Keresés:
Turizmussal összefüggő specializációk, 400 óra

Szakmai gyakorlati tájékoztató

Turizmus-vendéglátás alapképzési szak, 2017-ben és azután beiratkozott hallgatók számára

Kedves Hallgatók!

Minden záró dokumentumot elektronikusan várunk Önöktől az alábbi e-mail címre: karrier.kvik.mail@uni-bge.hu


1         A szakmai gyakorlat hossza

A turizmus-vendéglátás szakon annak megalapítása (2005) óta folyamatosan az egy féléves szakmai gyakorlat volt az előírás. (Az elődszakon – idegenforgalom és szálloda – ennél is hosszabb, két féléves volt a szakmai gyakorlat.) Az utóbbi közel másfél évtizedben a turisztikai munkaadók jellemzően egy féléves (5-6 hónapos) gyakornoki programokat működtettek.

A jól felépített gyakornoki program tartalmaz egy betanítási szakaszt, amit a vezetői felügyelet melletti önálló hallgatói munka követ. Sok munkahelyen több pozíciót is megismerhetnek a hallgatók, azaz „forgatják” őket a munkakörök között. A megismerendő és gyakorlandó feladatok összetett jellege miatt egy teljes gyakorlati program általában kitölt egy szemesztert, vagyis öt hónapot.

A szakok tanterveit meghatározó jogszabályt, az úgynevezett képzési és kimeneti követelményeket 2016-ban megújították, egységesen 400 órában határozva meg a kötelező gyakorlatot valamennyi üzleti alapképzési szakon [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet]. Ez a módosítás azonban nem bizonyult tartósnak, 2019-ben újra módosították az előírásokat [3/2019. (II. 11.) EMMI rendelet]. Utóbbi rendelet visszaállítja az egy féléves szakmai gyakorlatot, sőt plusz egy félévet is előír, amit a hallgató nemzetközi tanulmányokra vagy külföldi szakmai gyakorlatra is fordíthat. A legújabb rendszer a 2020-ban beiratkozó hallgatókra lesz először érvényes (akik gyakorlatukat várhatóan 2023-ban kezdik meg), addig átmeneti jelleggel az alább leírt 400+400 órás rendszert működtetjük.

2         Szabályok

A szakmai gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokat a szak tantervének 8. pontja tartalmazza. Ennek lényegi elemei:

–        A szakmai gyakorlat kötelezően 400 óra (2,5 hónap) időtartamú. A kötelező szakmai gyakorlat (Szakmai gyakorlat A, SZGYABA20) 20 kredit értékű, teljesítése az abszolutórium megszerzésének feltétele.

–        A turisztikai munkaadók jelentős része azonban ennél hosszabb, egy féléves gyakornoki programokat kínál. Aki ezeken szeretne részt venni, annak javasoljuk a Szakmai gyakorlat B (SZGYBBA12, 12 kredit) tárgy felvételét is. A tárgy kreditjei a szabadon választható kreditek között számolhatók el. A tárgy felvehető akkor is, ha a hallgató már rendelkezik szabadon választható kreditekkel.

Javaslatunk hallgatóinknak: mindenképpen vegyék fontolóra a hosszabb (400+400) órás gyakorlat teljesítését. Önálló karrierjük indításánál akár komoly előnyt is jelenthet, ha egy elismert cég teljes idejű (egy féléves) gyakorlati programján vettek részt. Az ERASMUS-program keretében külföldön teljesíthető szakmai gyakorlatok is jellemzően egy teljes félévet ölelnek fel.

–        A szakmai gyakorlat akkor kezdhető meg, ha a hallgató megszerzett legalább 138 kreditet és teljesítette a Gasztronómiai alapismeretek (GAEK0BA06) és Szállodamenedzsment 2 (SZNT2BA06) tárgyakat.

–        A szakmai gyakorlat lebonyolítására minden olyan vállalkozás vagy intézmény kiválasztható, amely a szak jellegéhez kapcsolódó tevékenységet folytat és ahol léteznek felsőfokú végzettséget igénylő, betöltött munkakörök (lásd tanterv 8.2 pont).

3         Szakmai gyakorlat lépésről lépésre

A 2019-20-as tanévtől elindításra kerül a BGE Online Karrier Platformja. A bevezetés első szakaszában (2019 decemberétől) csak néhány cég esetében használtuk a platformot, a második szakaszban (2020 nyarától) állunk át a teljes online ügyintézésre minden cég esetében. Az online rendszerben valamennyi szükséges adat rögzítésre kerül, illetve a Platform generálja a szükséges dokumentumokat is.

Az Online Karrier Platform és Űrlapkitöltő rendszerről külön menüpontban találnak bővebb információkat.

3.1        Szakmai gyakorlati hely kiválasztása

A hallgató kétféle módon választhat gyakorlati helyet:

–        a BGE partnerei által ajánlott helyek közül,

–        saját maga által felkutatott gyakorlati hely elfogadását kérve.

Az online rendszerben a hallgatóknak lehetőségük lesz megtekinteni azokat a partnereket, akiknek az Egyetemmel már az online rendszerben van megkötött együttműködési megállapodásuk a szakmai gyakorlati képzésre, a többi partner listája pedig a dokumentumtárban megtalálható.

3.2        Befogadó nyilatkozat

E dokumentum kitöltésével a szakmai gyakorlati hely nyilatkozik a hallgató fogadásának szándékáról.

Az online rendszerben ahhoz, hogy tartalmilag megfelelő legyen a nyilatkozat, a hallgatónak meg kell adnia a szakmai gyakorlati hely számára az alábbi információkat:

–        név

–        Neptun-kód

–        kar

–        szak.

A szakmai gyakorlati hely által elkészített befogadó nyilatkozatot a hallgató megkapja az online rendszeren keresztül. Ekkor a hallgatónak meg kell erősíteni, hogy valóban az adott cégnél, a cég által megjelölt pozícióban és időpontban szeretné teljesíteni a gyakorlatot. Egyúttal hozzá kell járulnia ahhoz, hogy személyes adatait megadjuk a szakmai gyakorlati hely részére az együttműködési megállapodás megkötéséhez.

Leadási határidő: legkésőbb a szakmai gyakorlat kezdete előtt 2 héttel.

3.3        Együttműködési megállapodás

Az együttműködési megállapodást az Egyetem és a szakmai gyakorlati hely köti egymással.

A megállapodás rögzíti a gyakorlat munkajogi vonatkozásait, illetve a felek jogait és kötelességeit a gyakorlat kapcsán. Az együttműködési megállapodás a kötelező szakmai gyakorlatra vonatkozik (Szakma gyakorlat A). A szabadon választható Szakmai gyakorlat B körülményeit a hallgató és a gyakorlati hely között kötendő külön munkaszerződésben kell rögzíteni.

Miért van szükség kétféle szerződésre egész féléves szakmai gyakorlat esetén?

A magyar jogszabályok jelentős adó- és járulékkedvezményeket biztosítanak a szakmai gyakorlaton részt vevő hallgatók, illetve az őket foglalkoztató cégek számára. A kedvezmények a szakmai gyakorlat jogszabályban meghatározott időszakára vehetők igénybe, ami jelenleg 400 óra. Az efölötti óraszámot munkajogi szempontból külön kell választani, ezért külön szerződés megkötése szükséges.

Az online rendszerben kitöltött dokumentumot ki kell nyomtatnia a partnernek két példányban, cégszerűen aláírnia és pecséttel ellátnia, majd ezt követően eljuttatnia a Karrier Iroda munkatársai számára. Amennyiben ez a megállapodás már megkötésre került az Egyetem és a Partner között az online rendszerben, úgy a következő félévek során ezt nem szükséges újra megkötni. 

3.4        Szakmai gyakorlat(ok) felvétele a Neptunban

A kötelező szakmai gyakorlat rugalmas időzítésben teljesíthető a mintatanterv szerinti 6. és a 7. félév során, illetve a két félév közti tanulmányi szünetben.

(A Kereskedelemi vendéglátás, Intézményi vendéglátás és Vendéglátó rendezvényszervezés specializáción lévő hallgatók számára a szakmai gyakorlat ajánlott helye a 7. félév.)

A Szakmai gyakorlat A vagy B nevű tárgyat a szokásos módon kell felvenni a Neptunban. Fontos: a tárgyat abban a félévben kell felvenni, amelynek a vége előtt befejeződik a gyakorlat. Példák:

–        kezdés márciusban, befejezés júniusban → tavaszi félévre kell felvenni a gyakorlatot

–        kezdés májusban, befejezés augusztusban → őszi félév

–        kezdés júliusban, befejezés szeptemberben → őszi félév

–        kezdés szeptemberben, befejezés decemberben → őszi félév.

A fenti példák közül a 2. és a 3. esetében tehát a gyakorlatot azután kell felvenni a Neptunban, hogy az már ténylegesen megkezdődött. Erre azért van szükség, mert a gyakorlat értékelését visszamenőlegesen, a már lezárt félév jegyei közé nem szabad beírni.

A szakmai gyakorlat aktív hallgatói jogviszonyban teljesíthető (és kezdhető meg.)

Fontos: csak az a hallgató kezdheti meg a szakmai gyakorlatát, aki teljesítette-e a szakmai gyakorlat tantervi feltételeit (138 kredit + Gasztronómiai alapismeretek + Szállodamenedzsment 2 teljesítése). A feltételek várható teljesítéséről a hallgatónak nyilatkoznia kell.

Azoknak a hallgatóknak, akinek a szakmai gyakorlat dokumentálása az online rendszerben történik, nekik a rendszerben kell nyilatkozniuk a feltételek várható teljesítéséről.

Azon hallgatók esetében pedig, akiknek a szakmai gyakorlat dokumentálása papír alapon történik (kizárólag külföld esetén), nekik - a Befogadó nyilatkozattal együtt - Előtanulmányi nyilatkozatot kell leadniuk. (dokumentum letöltése innen).

3.5        Szakmai gyakorlat teljesítése

A hallgató az online rendszerben rögzített időintervallumban végzi gyakorlatát, a szakmai gyakorlati hely által meghatározott instruktor/szakmai vezető irányításával. Az együttműködési megállapodásban rögzített körülményektől való lényeges eltérés, vagy a gyakorlat során felmerült jelentős probléma esetén a hallgatónak vagy a gyakorlati helynek értesítenie kell az Egyetemet.

3.6        Szakmai gyakorlat értékelése

A gyakorlat végén kétféle értékelésre kerül sor:

–        Az Online Karrier Platformban a szakmai gyakorlati hely kitölti a Szakmai gyakorlati igazolás és értékelőlap című űrlapot. Ezen a hallgató teljesítménye többféle szempont alapján, százalékos formában kerül értékelésre. Az összesített érték alapján a tanszék rögzíti a hallgató érdemjegyét a Neptunban.

–        A hallgató kitölti az online rendszerben Gyakorlati helyek minősítése/partner értékelés című űrlapot, visszajelzést adva az Egyetem számára tapasztalatairól. A hallgatói minősítések átlaga a későbbiekben megjelenik a rendszerben, tájékoztatást adva a későbbiekben jelentkező hallgatóknak a gyakorlati hellyel való elégedettségről.

4         Külföldi szakmai gyakorlatok sajátosságai

Az online rendszer a bevezetés időszakában még csak magyar nyelven áll rendelkezésre, ezért a külföldi gyakorlatok esetében jelenleg még a hagyományos, „offline” módon történik az adminisztráció.

4.1        Szakmai gyakorlati hely kiválasztása

Mint a magyarországi gyakorlat esetében, azzal a különbséggel, hogy a külföldi gyakorlati helyeket jelenleg nem kell (és nem is lehet) regisztrálni az online rendszerben.

4.2        Befogadó nyilatkozat

Papíralapon töltendő ki (dokumentum letöltése innen). Előbb a hallgatónak, majd a szakmai gyakorlati helynek kell kitöltenie és aláírnia. Ezután a hallgatónak le kell adnia a nyilatkozatot a tanszéken.

4.3        Együttműködési megállapodás

Papíralapon töltendő ki (dokumentum letöltése innen). Előbb a hallgatónak, majd a szakmai gyakorlati helynek kell kitöltenie és aláírnia, két példányban. Ezután a hallgatónak le kell adnia a nyilatkozatot a Karrier Irodában (Alkotmány utca 9-11. Fsz. 3).

4.4        Nyilatkozat felelősségbiztosítás megkötéséről

Papíralapon töltendő ki (dokumentum letöltése innen).

4.5        Szakmai gyakorlat(ok) felvétele a Neptunban

Mint a magyarországi gyakorlat esetében.

4.6        Szakmai gyakorlat teljesítése

Mint a magyarországi gyakorlat esetében.

4.7        Szakmai gyakorlat értékelése

Papíralapon töltendő ki (dokumentum letöltése innen). A hallgatónak kell gondoskodnia arról, hogy a gyakorlati hely képviselője kitöltse és aláírja a dokumentumot, majd átadja azt számára. A dokumentumot a Karrier Irodában kell leadni.

5         Munkatapasztalat beszámítása

Előfordulhat, hogy a hallgatónak van már olyan munkatapasztalata, amely megítélése szerint megfelel a szakmai gyakorlattal szemben támasztott követelményeknek (lásd tanterv 8.2 pont). Ennek szakmai gyakorlatként való elfogadását a Munkatapasztalat beszámításcímű Neptun-kérelem benyújtásával kezdeményezheti. A kérelmet a szaktanszék bírálja el. 

Nappali tagozatos hallgatók esetében olyan munkatapasztalat beszámíttatása lehetséges, amely a tantárgyi követelmények teljesítését követően történt és megfelelt a szakmai gyakorlattal szemben támasztott követelményeknek. Kérjük, ezt megelőző időszakban történt munkaviszonyra vonatkozó kérelmet ne nyújtsanak be!


Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM