Keresés:
Vendéglátás

 TÁJÉKOZTATÓ AZ FOSZK TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS, VENDÉGLÁTÁS SZAKIRÁNY LEVELEZŐ TAGOZATÚ KÉPZÉS HALLGATÓINAK A KÖTELEZŐ SZAKMAI GYAKORLATRÓL 

2019/2020. tanév

Kedves Hallgató!

Amennyiben Munkáltatói igazolást adott le a gyakorlatára vonatkozóan, a gyakorlati beszámolót elektronikusan várjuk Öntől legkésőbb május 5-ig az alábbi e-mail címre: karrier.kvik.mail@uni-bge.hu


1. Általános tudnivalók

A FOSZK Turizmus-vendéglátás, Vendéglátó szakirány képzés tanterve a 4. félévben a levelező képzésen 240 óra szakmai gyakorlat elvégzését írja elő, amelyből 3 hetet egybefüggően kell teljesíteni (heti 5 munkanap és heti 40 munkaóra figyelembe vételével).

A szakmai gyakorlat tavaszi félévben 2020. január 20. (vagy az utolsó vizsga teljesítése után) és május 5. között teljesíthető.

A szakmai gyakorlat őszi félévben 2020. július 1. (vagy az utolsó vizsga teljesítése után) és november 27. között teljesíthető.

Az előírt szakmai gyakorlatnak megfelelő munkaterületen eltöltött korábbi munkatapasztalat, illetve aktuális munka beszámítható. 

1.1 A gyakorlat előfeltétele, a résztvevő hallgatók köre

A gyakorlat kötelező jellegű. Az Intézményen kívül teljesítendő gyakorlatot legkorábban a mintatantervben rögzített félévben kell teljesíteni, a teljesítés lezárása ötfokozatú értékeléssel történik.

1.2 A gyakorlat célja

A szakmai gyakorlat célja, hogy a hallgató a felsőoktatási szakképzés elméleti és gyakorlati ismereteit szintetizálva részt vegyen konkrét szakmai feladatok megoldásában, ismerje meg az adott szakmai gyakorlóhely tevékenységén keresztül a vendéglátó szektor működését, az alapvető gazdasági, gazdálkodási, szervezési és vezetési feladatokat. A gyakorlat alatt a hallgató a projektmunkájához – amely a választott szakmai blokkhoz kapcsolódik – anyagot gyűjt és a témavezető tanárral folytatott rendszeres konzultáció útmutatásai mellett a megadott határidőre elkészíti azt.

1.3 A gyakorlat helye

A szakmai gyakorlat helyeként a szakiránynak megfelelő melegkonyhás vendéglátó egységet, vagy ezzel rendelkező szállodát kell választani, amely a gyakorlati cél megvalósítását biztosítani tudja.

A jelentkezés során a hallgatók egyénileg keresnek maguknak szakmai gyakorlati helyet a Vendéglátás Tanszék által megadott kritériumoknak megfelelően!

2. Szükséges dokumentumok

2.1 Munkáltatói Igazolás

Felsőoktatási szakképzés levelező munkarendű hallgatói részére, akik rendelkeznek a szakmai gyakorlattal szemben támasztott követelményeknek megfelelő munkahellyel, vagy korábbi – 5 éven belüli – munkatapasztalattal, akkor ezen igazolás kitöltésével mentesülnek új gyakorlati hely keresése alól. Jelenlegi munkahelyükön is teljesíthetik a projektmunkára vonatkozó gyakorlati feltételeket.

A jelenlegi munkahely beszámítás a Munkáltatói igazolás benyújtásával kérhető, ami a szakmai gyakorlatos dokumentumtárból letölthető. Ebben az esetben nem szükséges a Befogadó nyilatkozat és Együttműködési megállapodás beadása.

VAGY

2.2.1 Befogadó nyilatkozat

Befogadó nyilatkozat egy szándéknyilatkozat a cég részéről, hogy foglalkoztatni kívánja a hallgatónkat, továbbá ezen dokumentum alapján tudja elbírálni a szaktanszék, hogy a gyakorlat szakmailag megfelelő-e.

A hallgatónak el kell juttatnia a dokumentumot a befogadó intézmény részére, aki kitölti a rá vonatkozó részeket, majd cégszerű aláírással és pecséttel ellátja! Ezt követően a hallgatónak a Befogadó nyilatkozatot le kell adnia a Vendéglátás Tanszéken.

A leadást követően a Befogadó nyilatkozat a Vendéglátás Tanszéken a szakmai gyakorlat felelőse által értékelésre kerül, és a dokumentum átkerül a Karrier Irodába.

A FOSZK TV Vendéglátó szakirány szakmai gyakorlati felelőse: Dr. Fekete-Frojimovics Zsófia, e-mail: fekete-frojimovics.zsofia@uni-bge.hu , telefonszám: +36/1/374-6200/179

2.2.2 Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodást a BGE és a szakmai gyakorlati hely köti egymással.

A honlapról letöltött Együttműködési megállapodást legalább két eredeti példányban kell kitölteni. A hallgatónak ki kell töltenie a rá vonatkozó részeket a szerződésben, majd el kell vinnie a befogadó intézményhez, aki szintén kitölti a rá vonatkozó részeket, majd aláírással, céges pecséttel látja el a dokumentumokat. Ezt követően a hallgatónak a dokumentumokat a Karrier Irodában (Fsz. 3.) kell leadnia. A megállapodások ellenőrzése után kerül sor az egyetem általi aláírásra. Az eredeti példányok egyike BGE példány lesz, egyet pedig a befogadó intézmény kap.

2.2.3. Nyilatkozat felelősségbiztosítás megkötéséről

Külföldi szakmai gyakorlat esetén még szükséges a Nyilatkozat felelősségbiztosítás megkötéséről  dokumentum, melyben a hallgató nyilatkozik arról, hogy a külföldön töltött szakmai gyakorlata idejére az egészségügyi- munkavédelmi és egyéb kint tartózkodással kapcsolatos felelősség-biztosítás megkötéséről a saját felelősségével és költségével gondoskodik.

A dokumentumok az alábbi linken érhetőek el (bejelentkezés után), magyar és angol nyelven:

http://uni-bge.hu/kvik/Hallgatok/Tanulmanyok/Szakmai_gyakorlat/doc

A kezdő dokumentumok leadási határideje

A szakmai gyakorlatos dokumentumokat legalább 4 héttel a gyakorlat megkezdése előtt szükséges leadni! Ha a hallgató január 20-án kezdi meg a gyakorlatot, akkor a leadási határidő legkésőbb december 13. !

A Befogadó nyilatkozat leadásának helye: Vendéglátás Tanszék

Az Együttműködési Megállapodás leadásának helye: Karrier Iroda


A dokumentumok elbírálásáról és aláírásáról a Karrier Iroda munkatársai e-mailt küldenek a hallgatók részére.

A hallgató munkáját a szakmai gyakorlat helyén a cégvezető által kijelölt gyakorlatvezető irányítja, aki biztosítja a gyakornok megfelelő foglalkoztatását, értékeli az elvégzett munkát, véleményt ad a hallgató tevékenységéről, kiállítja a gyakorlat igazolását, továbbá információk biztosításával segítséget nyújt a hallgatói projektmunka elkészítéséhez. Jogok és kötelességek tekintetében a szakmai gyakorlati idejére egyrészt az egyetemi szabályok, másrészt a szakmai gyakorlóhely előírásai az irányadóak. A gyakornok köteles elvégezni a gyakorlatvezető által kiadott feladatokat és rendszeresen konzultálni a projektmunkájával kapcsolatban a témavezető tanárával. A konzultáció történhet személyesen a tanár fogadóórájában vagy e-mail-en.

3. A szakmai gyakorlat lezárása

A szakmai gyakorlat befejezése után a hallgatónak Gyakorlati igazolást kell hoznia a befogadó intézménytől, amit a gyakorlatvezetőjének kell kitöltenie és aláírnia. (Külföldi gyakorlati hely esetén a megfelelő nyelvű formanyomtatvány szintén megtalálható a dokumentumtárban.) Emellett a hallgatónak ki kell töltenie egy kérdőívet a szakmai gyakorlati helyéről (Gyakorlati helyek minősítése című formanyomtatvány), hogy ezzel is segítse a szakmai gyakorlat értékelését. Mind a Gyakorlati igazolás, mind pedig a Gyakorlati helyek minősítése dokumentumok megtalálhatóak a szakmai gyakorlatos dokumentumtárban. Korábbi vagy jelenlegi munkaviszony beszámítása esetén a Gyakorlati igazolás és Gyakorlati helyek minősítése formanyomtatványokat nem kell kitölteni!

A gyakorlatot záró dokumentumok az alábbi linken érhetőek el (bejelentkezés után), magyar és angol nyelven:

http://uni-bge.hu/kvik/Hallgatok/Tanulmanyok/Szakmai_gyakorlat/doc

A hallgatónak továbbá gyakorlati beszámolót kell készítenie.

A GYAKORLATI BESZÁMOLÓ TARTAMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI

A dolgozat terjedelme: 5-6 szövegoldal másfeles sortávolsággal gépelve (12-es betűméret, Times New Roman betűtípus, normál margó, sorkizárt!).

Az ábrák, fotók, grafikonok, táblázatok a terjedelembe nem számíthatók be.

Oldalszám feltüntetése kötelező, az oldal alján, középen, arab számmal jelölve.

Első oldalon lehet tartalomjegyzék, de nem kötelező.

A dolgozat formai kivitele: lehet 2 oldalas formátumban is nyomtatni.

A nyomtatott lapokat dossziéban, a bal felső sarokban összetűzve kérjük leadni!

A borítólap tartalma és formai megjelenítése: KÖTELEZŐ!

 

 

Beszámoló a szakmai gyakorlatról

A gyakorlati hely neve                               Név:

A gyakorlatvezető aláírása                         Neptun kód:

Gyakorlati hely pecsétje                             Szak:

                                                               Tagozat:

                                                               Dátum:

 

A beszámoló tartalma:

A dolgozat tartalmilag az adott gyakorlati hely munkájának bemutatásáról, a tapasztalatok értékeléséről és elemzéséről kell, hogy szóljon. Természetesen a hallgató által, a gyakorlat ideje alatt megfigyelt munkafolyamatok összefüggnek a hallgató előzetesen kiválasztott projektmunka témájával.

A dolgozat eredményes összeállításának érdekében javasoljuk hallgatóinknak, hogy munkavégzésük során tanulmányozzák a gyakorlati hely munkáját, a kiemelten fontosnak ítélt tapasztalatokat folyamatosan jegyezzék fel. Ily módon elérhető, hogy a gyakorlat végére egy tartalmas, hasznos ismereteket tartalmazó anyag áll rendelkezésükre, amelyet csupán szerkeszteniük kell.

A megfigyelés szempontjai az alábbiak lehetnek:

•          A választott és engedélyezett gyakorlati hely általános ismertetése;

•          A munkahely személyi- és tárgyi adottságai;

•          A technikai színvonal elemző értékelése;

•          A választott vendéglátó egység fő tevékenységeinek, üzletköreinek leírása;

•          Az adott vendéglátó egység hazai, nemzetközi piacon betöltött szerepe, működése;

•          A tapasztalt pozitívumok, negatívumok, ezeknek okai;

•          A gyakorlóhely megítélése a vásárlók, partnerek szemével;

•          A gyakorlóhely gazdálkodásának megítélése;

•          Ha a cég valamely külföldi lánc tagja, milyen elvárások fogalmazódnak meg a hazai partnerekben és a külföldi tulajdonosokban, mennyiben ítéli reálisnak az elvárásokat?

•          A hallgató által végzett tevékenységek, feladatok ismertetése.

•          A hallgató javaslatai, értékelése a szerzett tapasztalatok alapján.

 

Elvárt kompetencia az önálló véleményalkotás képessége. A dolgozat akkor kerül elfogadásra, ha abban a hallgató önálló véleménye is megjelenik. Ezért javasoljuk, hogy a gyakorlati idő során a munkahelye minden tevékenységét kritikus szemmel, elméleti ismereteire valamint gyakorlati tapasztalataira alapozva értékelje és észrevételeit fogalmazza meg a leírásában!

Kérjük hallgatóinkat a gyakorlóhelyen maguk is kezdeményezzék munkájuk program szerinti megszervezését.

A szakmai gyakorlattal kapcsolatos minden információ megtalálható a Karrier Iroda honlapján és a Vendéglátás Intézeti Tanszék tanszéki hirdetőtábláján is!

 

A záró dokumentumok leadási határideje:

A tavaszi félév esetén a Gyakorlati igazolás, Gyakorlati helyek minősítése és a Gyakorlati beszámoló leadási határideje legkésőbb 2020. május 12-e, de amennyiben 2020. május 5-e előtt befejezi a gyakorlatát, akkor legkésőbb a végzést követő 1 héten belül.

Az őszi félév esetén legkésőbb 2020. december 4-ede amennyiben hamarabb befejezi a gyakorlatát, mint november 27-eakkor a szakmai gyakorlat utolsó napját követő 1 héten belül.

A munkáltatói igazolás és beszámoló leadási határideje: 2020. április 17.

Amennyiben valaki nem tartja be a dokumentumok leadási határidejét, nem vehet részt a záróvizsgán!

A szakmai gyakorlati idő alatt végzett lelkiismeretes munka a gyakorlati 30 kredit megszerzésének a feltétele.

Budapest, 2020.

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM