Keresés:
2017 előtti mintatanterv

TÁJÉKOZTATÓ

 

a szakmai gyakorlatról a nappali tagozatos Kereskedelem és marketing szakos hallgatóknak (BA)

Kedves Hallgatók!

Minden záró dokumentumot elektronikusan várunk Önöktől az alábbi e-mail címre: karrier.kvik.mail@uni-bge.hu

 

 

1 Ideje, előfeltételei:

 

A Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelem és marketing alapszakán tanuló hallgató 800 órás, összefüggő idejű szakmai gyakorlatát legkorábban a negyedik évfolyam első szemeszterében (7. félév) teljesíti (A gyakorlat időtartama 40 órás munkahetekkel számolva 20 hét, 4 hetes hónapokkal számolva 5 hónap. Természetesen a hangsúly azon van, hogy a megadott időtartamon belül az óraszám meglegyen.)

 

A szakmai gyakorlat teljesítésének ideje őszi szemeszter esetén: július 1. és november 29. között.

 

A szakmai gyakorlat teljesítésének ideje tavaszi szemeszter esetén: január első munkanapja és május 31. között.


A hallgatónak a gyakorlat megkezdése előtt írásban is ki kell jelentenie, hogy a tantárgyi előfeltételeket a gyakorlatot megelőzően teljesíti, az ehhez szükséges nyomtatvány (Előtanulmányi nyilatkozat) a szakmai gyakorlati dokumentumtárban érhető el.

 

MEGJEGYZÉS: A hallgató esetleges korábbi munkaviszonyai szakmai gyakorlatként nem fogadhatók el, mivel a hallgató ekkor még nem rendelkezik a megfelelő tudással és kompetenciákkal.

 

A kötelező gyakorlaton túl végzett munka nem számít hallgatói jogviszonynak! Ez alatt az idő alatt az Egyetemnek semmiféle felelőssége nincs a hallgató felé!

 

2 A szakmai gyakorlat célja:

 

 A szakmai gyakorlat elsődleges célja az, hogy a hallgató az egyetemen szerzett elméleti és gyakorlati ismereteit szintetizálva részt vegyen konkrét szakmai feladatok megoldásában, tudását a gyakorlatban is kamatoztassa.

 

 A gyakorlat helyeként célszerű azt a szakiránynak megfelelő kereskedelmi vállalatot vagy egyéb kereskedelmi, logisztikai vagy marketing tevékenységet folytató gazdálkodási helyet választani, amely a gyakorlati cél megvalósítását biztosítani tudja. A gyakorlóhely külföldi cég is lehet, ugyanakkor külföldi részképzés (Erasmus) nem elfogadható.

 

 3 A szakmai gyakorlati hely kiválasztása:

 

  Ha az előfeltételek teljesülnek a gyakorlat megkezdéséig, a hallgató jogosult a szakmai gyakorlatra való jelentkezésre. A hallgatónak megfelelő gyakorlati helyet kell találnia magának, ahol a szakmai gyakorlatot teljesítheti, a fentebb összefoglalt ismereteket megszerezheti.

 

 A gyakorlati helyekre való jelentkezés egyrészről történhet úgy, hogy a hallgatók egyénileg keresnek maguknak a fentebb felsorolt kritériumoknak megfelelő intézményt!

 

Másrészről a Karrier Irodába érkező lehetőségek a KVIK épületeinek faliújságjain és online hírlevélben (a feliratkozott hallgatók körében) kerülnek meghirdetésre.

 

 A hallgatónak joga van a kötelező szakmai gyakorlatát külföldön teljesíteni, ebben az esetben is ugyanazon papírok leadása szükséges, mint belföldi gyakorlatnál azzal a különbséggel, hogy külföld esetében angol nyelvű papírokat tudunk biztosítani.

 

 Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a külföldi munkavállalás esetén vízumát, tartózkodási és munkavállalási engedélyét egyedül kell intéznie!

 

MEGJEGYZÉS: A hallgatónak lehetősége van arra, hogy két helyen végezze el a szakmai gyakorlatát. Ebben az esetben figyelnie kell arra, hogy a gyakorlathoz kapcsolódó dokumentáció megduplázódik, azaz mindkét gyakorlóhelyről szükséges Befogadó nyilatkozatot és Együttműködési megállapodást leadnia (ld. 3. pont)!

 

3.1 A gyakorlat megkezdése előtt leadandó dokumentumok:

 

 3.1.1 Befogadó nyilatkozat

 

 A hallgatónak Befogadó nyilatkozatot kell hoznia a szakmai gyakorlóhelyről! A dokumentum hallgatóra vonatkozó részét (adatok, elérhetőségek, Neptun – kód stb.) a hallgató kitölti, aláírja és elviszi a befogadó intézményhez. A befogadó intézmény szintén kitölti a rá vonatkozó részeket, majd cégszerű aláírással és pecséttel ellátja. Ezt követően a hallgató a Befogadó nyilatkozattal eljön a Kereskedelem Tanszékre és ott azt elfogadtatja (a szakmai gyakorlati felelős oktató írja alá). Nagyon fontos, hogy a Befogadó nyilatkozat leadása nélkül NEM KEZDHETŐ MEG A GYAKORLAT!!

 

3.1.2 Együttműködési megállapodás:

 

Az Együttműködési megállapodást az Egyetem és a gyakorlati hely köti egymással. A honlapról letöltött Együttműködési megállapodást három eredeti példányban kell kitölteni!

 

Azon hallgatóink esetében, akik 2012. szeptember 1-jén vagy azt követően kezdték meg tanulmányaikat, a 8/C típusú együttműködési megállapodást kell megkötni.

 

A 8/C együttműködési megállapodás 3 részből áll:

 

A megállapodás első része egy keretmegállapodás, ami határozatlan időre kerül megkötésre a szakmai gyakorlatot biztosító cégekkel, így ezt csak egyszer kell aláíratni mind a cégekkel, mind az egyetem képviselőjével.

 

Amennyiben már az előző félévek során aláírásra került a keretmegállapodás valamely partnerünkkel, úgy a következő félévekben már NEM szükséges újra megkötni a szerződést.

 

Az együttműködési megállapodás második része egy különmegállapodás, amelyet minden olyan félévben újra meg kell kötni a partnerrel, mikor van olyan hallgató, aki az adott cégnél tölti a gyakorlatát.

 

A megállapodás harmadik része pedig egy melléklet, amely tartalmazza a hallgatónkénti részleteket a szakmai gyakorlatra vonatkozóan. Értelemszerűen ezt a részt minden hallgató esetén külön ki kell tölteni.

 

Azon cégek listája, akikkel a 8/C típusú együttműködési megállapodás már megkötésre került, letölthető a DOKUMENTUMOK menüpontból.

 

 

 

Azon hallgatóinkra, akik 2012. szeptember 1-je előtt kezdték meg tanulmányaikat, a 8/A jelű Együttműködési megállapodás vonatkozik.

 

Ezen megállapodás határozott időre szól, így minden hallgató esetén újra megkötésre kerül.

 

A hallgató kitölti a rá vonatkozó részeket a szerződésben, majd elviszi a befogadó intézményhez, amely szintén kitölti a rá vonatkozó részeket, aláírással és céges pecséttel látja el a dokumentum mindhárom példányát. Ezt követően a hallgató behozza a dokumentumokat az iskolába.

 

Nagyon fontos, hogy az Együttműködési megállapodás leadása nélkül NEM KEZDHETŐ MEG A GYAKORLAT!!

 

MEGJEGYZÉS: A gyakorlat idejének meghatározásakor az Együttműködési megállapodásban rögzített dátum a mérvadó, a megállapodásnak szigorúan a gyakorlat megkezdése előtt kell megköttetnie, a megállapodás leadása nélkül NEM KEZDHETŐ MEG A GYAKORLAT! A megállapodáson eredeti aláírásnak és céges pecsétnek kell szerepelnie!

 

 

 3.1.3. Előtanulmányi nyilatkozat

 

A gyakorlat megkezdésének feltétele, hogy a hallgató a mintatantervben előírt tanulmányi- és vizsgakövetelményeket -171 kreditszám előírást- teljesítette, amelyről az Előtanulmányi nyilatkozat kitöltésével írásban nyilatkoznia kell.

 

3.1.4. Nyilatkozat felelősségbiztosítás megkötéséről

 

Külföldi szakmai gyakorlat esetén szükséges a NYILATKOZAT FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS MEGKÖTÉSÉRŐL című dokumentum aláírása, melyben tartalma szerint a hallgató nyilatkozik arról, hogy a külföldön töltött szakmai gyakorlata idejére az egészségügyi- munkavédelmi és egyéb kint tartózkodással kapcsolatos felelősség biztosítás megkötéséről a saját felelősségével és költségével gondoskodik.

 

A szakmai gyakorlat megkezdéséhez szükséges dokumentumok az alábbi linken érhetők el, magyar és angol nyelven:

 

http://uni-bge.hu/kvik/Hallgatok/Tanulmanyok/Szakmai_gyakorlat/doc

 

A  dokumentumok leadási határideje: a szakmai gyakorlatot megelőző szorgalmi időszak utolsó napja (2019. május 17. péntek 12:00), de legkésőbb 4 héttel a gyakorlat megkezdése előtt.

 

Befogadó nyilatkozat leadásának helye: Kereskedelem Tanszék

Előtanulmányi nyilatkozat és Együttműködési megállapodás leadásának helye: Karrier Iroda

 

 Egyéni munkavállalásnak minősül, ha a hallgató nem, vagy késedelmesen adja le Befogadó nyilatkozatát és a Kereskedelem Tanszék által jóvá nem hagyott helyen dolgozik. A szükséges dokumentumok nélküli munkavállalást, illetve korábbi munkaviszonyt, a Kereskedelem Tanszéknek nem áll módjában gyakorlatként elfogadni!

 

4 A gyakorlati hely megváltoztatásának menete:

 

 A hallgató indokolt esetben megváltoztathatja a gyakorlati helyét! Kérjük, erről előzetesen egyeztessen a Karrier Iroda munkatársaival! Gyakorlóhely váltása esetén az elhagyni kívánt helyről származó Gyakorlati igazolást a Karrier Irodában kell leadni. Az új helyről pedig Befogadó nyilatkozatot és 3 db együttműködési megállapodást kell leadni a tanszéken Lipák Mária tanárnőnek. Az új helyen csak a Tanszék jóváhagyása után kezdhető meg a gyakorlat! A szakmai gyakorlat végén mindkét gyakorlati helyről külön beszámolót kell benyújtani.

 

 5 A szakmai gyakorlat lezárása:

 

 A szakmai gyakorlat befejezése után a hallgatónak Szakmai gyakorlati igazolás és értékelőlapot kell hoznia a befogadó intézménytől, amit gyakorlatvezetőjének kell kitöltenie és aláírnia. (Külföldi gyakorlati hely esetén a megfelelő nyelvű formanyomtatvány szintén megtalálható a honlapon.) Illetve a hallgatónak is ki kell töltenie egy kérdőívet a gyakorlati helyről, (Gyakorlati helyek minősítése című formanyomtatvány segítségével), hogy ezzel is segítsék a szakmai gyakorlat értékelését. Ezen 2 dokumentumot (gyakorlati igazolás, és gyakorlati helyek minősítése) a gyakorlatról szóló beszámolójával együtt kell leadnia a Karrier Irodában. A hallgatóknak a gyakorlati beszámolót a képzés nyelvén kell megírniuk.

 

 A szakmai gyakorlat lezárásához szükséges dokumentumok az alábbi linken érhetők el magyar és angol nyelven:

 

http://uni-bge.hu/kvik/Hallgatok/Tanulmanyok/Szakmai_gyakorlat/doc

 

A beszámoló formai követelményei:

 

 •12-16 oldal, times new roman betűtípus,1,5 sortávolság, minimum karakterszám szóköz nélkül 20 000 + táblázatok, ábrák címekkel, forrás megjelöléssel.

 

 •A nyomtatott lapokat a bal felső sarokban összetűzve kérjük leadni! (Kérjük, semmibe ne fűzzék le, tegyék be a beszámolót, ellenkező esetben NEM VESSZÜK ÁT!)

 

 •A beszámoló tartalmi követelményei:

 

 •bevezetés - piac, cégismertetés

 

 •elemzés - gyakorlati tapasztalatok leírása, pozitív, negatív meglátások (erősségek, gyengeségek) ismertetése

 

 •következtetés - következtetések, javaslatok az ismertetett területre (pl. munkakör), folyamata, szervezetre vonatkozóan

 

 Amennyiben a hallgató két cégnél teljesítette a gyakorlatát, akkor két gyakorlati igazolást kell hoznia és a beszámolót mindkét cégre vonatkozóan el kell készítenie.

 

 

 

A fedlap tartalma:

 

 Beszámoló a szakmai kutatási gyakorlatról

 

  (A gyakorlati hely neve)

 

 Név:

 

 Neptun kód:

 

 Kereskedelem és marketing szak

 

 Nappali tagozat

 

 

 

Dátum:          

 

 

 

A gyakorlatot záró dokumentumok leadási határideje őszi félév esetén legkésőbb 2019. december 06., de amennyiben hamarabb befejezik a gyakorlatot, mint november 29-e, akkor a szakmai gyakorlat utolsó napját követő 1 héten belül.

 

A gyakorlatot záró dokumentumok leadási határideje tavaszi félév esetén legkésőbb 2019. június 07-e, de amennyiben hamarabb befejezik a gyakorlatot, mint május 31-e, akkor a szakmai gyakorlat utolsó napját követő 1 héten belül.

 

A  magyar nyelvű képzésen tanuló hallgatók a gyakorlattal kapcsolatos szakmai vonatkozású kérdéseikkel keressék Molnár Zsolt tanár uart a Tanszéken, a kiírt fogadó órákban, vagy e-mailben a Molnar.Zsolt@uni-bge.hu címen.

Az idegen nyelvű képzésen tanuló hallgatók keressék Dr. Papp Vanda tanárnőt a Tanszéken, a kiírt fogadó órákban, vagy e-mailen a Papp.Vanda@uni-bge.hu elérhetőségen.

 

A szakmai gyakorlatra vonatkozó adminisztrációs kérdésekkel kapcsolatban a Karrier Iroda ad felvilágosítást a 06/1-301-3441-es telefonszámon, vagy a karrier.KVIK.mail@uni-bge.hu mail címen, vagy személyesen az Alkotmány u. 9-11. Fszt. 3-ban.


Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM