfokú tanulmányok során lezárt minimum két félév

2      pont

 

 1. Tudományos tevékenység (maximálisan 20 pont adható)

 

Publikáció

Egyedül vagy társszerzőként, hazai vagy nemzetközi folyóiratban, tanulmány-, illetve konferenciakötetben megjelentetett tanulmány, cikk - magyar nyelven

tanulmányonként 3 pont, maximum 10 pont

 

Egyedül vagy társszerzőként, hazai vagy nemzetközi folyóiratban, tanulmány-, illetve konferenciakötetben megjelentetett tanulmány, cikk - idegen nyelven

tanulmányonként 5 pont, maximum 10 pont

Konferenciaszereplés (szakmai konferencián megtartott szekció előadás) - magyar nyelven

előadásonként 3 pont, maximum 10 pont

Konferenciaszereplés (szakmai konferencián megtartott szekció előadás) - idegen nyelven

előadásonként 5 pont, maximum 10 pont

 

 

TDK, OTDK – a pályázati kiírást megelőző utolsó TDK-n, OTDK-n elért legmagasabb eredmény alapján

Kari TDK fordulón való részvétel

3 pont

Kari TDK fordulón elért 1-3. helyezés, különdíj

5 pont

OTDK-n való részvétel

8 pont

OTDK-n elért 1-3. helyezés, különdíj

10 pont

 

Egyéb szakmai, tanulmányi versenyek– a pályázati kiírást megelőző tanévben elért legmagasabb eredmény alapján

Hazai és nemzetközi versenyen való részvétel

versenyenként 5 pont, maximum 10 pont

Hazai és nemzetközi verseny országos/nemzetközi fordulóján elért helyezés, különdíj

versenyenként 10 pont, maximum 10 pont

 

Igazolt szakkollégiumi tevékenység

5      pont

 

 1. Közéleti tevékenység a pályázati kiírást megelőző tanévben (maximálisan 10 pont adható)

 

Demonstrátori tevékenység

maximum 5 pont

Igazolt egyéb hallgatói, közösségi tevékenység

maximum 5 pont

 

Szakmai és közéleti tevékenységen belül végzett egy-egy tevékenységért a részkategória maximálisan elérhető pontszámának legfeljebb 50%-a kerülhet kiosztásra.

Pontegyenlőség esetén a súlyozott tanulmányi átlag dönt.

A visszavonás jogát fenntartjuk, a pályázat értékelésével és a támogatás megszűnését megállapító döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs.

A Bizottság valamennyi ösztöndíjban részesülő hallgató esetében 5 hónap elteltével – az őszi félév végén, valamint a tavaszi féléves beiratkozási, illetve kurzusfelvételi időszak lezárása után, 2021. február 22-ig felülvizsgálja a jogosultság fennállását. Amennyiben a hallgató jogosultsága bármely okból megszűnik, akkor erről a hallgatót és a támogatót az Oktatási Igazgatóság haladéktalanul értesíti, hogy az ösztöndíj további folyósítására nem kerül sor.

Az ösztöndíjra jogosulatlanná vált pályázó helye a Bizottság döntése alapján feltöltésre kerül a jogosultsági feltételeknek megfelelő legmagasabb pontszámot elért hallgatóval. A Bizottság döntésével szemben a pályázóknak fellebbezési lehetőségük nincs.

 

 1. A pályázók értesítése

 

Az ösztöndíjban részesítendő hallgatók rangsorolt névsorát a BGE az MNB Elnöki kabinet Oktatási főosztálya részére 2020. október 10-ig megküldi jóváhagyásra. A pályázati döntést az MNB véglegesíti, melyről a pályázók 2020. október 31-ig a pályázati adatlapon megadott e-mail címen értesítést kapnak.

 

 1. Az ösztöndíj folyósítása

 

2020. szeptember, október havi ösztöndíjak folyósítása összevontan a november havi ösztöndíjjal kerül kifizetésre 2020. november végéig. A következő havi ösztöndíjak folyósítása havi rendszerességgel történik.

 

Budapest, 2020. szeptember 14.

 

 

Prof. Dr. Heidrich Balázs

  rektor


Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM