Keresés:
Turizmus szakirány
ÚTMUTATÓ ÉS PROGRAM A FOSZK TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS KÉPZÉS TURIZMUS SZAKIRÁNYON TANULÓ HALLGATÓINAK SZAKMAI GYAKORLATÁHOZ 2020/2021. tanév tavaszi félév

 

TÁJÉKOZTATÓ A

HALLGATÓK SZAKMAI GYAKORLATÁRÓL

 

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

TURIZMUS SZAKIRÁNY

nappali és levelező

munkarendű hallgatói részére

1. Általános tudnivalók

Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: 1 félév, legalább 560 óra; részidős képzésben a szakmai gyakorlat: 6 hét, legalább 240 óra.

A szakmai gyakorlat megkezdésének feltétele legalább 81 kredit megszerzése a képzés mintatanterve szerint.

A szakmai gyakorlat 30 kredit értékű, teljesítése az abszolutórium megszerzésének feltétele.

A szakmai gyakorlat tavaszi félévben 2021. január 18. (vagy az utolsó vizsga teljesítése után) és május 4. között teljesíthető.

A szakmai gyakorlat őszi félévben 2020. július 1. (vagy az utolsó vizsga teljesítése után) és november 27. között teljesíthető.

A Szakmai gyakorlat (SZGY0FA30) teljesítése helyett elismertethető a foglalkoztatás során szerzett munkatapasztalat, ezt a Neptun rendszerben kell kérvényezni (További részletek a Munkatapasztalat beszámítása című fejezetben.)

A gyakorlat előfeltétele, a résztvevő hallgatók köre
A gyakorlat kötelező jellegű.
Az Intézményen kívül teljesítendő gyakorlatot legkorábban a mintatantervben rögzített félévben kell teljesíteni, a teljesítés lezárása ötfokozatú értékeléssel történik. 

A gyakorlat jellege
A turizmus vállalkozásainál / non-profit szervezeteinél / államigazgatási területen teljesített gyakorlat.

2. A gyakorlat célja
A szakmai gyakorlat célja, hogy a hallgató a felsőoktatási szakképzés elméleti és gyakorlati ismereteit szintetizálva részt vegyen konkrét szakmai feladatok megoldásában, ismerje meg az adott szakmai gyakorlóhely tevékenységén keresztül a turizmus vállalkozásainak működését, az alapvető gazdasági, gazdálkodási, szervezési és vezetési feladatokat. 
A gyakorlat során a hallgatónak egy projektmunkát kell készíteni, a konzulens segítségével, előre egyeztetett témáról. A gyakorlat ideje alatt a hallgató anyagot gyűjt és a témavezető tanárral folytatott rendszeres konzultáció útmutatásai mellett a megadott határidőre elkészíti a munkát.

3. A gyakorlat helye
A szakmai gyakorlat helye a szakiránynak és a kötelezően választható blokknak megfelelő turisztikai vállalkozás, non-profit szervezet, utazási iroda, vagy államigazgatási terület lehet:

 • gazdálkodó szervezet;
 • a felsőoktatási intézmény gyakorlati képzést biztosító szervezeti egysége;
 • a felsőoktatási intézmény által alapított gazdálkodó szervezet – az intézményi hozzájárulással vagy közreműködéssel létrehozott, illetve működtetett társaságok, egyesületek, alapítványok és egyéb szervezeti egységek;
 • állami, önkormányzati fenntartású jogi személyek.

A jelentkezés során a hallgatók egyénileg keresnek maguknak szakmai gyakorlati helyet a Turizmus Tanszék által megadott kritériumoknak megfelelően! 
Ezen túlmenően, amennyiben valamely cég, intézmény felkeresi Intézményünket azzal a céllal, hogy szívesen fogadna szakmai gyakorlatra hallgatókat, ezek a megkeresések is meghirdetésre kerülnek (ilyenkor ugyanúgy a hallgatónak kell a részletekről megegyeznie a gyakorlati hellyel). Ezekről a lehetőségekről a Turizmus Tanszéken és a Karrier Irodában egyaránt kaphatnak felvilágosítást a hallgatók. A jelentkezés módjai, feltételei kikerülnek a faliújságra.

4. A szakmai gyakorlat adminisztrációja lépésről lépésre

Online Karrier Platform bemutatása

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Budapesti Gazdasági Egyetem elindítja az Online Karrier Platform és űrlapkitöltő rendszerét, melynek célja, hogy a korszerű technikai lehetőségek kiaknázásával jelentősen csökkentse a kapcsolatok kezelésének és az adminisztrációs folyamatoknak az időigényét. Az online rendszer az eddigi évek tapasztalatait valamint a céges és hallgatói visszajelzéseket alapul véve került kifejlesztésre.

Az online színtér két nagy területre bontható:

 1. online űrlapkitöltő rendszer
 2. karrier platform

Az online űrlapkitöltő rendszer célja, hogy a szakmai gyakorlat teljes körű adminisztrációjának online úton történő kitöltését biztosítsa.

Az online űrlapkitöltő rendszer – amelyet a Budapesti Gazdasági Egyetem az eddigi papír formátumú űrlapok kitöltése helyett tesz elérhetővé – célja a teljes szakmai gyakorlatos adminisztrációs folyamat online úton történő bonyolítása, a folyamat papírmentessé tétele, a szakmai gyakorlattal kapcsolatos űrlapok kitöltési menetének egységessé és szabályozottá tétele, valamint a hibás kitöltés elkerülése.

A Karrier platform egy olyan virtuális színtér, ahol a cégek, és a hallgatók munkaerő-piaci ajánlatai, igényei találhatnak egymásra, a cégek álláslehetőségeket, projektmunkát és szakmai gyakorlati lehetőségeket hirdethetnek a BGE-s hallgatók számára.

A 2020-21-es tanévtől a szakmai gyakorlatok adminisztrációja a BGE Online Karrier Platformján zajlik. Valamennyi szükséges adat ebben a rendszerben kerül rögzítésre, illetve a Platform generálja a szükséges dokumentumokat is.

A hallgatóknak kérnie kell a gyakorlati helyet, hogy regisztráljon a rendszerben. Ezt – értelemszerűen – azután kell megtenni, hogy a gyakorlati hely előzetesen beleegyezését adta a hallgató gyakornokként való fogadásába.

A Karrier platform és online űrlapkitöltő rendszer URL címe:

https://karrierplatform.uni-bge.hu/

A rendszerbe a hallgatók a Neptun felhasználónevükkel és jelszavukkal tudnak belépni. A Karrier platform és online űrlapkitöltő rendszer használatával kapcsolatban további részletes felhasználói kézikönyvet talál a honlapunkon.

4.1 Befogadó nyilatkozat

E dokumentum kitöltésével a szakmai gyakorlati hely nyilatkozik a hallgató fogadásának szándékáról. Ahhoz, hogy tartalmilag megfelelő legyen a nyilatkozat, a hallgatónak meg kell adnia a szakmai gyakorlati hely számára az alábbi információkat:

 • név
 • Neptun-kód
 • kar
 • szak.

4.2 Hallgatói nyilatkozat

A szakmai gyakorlati hely által elkészített befogadó nyilatkozatot a hallgató megkapja az online rendszeren keresztül Ekkor a hallgatónak meg kell erősíteni, hogy valóban az adott cégnél, a cég által megjelölt pozícióban és időpontban szeretné teljesíteni a gyakorlatot. Egyúttal hozzá kell járulnia ahhoz, hogy személyes adatait megadja az Egyetem a szakmai gyakorlati hely részére az együttműködési megállapodás megkötéséhez, továbbá nyilatkoznia kell róla, hogy a szakmai gyakorlat kezdetéig várhatóan eleget tesz a tantárgyi követelményeknek.

 

4.3 Szaktanszéki nyilatkozat

Ezt követően Sóvári Katalin képzésvezető elbírálja, hogy szakmailag megfelelő-e a pozíció, amely döntésről mind a partner, mind a hallgató visszajelzést kap a rendszerben.

Amennyiben a hallgatóknak a gyakorlati pozícióval kapcsolatban szakmai vonatkozású kérdésük merülne fel, úgy keressék Sóvári Katalin képzésvezetőt a kiírt fogadó órájában, vagy e-mailben a Sovari.Katalin@uni-bge.hu címen.

A Befogadó nyilatkozat benyújtásának a határideje: legkésőbb a gyakorlat kezdete előtt 2 héttel

 

4.4 Együttműködési megállapodás

 

Az együttműködési megállapodást az Egyetem és a szakmai gyakorlati hely köti egymással az online rendszeren keresztül. A megállapodás rögzíti a gyakorlat munkajogi vonatkozásait, illetve a felek jogait és kötelességeit a gyakorlat kapcsán.

Az online rendszerben kitöltött dokumentumot ki kell nyomtatnia a partnernek két példányban, cégszerűen aláírnia és pecséttel ellátnia, majd ezt követően eljuttatnia a Karrier Iroda munkatársai számára. Amennyiben ez a megállapodás az online rendszerben már megkötésre került az Egyetem és a Partner között, úgy a következő félévek során ezt nem szükséges újra megkötni.

A későbbiekben látható lesz a rendszerben, hogy mely cégek esetén került már megkötésre az együttműködési megállapodás az online rendszerben.

 

4.5 Szakmai gyakorlat teljesítése

 

A hallgató az online rendszerben rögzített időintervallumban végzi gyakorlatát, a szakmai gyakorlati hely által meghatározott instruktor/szakmai vezető irányításával. Az együttműködési megállapodásban rögzített körülményektől való lényeges eltérés, vagy a gyakorlat során felmerült jelentős probléma esetén a hallgatónak vagy a gyakorlati helynek értesítenie kell az Egyetemet.

 

4.6 Szakmai gyakorlat értékelése

 

A gyakorlat végén háromféle értékelésre kerül sor:

–        A szakmai gyakorlati hely kitölti a Szakmai gyakorlati igazolás és értékelőlap című űrlapot. Ezen a hallgató teljesítménye többféle szempont alapján, százalékos formában kerül értékelésre.

–        A hallgató beszámolót készít, melyet csatol a Karrier Platformon (A beszámoló elkészítésének követelményei alább olvashatóak.)

–        A hallgató kitölti a Gyakorlati helyek minősítése című űrlapot, visszajelzést adva az Egyetem számára tapasztalatairól. A hallgatói minősítések átlaga a későbbiekben megjelenik a rendszerben, tájékoztatást adva a későbbiekben jelentkező hallgatóknak a gyakorlati hellyel való elégedettségről.

A képzésvezető (Sóvári Katalin, Sovari.Katalin@uni-bge.hu)  a partner által kitöltött Igazolás és értékelőlap összesített értéke és a hallgató által elkészített szöveges beszámoló alapján értékeli szakmai gyakorlatot, majd ötfokozatú skálán rögzíti a hallgató érdemjegyét a Neptunban.

Az értékelő dokumentumok feltöltési határideje: a szakmai gyakorlat utolsó napját követő 7 napon belül.

 

A BESZÁMOLÓ elkészítésének követelményei: 

A dolgozat terjedelme: 5 oldal, másfeles sortávolsággal gépelve, 12-es betűméret. Táblázatok, fényképek, grafikonok beiktatásával a dolgozat értéke növelhető, de az előbb említett mellékletek és a fedőlap nem számít bele a terjedelembe!

A borítólap tartalma: 

    BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM

    KERESKEDELMI VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS

    IDEGENFORGALMI KAR

    FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

 

 

BESZÁMOLÓ A SZAKMAI GYAKORLATRÓL

(A gyakorlati hely neve)

 

 

 

 

                                                                         Hallgató Ilona

                                                                       Neptun kód:

                                                                     FOSZK T-V

                                                                                 Turizmus szakirány

                                                                             Nappali tagozat

                                                                            2021. május …

 

Segédlet a dolgozat tartalmához:

 • A választott és engedélyezett gyakorlati hely általános ismertetése.
 • A hallgató által végzett tevékenységek, feladatok ismertetése.
 • A hallgató javaslatai, értékelése a szerzett tapasztalatok alapján.

A dolgozat akkor kerül elfogadásra, ha abban a hallgató önálló véleménye is megjelenik.  

Munkatapasztalat beszámítása

A munkatapasztalat Szakmai gyakorlatként való elismerését a „Kérelem a szakmai gyakorlat munkatapasztalat alapján történő elismeréséhez” űrlap Neptun rendszeren keresztüli beadásával kérheti.

A kérelem benyújtásakor csatolja jelenlegi vagy korábbi munkaviszonyáról szóló munkáltatói igazolását, mely tartalmazza a pozíció megnevezését és munkaviszonyának kezdetét, időtartamát.

Amennyiben valaki nem tartja be a dokumentumok leadási határidejét, nem vehet részt a záróvizsgán!

 

Budapest, 2020.06.08.

Sóvári Katalin
Képzésvezető

 

 

Hírek

Hírek

TÁJÉKOZTATÓ a 2017 előtt tanulmányokat kezdett HALLGATÓK SZAKMAI GYAKORLATÁRÓL Kereskedelem és marketing alapszak, nappali munkarendű hallgatói részére

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM