Keresés:
Kereskedelem és Marketing
ÚTMUTATÓ ÉS PROGRAM A FOSZK KM KÉPZÉS HALLGATÓINAK SZAKMAI GYAKORLATÁHOZ 2019/2020. tanév tavaszi félév

Kedves Hallgató!

Amennyiben megszakadt a gyakorlata, minden záró dokumentumot elektronikusan várunk Öntől legkésőbb április 30-ig az alábbi e-mail címre: karrier.kvik.mail@uni-bge.hu


Általános tudnivalók

A FOSZK Kereskedelem és marketing képzés tanterve a 4. félév befejezéseként nappali képzésen egybefüggően 560 óra szakmai gyakorlat elvégzését írja elő (14 hét, heti 5 munkanappal, napi 8 órával számolva).

A szakmai gyakorlat a tavaszi félévben 2020. január 20. (vagy az utolsó vizsga teljesítése után) és május 5. között teljesíthető.

A szakmai gyakorlat az őszi félévben 2020. július 1. (vagy az utolsó vizsga teljesítése után) és november 27. között teljesíthető.

A gyakorlat előfeltétele, a résztvevő hallgatók köre
A gyakorlat kötelező jellegű.
Az Intézményen kívül teljesítendő gyakorlatot legkorábban a mintatantervben rögzített félévben kell teljesíteni, a teljesítés lezárása háromfokozatú értékeléssel történik.

A gyakorlat jellege
Kereskedelmi / vállalati-vállalkozási / logisztikai / marketing gyakorlat.

A gyakorlat célja
A szakmai gyakorlat célja, hogy a hallgató a felsőoktatási szakképzés elméleti és gyakorlati ismereteit szintetizálva részt vegyen konkrét szakmai feladatok megoldásában, ismerje meg az adott szakmai gyakorlóhely tevékenységén keresztül a kereskedelem működését, az alapvető gazdasági, gazdálkodási, szervezési és vezetési feladatokat. A gyakorlat alatt a hallgató a projektmunkájához – amely a választott szakirányhoz kapcsolódik – anyagot gyűjt és a témavezető tanárral folytatott rendszeres konzultáció útmutatásai mellett a megadott határidőre elkészíti azt.

A gyakorlat helye
A szakmai gyakorlat helyeként a szakiránynak megfelelő kereskedelmi vállalatot, szolgáltató vállalatot, vagy egyéb kereskedelmi, logisztikai vagy marketing, reklám tevékenységet folytató gazdálkodási helyet kell választani, amely a gyakorlati cél megvalósítását biztosítani tudja.
A szakmai gyakorlatot végezni lehet:
•    gazdálkodó szervezetnél 
•    a felsőoktatási szakképzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlatra a felsőoktatási intézményben,
•    a felsőoktatási intézmény által alapított gazdálkodó szervezetben – az intézményi hozzájárulással vagy közreműködéssel létrehozott, illetve működtetett társaságok, egyesületek, alapítványok és egyéb szervezeti egységeknél
•    állami, önkormányzati fenntartású jogi személyeknél.
A jelentkezés során a hallgatók egyénileg keresnek maguknak szakmai gyakorlati helyet a Kereskedelem Tanszék által megadott kritériumoknak megfelelően!
Ezen túlmenően, amennyiben valamely cég, intézmény felkeresi Intézményünket azzal a céllal, hogy szívesen fogadna szakmai gyakorlatra hallgatókat, ezek a megkeresések is meghirdetésre kerülnek (ilyenkor ugyanúgy a hallgatónak kell a részletekről megegyeznie a gyakorlati hellyel). Ezekről a lehetőségekről a Kereskedelem Tanszéken és a Karrier Irodában egyaránt kaphatnak felvilágosítást a hallgatók. (A jelentkezés módjai, feltételei kikerülnek a faliújságra.)


Szükséges dokumentumok

Befogadó nyilatkozat

A Befogadó nyilatkozat egy szándéknyilatkozat a cég részéről, hogy foglalkoztatni kívánja a hallgatónkat, továbbá ezen dokumentum alapján tudja elbírálni a szaktanszék, hogy a gyakorlat szakmailag megfelelő-e.
A hallgatónak el kell juttatnia a dokumentumot a befogadó intézmény részére, aki kitölti a rá vonatkozó részeket, majd cégszerű aláírással és pecséttel ellátja! Ezt követően a hallgatónak a Befogadó nyilatkozatot le kell adnia a Kereskedelem Tanszéken.
A leadást követően a Befogadó nyilatkozat a Kereskedelem Tanszéken a szakmai gyakorlat felelőse által értékelésre kerül.
A FOSZK KM képzés szakmai gyakorlati felelőse: Lipák Mária, e-mail: Lipak.Maria@uni-bge.hu ; tel: +36/1/374-6219


Ha a Befogadó nyilatkozatot leadja a Kereskedelem Tanszéken, és amennyiben ez elfogadásra került, utána kerülhet sor az együttműködési megállapodás megkötésre.

Együttműködési megállapodás
Együttműködési megállapodást a BGE és a szakmai gyakorlati hely köti egymással.
A honlapról letöltött Együttműködési megállapodást három eredeti példányban kell kitölteni. A hallgatónak ki kell töltenie a rá vonatkozó részeket a szerződésben, majd el kell vinnie a befogadó intézményhez, aki szintén kitölti a rá vonatkozó részeket, aláírással és céges pecséttel látja el a dokumentum mindhárom példányát. Ezt követően a hallgatónak a dokumentumokat a Karrier Irodában (Fsz. 3.) kell leadnia. A dokumentumok ellenőrzése után kerül sor az egyetem általi aláírásra. Az eredeti dokumentumok egyike a BGE példány lesz.

Azon hallgatóink esetében, akik 2012. szeptember 1-jén vagy azt követően kezdték meg tanulmányaikat, a 8.C típusú együttműködési megállapodást kell megkötni.

A 8/C együttműködési megállapodás 3 részből áll:

A megállapodás első része egy keretmegállapodás, ami határozatlan időre kerül megkötésre a szakmai gyakorlatot biztosító cégekkel, így ezt csak egyszer kell aláíratni mind a cégekkel, mind az egyetem képviselőjével.

Amennyiben már az előző félévek során aláírásra került a keretmegállapodás valamely partnerünkkel, úgy a következő félévekben már NEM kell újra aláíratni a dokumentumot.

Az együttműködési megállapodás második része egy különmegállapodás, amelyet minden olyan félévben újra meg kell kötni a partnerrel, mikor van olyan hallgató, aki az adott cégnél tölti a gyakorlatát.

A megállapodás harmadik része pedig egy melléklet, amely tartalmazza a hallgatónkénti részleteket a szakmai gyakorlatra vonatkozóan. Értelemszerűen ezt a részt minden hallgató esetén külön ki kell tölteni.

Azon cégek listája, akikkel a 8/C együttműködési megállapodás már megkötésre került, letölthető a DOKUMENTUMOK menüpontból.


Nagyon fontos: az Együttműködési megállapodás leadása nélkül nem kezdhető meg a szakmai gyakorlat!
Egyéni munkavállalásnak minősül, ha a hallgató nem, vagy késedelmesen adja le az Együttműködési megállapodást, és a Kereskedelem Tanszék által jóvá nem hagyott helyen dolgozik. Ezt a munkavállalást a Kereskedelem Tanszéknek nem áll módjában gyakorlatként elfogadni!

 

Előtanulmányi nyilatkozat

A gyakorlat megkezdésének feltétele, hogy a hallgató a szakmai gyakorlat mintatantervben feltüntetett tanulmányi előfeltételeit – 81 kreditszám előírás- a szakmai gyakorlat megkezdéséig teljesíti. Erről az Előtanulmányi nyilatkozat formanyomtatvány kitöltésével írásban nyilatkoznia kell.

A nyilatkozat aláírásával a hallgató tudomásul veszi és elfogadja, hogy a tanulmányi osztály munkatársai ellenőrizhetik a nyilatkozat valóságtartalmát – akár a szakmai gyakorlat teljesítése során vagy azt követően. Amennyiben az ellenőrzés folyamán kiderül, hogy a tanulmányi előfeltételek nem teljesültek, a tanulmányi osztály munkatársai törlik – akár a gyakorlat teljesítését követően is- a szakmai gyakorlati tantárgyat a Neptun rendszerből, és a szakmai gyakorlat az adott félévben a tanulmányok folytatása szempontjából nem teljesítettnek minősül.A dokumentumok az alábbi linken érhetőek el(bejelentkezés után), magyar és angol nyelven:
http://uni-bge.hu/kvik/Hallgatok/Tanulmanyok/Szakmai_gyakorlat/doc


A dokumentumok leadási határideje

A szakmai gyakorlatos dokumentumokat legalább négy héttel a gyakorlat megkezdése előtt szükséges leadni.

Január 20-ai kezdés esetén legkésőbb 2019. december 13-ig!

A Befogadó nyilatkozat leadásának helye: Kereskedelem Tanszék

Az Előtanulmányi nyilatkozat és az Együttműködési megállapodás leadásának helye: Karrier Iroda

A szerződés aláíratását követően a Karrier Iroda munkatársai e-mailt küldenek a hallgatók részére.

A hallgató munkáját a szakmai gyakorlat helyén a cégvezető által kijelölt gyakorlatvezető irányítja, aki biztosítja a gyakornok megfelelő foglalkoztatását, értékeli az elvégzett munkát, véleményt ad a hallgató tevékenységéről, kiállítja a gyakorlat igazolását, továbbá információk biztosításával segítséget nyújt a hallgatói projektmunka elkészítéséhez.

Jogok és kötelességek tekintetében a szakmai gyakorlati idejére egyrészt az egyetemi szabályok, másrészt a szakmai gyakorlóhely előírásai az irányadóak. A gyakornok köteles elvégezni a gyakorlatvezető által kiadott feladatokat és rendszeresen konzultálni a projektmunkája témavezető tanárával. A konzultáció történhet személyesen a tanár fogadóórájában vagy e-mail-en.


A szakmai gyakorlat lezárása

A szakmai gyakorlat befejezése után a hallgatónak Gyakorlati igazolást kell hoznia a befogadó intézménytől, amit gyakorlatvezetőjének kell kitöltenie és aláírnia. (Külföldi gyakorlati hely esetén a megfelelő nyelvű formanyomtatvány szintén megtalálható a honlapon.) Emellett a hallgatónak ki kell töltenie egy kérdőívet a szakmai gyakorlati helyéről (Gyakorlati helyek minősítése című formanyomtatvány), hogy ezzel is segítse a szakmai gyakorlat értékelését.
A dokumentumok leadási határideje: 2020. május 12. Karrier Irodában
A hallgatónak gyakorlati beszámolót kell készítenie 5-7 oldal terjedelemben.


A gyakorlatot záró dokumentumok az alábbi linken érhetőek el (bejelentkezés után), magyar és angol nyelven:
http://uni-bge.hu/kvik/Hallgatok/Tanulmanyok/Szakmai_gyakorlat/doc


A GYAKORLATI BESZÁMOLÓ TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELEMÉNYEI

A nappali és levelező FOSZK KM képzés hallgatójának szakmai gyakorlati helyén végzett munkájáról gyakorlati beszámolót kell készítenie, amelyre épül a hallgató projektmunkája.
A gyakorlati beszámoló tartalmára vonatkozó követelmények:
A gyakorlati beszámolónak a hagyományos hármas felépítést célszerű követnie:
- Bevezetés: Rövid cégbemutatás
- Tárgyalás, azaz a gyakornoki munka bemutatása: szervezeti egység, munkakör, gyakornoki feladatok és a projektmunka részletes bemutatása
- Összegzés: tapasztalatok, javaslatok bemutatása.
A gyakorlati beszámoló formai kritériumai megegyeznek a projektmunka formai követelményével, azaz:
- Sortávolság: 1,5
- Margók: felső: 2,5 cm, alsó: 2,5 cm, jobb oldal: 2,5 cm, illetve bal oldal: 4,0 cm
- Betűnagyság: 12
- Betűtípus: Times New Roman (CE)
A gyakorlati beszámoló terjedelme: 5-7 oldal.

A szakmai gyakorlatot záró dokumentumok leadási határideje:

A tavaszi félév esetén a Gyakorlati igazolás, Gyakorlati helyek minősítése és a Gyakorlati beszámoló leadási határideje legkésőbb 2020. május 12-e, de amennyiben 2020. május 5-e előtt befejezi a gyakorlatát, akkor legkésőbb a végzést követő 1 héten belül.

A gyakorlatot lezáró dokumentumok leadási határideje őszi félév esetén legkésőbb 2020. december 4-e, de amennyiben hamarabb befejezik a gyakorlatot, mint november 27-e, akkor a szakmai gyakorlat utolsó napját követő 1 héten belül.


Amennyiben valaki nem tartja be a dokumentumok leadási határidejét, nem fog tudni részt venni a záróvizsgán!

A szakmai gyakorlati idő alatt végzett lelkiismeretes munka a gyakorlati 30 kredit megszerzésének a feltétele.

Budapest, 2020.Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM