Keresés:
Közösségszervezés BA
Tájékoztató hallgatóknak a közösségszervezés BA szakhoz kapcsolódó szakmai gyakorlatról nappali és levelező tagozaton

 

Kedves Hallgatók!

 

Minden záró dokumentumot elektronikusan várunk Önöktől az alábbi e-mail címre: karrier.kvik.mail@uni-bge.hu


A Közösségszervezés szak célja:

A Közösségszervezés szak célja kulturális, humán, közösségi alapú társadalom- és gazdaságszervező munkát végző szakemberek képzése, akik el tudják látni művelődési, egyházi, civil, vállalkozói és nonprofit szervezetek, állami vagy önkormányzati intézmények, integrált, többfunkciós szervezetek, intézmények működtetését, képesek helyi, közösségi szinten a művelődés, az ifjúság, a felnőttképzés társadalmi és gazdasági helyzetének fejlesztésével összefüggő állami feladatellátást megszervezni, meghatározott intézményszintek esetében azt irányítani.

A közösségszervező szakember a közösségi művelődés, az ifjúságsegítés és a humánfejlesztés területén, településeken, intézményekben, szervezetekben, közösségekben és a közösségi művelődés, az ifjúsági szolgáltatás, valamint a felnőttképzés különböző színterein közvetlen tervező, szervező, értékelő, irányító, illetve animátori, koordinátori munkaköröket, feladatokat lát el. Ebben a feladatkörében együttműködik a feladatát érintő intézményekkel, szervezetekkel, különösen a kultúra, a közoktatás-köznevelés, szociális ellátás, felnőttképzés, helyi gazdaságfejlesztés ágazataiban. Felkészült a tanulmányok mesterképzésben történő folytatására.

A szakmai gyakorlat célja:

A szakmai gyakorlat célja, hogy a hallgatók a közösségszervezés különböző intézményeinek mindennapi munkáját megismerjék, azok munkájába tevékenyen bekapcsolódjanak, és szintetizálják, a gyakorlatban alkalmazzák a különböző tantárgyi keretek között elsajátított ismereteiket, erősítsék szakmai kompetenciáikat, bekapcsolódjanak az intézményekben futó projektekbe, illetve önállóan kezdeményezzenek projekteket. A személyes kompetenciák fejlesztésén belül további cél, hogy erősítsék szakmai elkötelezettségüket, közösségfejlesztő attitűdjüket, valamint a gyakorlatban is törekedjenek az együttműködő kommunikációra, megtapasztalják a csapatmunka előnyeit, felismerjék saját erősségeiket, és a szakmai kompetenciáikat erősítsék, valamint képesek legyenek a projektmódszert tudatosan alkalmazni a közösségi programok szervezése során.

A szakmai gyakorlat keretei:

A Közösségszervezés BA szakmai gyakorlatok szakmai irányítása a Pedagógia Tanszék vezetőjének és a tanszéki szakmai gyakorlati felelős oktatónak a feladata. A szervezés, lebonyolítás és az ügyiratkezelés a Pedagógia Tanszék, illetve a kari Karrier Iroda feladata.

 

Szakmai gyakorlatok időtartama:

A közösségszervezés szaknak a képzési és kimeneti követelményei (továbbiakban KKK) alapján a hallgatók részt vesznek:

  1. 80 órás kulturális szakmai gyakorlaton
  2. 160 órás szakirányú szakképzettséghez kapcsolódó szakmai gyakorlaton.

Szakmai gyakorlatok helye a mintatantervben, lehetséges időpontok:

  1. A 80 órás kulturális szakmai gyakorlat (Szakmai gyakorlat kulturális intézményben, SZEN0BA00, 0 kredit) a 3. félévben kerül meghirdetésre, mely tantárgyat a hallgatónak fel kell vennie. Tekintettel a leendő végzettségre és a szakmai sajátosságokra, a gyakorlat már a 2. félév vizsgaidőszak vége utáni napon elkezdhető. Teljesíteni, a dokumentumokat leadni a 3. félév 12. hetének utolsó munkanapjáig kell.

A hallgató a gyakorlatát több intézményben is teljesítheti, azonban egy helyszínen minimum 40 órát kell eltöltenie, ezért a 80 órás gyakorlatát max. 2 intézményben teljesítheti.

Gyakorlati időszak: július 1. és november 29. között

  1. A 160 órás szakirányú szakképzettséghez kapcsolódó szakmai gyakorlat (Szakmai gyakorlat, SZGY0BA12, 12 kredit) az 6. félévben kerül meghirdetésre, mely tantárgyat a hallgatónak fel kell vennie. Tekintettel a leendő végzettségre és a szakmai sajátosságokra, a gyakorlat már a 4. félév vizsgaidőszak vége utáni napon elkezdhető. Teljesíteni a 6. félév 14. hetének utolsó munkanapjáig kell.

A hallgató a gyakorlatát több intézményben is teljesítheti, azonban egy helyszínen minimum 40 órát kell eltöltenie, ezért a 160 órás gyakorlatát max. 4 intézményben teljesítheti (nincs kikötés a munkarendre vonatkozóan, így például heti 20 órás munkavégzéssel is végezhető a gyakorlat).

Gyakorlati időszak:  július 1. és május 15. között

A két gyakorlat nem teljesíthető egy félévben összevontan.

A szakmai gyakorlathoz kapcsolódó aktuális időpontok minden tanév szeptemberében kerülnek meghirdetésre a kari honlapon a Pedagógia Tanszék által.

A KKK összefoglalja az elsajátítandó általános és szakmai kompetenciákat:

Ezek közül kiemelten a gyakorlat során a következő kompetenciák fejlesztése történhet.

80 órás Szakmai gyakorlat

Képesség

Képes a közösségi művelődés, kultúraközvetítés, az ifjúságfejlesztés, ifjúságsegítés, humánfejlesztés területén, településeken, intézményekben, civil szervezetekben, egyházakban és a köznevelés és a felnőttképzés különböző színterein tervezői, szervezői, fejlesztői, monitoring, ellenőrzési, koordinátori, animátori feladatok, ezekhez kapcsolódó munkakörök ellátására.

Képes a hagyományos, közösségi kulturális értékek megőrzését, éltetését és megújítását szolgáló közösségi folyamatok tervezésére és megvalósítására, elemzésére és értékelésére.

Képes a helyi közösség kapcsolati, információs és kommunikációs rendszerének tervezésére, szervezésére, továbbá a helyi szereplők társadalmi és közösségi részvételének, valamint a társadalmi és a közösségi partnerek együttműködésének elemzésére és értékelésére.

Képes ifjúsági, képzési és közösségi projektek generálására, az ezekhez szükséges források felkutatására, pályázatírásra és projektek menedzselésére.

Képes a tanuló szervezet működtetésében való támogató részvételre, irányítás mellett.

Attitűd

Rendelkezik a folyamatos tanulás, képzés és önképzés iránti elkötelezettséggel.

Autonómia és felelősség

Rendelkezik a kezdeményezés és döntéshozatal képességeivel.

Felelősséget vállal az elvégzett munkáiért, tudatában van azok lehetséges következményeivel.

160 órás Szakmai gyakorlat –kulturális területen

Képesség

Képes a helyi közösség kapcsolati, információs és kommunikációs rendszerének szervezésére, a helyi szereplők társadalmi és közösségi részvételének, valamint a társadalmi és közösségi partnerek együttműködésének biztosítására.

Képes a helyi társadalom szervezett szereplői és a lakosság körében felismertetni az önsegítő és önszervező helyi cselekvés, a részvétel, az épített és szellemi kulturális örökség felhasználásának fontosságát és lehetőségeit, aktivizálni a helyi lakosságot az önsegítő, önszervező, önképző, helyi, közösségi cselekvésre.

160 órás Szakmai gyakorlat –humánfejlesztő területen

Képesség

Képes a felnőttképzési programok engedélyeztetésre, akkreditációra történő előkészítésére, valamint felnőttképzéssel foglalkozó szervezetekben szakmai feladatok ellátására.

Képes az oktatás, képzés világához kapcsolódó hazai és nemzetközi pályázati programok kidolgozására és menedzselésére.

Képes elektronikusan támogatott képzéssel kapcsolatos felületek, tartalmak és dokumentumok kezelésére, adatok rögzítésére.

Képes egyének, közösségek és település(rész)ek tanulási igényeinek feltérképezésére, az ehhez igazodó képzési kínálat meghatározására.

A szakmai gyakorlati hely kiválasztása:

A hallgatónak megfelelő szakmai gyakorlati helyet/helyeket kell találnia önállóan, ahol a szakmai gyakorlatot teljesítheti, a fentebb összefoglalt ismereteket, készségeket, képességeket, azaz kompetenciákat megszerezheti.

A szakmai gyakorlati hely kiválasztásában a Pedagógia Tanszék vezetője, a szak felelőse és a szakmai gyakorlatért felelős oktató tud segítséget nyújtani.

A szakmai gyakorlati hely és munkapozíció engedélyeztetésének folyamata:

A hallgató által választott szakmai gyakorlati helyet és munkapozíciót a Befogadó Nyilatkozat Pedagógia Tanszéken történő leadás után a Pedagógia Tanszék vezetője, a szak felelőse vagy a szakmai gyakorlatért felelős oktató bírálja el szakmai szempontból, majd aláírja a dokumentumot. Amennyiben a hallgató által választott szakmai gyakorlati hely és munkapozíció nem megfelelő, a hallgató egyeztethet, segítséget kérhet a szakmai gyakorlatért felelős oktatótól.

Szakmai gyakorlatokhoz kapcsolódó dokumentumok

A hallgatóknak a szakmai gyakorlat megkezdéséhez a következő dokumentumokat szükséges leadniuk:

1. Befogadó nyilatkozat A és B

A  -  80 órás kulturális szakmai gyakorlat

B  -  160 órás szakirányú szakképzettséghez kapcsolódó szakmai gyakorlat

A nyilatkozat leadásának helye (mindkét esetben): Pedagógia Tanszék

2. Együttműködési Megállapodás (6 hetet elérő vagy azt meghaladó gyakorlat esetén kötelező a megkötése)

            160 órás szakirányú szakképzettséghez kapcsolódó szakmai gyakorlat

A megállapodás leadásának helye: Karrier Iroda

Leadási határidő: 4 héttel a gyakorlat megkezdése előtt

Szakmai kérdéssel kapcsolatban keresse Dr. Farkas Julianna (Farkas.Julianna@uni-bge.hu; 06-1-374-6260) gyakorlatvezetőt, adminisztrációs ügyekkel kapcsolatban a Karrier Iroda munkatársait (Karrier.Kvik.Mail@uni-bge.hu; 06-1-301-3441 vagy 06-1-374-6273).

 

A hallgatóknak a szakmai gyakorlat lezárásához a következő dokumentumokat szükséges leadniuk:

1. Szakmai gyakorlati igazolás és értékelőlap

A  -  80 órás kulturális szakmai gyakorlat

B  -  160 órás szakirányú szakképzettséghez kapcsolódó szakmai gyakorlat

2. A gyakorlati helyek minősítése

A  -  80 órás kulturális szakmai gyakorlat

B  -  160 órás szakirányú szakképzettséghez kapcsolódó szakmai gyakorlat

3. Szakmai beszámoló

A  -  80 órás kulturális szakmai gyakorlat

B  -  160 órás szakirányú szakképzettséghez kapcsolódó szakmai gyakorlat

A záró dokumentumok leadásának helye:

-          80 órás gyakorlat: Pedagógia Tanszék (A gyakorlati beszámolót a CooSpace felületre kell feltöltenie a hallgatóknak.)

-          160 órás gyakorlat: Karrier Iroda (A gyakorlati beszámolót a CooSpace felületre kell feltöltenie a hallgatóknak.)

Leadási határidő: a gyakorlat utolsó napját követő 1 héten belül, de legkésőbb 2020. május 22. 12:00-ig!

A szükséges dokumentumok a következő linken érhetők el:

https://uni-bge.hu/kvik/Hallgatok/Tanulmanyok/Szakmai_gyakorlat/doc

 

Munkatapasztalat beszámítása:

Előfordulhat, hogy a hallgatónak van már olyan munkatapasztalata, amely megítélése szerint megfelel a szakmai gyakorlattal szemben támasztott követelményeknek (lásd tanterv 14.1 pont). Ennek szakmai gyakorlatként való elfogadását a Munkatapasztalat beszámítás című Neptun-kérelem benyújtásával kezdeményezheti.


Szakmai gyakorlat beszámoló

1. Az intézmény megnevezése, rövid bemutatása, és az intézményre vonatkozó országos és helyi jogi szabályozás megismerése és bemutatása

2. A közösségszervezés (az intézményben, annak szervezeti egységében végzett tevékenység) feltételeinek és lehetőségeinek elemzése (pénzügyi és humán erőforrás)

3.A helyi társadalom (gazdasági környezet, végzett tevékenység célcsoportja) megismerése és bemutatása

4. Az intézményben zajló kulturális/ifjúsági/humánfejlesztő munka tervező és elemződokumentumainak megismerése és bemutatása (pl. SZMSZ, alapító okirat, stratégia, éves beszámoló, tervek stb.)

5. Az intézmény szolgáltatásai és tevékenységrendszerének bemutatása

6. Az intézményben végzett gyakorlatának és a projektfeladatainak részletes bemutatása

7. Mellékelhető: a tevékenység ideje alatt elkészített további dokumentum /szakmai anyag / egyéb produktum (pl. szórólap, plakátterv, programfüzet, forgatókönyv stb.)

A munkanapló/beszámoló terjedelme:

-          80 órás gyakorlat esetén: 3000-4000 karakter

-          160 órás gyakorlat esetén: 8000-10000 karakter szóközökkel, mellékletek nélkül.

Amennyiben a hallgató több helyen teljesíti a gyakorlatát, akkor a beszámolójában a hallgató egy intézményt mutasson be az első öt, felsorolt pont mentén, továbbá minden egyes gyakorlati hely vonatkozásában mutassa be, foglalja össze az elvégzett gyakorlatát és a projektfeladatát (6. pont), és összegzően csatoljon mellékleteket.

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM