Keresés:
VSZM MODUL

VSZM MODUL

ÚTMUTATÓ ÉS PROGRAM VENDÉGLÁTÓ SZAKMENEDZSER SZAKMAI GYAKORLATÁHOZ

 

Általános tudnivalók

A Vendéglátó Szakmenedzser képzés tanterve a 4. félév során 360 órás szakmai gyakorlat elvégzését írja elő.

A résztvevő hallgatók köre kiterjed valamennyi vendéglátó szakmenedzser hallgatóra. A Szakmai gyakorlat kötelező, 20 kreditpontot ér, aláírással zár. Az aláírás feltétele a megfelelő színvonalú 360 munkaóra teljesítése, a 10-15 oldalas beszámoló dolgozat elfogadása és a gyakorlatvezető által aláírt igazolás és minősítés megfelelő értékelése.

 A szakmai gyakorlat tantárgyi előfeltétele:

Élelmianyagismeret, Italismeret, Értékesítési ismeretek 2., Ételkészítési ismeretek 2.

Legkorábban a 4. félév a szakmai gyakorlati félév, a szakmai gyakorlat ideje alatt két tárgyból vehető fel vizsgakurzus., és az összes többi tantárgyat már teljesíteni kell. (TVSZ 52.§ KVIK kiegészítő rendelkezése szerint).

 

A gyakorlat jellege:

Melegkonyhás vendéglátó termelési- értékesítési gyakorlat. A teljes áruforgalmi folyamat megismerése.

Javasoljuk:

 • 4 hét konyha,
 • 4 hét értékesítés,
 • 1 hét iroda

 A gyakorlat célja

A Szakmai gyakorlat célja, hogy a vendéglátó szakmenedzser hallgatók főiskolai alapozó elméleti és gyakorlati képzés után egy melegkonyhás vendéglátó egység napi feladatainak ellátásában vegyenek részt, üzleti körülmények közötti végezzenek munkát, az élő környezetben végzett munkavégzéshez szükséges szakmai ismereteket és készségeket sajátítsanak el.

 

A gyakorlat helye

A gyakorlatot csak melegkonyhás üzletben vagy szállodában lehet teljesíteni, ezeknek az egységeknek rendelkezniük kell azokkal a személyi –és tárgyi feltételekkel, amelyek a gyakorlati oktatásban megköveteltek.

1. Lehetőséget adunk arra, hogy a hallgatóink saját maguk válasszák meg a gyakorlati helyet, és ott teljesítsék az előírt kötelező Szakmai gyakorlatot.

2. A gyakorlóhelyeket a Vendéglátó Intézeti Tanszék is biztosít korlátozott számban, általában nagyobb, budapesti és vidéki vendéglátó egységeknél, szállodákban, éttermekben.

 

Szükséges dokumentumok:

a., BEFOGADÓ NYILATKOZAT:

A hallgatónak Befogadó nyilatkozatot kell hoznia az adott intézménytől! A dokumentum hallgatóra vonatkozó részét (adatok, elérhetőségek, Neptun– kód stb.) a hallgató kitölti, aláírja és elviszi a befogadó intézményhez. A befogadó intézmény szintén kitölti a rá vonatkozó részeket, majd a kijelölt gyakorlatvezető aláírja, cégszerű aláírással és pecséttel ellátja! Ezt követően a hallgató a Befogadó nyilatkozattal eljön a Vendéglátás Intézeti Tanszékre és ott azt elfogadtatja (Dr. Fekete-Frojimovics Zsófia aláírásával és a tanszék pecsétjével ellátja). Nagyon fontos, hogy a Befogadó nyilatkozat leadása nélkül NEM KEZDHETŐ MEG A GYAKORLAT!!

Egyéni munkavállalásnak minősül, ha a hallgató nem, vagy késedelmesen adja le Befogadó nyilatkozatát és a Vendéglátás Intézeti Tanszék által jóvá nem hagyott helyen dolgozik. Ezt a munkavállalást a Vendéglátás Intézeti Tanszéknek nem áll módjában gyakorlatként elfogadni!

A kötelező gyakorlaton túl végzett munka nem számít hallgatói jogviszonynak! Ez alatt az idő alatt a Főiskolának semmiféle felelőssége nincs a hallgató felé!

b., EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS:

Együttműködési megállapodást a Főiskola és a gyakorlati hely köti egymással. A honlapról letöltött Együttműködési megállapodást három eredeti példányban kell kitölteni! Karrier Iroda fül alatt, a szakmai gyakorlat menüpontban, a dokumentumok fül alatt:

Azon hallgatóink esetében, akik 2012. szeptember 1-jén vagy azt követően kezdték meg tanulmányaikat, a 8.C típusú együttműködési megállapodást kell megkötni.

A 8/C együttműködési megállapodás 3 részből áll:

A megállapodás első része egy keretmegállapodás, ami határozatlan időre kerül megkötésre a szakmai gyakorlatot biztosító cégekkel, így ezt csak egyszer kell aláíratni mind a cégekkel, mind a főiskola képviselőjével.

Amennyiben már az előző félévek során aláírásra került a keretmegállapodás valamely partnerünkkel, úgy a következő félévekben már NEM kell újra aláíratni a dokumentumot.

Az együttműködési megállapodás második része egy különmegállapodás, amelyet minden olyan félévben újra meg kell kötni a partnerrel, mikor van olyan hallgató, aki az adott cégnél tölti a gyakorlatát.

A megállapodás harmadik része pedig egy melléklet, amely tartalmazza a hallgatónkénti részleteket a szakmai gyakorlatra vonatkozóan. Értelemszerűen ezt a részt minden hallgató esetén külön ki kell tölteni.

Azon cégek listája, akikkel a 8/C együttműködési megállapodás már megkötésre került, letölthető a DOKUMENTUMOK menüpontból.

Ha ezen cégeknél szeretné letölteni a gyakorlatát, akkor a kapcsolatfelvétel miatt keresse a Karrier Iroda munkatársait.

 

Azon hallgatóink esetében, akik 2012. szeptember 1-je előtt  kezdték meg tanulmányaikat, a 8.B típusú együttműködési megállapodást kell megkötni.

(a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény alapján, annak hatálya alatt a Főiskolával 2012. szeptember 1-je előtt hallgatói jogviszonyt létesítő hallgatók esetén)

A hallgató kitölti a rá vonatkozó részeket a szerződésben, majd elviszi a befogadó intézményhez, ami szintén kitölti a rá vonatkozó részeket, aláírással és céges pecséttel látja el a dokumentum mindhárom példányát. Ezt követően a hallgató behozza a dokumentumokat és leadja a Karrier Irodában (I. emelet 123.). A Karrier Iroda munkatársai ellenőrzik, majd a dékán asszonnyal aláíratják azt. A három eredeti példány közül egyet az iskola, egyet a diák, egyet pedig a befogadó intézmény kap.

Nagyon fontos, hogy az Együttműködési megállapodás leadása nélkül NEM KEZDHETŐ MEG A GYAKORLAT!!

 

c., ELŐTANULMÁNYI NYILATKOZAT

Az Együttműködési megállapodás leadásakor minden hallgatónak ki kell töltenie a Karrier Irodában az Előtanulmányi nyilatkozatot, melyben a hallgató vállalja, hogy szakmai gyakorlat mintatantervben feltüntetett tanulmányi előfeltételeit – tantárgyak és kreditszám előírás- a szakmai gyakorlat megkezdéséig teljesíti. A nyilatkozat aláírásával a hallgató tudomásul veszi és elfogadja, hogy a tanulmányi osztály munkatársai ellenőrizhetik a nyilatkozat valóságtartalmát – akár a szakmai gyakorlat teljesítése során vagy azt követően. Amennyiben az ellenőrzés folyamán kiderül, hogy a tanulmányi előfeltételek nem teljesültek, a tanulmányi osztály munkatársai törlik – akár a gyakorlat teljesítését követően is- a szakmai gyakorlati tantárgyat a Neptun rendszerből, és a szakmai gyakorlat az adott félévben a tanulmányok folytatása szempontjából nem teljesítettnek minősül.

MEGJEGYZÉS: A gyakorlat idejének meghatározásakor az Együttműködési megállapodásban rögzített dátum a mérvadó, a megállapodásnak szigorúan a gyakorlat megkezdése előtt kell megköttetnie, a megállapodás leadása nélkül NEM KEZDHETŐ MEG A GYAKORLAT!! A megállapodáson eredeti aláírásnak és céges pecsétnek kell szerepelnie!

A dokumentumok a Karrier Iroda honlapján érhetők el, magyar és angol nyelven.

Külföldi szakmai gyakorlat esetén szükséges NYILATKOZAT FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS MEGKÖTÉSÉRŐL, melyben tartalma szerint a hallgató nyilatkozik arról, hogy a külföldön töltött szakmai gyakorlata idejére az egészségügyi- munkavédelmi és egyéb kint tartózkodással kapcsolatos felelősség biztosítás megkötéséről a saját felelősségével és költségével gondoskodik.

 

A befogadó nyilatkozat és az Együttműködési megállapodás leadásának határideje:

adott év december 15.

Leadás helye: 1054 Budapest, Alkotmány u. 9.-11. Karrier Iroda

 

A gyakorlat időtartama

Egybefüggően 360 óra.

A gyakorlat a 3. féléves vizsgaidőszak befejezését követően kezdhető meg, célszerűen az adott év január 28.-án és legkésőbb az adott év április 15-ig kell teljesíteni. Napi 8 óra munkaidőt számolva ez 9 hét, 45 munkanap (heti 5 munkanap), 360 munkaóra.

A Munka törvénykönyve az irányadó a munkaruha-ellátás, a munkahelyi étkezés, szabad- és pihenőnap vonatkozásában, valamint vidéki munkahely esetén a szállás és a legalább egyszeri oda-vissza utazási költség megtérítésében is.

Jogok és kötelességek tekintetében a gyakorlat idejére egyrészt a főiskolai szabályok (lásd Tanulmányi és Vizsga Szabályzat), másrészt a gyakorlati hely előírásai az irányadók.

 

A gyakorlat elfogadásának feltételei:

A szakmai gyakorlat befejezése után a hallgatónak gyakorlati igazolást kell hoznia a befogadó intézménytől, amit gyakorlatvezetőjének kell kitöltenie és aláírnia. (Külföldi gyakorlati hely esetén a megfelelő nyelvű formanyomtatvány szintén megtalálható a honlapon.) A hallgatóknak is ki kell töltenie egy kérdőívet a gyakorlati helyről, (gyakorlati helyek minősítése című formanyomtatvány segítségével), hogy ezzel is segítsék a szakmai gyakorlat értékelését. Ezen 2 dokumentumot (gyakorlati igazolás, és gyakorlati helyek minősítése) a gyakorlatról szóló beszámolójával együtt kell leadnia a Karrier Irodában.

 

A gyakorlati beszámoló tartami és formai követelményei:

A dolgozat terjedelme: 10-15 szövegoldal másfeles sortávolsággal gépelve (12-es betűméret, Times New Roman betűtípus, normál margó). Az ábrák, fotók, grafikonok, táblázatok a terjedelembe nem számíthatók be.

A dolgozat formai kivitele: lehet 2 oldalas formátumban is nyomtatni. A nyomtatott lapokat dossziéban, a bal felső sarokban összetűzve, vagy nagyobb terjedelem esetén (pl. sok kép, ábra, mellékletek ) spirál kötésben kérjük leadni!

A borítólap tartalma és formai megjelenítése:

Beszámoló a szakmai gyakorlatról

A gyakorlati hely neve Név:

A gyakorlatvezető aláírása Neptun kód:

Munkahely pecsétje Szak:

Tagozat:

                                                                       

Dátum:

A dolgozat tartalma: A dolgozat tartalmilag az adott gyakorlati hely munkájának bemutatásáról, a tapasztalatok értékeléséről és elemzéséről kell, hogy szóljon.

A dolgozat eredményes összeállításának érdekében javasoljuk hallgatóinknak, hogy munkavégzésük során tanulmányozzák a gyakorlati hely munkáját, a kiemelten fontosnak ítélt tapasztalatokat folyamatosan jegyezzék fel. Ily módon elérhető, hogy a gyakorlat végére egy tartalmas, hasznos ismereteket tartalmazó anyag áll rendelkezésükre, amelyet csupán szerkeszteniük kell.

A megfigyelés szempontjai:

 • A választott és engedélyezett gyakorlati hely általános ismertetése.
 • A munkahely személyi- és tárgyi adottságai,
 • A technikai színvonal elemző értékelése,
 • A választott vendéglátó egység fő tevékenységeinek, üzletköreinek leírása,
 • Az adott vendéglátó egység hazai, nemzetközi piacon betöltött szerepe, működése.
 • A tapasztalt pozitívumok, negatívumok, ezeknek okai,
 • A gyakorlóhely megítélése a vásárlók, partnerek szemével,
 • A gyakorlóhely gazdálkodásának megítélése,

Ha a cég valamely külföldi lánc tagja, milyen elvárások fogalmazódnak meg a hazai partnerekben és a külföldi tulajdonosokban, mennyiben ítéli reálisnak az elvárásokat?

A hallgató által végzett tevékenységek, feladatok ismertetése.

A hallgató javaslatai, értékelése a szerzett tapasztalatok alapján.

Elvárt kompetencia az önálló véleményalkotás képessége. A dolgozat akkor kerül elfogadásra, ha abban a hallgató önálló véleménye is megjelenik. Ezért javasoljuk, hogy a gyakorlati idő során a munkahelye minden tevékenységét kritikus szemmel, elméleti ismereteire valamint gyakorlati tapasztalataira alapozva értékelje és észrevételeit fogalmazza meg a leírásában!

Kérjük hallgatóinkat a gyakorlóhelyen maguk is kezdeményezzék munkájuk program szerinti megszervezését. Problémák esetén haladéktalanul értesítsék gyakorlatszervezőjüket.

A gyakorlatról írt dolgozatot (hozzátűzve a gyakorlati igazolást)

adott év április 20.-ig kell eljuttatni a

Karrier Irodába

 

A 360 órás gyakorlati munka a mintatantervben előírt 20 kredit megszerzésének a feltétele, melyhez szükséges a gyakorlatvezető által aláírt igazolás lap és a gyakorlati beszámoló dolgozat határidőre történő beadása, és ezek elfogadása. Az elfogadásról a képzésvezető dönt legkésőbb a beadást követő 30 napig.

 

Ha a gyakorlattal kapcsolatban bármilyen további kérdése van, akkor forduljon bizalommal:

Dr. Fekete-Frojimovics Zsófia képzésvezetőhöz (Vendéglátás Intézeti Tanszék, dr.feketefrojimovics.zsofia@kvifk.bgf.hu, 061-3746269) vagy a Karrier Iroda munkatársaihoz az alábbi elérhetőségeken: karrieriroda@kvifk.bgf.hu , 061-301-3441.

 

Budapest, 2013. június 04.

 

Dr. Lugasi Andrea, s.k.

tanszékvezető

Vendéglátás Intézeti Tanszék           

 

Dr. Fekete-Frojimovics Zsófia s.k.

VSZM-képzésvezető

 

 


Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM