Keresés:
Szakdolgozat és záróvizsga, teendők áttekintése

Szakdolgozat és záróvizsga – áttekintés

Szabályok

A szakdolgozat-készítésre és a záróvizsgára vonatkozó legfontosabb általános szabályok a Hallgatói követelményrendszer 69-70. paragrafusaiban olvashatók.

Az egyes szakokra vonatkozó követelményeket a tantervek tartalmazzák (9. pont: dolgozat, 11. pont: záróvizsga).

A fenti hivatkozáson található tantervek a tanulmányaikat 2017-ben megkezdő hallgatókra vonatkoznak. A korábban beiratkozók záróvizsga-előírásait a Hallgatói követelményrendszer III/1. melléklete tartalmazza.

Folyamat

1. Előkészületek

A képzés során a hallgatók megismerkednek a dolgozat elkészítésének módszereire vonatkozó tudnivalókkal és a lehetséges kerettémákkal. Erre alapszakon a Kutatásmódszertan, mesterszakon a Szakszeminárium című tárgy szolgál (utóbbi csak 2017-től szerepel a tantervben ezen a néven).

Felsőoktatási szakképzésen a hallgató szakmai gyakorlatára épülő projektmunka készül, itt nem elvárás a tudományos módszertan alkalmazása.

2. Témaválasztás

A dolgozat tervezett leadása előtti félévben témát és konzulenst kell választani (a konzulens a témaválasztástól függ). A választás menetét a „Hallgatói tájékoztató a szakdolgozati téma Neptun rendszerben történő kiválasztásárólcímű dokumentum tartalmazza.

 

3. Kutatás és dolgozatírás

A dolgozat készítése konzultációs támogatással történik, de alapvetően a hallgató önálló munkáját feltételezi. A készítés ütemezéséről, a dolgozat tartalmáról a konzulenssel kell egyeztetni.

A dolgozat formai követelményei itt találhatók:

4. A dolgozat leadása

A dolgozat hivatalos példánya az elektronikus verzió, amit pdf formátumban a Moodle-rendszerbe kell feltölteni, ahol plágiumszűrésre is sor kerül.

5. Jelentkezés záróvizsgára

Záróvizsgára abban a félévben lehet jelentkezni, amelynek a végére a hallgató meg tudja szerezni az előírt összes kreditet és le tudja adni a szakdolgozatát. A jelentkezés a Neptunban történik (Neptun-segédlet 9.4 pont).

6. Felkészülés

A záróvizsgára való felkészülés a hallgató egyéni felelőssége. A szaktanszékek mindemellett segítséget nyújtanak ebben. További tájékoztatás végett az adott szaktanszéket, illetve annak honlapját érdemes a hallgatónak felkeresni.

7. Témakörök

A záróvizsga-témakörökre vonatkozó tájékoztatás végett az adott szaktanszéket, illetve annak honlapját érdemes a hallgatónak felkeresni.

8. A záróvizsga menete

  • Felsőoktatási szakképzésen a gyakorlati félévről összeállított összefoglaló írásbeli munka (záródolgozat) védésére és az ahhoz kapcsolódó szakmai kérdés szóbeli megválaszolására kerül sor.
  • Alapszakon a vizsga a szakdolgozat megvédéséből, továbbá egy komplex szóbeli vizsgából áll. Ez utóbbi átfogóan értékeli a hallgató szakmai tudását és annak alkalmazási képességét. A kiadott témakörök azt jelzik, hogy a szakmai beszélgetés során milyen témák merülhetnek fel. A vizsga lényege azonban nem a részletkérdések precíz számonkérése, hanem az átfogó szaktudás meglétéről való meggyőződés.
  • Mesterszakon a záróvizsga a szakdolgozat megvédéséből áll, amely magában foglalja az eredmények prezentációját és az arra épülő szakmai vitát. Ez utóbbi bizonyos fokig eltávolodhat a szakdolgozat konkrét témájától a vizsgázó szakmai felkészültségének általános értékelése céljából.

9. A záróvizsga után

A hallgató jogosult az oklevél átvételére, amennyiben rendelkezik a tantervben előírt nyelvvizsgákkal és azokat bemutatta a HSZO-n.

Határidők

A folyamat egyes lépéseire vonatkozó határidők 2020/2021. 1. félévre és 2020/2021. 2. félévre.

 

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM